Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния България 2007-2013 г. Официално предложение юли 2007 гстраница11/22
Дата07.08.2018
Размер3.05 Mb.
ТипПрограма
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   22

Индикатори

Тип


Мярка

Базова линия

2007

Целева стойност

2015

Източник на информация

Приоритетна ос - Цел 1. Да осигури ефективно опазване и експлоатация на природните активи на региона чрез съгласувани системи за съвместно управление.

Брой проекти разработващи съвместни системи за управление за опазване на околната среда

Краен продукт

Брой

0

30

Годишен доклад за изпълнение;

Проучвания, изследвания; доклади за наблюдение, ЕИСУН;

Доклади за оценка


Брой съвместни системи за управление, които са изпълнени

Резултат

Брой

0

20

Приоритетна ос - Цел 2. Да увеличи информираността за опазването и управлението на околната среда в трансграничния регион

Брой проекти увеличаващи информираността относно опазване и управление на околната среда

Краен продукт

Брой

0

100

Годишен доклад за изпълнение;

Проучвания, изследвания; доклади за наблюдение, ЕИСУН;

Доклади за оценка


Степента, в която избираемата област е обхваната от кампании за увеличаване на информираността

Резултат

%

0

70

Брой хора, които имат полза от дейности за увеличаване на информираността относно опазване на околна среда

Резултат

Брой

0%

2,500,000 от които 1,250,000 мъже и 1,250,000 жени

Приоритетна ос - Цел 3. Да защити местното население, бизнеса, околна среда и инфраструктура от потенциално катастрофални последици от естествени и причинени от човешка дейност кризи чрез съвместни предпазни действия и служби за реагиране при извънредни ситуации в целия граничен регион.

Брой проекти допринасящи за предотвратяване на риска в трансграничния регион

Краен продукт

Брой

0

10

Годишен доклад за изпълнение;

Проучвания, изследвания; доклади за наблюдение, ЕИСУН;Доклади за оценка

Брой проекти допринасящи за съвместно ранно предупреждаване и реагиране на риск при извънредни ситуации

Краен продукт

Брой

0

10

Степента, в която Дунав е обхвана от съвместни системи за предотвратяване на наводнения в трансграничния регион

Резултат

%

0

70

Степента, в която избираемата област е обхваната от системи за съвместно предотвратяване на риска

Резултат

%

0

30

Степента, в която р. Дунав е обхваната от съвместни дейности за ранно предупреждение и извънредни случаи срещу наводнения

Резултат

%

0

70

Брой партньорства създадени за дейности за ранно предупреждение и реагиране при извънредни ситуации

Резултат

Брой

0

10

Целевите стойности определени за горепосочените индикатори ще отразят единствено приноса на интервенцията по програмата (ЕФРР и национален принос на Румъния и България). Източниците на информация са същите за всички индикатори (система за наблюдение на програмата).

   4.3. Приоритетна ос 3: Икономическо и социално развитие – Икономическо развитие и социално сближаване чрез съвместно определяне и подобряване на сравнителните предимства на региона.

Главни цели

 • Да развие трансгранична бизнес инфраструктура и услуги

 • Да популяризира образа на трансграничния регион в и извън границите му

 • Да подкрепи разработването на съвместни комплексни туристически продукти, основаващи се върху сравнителните предимства на трансграничния регион

 • Да насърчи трансгранично сътрудничество между университети, научноизследователски центрове и бизнеси

 • Да подкрепи трансграничния обмен на информация относно възможности за работа

 • Да развие трансгранични образователни услуги за работа, свързани с интегрирани пазарни потребности

 • Да развие трансгранични връзки и обмен между центрове за образование/обучение

 • Да засили социалното и културно сближаване и сътрудничество между местните хора и общности в избираемата област по програмата

Докато Приоритетни оси 1 и 2 допринасят за създаването на ключовите условия и на устойчиво екологично съдържание на инициативите за сътрудничество, Приоритетна ос 3 цели да насърчи и да подкрепи инициативите за сътрудничество в различни ключови области, за да насърчи един икономически конкурентноспособен трансграничен регион като цяло. Това изисква интервенции и дейности за подсилването на връзките и сътрудничеството между различните участници в региона, където може да се определи общ интерес, и които могат да тласнат напред съвместното развитие на трансграничния регион. За преодоляване на пречките при започването на ново сътрудничество, въпросите свързани с връзките и определянето на предимствата и възможностите на граничния регион, конкурентноспособността в бизнеса и развитието на пазара на труда ще подкрепят първите стъпки през границата в малък мащаб и по небюрократичен начин. Ще се постави акцент върху насърчаването на полицентричен подход към избираемата област по програмата като цяло и върху подобряването на връзките между селските и градските райони из целия трансграничен регион. Трябва да се развият структури за трансгранично партньорство, за да се увеличи използването на съвместния комплексен и хармоничен потенциал на целия трансграничен регион. В това отношение действия в областта на обществения транспорт и териториалното планиране трябва да бъдат също подкрепени. Също така приоритети ще бъдат подобряване на образа на региона като място, в което може да се живее и инвестира и подобряване на регионалната идентичност. Предвидени са също така инициативи, които ще допринесат за подобряване на съседските взаимоотношения, подобряване на взаимното разбирателство и доверие, както и намаляване на взаимната резервираност.

Когато е възможно горепосочените интервенции трябва да демонстрират хармония и взаимно допълване с целите на приоритетната ос за околната среда. Това основно включва стремежа да се гарантира, че екологичните виждания и въпроси, включително изменението на климата, са взети предвид като главни части от икономическото и социалното развитие (както по отношение на последиците/въздействието върху околната среда на всякакви дейности, така и по отношение на икономическа дейност, развиване на продукти/технологии и др., които се основават върху околната среда).

Изследванията и обучителните дейности влизат в обхвата на тази приоритетна ос при условие, че такива интервенции не се припокриват с тези, които са поддържани по първата Приоритетна ос - Достъпност и/или втората Приоритетна ос – Околна среда. В случай на съвместни сложни интегрирани тематически или многосекторни изследвания или образователни курсове, които включват достъпност или екологични въпроси заедно с икономически или социални цели от полза за трансграничните общности, такива инициативи ще се подкрепят единствено от настоящата Приоритетна ос.

Очаква се дейностите да бъдат силно взаимосвързани и взаимно допълващи се с Регионалните оперативни програми и СОП "Конкурентноспособност" и „Човешки ресурси” на Румъния и България.Ключови области на интервенция:

 1. Подкрепа на трансгранично бизнес сътрудничество и подобряване на регионалния образ и идентичност

 2. Сътрудничество за развитието на човешките ресурси – съвместно развитие на умения и знания

 3. Сътрудничество от типа „хора за хора”.

Трите ключови области на сътрудничество отговарят на потребностите относно достъпността определена в SWOT анализа и допринасят за постигането на следните специфични цели, заложени в стратегията:

2


 • Специфична цел № 3: Подобрена наличност и разпространение на информация относно съвместни възможности в граничния регион.

 • Специфична цел № 4: Устойчиво икономическо развитие в граничния регион чрез съвместни инициативи за определяне и подобряване на сравнителните предимства и за намаляване на недостатъците.

 • Специфична цел № 5: Социално и културно сближаване подсилено от съвместни действия между лица и общности.

Целеви групи на Приоритетна ос 3: лица, предприятия, НПО, публичен сектор и институции и организации на общността и др. в избираемата област по програмата. Целевите групи ще получат пряка полза от положителните резултати на интервенциите.

Ключова област на интервенция 1 - Подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество и подобряване на регионалния образ и идентичност

Обосновка

В момента съществуват малко примери на икономическо трансгранично сътрудничество в региона. Икономиката се отличава с лошо разнообразие и е недостатъчно специализирана, особено в селските райони, далеч от градските центрове Констанца, Добрич, Гюргево, Русе и Крайова. Вече бе посочено, че регионът притежава изключителни предимства включително река Дунав, много природни ресурси и голямо население. Трансграничният регион не е еднороден и няма идентичност като регион. Това създава допълнителни предизвикателства за подход за икономическо сътрудничество насочен към целия регион.

Много неща трябва да бъдат постигнати, за да се възстанови доверието, да се развият постепенно икономическите връзки и да се укрепи духа на партньорство за възползване от възможностите на региона, включително възможностите, които предлага свободното движение на стоки, капитал и хора, и да се даде тласък на развитието на икономиката в региона до нивата на по-процъфтяващите региони.

Тази ключова област на интервенция ще подкрепи взаимното свързване на съответните участници за трансгранично развитие, за да се използват сравнителните предимства и възможности за обмен и съчетаване на ресурсите, за да създадат необходимата рамка за съвместни социално-икономически дейности и да инициират обмен на информация, изследване на пазарите и определяне на нова инфраструктура и услуги, необходими за постигането на реален напредък в този регион. Чрез стимулиране на сътрудничеството в области от взаимна полза и чрез насърчаване на тези възможности пред по-широка публика, интервенциите ще допринесат за развитието на образа и духа на „трансграничния регион за сътрудничество” и за създаването на условия за средносрочен и дългосрочен устойчив растеж.

Главната възможност за комплекснен туристически продукт в избираемата област по програмата трябва да наблегне върху използването на река Дунав като свой главен двигател, подкрепен от културните възможности на богатите и разнообразни исторически забележителности, приключенски разходки, спа почивки и места сред природата/ дивата природа.

Дейностите трябва да спазват изискването за устойчиво икономическо и социално развитие, както и да опазват и съхраняват възможно в най-голяма степен екологичното разнообразие и релефа на трансграничния регион.Индикативни дейности

Подкрепа за развитието на трансгранична бизнес инфраструктура и насърчаване на сътрудничеството

 • Изграждане/възстановяване/разширение на съоръжения за бизнес инфраструктура (съвместни центрове за логистика, търговски центрове, бизнес инкубатори), които пряко служат за развитието на трансграничния бизнес и търговия;

 • Обновяване на съществуващи обекти от бизнес инфраструктурата, които пряко служат за развитието на трансграничния бизнес и търговия;

 • Основаване на центрове за обмен на информация относно трансгранично икономическо сътрудничество;

 • Подкрепа за трансгранични информационни услуги за МСП (електронна информация, бюлетини с новини и др.);

 • Разработване на предпроектни проучвания, документи за инженерен дизайн, архитектурни планове, оценки за въздействието върху околната среда, предоставянето на проучвания на пазара подготвящи бизнес инфраструктурни проекти.

Съвместно изграждане на мрежи за насърчаване на чуждестранни инвестиции и подобряване на положителната регионална идентичност и образ

 • Организиране на трансгранични бизнес прояви, улесняващи срещата на малките и средни предприятия (секторни конференции, търговски изложения, образователни командировки, форуми за намиране на партньори и разпространение на информация относно резултатите и проектите за трансгранично сътрудничество);

 • Съвместни работни семинари и семинари поставящи началото на климат за създаване на стабилни мрежи за икономическо сътрудничество и определящи главните въпроси и предизвикателства за успешно сътрудничество;

 • Развиване на информационни мрежи за популяризирането и рекламирането на образа на региона;

 • Медийно популяризиране на положителните черти на региона, произтичащи от изследвания;

 • Разработване на стратегии за управление на предизвикателствата от развиване на трансгранични мрежи, изграждане на капацитета за разработване на мрежи и изграждане на стратегическо партньорство

 • Изследвания или проучвания за определяне на положителните предимства на граничния регион, като се подчертават неговите европейски измерения, научни изследвания;

 • Изследвания на тенденциите и възможностите за развитие на региона и тяхното използване за общата полза (напр. теми за общо икономическо развитие в контекста на засиления транспорт по осите на Трансевропейската транспортна мрежа, които пресичат граничния регион);

 • Предпроектни проучвания и разработване на съвместни генерални планове и схеми, осигуряващи необходимата планова база за равномерно трансгранично териториално развитие.

 • Създаване на съвместна информационна база за възможности за събиране, определяне и публикуване в областта на контакти за дейности от трансграничен характер;

Подобряване на трансграничните туристически мрежи и разнообразяване на съществуващите трансгранични туристически услуги

 • Подкрепа за основаването на трансгранична агенция за развитие на туризма, която да координира и рекламира туристическата съоръжения и потенциал в региона;

 • Подкрепа за разработването на интегрирани туристически съоръжения, продукти и услуги;

 • Регионални изследвания за определяне на изгодни туристически продукти и целеви пазари;

 • Развитие и осъвременяване на съоръженията и инфраструктурата, които позволяват съгласуваното активизиране на трансгранични дейности за свободното време;

 • подобряване и развиване на обществена трансгранична инфраструктура за туризъм напр. исторически туристически пътища, пътища (включително живописни маршрути) в рамките на туристически райони, пътища осигуряващи достъп до тези райони, пешеходни и велосипедни алеи, съоръжения за приключенски туризъм;

 • Разработване на трансгранична база на екологични или „зелени” туристически продукти и продукти за отдиха

 • Установяване на съвместни двуезични туристически информационни системи;

 • Разработване на трансгранични двуезични туристически информационни знаци;

 • Създаването на общи системи, които свързват лицата предоставящи туристически услуги по р- Дунав/Черно море;.

 • Изготвяне на научни изследвания и събиране на данни за подкрепа на туризма и развитие на творческите индустрии, напр. предпроектни проучвания, картография и изследвания на въздействието върху околната среда

Насърчаване на сътрудничеството между университети, научноизследователски центрове и бизнеса в областта на научно-развойната дейност и иновациите

 • Сътрудничество на университети, научноизследователски институти и МСП в областта на научно-развойната дейност и иновациите относно въпроси от трансграничен интерес, включително изменението на климата и последиците за икономическото развитие, развитие на съвместни учебни програми за стипендии за изследователи;

 • Изпълнение на съвместни научноизследователски проекти, включително такива, които предлагат действия за намаляване на изменението на климата, разпространение на информация и резултати от научно-развойната дейност;

 • Предаване на ноу-хау и опит, за определянето на най-добрите социално икономически проектни идеи за ТГС;

 • Разработване на предпроектни проучвания, документи за инженерен дизайн, архитектурни планове, оценки за въздействието върху околната среда, проучвания на пазара свързани със съвместното развитие на средствата за научно-развойна дейност

Съвместен маркетинг и реклама на трансграничните продукти

 • Подготовка на научни изследвания за определяне на пазарни ниши, пазарни възможности и съвместни продукти, процеси и услуги с висока добавена стойност и разпространение на резултатите в трансграничния регион;

 • Създаване на обща стратегия за маркетинг за установяването и представянето на положителна регионална идентичност и образ.

 • Трнсгранични маркетинг инициативи за популяризиране на съвместни продукти, услуги и места от общ интерес;

 • Съвместно представяне на регионални продукти и услуги на търговски изложения;

 • Създаване на списъци на търговските продуктите и услугите в областта по видове.

Ключова област на интервенция 2 – Сътрудничество за развитие на човешките ресурси – съвместно развитие на уменията и знанията

Обосновка

Анализът на региона посочи сравнително високия коефициент на безработица, мигриране на останалата квалифицирана работна ръка и преобладаването на селското стопанство като основен работодател в региона, с изключение на Черноморското крайбрежие. Той също така подчерта наличието на стабилна система за начално образование и намаляващи се възможности за средно образование, както и малко възможности за преквалификация на безработните работници. Нови възможности за обмен и интеграция на работната сила възникнат след присъединяването на двете страни към ЕС. Затова тази област на интервенция ще подкрепи инициативи за насърчаване на заетостта в региона чрез споделяне на информация относно възможности за работа, преквалифициране на безработните за придобиване на нови умения (включително двуезични езикови умения) и хармонизирано (включително двуезично) образование, свързано с потребностите на пазара на труда в избираемата област по програмата. Тази област ще се заеме с потребностите на младите хора и по-специално ще се съсредоточи върху потребностите от заетост на жените извън селскостопанския сектор. Освен това тя ще разглежда потребностите, свързани със съвместното професионално обучение, проблеми, свързани с граничен обмен, взаимното разпространение на информация и опит, провеждането на експериментални действия и съвместни прояви посветени на общи и конкретни проблеми на граничните райони.За осигуряването на достатъчно работна сила за поддържане на съвместен растеж в региона и устойчиво развитие, специално внимание се обръща на насърчаването и прилагането на социална интеграция и принципа на равните възможности като цяло; всички предприети дейности ще вземат предвид различните потребности на целевите групи. Особено внимание се обръща на двуезичното съвместно обучение за преодоляване на психологическите бариери, което е задължително условие за разбирателство и доверие. Предвидените интервенции се отнасят до насърчаването на трансгранична работна мобилност, като се отдава предимство на онези дейности, които предвиждат развитието на икономическите дейности целящи сътрудничество, като основен елемент за развитието на трансграничните икономически дейности.

Индикативни дейности

Подкрепа на трансграничния обмен на информация относно възможности за работа

 • Развиване на трансграничен подход за пренасочване на структурната безработица;

 • Сътрудничество на службите по труда за създаването на мрежи сред институциите, които функционират на пазара на труда за предоставянето и разпространението на информация;

 • Инициативи за заличаване на разликите между правните изисквания на трансграничните пазари на труда, икономически и социални системи (създаването на съвместна система за наблюдение и информация за пазара на труда, разработване на бази данни, обмен на информация, опит, най-добри практики);

Развитие на трансгранични образователни услуги за работа във връзка с интегрираните пазарни потребности

 • Подкрепа за развитието на средствата за обучение и образование на образователните институции и професионалните училища, които служат пряко за трансгранично сътрудничество за развитие на човешките ресурси;

 • Съвместно разработване и предоставяне на специализирани програми за обучение в професионалните училища в сектори, в които е установена липса на специфични умения;

 • Обучение за специфични умения от трансграничен интерес, за хора със специални потребности, като например жени, които се завръщат на работа

 • Двуезично образование

Каталог: files -> library -> ops
files -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
ops -> Програма за рибарството и аквакултурите (2007 2013) софия, декември 2006 Г. Съдържание: методически подход и етапи при разработването на националната програма за рибарство и аквакултури
ops -> National Strategic Plan for Fisheries and Aquaculture/Национален стратегически план за рибарство и аквакултури opfa/опра operational Program for Fisheries and Aquaculture/Оперативна програма
ops -> Програма за развитието на сектор "рибарство" /2007 2013 г./ Оперативна програма за развитие на сектор "рибарство" /2007 2013
ops -> Програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. Оперативна програма "
ops -> Програма за трансгранично сътрудничество между България и Румъния е публикуван на страницата на мррб
ops -> Програма "Европейско териториално сътрудничество"


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница