Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния България 2007-2013 г. Официално предложение юли 2007 г


Ключова област на интервенция 1 - Подкрепа за изпълнението и общото управление на програматастраница13/22
Дата07.08.2018
Размер3.05 Mb.
ТипПрограма
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   22

Ключова област на интервенция 1 - Подкрепа за изпълнението и общото управление на програмата

Обосновка

Тази ключова област на интервенция ще осигури техническа помощ за покриването на разходите за управление, наблюдение и изпълнение и за осигуряването на подходящ финансов контрол на помощта. Подкрепените дейности ще допринесат за поддържането на координация с всички съответни програми на ЕС.

Тази ключова област на интервенция ще гарантира, че помощта се използва по оптимален начин по време на изпълнението на програмата, по-точно като:

• осигурява ефективно управление, наблюдение и контрол върху механизмите за изпълнение на програмата;

• гарантира ефективна координация между органите за изпълнение по програмата и с други свързани програми.

Тази ключова област на интервенция ще осигури необходимите ресурси, за да може да се извърши оценка на помощта, нейното въздействие и ефективност.

Индикативни дейности

Осигуряване на функционирането на структурите за управление на програмата


 • Управление и функциониране на Съвместния технически секретариат (включително разходите за персонал);

 • Дейности свързани с подготовката, подбора, оценката и подкрепата за проекти;

 • Подготовка и организиране на срещите на Съвместният комитет за наблюдение и на Съвместният направляващ комитет и на другите структури за общо управление (включително разходи за писмени/устни преводи);

 • Придобиване, инсталиране и интегриране на ИТ оборудване за управление, наблюдение, оценка и координация на програмата;

 • Разходи свързани с контроли, одити и проверки „на място” на дейностите;

 • Изграждане на капацитет на Управляващия орган, Националния партниращ орган, Съвместния технически секретариат и Информационното звено.

Финансиране на допълнителни изследвания и външни експерти

 • Наемане на външни експерти (напр. за оценка на проекта);

 • Изготвяне и публикуване на доклади, изследвания, анализи и проучвания по общи и специфични проблеми, свързани с граничния регион (напр. годишни доклади, текуща оценка и др.).


Ключова област на интервенция 2 - Подкрепа за популяризирането и информирането за програмата

Обосновка

Тази ключова област на интервенция ще предостави ресурсите, за да позволи дейности свързани с информиране и популяризиране, които трябва да се проведат, за да информират потенциалните бенефициенти, икономическите и социалните партньори, и гражданското общество относно възможностите предоставени от помощта. Също така се наблюдава истинска необходимост да се информира широката общественост относно ролята, която ЕС изпълнява чрез въпросната помощ.Предвид съществената роля на тази програма, моделът на разпръснато население и селският характер на региона, съществува дори по-голяма необходимост програмата да получи високо ниво на популяризиране с пълно прилагане на принципа за публичност/прозрачност. Това ще напомня за необходимостта от спазване изискванията за равни възможности.

Индикативни дейности


Подкрепа за информационните и рекламни дейности на програмата

 • Информационни и рекламни дейности – включително създаването на рекламни материали насочени към потенциалните бенефициенти по програмата;

 • Разработване, подкрепа и рекламиране на интернет страницата на програмата

 • Дейности (семинари, конференции, информационни дни, събития, посещения), които осигуряват по-голямата информираност и разбиране за помощта, наблюдението и изпълнението и за Европейския съюз.

Подкрепа на потенциални бенефициенти по програмата

 • Насърчаване и помощ на потенциалните крайни бенефициенти (напр. тематични работни семинари и др.).


Целеви групи

 • Персонал на структурите, участващи в изпълнението на програмата (Управляващия орган, Националния партниращ орган, Съвместния технически секретариат и Информационното звено);

 • Потенциални кандидати /бенефициенти.

За допълване на техническата помощ, специално внимание ще бъде отделено на услугите, предоставяни от програма INTERACT II. Тази програма обхващаща целия ЕС набляга върху доброто управление на териториалното сътрудничество и предоставя помощ въз основа на потребностите на заинтересованите страни, които участват в изпълнение на програми по Цел «Европейско териториално сътрудничество». Целевите групи за INTERACT са главно органите, които трябва да се създадат, съгласно Регламенти на Съвета 1083/2006 и 1080/2006, както и други органи, участващи в изпълнението на програмата. За да се осигури максимална полза от програма INTERACT за управляващите органи на настоящата програма, употребата на INTERACT услуги и документация, както и участието в семинари на INTERACT ще се поощрява. Свързаните с това разходи са приемливи съгласно Техническа помощ.
Индикатори за Приоритетна ос 4

Индикатори

Измерване


Базова линия

2007 г

Целева стойност

2015 г.

Източник на информация

Резултат

Функциониращ Съвместен технически секретариат

Брой

0

1

Годишен доклад за изпълнение;

Доклади за наблюдение, ЕИСУН,

Доклади за оценка; окончателни доклади на бенефициенти след завършване на програмата; Проучвания, изследвания;


Интернет страница на програмата

Брой

0

1

Брой служители, които придобиват умения в управлението на програмата и успешно изпълняват задълженията си в СТС и други органи по програмата

Брой

0

18

Брой планирани оценки на програмата

Брой
2

Краен продукт

Брой проведени събрания на Съвместния комитет за наблюдение

Брой

0

14

Годишен доклад за изпълнение;

Доклади за наблюдение, ЕИСУН,

Доклади за оценка; окончателни доклади на бенефициенти след завършване на програмата; Проучвания, изследвания;


Брой осъществени покани за набиране на проектни предложения

Брой

0

12

Брой информационни и рекламни прояви

Брой

0

110

Брой публикации (типове)

Брой

0

40


Глава 5. Финансови разпоредби


Каталог: files -> library -> ops
files -> Правила за реда за ползване, стопаниване и управление на стадион "христо ботев" благоевград глава първа общи положения
ops -> Програма за рибарството и аквакултурите (2007 2013) софия, декември 2006 Г. Съдържание: методически подход и етапи при разработването на националната програма за рибарство и аквакултури
ops -> National Strategic Plan for Fisheries and Aquaculture/Национален стратегически план за рибарство и аквакултури opfa/опра operational Program for Fisheries and Aquaculture/Оперативна програма
ops -> Програма за развитието на сектор "рибарство" /2007 2013 г./ Оперативна програма за развитие на сектор "рибарство" /2007 2013
ops -> Програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. Оперативна програма "
ops -> Програма за трансгранично сътрудничество между България и Румъния е публикуван на страницата на мррб
ops -> Програма "Европейско териториално сътрудничество"


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница