Програма за противодействие на тормоза в училище дейност на комисии план за работата на медицинския специалистстраница7/9
Дата14.01.2018
Размер1.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ” ДИМИТЪР ГАЧЕВ” –ГРАД ПАЗАРДЖИК


УТВЪРЖДАВАМ:
ДИРЕКТОР:

/Валери Стоянов/

ПЛАН
за дейността на методическото обединение на класните ръководители

от V – XII клас

през учебната 2013/2014 година
I. Състав на комисията

Председател: Минка Славова

Членове:

5А – Тинка Иванова

5Б – Спаска Стефанова

5В – Иванка Иванова

5Г - Йорданка Табакова

6А – Стефан Вачков

6Б – Радко Уливеров

6В – Мима Ватахова

7А – Мария Реджова

7Б – Ангел Кочев

7В – Мариана Генчева

8А – Христина Цветкова

8Б – Бончо Иванов

8В – Стефка Славкова

9 – Радка Златарева

10 – Минка Славова

11 – Гинче Стоянова

12 – Мирослав ПетровII. Цели на методичното обединение
1. Формиране на образовани личности, подготвени за пълноценен живот в съвременното общество и приобщени към общочовешките ценности и добродетели.
2. Изграждане култура на поведение в училище на базата на уважение, толерантност и подходящи взаимоотношения в ученическия колектив. Формиране на умения за междуличностно общуване.
3. Осъществяване на взаимодействие с родителската общност в училище. Съвместна дейност с родителите при решаване на проблеми, свързани с нравственото възпитание на учениците. Постигане на единодействие между семейното и училищното възпитание.

4. Развитие на връзките с извънучилищни институции - научни, културни и здравни, имащи отношение към формиране мирогледа на младия човек.


5. Повишаване качеството на работа на класните ръководители чрез създаване на предпоставки и условия за педагогическото им израстване и квалификация.
III. Задачи:
1. Изграждане на национални и общочовешки добродетели и ценности чрез форми на гражданското образование и възпитание.
2. Обогатяване и усъвършенстване на комуникативно - речевата култура на учениците. Развиване на способности за междуличностно общуване. Създаване на благоприятна училищна среда за етническа толерантност и взаимопомощ. Стимулиране творческата активност и таланта на учениците.
3. Приложение на разнообразни форми и методи при съвместната работа на класните ръководители с родителската общност.
4. Разширяване на контактите с научни, културни и здравни институции. Използване на предоставени от тях филми, презентации и други материали, необходими за реализиране дейностите, включени в плана на МО.

5. Утвърждаване на МО като център за квалификационна дейност. Повишаване на методическата квалификация на класните ръководители.IV. Дейности за осъществяване на целите и задачите:

1. Изготвяне и приемане на план на МО на класните ръководители.

Срок:08.09.2013 г.
Отг. Председател на МО
2. Запознаване със задължителните теми за часа на класа по ГЗ и безопасност на

движението.


Срок: 13.09.2013г.
Отг. Председател на МО
3. Изготвяне на календарно-тематични планове за провеждане часа на класа в

училище:

Срок:13.09.2013г.
Отг. Кл.ръководители
4. Подготовка и провеждане на родителски срещи.

Срок: по график за първи и втори срок


Отг. Кл. ръководители
5. Провеждане на анкета на тема: „Насилието в училище и извън него”

Срок: февруари 2014 г.

Отг.педагогически съветник и класните ръководители

6. Поддържане на постоянен контакт с родителите с цел приобщаването им към училищния живот: . запознаване на учениците и родителите с Правилника за вътрешния ред и

учебните планове на отделните специалности в ПГИ ; . засилване на контактите с родителите за постигане на единодействие между семейното и училищното възпитание; . изготвяне и представяне на родителите характеристика за всеки ученик в края на учебната година.

Срок: м. май (12 клас) ,

юни 2014г

Отг. кл. ръководители


7. Медицинското лице в училище да проведе беседи на здравни теми, съобразени с желанието на учениците

Срок: постоянен

Отг. кл. ръководители
8. В часа на класа да се провеждат беседи, свързани с християнското семейство, мюсюлманското семейство и съответните традиции.

Срок: съгласно плана на кл.ръководители

Отг. кл. ръководители
9. Споделяне и утвърждаване на положителни педагогически практики в

работата на класните ръководители, постигнали напредък в класовете си. Съдействие към новите класни ръководители от страна на по-опитните класни ръководители.

Срок: постоянен

Отг. председател на МО

и кл.ръководители
10. Класните ръководите да популяризират и приобщават участието на свои ученици в извънкласни и извънучилищни прояви, издигащи престижа на училището.

Срок: постоянен

Отг. кл. ръководители

11 Осъществяване на срещи със служители на МВР, РИОКОЗ, Детска педагогическа стая, Училищната комисия за превенция на противообществените прояви.


Срок: по график
Отг. Педагогически

съветник и класни ръководители,


12. Интеграция и съхраняване на етнокултурната идентичност на учениците от малцинствените общности, чрез образованието и извънкласните форми на обучение.

Срок: постоянен

Отг. ПДУД. председател на МО, кл. ръководители

13. Осъществяване на взаимодействие с родителската общественост чрез съвместна дейност с училищното настоятелство.

Срок: постоянен

Отг. Директорът

14. Планиране и отчитане резултатите от работата на МО.

Срок: септември 2013 г., юни 2014 г.

Отг. председател на МО
Изготвил:……….

/М. Славова/

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Утвърдил:

Заповед №32/27.09.13г.

ВАЛЕРИ СТОЯНОВ

Директор на СОУ „Д. Гачев”

ПЛАН

ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА

ЗА ОПАЗВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ

НА УЧИЛИЩНАТА БАЗА

учебна 2013/2014година

ОСНОВНИ ЦЕЛИ:


 1. Поддържане на приветлива, естетична и енергоспестяваща материална база на училището.

 2. Опазване на ремонтираната и обновена материална база.

 3. Възпитаване на учениците в дух на самосъзнание и отговорност по отношение

материалната база и училищната собственост.

                                              ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

 1. Мотивиране на учениците за опазване на материалната база.

 2. Приобщаване на родителите към дейностите, свързани с обогатяване, поддържане и опазване на материалната база, чрез влиянието по възпитанието на децата им.


ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ:
ДЕЙНОСТИ

СРОК

ОТГОВОРНИК

1

Изготвяне на план за работа на комисията.

Септември

Тодор Тодоров Филада Шейтанова


2

Осигуряване непрекъснато дежурство на учителите през времето от 7.40 часа до края на последния редовен учебен час.
Септември


Румяна Георгиева

Тодор Тодоров3

Украсяване и озеленяване на класните стаи

Септември-

15.10.2013г.Кл. ръководители

Отг. на кабинети4

Заседание на комисията.Информация за извършените ремонтни дейности.План.
Септември


Председателя

5

Ежедневно да се извършва отчет за повреди, счупвания, липсващи неща от стаи и кабинети и своевременно да се вземат мерки за отстраняване,

Възстановяване. Належащи ремонтни дейности се записват в дневника за ремонтни дейности


Октомври2013г. -

Юни 30134г.дежурни учители

кл.ръководители6

Заседание на комисията. Предложения за ремонтната дейност през 2014година.
Ноември-декември

2013г.


Председателя

7

Подготовка и излъчване по училищното радио на


предаване за предстоящите ремонти през лятната ваканция.


Май 2014г.

Виолета Клисарова

Орлин Георгиев8

Преди ваканциите (зимна, пролетна и лятна) да се организира почистване от учениците на плотове, чинове, маси, бюра, компютри и столове в кл. стаи и кабинети.
Декември – Юни

2013г. - 2014г.Кл.ръководители

Отговорници по кабинети.9

Заседание на комисията. Отчет за дейността.
до 15.06.2014г.

Председателя

Председател:

Тодор Тодоров

ПРИЛОЖЕНИЕ 8


 1. СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ” ДИМИТЪР ГАЧЕВ” –ГРАД ПАЗАРДЖИК 2. УТВЪРЖДАВАМ: 3. ДИРЕКТОР:

 4. /Валери Стоянов/ 5. П Л А Н


по безопасност на движението по пътищата

за учебната 2013/2014 година

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Училищната комисия по БДП е избрана със Заповед №.1146/ 05.09.2013г. на директора в състав:

Председател: Тодор Тодоров – ПДУД

Членове: Класни ръководители I -XII клас

2. Обучението по безопасност движението по пътищата е задължително се осъществява в съответствие държавните образователни изисквания по одобрени от МОН учебни програми.

3. В края на всеки учебен срок се проверяват знанията и уменията на учениците по безопасност на движението по пътищата.


II. ОРГАНИЗАЦИЯ

1.Занятията по БДП се провеждат от класните ръководители в часа на класа през учебната година.

2. При подготовката на учебните занятия и за реализиране на настоящия план се използва специализирана литература, учебни тетрадки, учебно-методически помагала и др.

3. Използват се извънкласни форми и дейности за формиране на активно отношение и съпричастност към проблемите, за овладяване на трайни знания, умения и навици, необходими за безопасното движение по пътищата.


ІІI. ЦЕЛИ

1.Опазване живота и здравето на учениците.

2. Осигуряване знания за безопасно движение, запознаване с особеностите и опасностите на движението по пътищата.

3. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците, чрез изучаване правилата за движение по пътищата и с активната подкрепа на родители и учители.

4. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на личната им безопасност и тази на околните, придобиване на основни знания и умения за разпознаване и оценка на опасните ситуации и правилата за движение по пътищата.
ІV. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ
1.Обучението на учениците по правилата за безопасно движение да се организира и провежда съгласно приложението в Ръководство за работа на директора и учителя през учебната 2005/2006 г. и Заповед № РД 09-773/19.09.2003 г. на Министъра на образованието.

Отг.: Директор, ПДУД

Срок: постоянен

2. Учебният материал да се преподава съгласно утвърдените учебни програми и глобални теми за всеки клас.

Отг.: кл. ръководители

Срок: 20.09.2013 г.

3. Преподаденият учебен материал да се отразява задължително в дневниците на паралелките и в материалната книга.

Отг.: кл. ръководители

Срок: по графика

4. Редовно да се провеждат задължителните часове по безопасност на движението /БД/ в съответствие плана на класа, при пропуснат час да се извърши преструктуриране.

Отг.: кл. ръководители

Срок: по графика на класа

5. Да се осъществява контрол върху учебния процес по БД и провеждането на планираните мероприятия.

Отг.: Директор, Председател на УКБДП, ПДУД

Срок: 16.09.13г.- 15.06.2014г.

6. В началото на учебната година класните ръководители в час на класа да запознаят учениците с пътнотранспортната обстановка в района на училището и проведат беседа- разговор за поведението им, като участници в пътното движение.

Отг.: кл. ръководители

Срок: 28.09.2013 г.


7. С учениците от І – VІІ клас учителите да провеждат ежедневно т.нар.“пет минутка” – краткотрайно занимание, напомнящо на учениците изискванията за безопасност на движението и задълженията им за безопасно поведение на улицата. Същата да се отразява в материалната книга в последния за деня учебен час на класа.

Отг.: учителите

Срок: постоянен

8. След завършване на учебните занятия учителите лично да извеждат учениците от І-ІV клас и да ги предадат на родителите или изчакат да се разотидат.

Отг.: кл.ръководители, учители

Срок: постоянен

9. До края на първата учебна седмица съвместно с родителите да се определи, най-безопасен маршрут от дома до училището и обратно за учениците от І и ІІ клас.

Отг.: кл. ръководители

Срок: 20.09.2013 г.

10. Припомняне на безопасните маршрути за движение на учениците от ІІІ и ІV клас.

Отг.: кл. ръководители

Срок: 28.09.2013 г.

11. Да се осигурят учебните програми по БД за съответните класове.

Отг.: ПДУД

Срок: 20.09.2013 г.

12. Да се заложат на отделен ред в Списък – Образец № 1, часовете за изучаване на правилата по БД по пътищата.

Отг.: ПДУД, Ръководител КК, кл. р-ли

Срок: 15.09.2013 г.

13. Да се осигурят необходимите учебни средства и пособия за обучението на учениците по БДП.

Отг.: кл. ръководители

Срок: 20.09.2013 г.

14. Да се осигурят, необходимите методически ръководства и насоки за работа на учителите.

Отг.: ПДУД

Срок: м.09.2013 г.

15. Да се проведат инструктажи по БДП с всички ученици.

Отговорник: кл. ръководители

Срок: м.10.2013 г.

16. Да се изработят или снабдят с нагледни материали часовете по БДП.

Отг.: кл. ръководители

Срок: м. 11.2013 г.

17. Да се използва в учебния процес, площадката за обучение по БД в училищния двор.

Отг.: кл. ръководители

Срок: постоянен

18. В началото на учебната година комисията да направи оглед и да изготви предложение за обезопасяване района на училището.

Отг: Предс. на УКБДП

Срок: м.10.2013 г.

19. Да се проведат срещи с училищното настоятелство за обсъждане проблемите по БДП и набелязване на конкретни мерки.

Отг.: УК по БДП

Срок: м.11-12.2013 г.

20. Да се ангажират родители в оказване на помощ при провеждане на мероприятия по БД.

Отг.: кл. ръководители и УК по БДП

Срок: постоянен

21. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда /екскурзии, походи, зелени училища, наблюдения и други/, да се провеждат разговори с учениците за припомняне правилата за безопасност на движението и същите да бъдат инструктирани срещу подпис. Да се попълва уведомително писмо от ръководителя на групата до директора.

Отг.: учителите

Срок: три дена преди събитието

22. При възникване на пътнотранспортно произшествие /ПТП/ с деца и ученици и настъпила смърт, задължително веднага да се информира, Началника на РИО-Пазарджик и Министъра на образованието и науката в срок от 2 часа.

Отговорник: Директор

Срок: постоянен

23. Да се информира РИО -Пазарджик и Министъра на образованието и науката в срок от 3 дни при възникване на ПТП с деца и ученици при наранявания.

Отговорник: Директор

Срок: постоянен

24. При настъпила ПТП с дете или ученик от училището, завършило с нараняване или смърт в едноседмичен срок, да се организира и проведе педагогически съвет и общо училищна родителска среща.

Отговорник: Директор

Срок: до 10.07.2014 г.

25. Да се изготви и изпрати информация в РИО на МОН за ученици, пострадали при ПТП през лятото.

Отговорник: УК по БДП

Срок: 20.09.2013 г.

26. Да се изготви, списък на всички желаещи ученици – велосипедисти за обучение на БД с помощта на КАТ за следващата учебна година.

Отговорник:кл.ръководители и УК по БДП

Срок: м.05.2014 г.

27. Да се организира училищно състезание с ученици – велосипедисти.

Отговорник: УК по БДП

Срок: м.04.2014 г.

28. Да се проведе “Ден на БДП” - с викторини, състезания и други.

Отговорник: УК по БДП

Срок: м.04.2014 г.

29. Да се включат учители в курс по методика на обучение за БДП, ако нямат изкаран такъв.

Отговорник: УК по БДП,ПДУД

Срок: м.09.13г. до м.05.2014 г.
Планът на комисията е приет на заседание на педагогическия съвет – Протокол № 16/ 13.09.2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на УКБДП,

ПДУД: Т.Тодоров
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ” ДИМИТЪР ГАЧЕВ” –ГРАД ПАЗАРДЖИК


УТВЪРЖДАВАМ:
ДИРЕКТОР:

/Валери Стоянов/

ПЛАН

НА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ТРУД


I. Общи положения:
1. Комисията е избрана на заседание на педагогически съвет и е в състав:

Председател: Тодор Тодоров – ПДУД

Членове: Йорданка Грозданов; Карамфилка Костов;Мария Реджова;

Радко Уливеров; Марияна Куртакова; Орлин Георгиев; Даниела Христова;

Мими Ватахова; Николай Геров


 • Организация

1. Извършва се от директора на учебното заведение със съдействието и участието на длъжностни лица от местните организации на,Противопожарна безопасност и защита на населението и Български червен кръст.

2. Подготовката се осъществява от учители, определени със заповед на директора.

3. Занятията се провеждат от класните ръководители в часа на класа през учебната година, а тези по защита при бедствия във време и място, съобразени с конкретните специфични условия за обучение. • Цели:

 1. Създаване на оптимална среда на обучение и труд в училище, гарантиращи опазване живота и здравето на учителите, учениците и служителите.

 2. Регулиране на взаимоотношенията за безопасни условия на обучение и труд в училището, с цел опазване и предотвратяване на трудови злополуки.

 3. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на личната безопасност и тази на околните, придобиване на основни знания и умения за разпознаване и оценка на опасните ситуации и вредните фактори в околната среда и оказване на помощ в случай на опасност.
 • Задачи:

 1. Да организира цялостната дейност по опазване на здравето и осигуряване безопасността на учителите, учениците и служителите, както и да предлага на Директора мерки за тяхното подобряване.

 2. Да обсъжда резултатите от оценката на професионалния риск и съобразява дейността си с констатациите на специализираната служба по трудова медицина.

 3. Да създаде организация за извършване на проверки, с цел ефективен контрол по спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

 4. Да участва в разработването на програми за информиране и обучение на служителите и учениците по проблемите на здравословни и безопасни условия на обучение и труд.

 5.  Да се познават основните характеристики на вероятните производствени аварии, природни и социални бедствия и пожари на територията на Република България и съответния регион.

 6. Формиране умения и навици у учениците за мотивирано поведение при бедствия, отговорно отношение към въпросите за личната безопасност и придобиване на практически умения за оказване на първа помощ.

ІІ. Безопасност на труда :

1. Да се спазват задълженията за осигуряване на безопасни и здравословни условия на възпитание, обучение и труд /БЗУВОТ/ от лицата , заемащи длъжността: • осъществяващо координация и контрол по БЗУВОТ;

 • учител, при обучение в кабинет / лаборатория/;

 • учители по физическо възпитание и спорт;

 • ръководител на ДЧФВС;

Отг.: ПДУД Срок: Постоянен
2. Да се изготвят и предоставят на Директора за утвърждаване следните програми:

2.1.За Провеждане на начален инструктаж с учителите и служителите.Отг. ПДУД Срок:10.010.2013г.
2.2. За провеждане на периодичен инструктаж по БУТ и ПБ с учениците, служителите и учителите.

Отг.: ПДУД Срок: 20.09.2013г.
2.3 За провеждане на инструктаж на по БУТ и ПБ с ученици преди започване курса на обучение в специализирани кабинети / лаборатория/.
Отг.: Учителите Срок: 20.09.2013г.

по съответните

предмети

2.4 За провеждане на периодичен инструктаж по БУТ и ПБ на учениците след ваканциите и при тежки зимни условия.Отг.: ПДУД Срок: 20.09.2013г.

2.5 Изготвяне на Инструкция за безопасни условия на работа и труд при провеждане на начален и периодичен инструктаж на педагогическия персонал.Отг.: ПДУД Срок: 20.09.2013г.
3. Да се заведат и водят следните книги:

3.1. За начален инструктаж.Отг.: ПДУД Срок: 17.09.2013г.
3.2 За периодичен инструктаж.

Отг.: ПДУД Срок: 17.09.2013г.

3.3 Актова книга за трудовите злополуки .Отг.: ПДУД Срок: 17.09.2013г.
4. Да се извършат инструктажите на учениците,учителите и служителите по ЗБУТ и Противопожарна безопасност

Отг.: ПДУД и кл.р-ли Срок: 17-28.09.2013г.
5. Да се изготвят инструкции и проведат инструктажи с учениците за безопасна работа в учебните кабинети, лаборатории и салони по физкултура и физкултурна площадка.

Отг.: Учители Срок: 17-28.09.2013г.

по съответните предмети

6. Да се запознаят учениците, педагогическия и непедагогическия персонал и родителите с Правилника по осигуряване БУВОТ в училищетоОтг.: ПДУД, кл.Ръководители Срок: 17.09-28.09.2013г.

7. След приключване на учебни занятия учителите задължително да проверяват за забравени включени електрически уреди, учебно-технически средства и осветление.Отг.:Всички Учители Срок: ежедневно
8. Да се изготви план за работа при есенно-зимни условия.

Отг.: ПДУД Срок: м.октомври 2013г.
9. Да се създадат безопасни условия на обучение и труд при извършване на ремонтни дейности от външни фирми и организации.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница