Програма за противодействие на тормоза в училище дейност на комисии план за работата на медицинския специалистстраница4/9
Дата14.01.2018
Размер1.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ВАЛЕРИ СТОЯНОВ

Директор СОУ „Д. Гачев“

 1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ И С ФАКТОРИТЕ НА СОЦИАЛНАТА СРЕДА

За по-пълноценно осъществяване на образователно - възпитателната работа в училището е необходимо учителите да установяват ефективни връзки с родители и обществеността.

Дейността на учителите с родителите се провежда в съответствие с нормативните постановки в Закона за народната просвета, Правилник за прилагане на Закона за народната просвета.Всеки последен четвъртък от месеца е определен за среща с родителите.
ОСНОВНА ЦЕЛ: Привличане на родителите като помощник на училището и училищното ръководство по проблемите на ОВП и дейността на СОУ „Димитър Гачев”.
ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ:


 1. Грижа и отговорност на класните ръководители да бъде:

  1. Осъществяване на взаимодействие с родителската общественост чрез съвместна дейност с Училищното настоятелство;

 2. Ангажиране на родителите при решаване на проблеми по привличането на ученици, при решаване на социални проблеми на учениците и недисциплинирани прояви:

  1. Засилване на взаимодействието с Родителските активи по класове за постигане на синхрон между семейното и училищното възпитание;

  2. Съдействие от родителите при подготовка и провеждане на училищни мероприятия;

  3. Индивидуални срещи на класен ръководител, педагогически съветник с родителите на отделни ученици;

  4. Изготвяне на график за срещи на родителите с учителите;

  5. Ежеседмични срещи с родителите от начален, прогимназиален и гимназиален етап в допълнителния час на класа с цел повишаване ефективността на обучението, намаляване на стреса на учениците.

 3. Актуализиране на връзките със следните институции:

  1. Гражданска защита;

  2. Противопожарна охрана - във връзка с пожарната безопасност и защита в училище;

  3. Агенция по безопасност на храните във връзка с храненето на децата и учениците в училище;

  4. Общинска комисия за БППМН и детска педагогическа стая /ДПС/ - съдействие за превенция на противообществени прояви;

  5. Дирекция “Социално подпомагане” – във връзка с отсъствията на учениците;

  6. Агенция „Закрила на детето;

  7. Фондация за мултиетническо сътрудничество„Напредък Пазарджик” и сдружение „Бъдеще“

 4. Съвместна дейност с:

  1. Полиция -организация и съдействие за опазването живота и здравето на децата и учениците

  2. Общинска администрация - във връзка с бюджетно финансиране, партньорство при изготвяне на проекти по програми на МОН и други;

  3. РИО на МОН – Пазарджик във връзка със съгласуване на „Списък Образец 1”; одобряване на Училищния учебен план, учебните програми по ЗИП и текущи задачи;

  4. РЗИ – Пазарджик във връзка с приемане на седмично разписание на часовете и осигуряване на санитарно хигиенни условия за провеждане на образователно възпитателния процес.

  5. Ресурсен център – гр. Пазарджик – във връзка с ресурсното подпомагане на децата и учениците със СОП;

  6. Общо практикуващи лекари /ОПЛ/ – във връзка със заболяванията, профилактичните прегледи и задължителните имунизации на учениците.


Дейности/мероприятия

Срок за изпълнение

Отговорни лица

1

РАБОТА С РОДИТЕЛИ


Провеждане на родителски срещи

м.Октомври, Февруари, Май

класни

ръководители


Провеждане на консултации с родители

по график за ДЧК

класни

ръководители


Провеждане на: индивидуални срещи при необходимост

през учебната година

класни

ръководители,

педагогически съветник


2.

Запознаване на родителите с Правилник за дейността на училището, Училищен учебен план и плана за вътрешния ред., участие в проект”УСПЕХ

10 октомври 2013

класни

ръководители3.

Избор на родителски активи по класове

10 октомври 2013

класни

ръководители4.

Педагогическата колегия периодично и своевременно информира родителите за:

 • успеха и развитието на учениците в образователно-възпитателния процес;

 • спазването на училищната дисциплина;

 • уменията на децата за общуване с учениците и учителите;

 • интегрирането им в училищната среда;

 • посещаемостта на учебните часове от учениците;

 • отсъствията на ученика от учебни часове;

 • когато започне процедура за налагане на наказание.

през учебната година

класни

ръководители

Педагогически съветник


5.

Информиране на родителите за училищните мероприятия

през учебната година

класни

ръководители6.

Отчитане на резултатите от ОВП за I учебен срок

м. февруари

класни

ръководители7.

Запознаване с наредбата за кандидатстване след 7 и 8

м. април

класни

ръководители8

Запознаване с наредбата за организиране и провеждане на ДЗИ

м. април

класни

ръководители9.

Запознаване на родителите на бъдещите първокласници с условията за образование, които предлага училището

м. май

кл.ръководители – начален етап

II.

РАБОТА С ИНСТИТУЦИИ

1.

Изготвяне на ежемесечни справки за броя на неизвинените отсъствия

до 5 число на всеки месец

кл.ръководители, педагогически съветник

2.

Своевременно писмено уведомяване на отдел „Социално подпомагане" и агенция „Закрила на детето" за лошите тенденции в поведението на проблемните ученици

при

необходимосткл.ръководители, педагогически съветник

3.

Оказване съдействие на обществения възпитател при работа с проблемни ученици

при

необходимосткл.ръководители, педагогически съветник

III.

РАБОТА С УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО
1.

Провеждане на работни заседания съвместно с ръководството на училището с училищното настоятелство

през уч. година

Председател на училищното настоятелство
 1. ПЛАН ЗА РАБОТА С УЧЕНИЦИ СЪС СОП
 1. ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ” ДИМИТЪР ГАЧЕВ” –ГРАД ПАЗАРДЖИК
Валери Стоянов

Директор СОУ „Д. Гачев“

Правила за безопасна работа на учениците в училищната компютърна мрежа и в Интернет

І. Общи положения

Чл. 1. Тези правила уреждат основните принципи на училищната политика, правомощията на училищното ръководство, педагогическия персонал и системния администратор, както и правата и задълженията на учениците и правата на родителите, свързани с работата на учениците в училищната мрежа и в Интернет, наричани по-нататък за краткост “мрежата”.

Чл. 2. Училищната политиката за работа в Интернет има за цел да осигури и организира използването на образователния потенциал както на училищната мрежа, така и на глобалната мрежа, в съчетание със система от мерки за сигурност и безопасност на учениците.

Чл. 3. Правилата се прилагат в училищата и обслужващите звена от системата на народната просвета, които осигуряват на учениците достъп до училищната компютърна мрежа и в Интернет.

Чл. 4. Основните принципи на училищната политика за работа в училищната мрежа и в Интернет са:

 1. Равен достъп на всички ученици;

 2. Защита на учениците от вредно или незаконно съдържание и информация като: порнография, проповядване на насилие и тероризъм, етническа и религиозна нетолерантност, търговия с наркотици, хазарт и др.;

 3. Зачитане и защита на личната неприкосновеност;

 4. Подготовка и контрол на учениците за компетентно и отговорно поведение;

 5. Сътрудничество между училището и родителите.

Чл. 5. Училищната компютърна мрежа и Интернет се използват от учениците само за образователни цели.

Чл. 6. Правилата за безопасна работа в Интернет, които учениците са задължени да спазват се поставят на видно място във всеки компютърен кабинет.

Чл. 7. Училището или обслужващо звено осигурява за всяко работно място подходяща форма за регистрация на трите имена, номера и класа на ученика, началния и крайния момент на работа му с компютъра. Регистрацията се удостоверява с подпис на лицето, пряко контролиращо работата на ученика.  

ІІ. Правомощия на директора на училището или на обслужващото звено

Чл. 8. (1) Директорът е длъжен да:

 1. Организира и контролира цялостната дейност по изпълнението на тези правила.

 2. Осигурява и насърчава свободния и равен достъп на учениците до училищната мрежа и Интернет в съответствие с учебния план и възможностите на училището.

 3. Създава възможности за обогатяване и разширяване на образователния процес чрез училищната мрежа и Интернет, включително и в извънучебно време.

 4. Утвърждава график за работа на учениците в училищната мрежа и в Интернет извън редовните учебни занятия.

 5. Организира и контролира прилагането на мерки, включително и съвместно с Интернет доставчика, ограничаващи достъпа на учениците до вредно или незаконно съдържание в Интернет в съответствие с действащото законодателство в Република България.

 6. Предварително одобрява материалите за публикуване в  училищната Интернет страница и осигурява наблюдение и контрол върху нейното съдържание в съответствие с принципите на училищната политика.

 7. Осигурява ефективен постоянен контрол по спазване на правилата за работата на учениците в училищната мрежа и в Интернет.

 8. Осигурява здравословни и безопасни условия на работните места в съответствие с нормативните изисквания.

 9. Осигурява при техническа възможност проследяване на трафика, осъществяван чрез училищната мрежа.

 10. Информира учениците, че трафика се следи и при констатирани нарушения може да бъде установено лицето, което ги е извършило.

 11. Уведомява родителите за предприетите от ръководството мерки за осигуряване на безопасен и контролиран Интернет достъп в училище и в къщи.

 12. Уведомява незабавно компетентните органи при констатиране на незаконно съдържание в училищната мрежа и в Интернет.

 13. Организира в началото на всяка учебна година запознаване на учениците и родителите с училищните правила за безопасна работа в мрежата.

 14. Осигурява отговорно лице, което да изпълнява функциите на системен администратор.

 15. Предприема мерки за реализиране на отговорността на виновните лица при констатирани нарушения на тези правила.

(2) Директорът може да възлага изпълнението на задълженията си по ал. 1, т. 5, 6, 7, 9, 10 и 11 на други служители от училището или обслужващото звено.

ІІІ. Правомощия на учителите, възпитателите, ръководителите на учебно-изчислителни кабинети и системните администраториЧл. 9. Учителите, възпитателите и ръководителите на учебно-изчислителни кабинети са длъжни да:

 1. Разясняват правилата за безопасно и отговорно поведение при работа в училищната мрежа и в Интернет.

 2. Използват възможностите на Интернет за обогатяване и разширяване на учебната дейност като възлагат на учениците конкретни проучвания, предоставят списък с подходящи Интернет адреси и др.

 3. Осъществяват непрекъснато наблюдение и контрол върху работата на учениците в училищната мрежа и в Интернет в учебно и в извънучебно време. Удостоверяват регистрацията на учениците  по чл. 7.

 4. Предприемат незабавни мерки за преустановяване на достъпа на учениците до незаконно съдържание в мрежата.

 5. Уведомяват незабавно директора на училището или на обслужващото звено при нарушаване на правилата или при установяване на незаконно съдържание в мрежата.

Чл. 10. Учителите, възпитателите и ръководителите на учебно-изчислителни кабинети не носят отговорност, ако учениците случайно попаднат на вредно или незаконно съдържание в Интернет.

Чл. 11. Системният администратор е длъжен да:

 1. Осигурява общата безопасност и работоспособност на мрежата.

 2. Предлага и прилага мерки, ограничаващи достъпа на учениците до вредно или незаконно съдържание в Интернет в съответствие с действащото законодателство на Република България.

 3. Извършва периодичен преглед на училищната мрежа за наличие на възможни заплахи и рискове за сигурността на учениците при работа в Интернет.

 4. Следи трафика, осъществяван чрез училищната мрежа.

 5. Поддържа и актуализира училищната Интернет страница в съответствие с изискванията на училищната политика.

 6. Публикува в училищната Интернет страница само одобрени от директора материали.

 7. Уведомява незабавно директора на училището или на обслужващото звено при нарушаване на правилата или при установяване на незаконно съдържание в мрежата.

ІV. Права и задължения на учениците

Чл. 12. Учениците имат право на:

 1. Равен достъп до училищната компютърна мрежа и в Интернет,  при спазване на училищната политика.

 2. Работа в мрежата и в извънучебно време по утвърден от директора график.

 3. Работа в мрежата само под контрола на определено от директора лице.

 4. Обучение за компетентно и отговорно поведение в училищната компютърна мрежа и в Интернет.

 5. Да бъдат информирани за училищната политика за работа в мрежата.

Чл. 13.  Учениците са длъжни да спазват следните правила за безопасна работа в мрежата:

 1. Училищната мрежа и Интернет се използват само за образователни цели.

 2. Забранено е използването на мрежата за извършване на стопанска или незаконна дейност.

 3. Учениците не трябва да предоставят лична информация за себе си и за своите родители като име, парола, адрес, домашен телефон, месторабота и служебен телефон на родителите, без предварително разрешение от тях.

 4. Не се разрешава изпращане или публикуване на снимки на ученици или на техни близки, без предварително съгласие на родителите.

 5. Учениците не трябва да приемат срещи с лица, с които са се запознали в Интернет, освен след съгласието на родителите.

 6. Учениците са длъжни да информират незабавно лицето, под чието наблюдение и контрол работят, когато попаднат на материали, които ги карат да се чувстват неудобно или на материали с вредно или незаконно съдържание  като порнография, проповядване на насилие и тероризъм, етническа и религиозна нетолерантност, търговия с наркотици, хазарт и др.

 7. Учениците не трябва да изпращат или да отговарят на съобщения, които са обидни, заплашващи или неприлични;

 8. Учениците не трябва да отварят приложения на електронна поща, получена от непознат подател.

 9. Забранено е  изпращането на анонимни или верижни съобщения.

 10. Забранено е извършването на дейност, която застрашава целостта на училищната компютърна мрежа или атакува други системи.

 11. Забранява се използването на чуждо потребителско име, парола и електронна поща.

 12. Учениците не трябва да представят неверни данни за себе си.

 13. Забранено е използването на нелицензиран софтуер, на авторски материали без разрешение, както и всяка друга дейност, която нарушава авторски права.

 14. При работа в мрежата учениците трябва да уважават правата на другите и да пазят доброто име на училището.

V. Права и задължения на родителите

Чл. 14. Родителите имат право:

 1. Да бъдат информирани за училищната политика за безопасна работа в мрежата.

 2. Да участват със свои предложения в определянето на насоките и мерките за безопасно използване на Интернет в училище.

 3. Да получават информация за рисковете и заплахите за безопасността на техните деца при работа в Интернет в училище и в къщи.

 4. Да бъдат своевременно информирани и да участват съвместно с училищното ръководство при разрешаване на всеки конкретен проблем, свързан с нарушаване на правилата от страна на техните деца.

 5. Да сигнализират училището, когато получат информация за нарушения по чл.13.

Чл. 15. В началото на всяка учебна година родителите се запознават с училищните правила за безопасна работа в училищната мрежа и в Интернет, което удостоверяват с подписа си.

 VІ. ОтговорностЧл. 16. (1) При нарушаване разпоредбите на тези правила директорът, учителите (възпитателите) и ръководителите на учебно-изчислителните кабинети носят отговорност по Кодекса на труда.

(2) При нарушаване разпоредбите на тези правила системният администратор, в зависимост от правоотношенията му с училището, носи дисциплинарна или гражданска отговорност.

(3) При нарушаване разпоредбите на тези правила на учениците могат да се налагат наказанията, предвидени в чл. 139 ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета (ППЗНП). Наказанията се налагат при условията и по реда, предвидени в ППЗНП. 

Чл. 17. Независимо от отговорността по чл. 16, при нарушения, които представляват престъпления, административни нарушения или причиняват имуществена вреда, се носи съответно наказателна, административна или гражданска отговорност.

Изготвил:

Йорданка Грозданова

ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ

СОУ «ДИМИТЪР ГАЧЕВ»- ГР. ПАЗАРДЖИК

  

П Л А Н

 

за работа на училищен координационен съвет за справяне с тормоза в училище във връзка с изпълнениена „Механизма за противодействие на училищния тормоз“

съгласно заповед  РД 09-611/18.05.2012г. на Министъра на образованието, младежта и науката

 гр. Пазарджик - 2013 година

утвърден със заповед № 68 /11.10.2013г.Състав на съвета:

 1. Председател- Тодор Тодоров ПДУД

 2. Членове:

Китка Кънчева -педагогически съветник

Мариана Генчева – старши учител

Минка Славова – старши учител

Гинче Стоянова – старши учител

Иванка Иванова – старши учител

Спаска Стефанова – старши учител

Веселина Върбанова – старши учител

Виолета Клисарова – старши учител

Младен Чалъков – родител

Наска Иванова – ученик

 І. Предмет

Проучване и подпомагане психичното развитие и здраве на децата и юношите в системата на средното образование, чрез превантивни мерки и сътрудничество по прилагането на механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище.

Единният механизъм за противодействие на тормоза е разработен от Министерството на образованието, младежта и науката с участието на МТСП, АСП, ДАЗД, МВР, ЦКБППМН и неправителствените организации – НМД, фондация „Стъпки за невидимите деца в Българи,” фондация „Асоциация Анимус”, Дружеството на психолозите в България и УНИЦЕФ.

 ІІ. Цел

    Разработване и прилагане на цялостен училищен подход, полагане на координирани и последователни усилия за предотвратяване на тормоза и създаване на по-сигурна училищна среда.

 ІІІ. Задачи:

1.      Разработване и прилагане на превантивни дейности за предотвратяване на тормоза в училище.

2.      Разработване на защитна мрежа за интервенция при случаи на тормоз в училище.

 ІV. Общи положения

  1. Във всяко училище се създава координационен съвет с ясни функции и делегирани отговорности, който да отговаря за планиране, проследяване и координиране на усилията за справяне с тормоза. Съветът да се ръководи задължително от помощник-директор и да включва училищния психолог или педагогически съветник, учители, ученици и родители.

2. Превенцията на тормоза включва комплекс от мерки, които най-общо имат за цел ограничаване и/или елиминиране на предпоставките и рисковите фактори, допринасящи за насилието.

3. Комплексът от превантивни мерки трябва да включва всички възможни аспекти и форми на тормоза, ясно да фокусира вниманието върху участието на всички групи и да се планира на три нива - класна стая/паралелка, училище, общност.

4. За да се изгради защитната мрежа е необходимо да се поставят ясни граници, изграждане на ценности, правила и процедури, които не допускат прояви на насилие и тормоз във взаимоотношенията в училище

5. По-голямата част от ситуациите на тормоз могат да бъдат овладени от учителите, а някои от самите деца. Всяка намеса изисква внимателна преценка на ситуацията и нейната тежест.

6. Важно е да не бъдат омаловажавани и първите прояви на влошаване на отношенията между децата и поведение, което е неприемливо. Необходимо е още при най-малките сигнали и съмнения за тормоз да се предприемат стъпки, за да се предотврати ескалация на насилието и да се изпрати ясно послание, че такова поведение няма да бъде толерирано. Вниманието трябва да бъде насочено както към проявите на физически тормоз, така и към неговите социални и психологически форми.

 

Д Е Й Н О С Т И:


1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница