Програма за управление на отпадъците на община свиленград, 2017-2020 г. Съдържание I. Въведение 6страница26/26
Дата14.01.2018
Размер4.06 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. Прогнози

 1. Демографска прогноза


За охарактеризиране на демографското положение в общината са ползвани данните на Националния статистически институт (НСИ). За изготвянето на реалистична прогноза за броят на населението са отчетени и тенденциите за промяна на механичният прираст на населението. В основата на миграцията са главно:

 • Семейни причини;

 • Трудова заетост;

 • По-добри условия на живот и др.

Историческите данни за населението на България, и община Свиленград по данни на НСИ са представени в Таблица 26

 1. Население на България и община Свиленград за периода 2012 – 2016 г.

Области

Население към 31.12.2012

Население към 31.12.2013

Население към 31.12.2014

Население към 31.12.2015

Население към 31.12.2016

Общо за страната

7 284 552

7 245 677

7 202 198

7 177 991

7 101 859

Свиленград

22 816

22 774

22 798

22 452

22 234

Прогнозира се, че след приключилото преустройство на стопанските сектори в общината и установения през последните години процес на повишаване на икономическата активност, подобряване на условията за живот и бизнес ще се наблюдава задържане на население в трудоспособна възраст в региона и следователно запазване и преминаване към минимално увеличаване в броя на населението. Данните за реалната икономика в региона - текущото състояние на инвестициите и износа на продукти от местни предприятия подкрепят тези изводи.

Въз основа на отбелязаните тенденции и дългосрочната прогноза на НСИ за демографското развитие на страната до 2060 г. се предвижда като най-вероятен сценарият за демографско развитие, при който различните административни единици следват естествената крива на досегашното си развитие, с относително запазване броя на населението.

На база на тенденциите за демографско развитие на населението на България и на община Свиленград са приети следните допускания, като основа за прогнозиране на изменението на населението. Тенденцията за демографско изменение на населението показано по-долу е прогнозирано на база на леко намаляване следвайки тенденцията в национален мащаб.Данните за броя населението, използван при прогнозиране на различните отпадъчни потоци са представени в следната таблица.


 1. Прогноза за броя на населението в община Свиленград
2018

2019

2020

2021

2022

Общо за страната

7 047 169

7 006 889

6 966 607

6 926 328

6 886 047

Община Свиленград

22 391

22 371

22 351

22 331

22 3112023

2024

2025

2026

2027

2028

Общо за страната

6 845 767

6 805 487

6 765 207

6 724 926

6 765 207

6 724 926

Община Свиленград

22 291

22 271

22 251

22 231

22 251

22 231
  1. Прогноза за образуване на битовите отпадъци


Прогнозата за количеството на генерираните битови отпадъци предвижда, че въпреки намаляването на населението, количеството на отпадъците и (съответно търсенето на услуги по управление на отпадъците) ще се повишава леко поради очаквания ръст на БВП. Очакванията за увеличаване на генерираните от населението на общината отпадъци са обвързани и със заложените визия, принципи, стратегически и приоритетни, и специфични цели в Общински план за развитие на Община Свиленград за периода 2014-2020 г. Стратегията за развитие на община Свиленград е отчела законодателната и стратегическа рамка на политиките за регионалното развитие на европейско, национално и регионално ново. Тя е адаптирана на общинско ниво към ключовите теми за развитие, въведени с приетата през 2010 г. стратегия на ЕС „Европа 2020”, която предлага нова визия за развитие на Европа през 21- ви век. Стратегията „Европа 2020” формулира три взаимозависими приоритета: интелигентен растеж - изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации; устойчив растеж - насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика с по-ефективно използване на ресурсите и приобщаващ растеж- стимулиране на икономика с високи равнища на заетост, която да доведе до социално и териториално сближаване. Новата европейска политика за развитие, отчитайки националните специфики и особености намира израз в Националната програма за развитие „България 2020”. Този документ има водеща стратегическа роля за всички национални и секторни стратегически документи по отношение постигането на общите цели и приоритети в развитието на страната.

В процеса на дефиниране на стратегическата рамка е осигурено съответствие с изискванията, залегнали в стратегическите насоки и законодателството на ЕС в областта на регионалната политика, отчетени са принципите и правилата за прилагане на структурните инструменти. Осигурена е координация и съгласуваност с европейските, националните и местните политики за конкуренция, опазване и подобряване на околната среда и равните възможности. Целите и приоритетите на общинския план за развитие като стратегически документ са съгласувани и предвиждат взаимодействието с факторите, условията и потенциала за специфичното пространствено развитие на общината, мрежата от населени места и отделните сектори, залегнали в устройствените концепции и схеми за развитие на територията.

При разработването на плана са отчетени и политиките за развитие на по-горните териториални нива, формулирани в Регионалният план за развитие на Южен централен Район и Стратегията за развитие на област Хасково.

Визията на община Свиленград изразява бъдещото желано състояние, постигнато на основата на съхранена идентичност на общината и оползотворяване на наличния потенциал. Като резултат от активното включване на всички заинтересовани страни в обществените обсъждания бе формулирана следната визия: „Община Свиленград – развит икономически, модерен транспортно-логистичен и развлекателен център на три граници, осигуряващ високо качество на живот, със съхранена природна среда и богато културно-историческо наследство“. Избраната визия е основа за формулиране на стратегически цели, приоритети и специфични цели, като израз на съществуващите потребности и потенциал в средносрочен план.

Изведените три стратегически цели:


 • Подобряване качеството на живот на територията на община Свиленград;

 • Устойчиво развитие на бизнеса на основата на иновации и благоприятното географско местоположение;

 • Постигане на приобщаващ растеж на основата на повишена заетост и социално включване

следват в голяма степен новите насоки за развитие, определени в Националната програма за развитие България 2020, отчитайки местния потенциал и съществуващите ограничения пред развитието на територията, обусловени от дефицитите, изведени в социално-икономическия анализ.

Заложените приоритети за Община Свиленград са:

Приоритет 1: Развитие на икономиката за устойчив растеж и заетост на висококвалифицирани специалисти;

Приоритет 2: Развитие на туризма на основата на развлекателни услуги, вино, чиста природа и културно-историческо наследство;

Приоритет 3: Подобряване на социалната и културната среда за приобщаващ растеж;

Приоритет 4: Изграждане на техническа инфраструктура, осигуряваща оптимални условия за живот и развитие на бизнеса;

Приоритет 5: Подобряване на институционалната среда за подкрепа на местното развитие.

Така заложената визия за развитие на Община Свиленград неминуемо ще доведе до постигане на приобщаващ растеж, подобряване на икономическото състояние на населението и от там до ръст в количествата образувани отпадъци.

Нормативната уредба регламентира поетапно въвеждане в годините до 2020 г. на все по-строги изисквания към услугите по управление на отпадъците, които настоящата система не осигурява. След анализ на наличната информация и резултатите от морфологичните проучвания е оценена средна норма на натрупване за периода 2016 – 2020 г., възлизаща на около 242 кг.ж./год.

Количествата образувани битови отпадъци за дадена административна единица са в зависимост от броя жителите и потребителските навици и възможности. За да се отчетат тези фактори е въведен терминът "норма на натрупване" (НН), отчитащ средното годишно количество образувани битови отпадъци, които се падат на един жител. Тази норма се използва при определянето на потенциала за образуване на битови отпадъци в дадена общност.

За прогнозиране ръста на битовите отпадъци са предложени три сценария, които се различават по различното нарастване на НН, като предполагат увеличаване на НН като дял от ръста на БВП, като се постига постепенно намаляване на този дял във времето и като резултат се получава постоянно нарастване на отпадъците, но с постепенно затихващ ръст.

Сценарий 1, който се счита за по-малко вероятен от сценарий 2, предполага че интензивните икономически промени ще са съпроводени със занижена обществена съзнателност относно околната среда (ръстът на образуването на отпадъци е около 60% от ръста на доходите за посочения период).

Сценарий 2, който се приема за базов, предполага прогресиращо относително разделяне водещо към слабо, но постоянно намаляване на годишното нарастване (ръстът на образуването на отпадъци е приблизително 50% от ръста на доходите за прогнозния период). С увеличаването на количеството отпадъци се приема, че след умерено увеличаване на нормата на натрупване, в определен момент тя ще запази относително постоянни равнища, съответстващи на посочените в Методиката за определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци.

При оптимистичния и прогресивен Сценарий 3 се предполага състояние близо до устойчивост през целия прогнозен период (ръстът на образуването на отпадъци е в рамките на 40% от ръста на потреблението). Този сценарий, макар и привлекателен, изглежда малко вероятен, тъй като дори страните с най-висока екологична култура и дългогодишна практика в опазването на околната среда не са постигнали все още категорично етапа на устойчивост, дори и при факта, че нормата на натрупване при тях е по-висока от настоящата в страната.
 1. Прогноза за образуваните отпадъци2017

2018

2019

2020

Сценарий 1, т./г.

6 010

6 052

6 101

6 155

Сценарий 2, т./г.

5 565

5 699

5 836

5 976

Сценарий 3, т./г.

5 928

5 935

5 947

5 962


Фигура 3 Сценарии за образуване на отпадъци
АКТУАЛИЗАЦИЯ ОКТОМВРИ 2017 г.

1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница