Програма за управление на отпадъците на община свиленград, 2017-2020 г. Съдържание I. Въведение 6страница2/26
Дата14.01.2018
Размер4.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Основни цели и основни резултати, които се очакват от изпълнението на програмата


С оглед синхронизиране с мерките за регионално управление на отпадъците, настъпилите промени в националното законодателство предвид задачите, заложени в Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г., настоящата актуализация на програмата включва:

 • Предотвратяване и минимизиране образуването на отпадъци, както и степента на тяхната опасност;

 • Въвеждане на зелени обществени поръчки - включване на критерии в обществените поръчки, с които се дава приоритет на закупуването на стоки и услуги, които допринасят за създаването на пазар за продукти от рециклиране и за насърчаване предотвратяването на отпадъци

 • Прилагане на маркетингови/ комуникационни инструменти за насърчаване на предотвратяването на отпадъците чрез въвеждане в общината на широко прилагани в държавите от ЕС практики за насърчаване на отговорния бизнес под формата на приемане на етични кодекси, доброволни споразумения между бизнеса и общинската администрация, популяризиране на доброволни схеми за еко-маркировка на продукти, кампании за повишаване на общественото съзнание и др.;

 • Осигуряването на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители на територията на общината, и при необходимост в други населени места. Използване на мобилни станции за безвъзмездно събиране на разделно събрани отпадъци от домакинствата.

 • Изграждане на центрове за ремонт и продажба на подходящи за повторна употреба електроуреди, мебели и други продукти и насърчаване на повторната употреба

 • Увеличаване на дела на оползотворяваните и рециклирани отпадъци;

 • Сключване на договори с Организации по оползотворяване (ООп) за всички видове масово разпространени отпадъци и осъществяване на ефективен контрол за спазването на разпоредбите на договорите с ООп и при необходимост включване на нови клаузи към съществуващите договори с цел подобряване качеството на предоставяните услуги;

 • Прилагане на мерки за предотвратяване образуването на биоотпадъци, разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците на територията на общината, отчитайки специфичните условия на отделните видове населени места (големина, тип, брой жители и др.), съгласно Глава трета, чл. 10 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци. Като мерките включват най-малко:

 • Изграждане на общинска система за разделно събиране на подходящите за оползотворяване биоотпадъци и други биоразградими отпадъци от домакинствата, магазини, заведения за обществено хранене, пазари, хотели, лечебни заведения, училища и др., обхванати от общинските системи за събиране на смесени битови отпадъци и общинските системи за разделно събиране;

 • Поетапно въвеждане на разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците, събирани чрез общинските системи за разделно събиране, както и изчисляване на броя на домакинствата и на населението на всяка община, обслужвани от общинската система за разделно събиране;

 • Организиране на разделно събиране и оползотворяване на биоотпадъците от обществени зелени площи, паркове и градини;

 • Изготвяне на план за изграждане на съоръжения за оползотворяване на биоотпадъците, като такива са предвидени на територията на общината, съгласно решение по чл. 26, ал. 1, т. 4 ЗУО, в т.ч. определяне на местоположението, необходимия капацитет и технология за третиране;

 • Насърчаване компостирането на място;

 • Повишаване информираността на населението за ползите и изискванията за разделното събиране и третиране на биоотпадъците.

 • Разработване на подробен график за обслужване на съдовете за разделно събиране на биоотпадъци като се оповести на интернет страницата на съответната община и/или се информира населението по друг подходящ начин.

 • Подпомагане възникването и развитието на пазари за продукти, произведени от рециклируеми материали най-вече за компост и рециклирани строителни материали, чрез прилагане на заложените в нормативната уредба механизми – изпълнение на целите за влагане на рециклирани строителни материали в строежите, на които община Свиленград е възложител или за проектите, за които се изисква одобрение от общинската администрация, спазване на разпоредбите за контрол на производството и проверка на качеството на компост.

 • Експлоатация на площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. рециклируеми отпадъци, едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци, текстил и други, финансирана от общината. Създаване на условия за приемане на отпадъци финансирани от други източници, различни от такса битови, като например масово разпространени отпадъци и строителни отпадъци от ремонтни дейности в бита.

 • Осигуряване на необходимия принос на общината в изпълнението на регионалните цели по чл. 31 от ЗУО за събиране и рециклиране на рециклируеми отпадъци от бита (хартия, пластмаса, стъкло, метал), за които принципът «отговорност на производителя» не се прилага чрез създаване на система за регистриране и отчитане на количествата рециклируеми отпадъци, събрани от частния сектор и в дългосрочен аспект в случай, че не е осигурено постигането на целите за рециклиране на битови отпадъци – стартиране на система за разделно събиране на отпадъци от бита, за които не се прилага принципът отговорност на производителят.

 • Осигуряване прилагането на изискванията за селективно разрушаване на сгради, отделяне на различните по вид строителни отпадъци при източника на образуването им (строителния обект) чрез процедурите в които се изисква одобряване от общинската администрация - инвестиционни проекти, окончателни доклади по чл. 168, ал. 6 от Закона за устройство на територията, плановете за управление на строителни отпадъци.

 • Въвеждане на система за разделно събиране на опасните отпадъци от домакинствата.

 • Оптимизиране на системата за събиране на битови отпадъци след въвеждане на общинска система за събиране при източника на подходящите за оползотворяване биоотпадъци и други биоразградими отпадъци от домакинства, магазини, заведения за обществено хранене, пазари, хотели, лечебни заведения, училища и др., обхванати от общинските системи за събиране на смесени битови отпадъци и общинските системи за разделно събиране на рециклируеми отпадъци, които ще отклонят значително количество от общия отпадъчен поток.

 • Повишаване на качеството (подобряване на параметрите честота на извозване, брой индивидуални съдове, брой контейнери на жител) и увеличаване на ефективността (по-висока степен на уплътняване) на услугите по събиране на отпадъци и включването на нови услуги във връзка с нововъведените задължения на кметовете на общини.

 • Оптимизиране на транспортните схеми след въвеждането на общинска система за разделно събиране на биоотпадъци и други рециклируеми отпадъци.

 • Прилагане на мерки за разделно събиране на рециклируеми отпадъци и биоотпадъци и третиране на битовите отпадъци, с които да се постигнат целите за рециклиране, целите за отклоняване на биоразградими отпадъци от депа и критериите за стабилизиране на остатъчната фракция в степен достатъчна за получаване на мотивирана заповед от директорът на РИОСВ, с която дава съгласие за намаляване на дължимите отчисления за депониране на битови отпадъци.

 • Прилагане на мерки за поетапно ограничаване на депонирането поради нарастване на отчисленията за депониране и повишените нормативни изисквания за предварително третиране преди депониране.

 • Прилагане на мерки за предотвратяване възникването и периодично почистване на нерегламентирани сметища на територията на общината.

 • Въвеждане на информационна система за получаване и обработка на данни от лица, извършващи събиране на рециклируеми отпадъци на търговска основа (пунктове и от големи генератори), организации по оползотворяване с цел мониторинг на изпълнението на целите за рециклиране на битови отпадъци;

 • Въвеждане на нормативни изисквания в общинската наредба с цел осигуряване прилагането на схемите за събиране на биоотпадъци и рециклируеми отпадъци, за които не се прилага принципът отговорност на производителя – забрани, ограничения, отговорности и задължения към собствениците или наемателите на търговски обекти и заведения за обществено хранене, домсъветите, собствениците (или наематели), на еднофамилни жилища и др..

 • Обявяване на обществени поръчки за избор на изпълнители и/или изменения в договорите на съществуващи изпълнители във връзка с нововъведените изисквания на националното законодателство за управление на отпадъците – въвеждане на допълнителни отговорности, забрани, задължения с цел осигуряване разделното събиране на биоотпадъци, рециклируеми отпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци, за които не се прилага принципът отговорност на производителя, включване на нови задължения към изпълнителите извършващи събиране на смесени битови отпадъци.

 • Изменения в нормативната уредба на общината във връзка с изискванията на Закона за местните данъци и такси (чл. 67, ал. 2) за определяне размерът на такса битови отпадъци въз основа на количеството образувани отпадъци или на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет, която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена. Избор на подходящ вариант за начисляване на таксата, с който да се насърчи разделното събиране и рециклиране за постигане на целите за събиране на рециклируеми отпадъци. Избор на подходящ вариант за начисляване на таксата, с който да се насърчи и разделното събиране на биоотпадъци и биоразградими отпадъции, които да се третират чрез компостиране, с цел отклоняването им от депа.

 • Периодично актуализиране на размера на постъпленията от такса битови отпадъци с цел покриване на пълните разходи и допълнителните такси депониране ( в т.ч. разходите за събиране, обслужването на претоварна станция и влекача за извозване на отпадъците към Регионалното депо, цената за депониране, цената за третиране в регионалната инсталация за сепариране и др. дейности по управление на отпадъците, които са задължения на кметовете на общини). Целево изразходване на средствата единствено за дейности с отпадъци.

 • Финансиране чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020 г.) или други форми на финансиране извън бюджета на общината на инвестиционни разходи за въвеждане на нови практики, изисквани от националното законодателство.

 • Привличане на средства за инвестиции в инфраструктура за управление на отпадъците от други международни финансови институции или ПУДООС;

 • Разширяване прилагането на публично-частното партньорство и привличане на частни инвестиции.

 • Повишаване капацитета на звеното за контрол за прилагане на новите нормативни изисквания.

 • Подобряване на контрола срещу изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците.

 • Предприемане на мерки за осведомяване, повишаване на общественото съзнание и мотивиране на населението за разделно събиране на отпадъците и увеличаване на повторната употреба.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница