Програма за управление на отпадъците на община свиленград, 2017-2020 г. Съдържание I. Въведение 6страница20/26
Дата14.01.2018
Размер4.06 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   26

Система за наблюдение, контрол и отчитане на изпълнението на общинската програма за управление на отпадъците

 1. Система за наблюдение, контрол и отчитане на изпълнението на общинската програма за управление на отпадъците


В настоящия раздел са представени правилата за наблюдение и контрол и отчитане на изпълнението на програма за управление на отпадъците с цел да се осигури проследяване и измерване на постигането на основните цели на програмата и на ефективността в хода на нейната реализация.

Наблюдението представя съотношението между поставените цели, вложените ресурси, извършените действия, постигнатите резултати и осъществените въздействия. Контролът улавя условията, в които се пораждат отклоненията, бързо реагира за тяхното предотвратяване и отстраняване.
  1. Вътрешно и външно наблюдение за изпълнението


Наблюдението за изпълнението на програмата ще се осъществява както вътрешно в рамките на общинската администрация така и външно от страна на заинтересованите лица и широката общественост. Външното наблюдение е от особена важност по отношение на проверката на качеството и резултатите от вътрешния мониторинг.

Вътрешното наблюдение ще се извършва от експерти – служители в общинската администрация, съобразно отговорностите им за осъществяване на съответните мерки описани в плановете за действие. При него се акцентира върху разпределението на наличните ресурси, разходването на отпуснатите средства, изпълнението на задачите, спазването на сроковете, възникването на непредвидени обстоятелствата, предлагането на уместни промени, внасянето на своевременни корекции, както и върху установяването на действителния напредък в прилагането на определена политика (програма, проект) в дадена област. Вътрешното наблюдение трябва да е ежедневна дейност на експертите.

Като резултат от вътрешния мониторинг е изработването на годишните отчети за изпълнение на програмата за управление на отпадъците, които ще се предоставят на органа за наблюдение и контрол. В съответствие с чл. 52, ал. 8 от ЗУО програмата се приема от общинския съвет, който контролира изпълнението. Също така, кметът на общината трябва да информира ежегодно в срок до 31 март общинския съвет за изпълнението на програмата през предходната календарна година, като за резултатите от наблюдението на изпълнението ще се разработва годишен отчет. Програмата за управление на отпадъците ще се публикува на интернет страницата на общината с цел осигуряване на обществен достъп.

Външното наблюдение ще се осъществява от неправителствени организации, заинтересовани лица и широката общественост. Външният мониторинг създава допълнителна сигурност по отношение на независимостта, откритостта, обективността и прозрачността при оценката на междинните и крайните резултати, като за целта ще се осигури достъп до необходимата информация за да може да се оцени точното съответствие на реалното изпълнение с набелязаните мерки и на ефективното усвояване на финансовите средства.
  1. Източници на информация за извършване на наблюдение и оценка


Оценката на изпълнението на програмата за управление на отпадъците се извършва чрез сравняване на постигнатите резултати с данните за изходното състояние. Освен обективните технически и икономически резултати е необходимо да бъдат отчетени и неподлежащите на количествена оценка резултати, както и косвените резултати. В резултат на оценката могат да бъдат предложени промени в някои от целите и параметрите на програмата, както и промени в инструментите за тяхното изпълнение.

Основните надеждни източници на информация за извършване на оценката са:

 • Годишни отчети за изпълнение на програмата за управление на отпадъците на общината от предходни години;

 • Информация на подадените, изпълнявани, прекратени и изпълнени проекти, в т.ч. финансирани от европейските фондове;

 • Информация относно предишни осъществени планове и проекти на местно ниво;

 • Годишни доклади за изпълнение на бюджета на общината;

 • Данни от Национален статистически институт и Териториално статистическо бюро;

 • Данни от Дирекция “Мониторинг на околната среда” към Изпълнителна агенция по околна среда;

 • Годишни доклади по околна среда (ГДОС) за изпълнението на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително – за съоръжения и инсталации за третиране на отпадъците;

 • Заповеди на кмета на общината за дейности свързани с управлението на отпадъците;

 • Протоколи от заседанията на общите събрания на регионални сдружения за управление на отпадъците;

 • Годишни отчети на регионалните сдружения на общините

 • Платежни документи за извършени услуги от дружества – подизпълнители на общината;

 • Отчети по договори между общината и дружества извършващи услуги по управление на отпадъците на територията на общината (напр. Организации по оползотворяване);

 • Годишни отчети до ИАОС, подадени от дружества извършващи дейности на територията на общината

 • Протоколи от публични обсъждания, работни срещи, тематично свързани с реализацията на програмата за управление на отпадъците;

 • Въпросници и/или анкетни карти за анкетиране на гражданите в общината;
  1. Метод за извършване на оценка на годишните цели по програмата


За извършване на оценка на постигането на поставените в плановете за действие към подпрограмите годишни цели през съответната отчетна година ще се използва метода на оценка на индикаторите. Индикаторите за оценка на изпълнението на програмата са представени в раздел VI и са разработени с цел измерване на напредъка по реализация на всяка от подпрограмите.

Прилагането на този метод е непрекъснат процес на мониторинг и отчитане на постиженията и на напредъка по отношение на предварително определените цели чрез измерване стойностите на ключовите индикатори.

При този метод се установява дали мерките са изпълнени чрез измерими стандарти/индикатори. В този случай, текущата оценка служи като система за ранно предупреждаване и като средство за подобряване на отчетността пред обществото. Това позволява да се следи динамиката на оценяваните процеси.

Мониторингът и оценката предполагат изследване на базисна изходна ситуация и проследяване с времето на промените, до които довеждат интервенциите в резултат от прилагането на програмата за управление на отпадъците. В анализа на състоянието (Приложение №1) програмата за управление на отпадъците съдържа изходни данни, чрез които се описва проблемът или съществуващата ситуация преди въвеждането на новата политика. Съответно въз основа на индикаторите ще се изследва новата ситуация на базата на сравнение с изходната, описана в анализа на състоянието. Ако изходните данни не са налични, за измерител на промените във времето ще се използват целеви въпросници и анкетиране на експерти в съответната област и/или граждани на общината.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   26


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница