Разширен наръчник за ползване на обучителен пакет „училища без дискриминация” в гимназиалния курс на образованието по метода „връстници обучават връстници”


Сесия по трети епизод Майката на Елиасстраница8/12
Дата21.07.2018
Размер0.83 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Сесия по трети епизод Майката на Елиас


Тема – Езиковата бариера, идентичността и толерантността
Обучителни цели:

 • Учениците да изживеят дискриминацията

 • Да се изостри вниманието към езиковите бариери като форма на дискриминация в училище

 • Да се усетят трудностите и емоционалния шок, които преживяват бежанците в процеса на кандидатстване за убежище

 • Сформиране на познания за толерантността


Продължителност: Приблизително един учебен час
Материали:

1. Трети епизод на филма – „Майката на Елиас”, който се показва на екран или голям монитор.

2. Речник на понятията и Каталог на правата на човека (публикувани са на интернет страницата на обучителния пакет ).

3. Формуляр “Молба за убежище” - копие за всеки един участник


Въведение и общи насоки за фасилитатора :

Езикът е основното средство за комуникация и носител на значителна част от културата и идентичността на всеки народ. От своя страна речта отразява и съдържа индивидуалното и неповторимото в езика. Тук се включват личните и фамилните имена. Незнанието на езика на хората сред които живеем, създава сериозна бариера в общуването и е една от най-важните причини за социалната изолация. За съжаление все повече деца от малцинствата у нас тръгват на училище без добре да знаят български език. Това пречи на включването им и е една от многото и комплексни причини за отпадане от училище. В това отношение ние трябва да им помогнем както да усвоят езика, така и да се адаптират в училищната среда. И най-малките задявки, подмятания или подигравки при неправилното използване на българския език, заради невладеенето му в достатъчно добра степен, може да имат неподозиран обратен и отрицателен ефект. Адаптацията е двустранен процес, който изисква усилия и от двете страни, без да се игнорират правата и задълженията на когото и да било. Можем да търсим и да намираме различни виновници - родителите, средата, общността, но с това няма да помогнем на децата от малцинствата да се адаптират. Трябва да ги подпомагаме и да ги насърчаваме да научат повече за нас, а и ние трябва да се стремим да научим повече за тях. Но адаптацията не бива да се приема като забрана за ползване, изучаване и комуникация на майчиния език, който е основен елемент от и за съхраняване на етно-културната идентичност на всеки индивид. Съгласно Конституцията на Република България и Рамковата конвенция за защита на националните малцинства правото на изучаване и използване на майчиния език е гарантирано. Международният опит показва, че усвояването на официалния език става най-лесно и успешно посредством майчиния, като се ползват различни методи : учители-билингви, програми за изучаване на официалния език чрез майчиния и други.

Езиковата бариера не бива да се лепва като етикетен проблем на децата от малцинствата, защото такава изпитват и децата от български етнически произход : например децата от български етнически произход, граждани на друга държава, които до сега не са живели в България;също такива проблеми сполетяват и децата –български граждани, без оглед на това дали са от мнозинството или от малцинствата, които за дълъг период са живели в чужбина и поради това не са имали възможността да усвоят българския език в достатъчна степен.

Целта на обсъжданията в тази сесия трябва да бъдат в тази посока – как да помогнем на хората, които без значение от етноса им не знаят езика, за да преодоляват социалната изолация.

Запознайте се със значението на понятията толерантност, етническа група, етническо малцинство, етноцентризъм, асимилация, малцинство, мнозинство, използвайки Речника на понятията. Прочетете текстовете на Рамковата конвенция за защита на националните малцинства, досежно съхраняване и развитие на културната идентичност на малцинствата – име, език, култура и др.(виж в Каталога на правата на човека). Запознайте се и с Конвенцията за статута на бежанците. Полезна информация и примери от практиката на КЗД може да намерите в презентацията към епизод 3, публикувана на уеб страницата на проекта.
Примерен план за провеждането на сесията :

1. Въпроси за обратна връзка и/или разгряващо упражнение – 10-15 мин.

Какво научихте от предишната сесия? Как се почувствахте?2. Гледане на филма „Уроци по толерантност” Епизод №3 – Майката на Елиас – пуснете само този епизод - 5 мин.

3. Дискусия
Примерни въпроси за дискусията:

 • Как се е почувствала майката на Елиас, когато учителката престава да говори с нея на български?

 • Какви са мотивите на учителката да не говори на български с жената?

 • Помага ли учителката на майката на Елиас?

 • Може ли алтруизма (самоотвержената грижа за другите) да бъде дискриминация?

 • Идеи за други примерни въпроси може да черпите от предложените такива към същия епизод в останалите наръчници - кратък, разширен за начален етап , разширен за прогимназиален курс.

Запознайте участниците със значението на понятията толерантност, етническа група, етническо малцинство, етноцентризъм, асимилация, малцинство, мнозинство, използвайки Речника на понятията. Прочетете текстовете на Рамковата конвенция за защита на националните малцинства, досежно съхраняване и развитие на културната идентичност на малцинствата – име, език, култура и др.(виж в Каталога на правата на човека). Запознайте участниците с Конвенцията за статута на бежанците, която ще намерите в материалите към Каталога на правата на човека. Направете разлика между бежанци, имигранти и емигранти. Бежанците са хора, напускащи собствената си страна по произход и отиващи в друга държава, за да спасят живота си, заради това, че в собствената им държава животът им е в реална опасност поради политически, религиозни, етнически или други причини. Имигранти – хора , които идват от друга държава в твоята страна в търсене на по-добри икономически условия, но иначе животът им в страната по произход не е изложен на опасност. Емигранти – хората от твоята държава, които я напускат и се установяват да живеят в друга държава най-вече по икономически причини; в чуждата държавата, в която са се установили, те се явяват имигранти. Полезна информация и примери от практиката на КЗД може да намерите в презентацията към епизод 3, публикувана на уеб страницата на проекта.

Запознайте участниците с други релевантни текстове от Декларацията за принципите на толерантността, както ги осведомете за Международния ден на толерантността (16-ти ноември ), за Международния ден на майчиния език (21-ви февруари) и Международния ден на бежанците (20 юни). Полезно ще е да се подготвите с допълнителна информация за историята по обявяването на съответните дни като международни, което се свърза с най-често срещаните и трудно преодолими проблеми на съответните групи. 1. Упражнение „Езиковата бариера”

Цели:

 • да се покаже значението на езика за разбирателството между хората;

 • да се покаже необходимостта от езиковото и мултикултурното образование;

 • да се поставим на мястото на чужденците, които търсят убежище и да развием съпричастност към тях.

Материали: Формуляр - молба за убежище

Инструкции: Кажете на участниците, че сега ще симулирате ситуация на кандидатстване за убежище в бежанската служба. Те ще влязат в ролята на бежанци, а Вие – в ролята на служител в службата.Подготовка:Подредете стаята така, че да седнете зад бюро и да изпълните ролята на бюрократичен служител на бежанските служби.

Протичане:

 1. Седнете зад една маса и обявете началото на упражнението. От този момент започнете да се държите дистанцирано и незаинтересовано. Не казвайте нищо.

 2. Изчакайте няколко минути и раздайте на участниците по един екземпляр от Молбата за убежище и химикалка.

 3. Кажете им, че имат 5 минути да попълнят формуляра, но не казвайте нищо повече. Игнорирайте всички въпроси и протести. Ако се налага да кажете нещо, използвайте чужд език (или измислен език) и жестове. Сведете общуването до минимум. Помнете, че проблемите на бежанците не са ваша грижа, вашата работа е само да раздадете формулярите и да ги съберете обратно!

 4. Дръжте се грубо с бавещите се (например, „Не се мотайте. Вземете формуляра и го попълнете. Остават ви 5 минути.”) Когато петте минути изтекат, съберете формулярите без да се усмихвате и без да установявате личен контакт.

 5. Извикайте първото име от попълнените формуляри и кажете на човека да излезе напред. Прегледайте формуляра и направете някакъв коментар, например, „Не сте отговорили на осми въпрос” или „Виждам, че сте дали отрицателен отговор на шести въпрос. Отказва ви се убежище.” Кажете на човека да си седне на мястото. Не позволявайте да ви заговори. Преминете веднага към следващия кандидат.

 6. Повторете процеса няколко пъти. Не е необходимо да извикате всички по име, важното е участниците да разберат какво се случва.

 7. Накрая излезте от ролята и поканете участниците да обсъдят случилото се.

Дискусия:

Попитайте участниците как се чувстваха по време на играта и какво научиха от преживяването. • Как се чувстваха участниците докато попълваха неразбираемия формуляр?

 • Смятате ли, че бежанците получават честно отношение когато кандидатстват за убежище във вашата страна? Защо?

 • Какви могат да бъдат последствията за човека, на когото се отказва убежище?

 • Попитайте участниците дали някога са се озовавали в ситуация, където не говорят езика и са се изправяли срещу служител – полицай или контрольор, който проверява документи? Какво е усещането?

Съвети за водещия:

Тази игра не е трудна за водещия: важното е да бъдете непреклонни в ролята си на сериозен, строг бюрократ. Несгодите на бежанците не са ваша грижа; вие сте тук да си вършите работата! Истината е, че повечето хора не желаят бежанци в своята страна. Имиграционните служители изпълняват указания да подлагат бежанците на много щателна проверка и да допускат в страната само на онези, които имат редовни документи за самоличност и които попълват правилно молбата. Бежанците обикновено не владеят добре езика на чуждата страна и се затрудняват при попълването на формулярите. Те са физически изтощени и емоционално стресирани. Трудно им е да разберат защо молбата им е отхвърлена и какви са основанията.За раздаване: Формуляр „Молба за убежище”
Формуляр „Молба за убежище”
1. Családi és utónév

2.

3. Viimeisin osoite

4.

5.

6.

7. Meio e local de entrada no país

8. Ghaliex titlob ghall-azilju?

9.

10. Avez-vous présenté une demande d'asyle auparavant?
Veuillez donner des détails sur les pays, les dates et les motifs.

11. Dali imate rodnini ili poznanici vo ovaa zemja? Ako imate, navedete gi iminjata i adresite.

12Други подходящи упражнения за разбиране и уважаване на етнокултурните различия: „Антонио и Али” ; „Направи го” или „Просто го направете” ( друг вариант на същото упражнение). Може да определите няколко последователни часа, за да се занимавате с темата по този епизод и да приложите повече упражнения по ваша преценка .
За завършек може да опитате упражнението „Раницата”. То ще ви отнеме допълнително време, което е необходимо да предвидите при вземането на решението колко учебни часа ще продължи занятието по този епизод.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница