Съдържание: 2 мисия и визия за дейността на министерството на външните работи


Участие в дискусиите и вземането на решения по Икономическия и паричен съюзстраница15/19
Дата30.07.2018
Размер3.37 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Участие в дискусиите и вземането на решения по Икономическия и паричен съюз

През 2017 г. Министерството на външните работи продължи текущата дейност по координация на националните позиции съвместно с другите компетентни ведомства за заседанията на КОРЕПЕР II, Съвет „Общи въпроси”, Съвет ЕКОФИН, Европейския съвет и други многостранни формати. Важна роля в това отношение имаше и дирекция „ПИЕС”.

България продължи своята подкрепа за реформата на Икономическия и паричен съюз (ИПС), на основата на представения през м. юни 2015 г. доклад на петимата председатели „Завършване на европейския икономически и паричен съюз”, изготвен от председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер, в тясно сътрудничество с председателите на Европейския съвет, Европейската централна банка, на Еврогрупата и на Европейския парламент. България последователно отстояваше позицията за гарантиране на равнопоставеността между държавите от Еврозоната и тези извън нея, при пълно отчитане на принципите на Единния пазар на ЕС. Българската страна подчертаваше необходимостта от провеждането на отворен и прозрачен процес на реформи, основаващ се на настоящата институционална и правна рамка на Европейския съюз. България продължи подкрепата си за предложените от Европейската комисия инициативи за изграждането на Съюз на капиталовите пазари, с цел премахване на пречките пред трансграничните инвестиции и разнообразяване на източниците на финансиране. Българската страна приветства мерките за засилване на ефективното функциониране на Банковия съюз, включително чрез създаването на Европейска схема за гарантиране на депозитите като трети стълб на Банковия съюз.
Подготовка за присъединяване на България към Еврозоната

През 2017 г. продължи дейността на създадения през месец октомври 2015 г. „Координационен съвет за подготовка на България за членство в Еврозоната“. Като част от този механизъм, дирекция „ПИЕС” участваше в съгласуването на позициите на българската страна, изразявани в консултации на различни нива между представители на държавите от Еврозоната и страните извън нея.

Присъединяването към Eврозоната е сред основните приоритети на финансовата политика на България. На този етап усилията ни са насочени към изпълнението на всички критерии за членство и осъществяването на реформите, необходими за постигането на успешно и ефективно членство в Еврозоната.

През пролетта на 2017 г. българската страна представи Националната програма за реформи (НПР) за 2017 г. и Конвергентната програма (КП) за 2017 г. Европейската комисия изготви цялостен анализ на икономическата политика на България, като оцени значението на НПР и КП за провеждането на устойчива фискална и социално-икономическа политика в България, както и тяхното съответствие с правилата и насоките на ЕС за засилване на цялостното икономическо управление.


Участие на България в Плана за инвестиции в Европа

През 2017 г. продължи подкрепата на България за дейността на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) като част от представената през ноември 2014 г. инициатива на ЕК „План за инвестиции в Европа”. Дирекция „ПИЕС”, в рамките на компетенциите си, участваше в процеса на формиране на българските позиции по темата. По отношение на оценката на първите резултати от дейността на Европейския фонд за стратегически инвестиции България подчерта необходимостта от подобряване на географското и секторно покритие на ЕФСИ. Българската страна подкрепи предложението на Комисията за удължаване на срока на функциониране на Европейския фонд за стратегически инвестиции.


Секторни политики на ЕС

Министерството на външните работи редовно съгласуваше и изпращаше редовни указания до ПП към ЕС за участие в работата на Комитета на постоянните представители (КОРЕПЕР II) и техните заместници (КОРЕПЕР I). МВнР успешно осъществи цялостната текуща дейност за ефективна подготовка и координация на националните позиции съвместно с другите компетентни ведомства за заседанията на секторните формати на Съвета на ЕС.


Макрорегионални стратегии и Стратегия на ЕС за Дунавския регион

Продължава да се наблюдава все по-засилен интерес към макрорегионалните стратегии, които са възможност за цялостно развитие на даден по-голям регион, за решение на общите предизвикателства и въпроси във връзка с неизползван потенциал, като така имат ясна добавена стойност за ЕС и подсилват съществуващите хоризонтални политики на ЕС. Министерство на външните работи следи внимателно еволюцията в подхода към макрорегионалните стратегии, особено предвид факта, че през 2017 г. България пое ротационното председателство на Дунавската стратегия за период от една година.


Релокация на Европейската агенция по лекарства (ЕМА) и Европейския банков орган /ЕБО/

През 2017 г. МВнР активно следеше цялостния процес, свързан с релокацията на Европейската агенция по лекарствата /ЕМА/ и Европейския банков орган /ЕБО/, след решението на Обединеното кралство да напусне ЕС.

В този период активно се водеше аналитична дейност относно възможностите на България да издигне своя кандидатура за ЕМА, като се отчитаха евентуалните ползи за страната ни от домакинството на тази агенция. МВнР, в рамките на своите компетенции, активно участва в междуведомствената съгласувателна процедура по този въпрос, като допринасяше своевременно с наличната компетентна информация.

В следствие на това, на 31 юли 2017 г. Правителството на Република България взе решение да издигне кандидатурата на София за домакин на Европейската агенция по лекарствата (РМС 423 от 31 юли 2017 г.). Вносител на решението на Министерския съвет бе Министерството на здравеопазването.

След взетото решение, кандидатурата на Република България бе официално депозирана в Генералния секретариат на Съвета (ГСС) на 31 юли 2017 г. и бе изпратено писмо от министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов до председателя на Европейската комисия г-н Жан-Клод Юнкер и председателя на Европейския съвет Доналд Туск.

За да бъде осигурена максимална подкрепа за българската кандидатура за седалище на ЕМА, Министерството на външните работи, вкл. и чрез ПП-Брюксел и посолствата в държавите-членки, и Министерството на здравеопазването проведоха активна кампания за лобиране в полза на кандидатурата на София за домакин на ЕМА.

В рамките на този процес, Министерството на външните работи, ПП-Брюксел и посолствата на Република България в държавите-членки проведоха многобройни срещи и двустранни преговори в страната и чужбина за представяне на българската кандидатура за ЕМА и търсене на подкрепа. В рамките на тези срещи бяха изтъкнати предимствата на нашата кандидатура. В допълнение към това, кандидатурата на България за домакин бе официално представена в София от министъра на външните работи, кмета на София и заместник-министъра на здравеопазването пред посланиците на държавите-членки на ЕС и делегацията на ЕК в страната. Подобно събитие бе проведено и в ПП-Брюксел пред постоянните представители на държавите-членки и представители на институциите на ЕС.

В рамките на процеса на лобиране бяха идентифицирани възможностите за взаимна подкрепа в полза на кандидатурата на София за домакин на ЕМА. След задълбочен анализ на получената информация, бе разработена стратегия, впоследствие одобрена от Министерски съвет, за постигане на договорености с държави-членки на ЕС за взаимна подкрепа за техните кандидатури за ЕМА или ЕВА от наша страна, в замяна на тяхна подкрепа за бъдеща наша кандидатура за една от новосформиращите агенции. Разработената стратегия отчиташе националните интереси на страната ни, възможностите за постигане на подобни договорености, динамиката на двустранните отношения със съответните държави-членки и принципа за географски баланс при разпределението на агенциите.

При изпълнението на тази стратегия за гласуване, дори на този ранен етап България успешно постигна договорености с общо 4 държави-членки на ЕС, като получи от тях обвързващи уверения, че те ще подкрепят наша кандидатура за една от новосформиращите се агенции на ЕС, като бъде взето под внимание и фактът, че към настоящия момент на наша територия все още няма нито една такава.

Окончателното решение за релокацията бе взето след гласуване в три кръга по време на Съвет „Общи въпроси“ по чл. 50 на 20 ноември 2017 г. реши, че новото седалище на Европейската агенция по лекарствата ще бъде в Амстердам, а Европейският банков орган ще бъде преместен в Париж.
 1. Сътрудничество с европейски държави

Области на сътрудничество

Основен фокус в сътрудничеството с наблюдаваните държави, които са ключови партньори на България в ЕС, бе подготовката за председателството на България на Съвета на ЕС през 2018 г., което се отрази в изключително голяма динамика и активен обмен, включително с държави от ЕС и ЕИП, с които през последните години отношенията не са били много активни.

Преговорите за излизането на Великобритания от ЕС, защитата на националните и общите за ЕС приоритети, стремежът към запазване на единството на ЕС, както и дебатът за предефиниране на бъдещите отношения с Велкобритания в двустранен план и в контекста на ЕС, бяха сред централните дискутирани въпроси с партньорите от ЕС, както и с Великобритания.

За реализирането на горните цели бяха осъществени редица фокусирани върху постигане на максимална ефективност дейности като: • Дипломатическа подготовка и осъществяване на посещения и срещи на най-високо и високо равнище между България и съответните държави;

 • Дипломатическа подготовка и участие в посещения и срещи на равнище министър на външните работи между България и съответните държави;

 • Подготовка и участие в срещи, консултации, регионални и многостранни форуми;

 • Координация и съдействие на българските министерства, ведомства, институти и организации при осъществяването на връзките и сътрудничеството с европейските партньори в областите от тяхната компетентност;

 • Поддържане на постоянни контакти с акредитираните в България дипломатически представителства;

 • Представляване на Република България в приемащата държава в съответствие с Виенската конвенция за дипломатическите отношения;

 • Подготовка и придвижване на процедурите за назначаване и освобождаване на почетни консули на Р България в чужбина и на почетни консули на други държави на територията на страната;

 • Участие в съгласувателния процес при подготовката на решения на Министерския съвет и действия в сферата на външноикономическата, финансовата, образователната и научната политика на Република България по отношение на съответната държава; съдействие за насърчаване на сътрудничеството в областта на културата, науката и образованието, представяне на постиженията на България

 • Насърчаване на сътрудничеството между правителството на Република България и регионите и провинциите на държави с федерално устройство и осъществяване на координация в тази дейност с други министерства и ведомства;

 • Съдействие в осъществяването на дейността на почетните консули на Република България;

 • Активно участие в дейността в рамките на „Вишеградската четворка +”, Смесените междуправителствени комисии с германските федерални провинции Бавария и Баден-Вюртемберг, Централноевропейската инициатива, както и в други регионални формати.

Планираните за 2017г. сесии на Смесените междуправителствени комисии с германските федерални провинции Бавария и Баден-Вюртемберг, с домакин България, бяха отложени поради парламентарните избори и Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. Договорена е среща на междуправителствената комисия България-Баден Вюртенберг за 30-31 октомври 2018 г.

Развитието на интензивен политически диалог е предпоставка за задълбочаване на контактите във всички сфери, както по отношение осигуряването на подкрепа за български позиции и проекти, така и за взаимообмен по отношение на туризъм, инвестиции и т.н. Динамиката в отношенията с отделни държави-членки е различна, но стремежът е към поддържане и развиване на задълбочено сътрудничество, особено в контекста на Българското Председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2018г.Двустранни отношения

Следват по-съществените събития от календара на двустранните визити и многостранни форуми през проследявания период:Германия

 • Работна среща на президента Румен Радев с федералния канцлер Ангела Меркел в рамките на Неформалната среща на държавните и правителствени ръководители в Малта– първа международна среща за президента след поемане на поста (3 февруари 2017 г.);

 • Официално посещение на президента Румен Радев (първо за българския държавен глава след избирането му на поста) в Берлин за среща с федералния президент на Германия Йоахим Гаук (5-6 февруари 2017 г.);

 • Работно посещение в България на г-н Томас Осовски, пълномощник за връзки със страните-членки на ЕС и трансграничото и регионално сътрудничество във Федералното МВнР на Германия и срещи със служебния министър на външните работи Ради Найденов и служебния министър за Българското председателство на Съвета на ЕС Деница Златева(28 март 2017 г.);

 • Официално посещение на министъра на външните работи Екатерина Захариева в Берлин по покана на федералния вицеканцлер и министър на външните работи Зигмар Габриел (30-31 май 2017 г.);

 • Работна среща в София на министъра на вътрешните работи Валентин Радев с министрите на външните работи на федералните провинции Хесен и Саксония (5-7 юни 2017г.);

 • Официално посещение на премиера Бойков Борисов в Берлин по покана на канцлера Ангела Меркел, вкл. среща с федералния президент Щайнмайер (6-7 юни 2017 г.);

 • Посещение в България на делегация от Комисията по земеделие и храни към Германския Бундестаг, ръководена от заместник-председателя на Комисията по земеделие и храни, д-р Фридрих Остендорф. Работна среща с г-жа Десислава Танева, председател на Комисията по земеделието и храните в 44-то НС (12-14 юни 2017 г.);

 • Участие на премиера Бойко Борисов в конференция на Фондация „Семейно предприемачество в Германия и Европа” и среща с федералния министър на финансите Волфганг Шойбле (23 юни 2017 г.);

 • Посещение на министъра на вътрешните работи Валентин Радев в Берлин за среща с федералния министър на вътрешните работи на Германия Томас де Мезиер (27-28 юни 2017 г.);

 • Телефонен разговор между г-жа Елена Шекерлетова, постоянен секретар на МВнР, и г-н Валтер Линднер, държавен секретар във Федералното МВнР на ФР Германия. Обсъдени бяха българо-германските отношения и предстоящото Българско председателство на СЕС (приоритети и основни досиета) (9 ноември 2017г.);

 • Работна среща на министъра на правосъдието г-жа Цецка Цачева с г-н Йенс Борман, председател на Нотариалната камара на ФР Германия (12 декември 2017г.).

Австрия

 • Работно посещение в Австрия на министъра на културата Рашко Младенов и проведени разговори с федералния министър на културата - Томас Дрозда (11-12 февруари 2017 г.);

 • Работно посещение на служебния министър на външните работи Ради Найденов във Виена, в рамките на което е проведена среща с федералния министър  за Европа, интеграцията и външните работи на Австрия - Себастиан Курц. По време на визитата двамата министри подписаха Работна програма за сътрудничество в областта на образованието, науката, културата и младежта (14 март 2017 г.);

 • Работно посещение в Долна Австрия  на служебния министър на външните работи Ради Найденов и проведени срещи с Херман Брюкл, председател на групата за приятелство с България в австрийския федерален парламент и с Михаел Шпинделегер - генерален директор на Международния център по миграция /МЦМ/, бивш федерален външен министър 2008-2013 и федерален вицеканцлер в периода 2011-2013 г.(12 април 2017 г.);

 • Работно посещение на вицепремиера и  министър на външните работи Е. Захариева за участие в Европейския форум - Вахау 2017. В рамките на форума  бяха проведени срещи с австрийския вицеканцлер и министър на правосъдието - Волфганг Брандщетер, с министър-председателя на Долна Австрия Йохана Микл-Лайтнер, с Фиона Хизлоп, държавен секретар в министерство на културата, туризма и външните работи на Шотландия и с Барбара Шварц, президент на форума. През втория ден  на посещението  министър Захариева проведе среща с  федералния министър за Европа, миграция и  външни работи на Австрия - Себастиан Курц (11-12 юни 2017г.);

 • Работно посещение във Виена  на заместник-министъра на образованието и науката Деница Сачева за участие в 4-тата Международна интердисциплинарна конференция „България в Европейския съюз: традиции и перспективи” (6-8 декември 2017г.).

Швейцария

 • Работно посещение на заместник-министъра по европейските фондове Малина Крумова за участие във форум, посветен на проекта „Домино” за дуалното обучение в Берн и икономически форум (март 2017 г.);

 • Посещение на делегация от ДАНС в Швейцария (април  2017 г.);

 • Разговор на вицепремиера и министър на външните работи Е. Захариева с Държавния секретар на Федералния департамент на външните работи на Швейцария по повод решението на федералното правителство за задействане отново на предпазната клауза в Протокола на Споразумението за свободно движение на хора за България и Румъния (10 май 2017 г.);

 • Официално посещение в София на Федералния президент на Конфедерация Швейцария, г-жа Дорис Лойтхард, по покана на българския президент Румен Радев. Състояха се срещи с министър-председателя Бойко Борисов, заместник министър – председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева и министъра на Българското председателство на СЕС Лиляна Павлова (2 ноември 2017г.);

Франция

 • Посещение в България на Даниел Ороа, председател на Комисията по европейски въпроси  и член на Комисията по отбрана в Националното събрание на Франция – срещи с вицепрезидента Илияна Йотова, със служебния вицепремиер Деница Златева, с ръководството на Държавната Агенция за бежанците (1-2 февруари 2017 г.);

 • Среща в София на вицепремиера Деница Златева с делегация на френския Сенат (27-28 февруари 2017 г.);

 • Среща в София на президента Румен Радев с Мишел Андре, председател на Комисията по финанси на Сената на Франция (април 2017 г.);

 • Посещение в София на Тиери дьо Монтбриал, президент на Френския институт по международни отношения, и срещи с вицепремиера и министър на външните работи Екатерина Захариева и с началника на кабинета на министър-председателя Румяна Бъчварова (10-12 май 2017 г.);

 • Посещение в България на Юбер Ведрин, министър на външните работи на Франция (1997 – 2002 г.), и срещи с президента Румен Радев и със зам.-министъра на външните работи Емилия Кралева (6 юни 2017 г.);

 • Работно посещение в Париж на министър-председателя Бойко Борисов и среща с президента на Френската република Еманюел Макрон. По време на разговорите бе направен преглед на двустранните отношения с фокус върху икономическото развитие на България и членството на България в Шенген, в Еврозоната и в ОИСР, както и бяха обсъдени въпроси, свързани със сътрудничеството с Франция по следните външно-политически теми: Българско Председателство на Съвета на ЕС; реформа на Шенген и реформа на Еврозоната; бъдеще на ЕС; миграция; отношения ЕС-Турция; Европейска отбрана; Директивата за командированите работници. Френският президент пое ангажимент Франция да съпровожда България по пътя на присъединяването към Шенген и към Еврозоната при изпълнение на критериите, както и заяви ясна и категорична готовност за подкрепа от френската страна за присъединяването на България към ОИСР. В рамките на посещението на министър-председателя се проведе и среща на министъра на финансите Владислав Горанов с Брюно Льо Мер, министър на финансите и на икономиката на Франция (6 юни 2017 г.);

 • Посещение във Франция на министър-председателя Бойко-Борисов за участие в церемонията в памет на Симон Вейл (5 юли 2017 г.);

 • Посещение на президента на Френската република Еманюел Макрон в България и проведени срещи с президента Румен Радев и с министър-председателя Бойко Борисов. Обсъдени са: въпроси на двустранното сътрудничество в областта на икономиката, военно-отбранителната политика, участието на френски компании в модернизацията на българските въоръжени сили; ключови досиета от дневния ред на ЕС, вкл. социалната защита и предложението за изменение на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги; приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС; Бъдещето на Европа и Брекзит; присъединяването на България към Шенген; готовността на България за присъединяване към валутно-курсовия механизъм (ERM2); присъединяването на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР); Европейската отбрана; миграцията и защитата на външните граници, отношенията с Турция, Русия и други въпроси от взаимен интерес (24-25 август 2017 г.);

 • Среща на вицепремиера и министър на външните работи Екатерина Захариева с министъра по европейските въпроси на Франция Натали Лоазо. Обсъдени са въпроси от дневния ред на ЕС, Европейската отбрана и участието на България в дебатите за засилено сътрудничество; приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС; присъединяването на България към Шенген; Европейската перспектива на Западните Балкани; миграционната криза; регионалните предизвикателства (25 август 2017 г.);

 • Работно посещение във Франция на заместник министър-председателя и министър на отбраната Красимир Каракачанов. Проведени срещи с министъра на въоръжените сили на Франция Флоранс Парли и с председателя на Комисията по отбрана и сигурност към Националното събрание Жан-Жак Бриди, с ръководители на френски фирми от ВПК (11-13 октомври 2017 г.);

 • Работно посещение във Франция на министъра за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г. Лиляна Павлова и срещи с Натали Лоазо, министър по европейските въпроси на Френската република, с Филип Етиен, дипломатически съветник на Президента на Републиката, и с посланик Жан-Давид Левит (16-18 октомври 2017 г.);

 • Работно посещение във Франция на заместник министър-председателя и министър на външните работи Екатерина Захариева, в рамките на което са проведени срещи с министъра за Европа и външните работи на Франция Жан-Ив Льо Дриан, с Генералния секретар по европейските въпроси Филип Леглиз-Коста и с министъра на правосъдието и пазител на държавния печат Никол Белубе. В разговорите са засегнати теми свързани с Брекзит и дебата за бъдещето на Европа, позициите на двете страни по Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС и политиката на убежище, европейската перспектива на страните от Западните Балкани, представени са приоритетите на българското председателство на Съвета на ЕС, реформите в съдебната система в България и др. (23-24 октомври 2017 г.);

 • Работно посещение във Франция на президента Румен Радев, в рамките на което са проведени срещи с президента на Франция Еманюел Макрон, директора на Европейската космическа агенция /ЕКА/ Йохан Вьорнер, Генералния директор на ЮНЕСКО Одре Азуле и Генералния секретар на ОИСР Анхел Гурия. Президентът Радев се срещна и с представители на българската общност, с представители на бизнес средите във Франция, както и с видни политици и общественици, ангажирани с българската кауза. По време на срещата с френския президент Еманюел Макрон е изразено желание за задълбочаване на партньорството в областта на отбраната, земеделието, икономиката, науката и образованието; за постигане на напредък по отношение на постоянното структурирано сътрудничество (PESCO); регулиране на миграцията. На срещата с Генералния директор на ЕКА са обсъдени възможностите за сътрудничество с цел предоставяне на професионални перспективи за българските учени, инженери, студенти и университетски професори, осигуряване на финансова подкрепа за националните и международни научни и приложни проекти, в контекста на стремежа на България да затвърди позициите си в сектори с висока добавена стойност в науката и икономиката, информатиката и електрониката. На среща с Генералния секретар на ОИСР са обсъдени българската кандидатура за членство в ОИСР и перспективите за присъединяване на България към Организацията, възможностите за сътрудничество по време на Българското председателство на Съвета на ЕС, по-специално в сферата на образованието и здравеопазването. (4-6 декември 2017 г.).

Монако

 • Продължи доброто сътрудничество между Република България и Княжество Монако в областта на опазването на околната среда и водите, биологичното и морското разнообразие, и бе реализиран проект, финансиран съгласно „Меморандум за техническо сътрудничество за опазване на биологичното разнообразие и развитие на екотуризма в района на природен парк „Странджа”.

Италия

 • Среща на президента Румен Радев с италианския президент Серджо Матарела. Обсъдени са следните теми: подготовка на Българското председателство на Съвета на ЕС; миграционна политика на ЕС; разширяване на ЕС в Западните Балкани; отношения ЕС – Русия; енергийна сигурност и диверсификация на източниците и маршрутите за доставки на енергийни ресурси към Европа; двустранни отношения с акцент върху засилването на икономическото и военното сътрудничество. Италия е заявила готовност да предостави безвъзмездно на страната ни софтуер за борба с финансовите престъпления, корупцията и организираната престъпност. (13 юли 2017 г.);

 • Среща на министър-председателя г-н Бойко Борисов с италианския му колега г-н Паоло Джентилони по време на неформалния Европейски съвет в областта на цифровите технологии в Талин. Постигната договореност за подкрепа от страна на България за кандидатурата на Милано за ново седалище на Европейската медицинска агенция (ЕMA) срещу подкрепа на Италия за бъдеща кандидатура на България, след като дефинираме на коя от бъдещите агенции на ЕС имаме желание да бъдем домакин. (29 септември 2017 г.);

 • Работно посещение в София на заместник-министъра на външните работи на Италия Бендето дела Ведова и среща със заместник-министъра на външните работи Емилия Кралева. Обсъдени са теми от дневния ред на ЕС и кандидатурата на Милано за седалище на ЕМА (9 октомври 2017 г.);

 • Среща в София на държавния секретар по европейските въпроси на Италия Сандро Гоци със заместник-министъра на външните работи Емилия Кралева. Обсъдени са теми от дневния ред на ЕС и кандидатурата на Милано за седалище на ЕМА (24 октомври 2017 г.);

 • Работно посещение в Рим на заместник-министър председателя и министър на външните работи Екатерина Захариева. Проведени срещи с министъра на външните работи Анджелино Алфано и с държавния секретар по европейските въпроси Сандро Гоци. Обсъдени въпроси:  двустранни  отношения (сътрудничество в областта на отбраната; Механизъм за сътрудничество и оценка (CVM)); приоритети на българското председателство на Съвета на ЕС и бъдещето на ЕС (включително социална политика и отбрана /PESCO); разширяване на ЕС към Западните Балкани; Европейската медицинска агенция (ЕMA); миграция и Шенген. Резултати от срещите: В двустранен план отношенията между двете страни са отлични. Рим има амбицията да се превърне в първи инвеститор в България. Потвърдено е желанието на Рим за участие в модернизацията на българската армия, като очаква България да разгледа италианското предложение. Приоритетите на Българското председателство са приоритети и на Италия, вкл. относно европейската перспектива на страните от Западните Балкани. Благодарност към България за подкрепата за кандидатурата на Милано за ново седалище на ЕМА и е потвърдена договореността Италия да подкрепи България, след като дефинираме на коя от бъдещите агенции на ЕС имаме желание да бъдем домакин. (10 ноември 2017 г.);

 • Работно посещение на министър-председателя Бойко Борисов в Рим. Проведена среща с министър-председателя на Италия Паоло Джентилони. Обсъдени въпроси: двустранно сътрудничество (търговско-икономическо, военно-отбранително); приоритети на българското председателство на Съвета на ЕС; бъдеще на Европа; миграция, Шенген и разширяване на ЕС към Западните Балкани. Резултати от срещата: В двустранен план отношенията между двете страни са отлични. В търговско-икономическата област Италия е втори търговски партньор на България, но изостава по размер на инвестициите, като в тази посока може да се положат допълнителни усилия за промотиране на България сред италианския бизнес. Потвърдено е желанието на Рим за участие в модернизацията на българската армия, като очаква България да разгледа италианското предложение. Потвърден взаимен интерес за постигане на договореност за размяна на подходящи сгради за Културните институти на двете страни - това вече е само технически въпрос, който предстои да бъде финализиран от посланиците на двете страни. Италия подкрепя България за присъединяването ни към Шенген. Благодарност към България за подкрепата за кандидатурата на Милано за ново седалище на ЕМА. Предстоящата среща на върха на ЕС и страните от Западните Балкани (София, 17.05.2018 г.) е определена от двете страни като изключително важна за европейската перспектива на региона. (14 ноември 2017 г.);

Ватикана

 • Участие на президента Р. Радев в срещата на държавните и правителствени ръководители на ЕС с Н.Св. Папа Франциск (24 март 2017 г.);

 • Официално посещение по случай 24 май на българска делегация, водена от президента Р. Радев и включваща вицепремиера и министър на външните работи Е. Захариева. Среща на българската делегация с Н.Св. Папа Франциск и участие в церемонията в базиликата “Сан Клементе”(26 май 2017 г.);

 • Среща на зам.-министъра на външните работи Т. Стоянов с папския нунции по въпроси, свързани с българската делегация за 24 май (06 юни 2017 г.);

 • Посещение в България на Кардинал Леонардо Сандри и среща с вицепремиера и министър на отбраната Красимир Каракачанов (29 юни- 02 юли 2017 г.).

Малта

 • По време на Малтийското председателство на Съвета на ЕС двустранните контакти се осъществяваха в рамките на различни по формат форуми.

Испания

 • Участие на министъра на туризма г-жа Николина Ангелкова във ФИТУР /международно туристическо изложение/ в Мадрид и проведена среща с Н.В. Филип VІ, крал на Испания (януари 2017 г.);

 • Посещение на заместник-министър председателя и министър на външните работи Екатерина Захариева в Мадрид. Проведени са срещи с председателя на Смесената комисия по въпросите на ЕС в Конгреса на депутатите Мария Сорая Родригес Рамос, с министъра на външните работи и сътрудничеството Алфонсо Дастис и с министъра на правосъдието Рафаел Катала. Обсъдени са актуални въпроси от европейския дневен ред: миграция и политика за убежище на ЕС, запазване на основополагащите политики на ЕС като ОСП и Кохезионната политика, прилагане на Шенгенското споразумение, Брекзит, нова финансова рамка на ЕС. Представени са приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС. Установено е високо ниво на съвпадение в позициите на двете страни по обсъдените въпроси. Потвърдено е отличното състояние на двустранните отношения, включително в рамките на ЕС и благодарността на Испания за подкрепата на България за каузата на единна Испания и за действията на правителството по кризата в Каталония. (6 ноември 2017 г.).

Португалия

 • Среща на групата за приятелство с Португалия в Народното събрание с посланика на Португалската република Н.Пр. Луиш Фераш. (13 октомври 2017г.)

 • Двустранни консултации между заместник-министър Емилия Кралева и Ана Паула Закариаш, държавен секретар по европейските въпроси на Португалската република. Обсъдени са: приоритети на българското председателство на Съвета на ЕС; бъдеще на ЕС; Брекзит;  Многогодишната финансова рамка на ЕС; Енергиен съюз. Г-жа Закариаш проведе среща и в Министерството на отбраната с основна обсъждана тема Българското председателство на Съвета на ЕС. (22 ноември 2017 г.).

Андора

 • Посещение на посланика на България в Кралство Испания Иван Кондов в Андора по повод честването на 24–та годишнина от приемането на Конституцията на страната (12 – 14 март 2017 г.);

 • Среща на посланик Кондов с министъра на външните работи на Андора Жилберт Сабоя Суние по повод връчване на копия от акредитивни му писма (13 март 2017 г.)

Великобритания

 • Разговори на вицепремиера по Българското председателство на Съвета на ЕС Деница Златева с директора на департамент „Европа” във Форин офис на Великобритания Каролин Уилсън (21 март 2017г.)

 • Среща на заместник-министъра по европейските въпроси г-н Бойко Мирчев с г-н Алекс Елис, генерален директор в Министерството за излизане от ЕС на Великобритания (6 април 2017 г.);

 • Посещение в София на държавния министър за Европа и Америка във Форин офис сър Алън Дънкан и проведени срещи с премиера Бойко Борисов, заместник министър-председателя и министър на външните работи Екатерина Захариева и министъра за Българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова. В рамките на срещата с министър Захариева са обсъдени темите Турция, Западни Балкани; Р Македония; Българското председателство на Съвета на ЕС; Брекзит; съдебната реформа; вътрешно-политическата обстановка в България и Великобритания (14 юли 2017 г.)

 • Среща на заместник министър-председателя и министър на външните работи г-жа Екатерина Захариева с държавния секретар по външната политика г-н Борис Джонсън в Лондон (15 октомври 2017г.)

 • Среща на заместник-министъра на външните работи г-жа Емилия Кралева с баронеса Ейнли, министър в департамента за излизане на ОК от ЕС. Основни теми на разговорите: Брекзит; Българското председателство на Съвета на ЕС; документът на ОК за бъдещото партньорство в областта на външната политика, отбраната и развитието; двустранни отношения България – Великобритания (19 октомври 2017 г.)

 • Среща на представителите на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове на Народното събрание с баронеса Ейнли, министър в департамента за излизане на ОК от ЕС и член на Камарата на лордовете на Великобритания (19 октомври 2017 г.)

 • Участие на министъра на туризма г-жа Николина Ангелкова и българска делегация в World Travel Market 2017 г. и провеждане на двустранни срещи (6-8 ноември 2017г.)

 • Посещение на премиера Бойко Борисов в Лондон, в рамките на което са проведени срещи с премиера Тереза Мей и с държавния секретар на вътрешните работи на Амбър Ръд. Основни теми на разговори: партньорството между България и ОК; миграция, Западни Балкани (11 декември 2017 г.)

Ирландия

 • Двустранни консултации между министерствата на външните работи на Р България и Ирландия в София. От ирландска страна участваха г-н Рори Монтгомери, Секретар на Генералния департамент на външните работи и търговията и Генерален директор на дирекцията за Европейския съюз, отговарящ за преговорите ЕС-Великобритания и г-жа Енжъл О’Донахю, генерален директор за Европейския съюз в МВнР на Ирландия. Основни теми: Двустранните отношения, Брекзит (5 декември 2017 г.).

Полша

 • Участие на зам.-министъра на външните работи Христо Ангеличин в ежегодната среща-прием, посветена на българо-полското приятелство и сътрудничество, организирана от почетния консул на България Ян Хоростковски във Вроцлав (12 януари 2017г.);

 • Среща по актуални теми от европейския дневния ред на зам.-министъра на външните работи Бойко Мирчев с държавния секретар по европейските въпроси на Р Полша Конрад Шимански, по време на негово участие в министерската среща на страните от Вишеградската група и Източното партньорство във Варшава (5 април 2017г.);

 • Проведени Българо-полски бизнес форуми в София (17 май; 20 септември 2017г.) и във Варшава (5 октомври 2017г.);

 • Участие на зам.-председателя на Народното събрание Цвета Караянчева в Среща на председателите на парламентите на страните от Централна и Източна Европа във Варшава (17 – 18 май 2017г.);

 • Участие на заместник министър-председателя Томислав Дончев и министъра на икономиката Емил Караниколов в Среща на министрите на икономиката и министрите отговарящи за кохезионната политика от Вишеградската група, във формат В4+4 във Варшава (14 юни 2017г.);

 • Участие на президента Румен Радев в срещата на върха на Инициативата „Три морета” във Варшава (6-7 юли 2017г.);

 • Официално посещение на министър-председателя на Република Полша Беата Шидло в София (19-20 септември 2017г.);

 • Посещение на държавния секретар в кабинета на президента на Полша Кшищоф Шчерски и среща със зам.-министър Емилия Кралева (28 септември 2017г.);

 • Официално посещение на президента Румен Радев във Варшава (4-6 октомври);

 • Участие на заместник министър-председателя и министър на външните работи Екатерина Захариева в министерската среща на страните от Букурещкия формат и среща с министъра на външните работи Витолд Вашчиковски (9 октомври 2017г.)

 • Среща на зам.-министъра на външните работи Тодор Стоянов с държавния секретар в МВнР на Полша Ян Джеджичак в София (17 ноември 2017г.);

Словашка република

 • Участие на България в най-голямото словашко туристическо изложение „Словакиатур” (26 януари 2017 г.)

 • Работно посещение в Братислава на служебния заместник министър – председател по подготовката на Българското председателство на Съвета на ЕС г-жа Деница Златева (6 март 2017 г.)

 • Посещение в Братислава на министъра на културата г-н Рашко Младенов (3-5 април 2017 г.)

 • В  рамките на конференцията на председателите на парламентите на страните от ЕС в Братислава, беше проведена двустранна среща между председателя на НС на Република България Димитър Главчев и председателя на Националния съвет на Словашката република, Андрей Данко (24 април 2017 г.).

 • Участие в международния форум за сигурност ГЛОБСЕК 2017 (25-27 май 2017 г.)В рамките на посещението г-н Росен Плевнелиев проведе среща с министъра на външните работи и европейски въпроси на Словашката република Мирослав Лайчак.

 • Участие на омбудсмана г-жа Мая Манолова в Срещата на потребителите в Братислава под мотото „Еднакво качество на продуктите за всички“ (13 октомври 2017 г.)

 • Посещение на вицепремиера и министър на вътрешните работи на Словашката република г-н Роберт Калиняк в Република България (19-20 октомври 2017 г.)

 • Работно посещение на министъра на здравеопазването на Словашката република г-н Томаш Друкер в България (2 ноември 2017 г.)

 • Посещение в Словакия на представители на българските местни власти, членуващи в Регионалната асоциация на общините „Тракия“ за обмяна на опит в сферата на местното самоуправление (12-14 ноември 2017 г.)

Чешка република

 • Посещение в Чешката република на представители на Държавната агенция за българите в чужбина за участие в честването на празника на Св.Св. Кирил и Методий в Микулчице (12 – 16 май 2017 г.)

 • Участие на заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика Валери Симеонов в Китайски инвестиционен форум 2017 в Прага (17-18 юли 2017 г.)

 • Посещение на заместник-министъра на здравеопазването д-р Мирослав Ненков в Чешката република (21 септември 2017 г.)

 • Участие на д-р Валентин Димитров, заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето, в конференция в рамките на Чешкото председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа (24-27 септември 2017 г.)

 • Двустранни консултации в София по европейски въпроси на ниво заместник – министри между Република България и Чешката република (23 октомври 2017 г.)

 • Посещение на делегация от 22 представители на Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България (НАПОС – РБ), с цел обмяна на опит в областта на местното самоуправление и среща с кмета на най-големия район на чешката столица - Прага 6 (3 ноември 2017 г.)

 • Официално посещение в България на делегация, водена от инж. Милослав Кала, президент на Върховната сметна палата на Чешката република и първи вицепрезидент на ЕВРОСАЙ (20-22 ноември 2017 г.)

Унгария

 • Посещение на кмета на София Йорданка Фандъкова в Будапеща, по време на което беше договорено подписването на споразумение за сътрудничество (19 - 20 април 2017г.);

 • Среща на министъра на вътрешните работи на Р България Валентин Радев с министъра на вътрешните работи на Унгария Шандор Пинтер, по време на министерската конференция на Залцбургския форум в Будапеща (19-20 юни 2017г.);

 • Среща на президента Румен Радев с президента на Унгария Янош Адер, по време на срещата на върха на Инициативата „Три морета” във Варшава (6 юли 2017г.);

 • Среща на заместник министър-председателя и министър на външните работи Екатерина Захариева с министъра на външните работи и търговията на Унгария Петер Сиярто, в рамките на Съвет Външни работи в Брюксел (17 юли 2017г.);

 • Работно посещение на министъра на вътрешните работи на Унгария Шандор Пинтер в София, по време на което унгарският министър проведе среща и с министър-председателя на Република България Бойко Борисов (1 септември 2017г.);

 • Работно посещение в Унгария на заместник министър-председателя Валери Симеонов, по време на което той участва в традиционното отбелязване от българската общност на Деня на Независимостта на България (15-16 септември 2017г.);

 • Участие на министър Е. Захариева в Среща на министрите на външните работи във формат В4+ Западни Балкани в Будапеща, в рамките на Унгарското председателство на В4 (10 – 11 октомври 2017г.);

 • Работно посещение на вицепрезидента Илияна Йотова в Будапеща, по покана на Българското републиканско самоуправление в Унгария (15-16 октомври 2017г.);

 • Работно посещение на заместник-председателя на парламента на Унгария Марта Матраи в София, във връзка с отбелязването на Деня на българо-унгарското приятелство – 19 октомври и среща с председателя на Комисията по външна политика в Народното събрание на България Джема Грозданова (17 – 20 октомври);

 • Тържествено отбелязване в София за първи път на Деня на българо-унгарското приятелство - 19 октомври. Домакини на проявата бяха вицепрезидентът на Р България Илияна Йотова, вицепремиерът на Р България Валери Симеонов, парламентарната група за приятелство България-Унгария и Столична община. Сред гостите от Унгария бяха Марта Матраи - заместник председател на парламента на Унгария, Шебещиен Ваго - председател на групата за приятелство в унгарския парламент, Симеон Варга – застъпник на българското малцинство в унгарския парламент, министърът на земеделието на Унгария Шандор Фазекаш, държавният секретар в Министерството на човешките ресурси на Унгария Миклош Шолтес, заедно с ръководителите на Българското републиканско самоуправление в Унгария и заместник-кметът на Будапеща Александра Салаи и др. В софийския храм „Света София” бе официално открита паметна плоча на патрона на празника свети Иван Рилски (17-20 октомври 2017г.)

 • Среща на министър-председателя Бойко Борисов с министър-председателя на Унгария Виктор Орбан по време на Среща на върха „Китай 16+1” (27 октомври 2017г.);

 • Работно посещение на министъра на външните работи и търговията на Унгария Петер Сиярто за участие в Първо заседание на Междуправителствената българо-унгарска комисия за икономическо сътрудничество и проведени Българо-унгарски бизнес форум и срещи на министър Сиярто с министър-председателя Бойко Борисов, вицепремиера и министър на външните работи Екатерина Захариева, министъра на икономиката Емил Kараниколов и министъра на туризма Теменужка Петрова (2-3 ноември 2017г.);

Белгия

 • Среща между представители на МВнР и Европейския център по икономическа, академична и културна дипломация (CIDIC), с цел обсъждане на планираната от CIDIC тридневна мисия в България от 24-ти до 26 април 2018 г. във връзка с Българското председателство на Съвета на ЕС (6 декември 2017г.)

Нидерландия

 • Политическата нестабилност в страната след проведените парламентарни избори на 15 март 2017г. се отрази на динамиката в двустранните контакти и отношения, но двустранното сътрудничество в отделните области продължи да се развива конструктивно. Въпреки че забавянето в сформиране на правителства в България и Нидерландия наложи отлагане на планирани двустранни консултации и посещения, посланикът на Р България в Хага Румен Александров поддържаше активен политическия диалог и проведе редица срещи в приемащата държава с представители на кабинета на министър-председателя, Парламента и нидерландските министерства.

Швеция

 • Среща на министъра на здравеопазването г-н Николай Петров с министъра на здравеопазването и социалните дела на Швеция г-жа Аника Щрандхал в рамките на Съвета на министрите на здравеопазването в Люксембург (15 юни 2017 г.)

 • Среща на министър-председателя на България Бойко Борисов и министър-председателя на Швеция Стефан Льовен в Брюксел (23 юни 2017 г.)

 • Среща на зам.-министъра на външните работи Юрий Щерк със зам. министър-председателя на Швеция и министър за сътрудничеството за развитие и промените в климата Изабел Льовен, в рамките на неформалната среща на министрите от ЕС, отговарящи за сътрудничеството за развитие (11-12 септември 2017 г.)

 • Участие на министър Екатерина Захариева, по покана на външните министри на Швеция и Лихтенщайн, в среща на Неформалната мрежа на жените външни министри в рамките на ОС на ООН в Ню Йорк (21 септември 2017 г.)

 • Среща на министъра на труда и социалната политика г-н Бисер Петков с държавния секретар в министерството на здравеопазването и социалните дейности на Кралство Швеция г-жа Пернила Баралт (16 октомври 2017 г., София)

 • Среща между заместник-министър Емилия Кралева и г-жа Ан Линде, министър по въпросите на ЕС и търговията, в рамките на Съвет „Общи въпроси” (17 октомври 2017 г., Люксембург)

 • Консултации между министерствата на външните работи на Република България и Кралство Швеция във връзка с предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС. Основните теми на разговор включваха Западни Балкани, Брекзит, Дебата за бъдещето на Европа/ Дневен ред на лидерите на ЕС (Leaders Agenda), и социално измерение на ЕС (1 декември 2017 г., София).

Норвегия

 • Участие на заместник-министъра на външните работи г-н Тодор Стоянов в първата среща на Съвместния комитет на Двустранния фонд в рамките на Финансовия механизъм на ЕИП /ФМ на ЕИП/ и Норвежкия финансов механизъм /НФМ/. Целта на срещата бе да се обсъди и одобри проекта на Работен план за изпълнение на Двустранния фонд за България и да се оторизира Националното координационно звено /НКЗ/ да го представи на годишната среща по изпълнението на ФМ на ЕИП и НФМ. Двустранният фонд се управлява на стратегическо ниво от Съвместния комитет с участието на представители на министерствата на външните работи на Република България, Кралство Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и НКЗ (25 септември 2017г.)

 • Посещение в България на г-жа Марит Рьосланд, министър по въпросите на ЕИП и ЕС на Кралство Норвегия по покана на заместник-министър председателя г-н Томислав Дончев. Проведени са срещи със заместник министър-председателя г-н Дончев, министъра за подготовката на Българското председателство на Съвета на ЕС г-жа Лиляна Павлова, заместник-министъра на външните работи г-н Юрий Щерк. Основни теми на разговорите с г-н Щерк бяха: двустранните отношения България-Норвегия; Източното партньорство (ИП); кандидатурата на Кралство Норвегия за непостоянен член на СС на ООН, двустранното сътрудничество в контекста на Механизма за сътрудничество по ЕИП и Норвежкия финансов механизъм, вкл. по Двустранния фонд. Министър Рьосланд подчерта, че Норвегия е отворена за сътрудничество, и предлага помощ във връзка с Българското председателство на Съвета на ЕС (13 ноември 2017 г.)

 • Двустранни консултации на ниво „директори” между министерствата на външните работи на Република България и Кралство Норвегия в София. От българска страна консултациите бяха водени от г-жа Париса Попниколова, директор на дирекция „ДЕС”. Основни теми бяха приоритетите и програмата на Българското председателство на Съвета на ЕС, Западните Балкани; двустранните отношения. Бяха обсъдени възможностите за двустранно сътрудничество, вкл. в областта на публичната и културната дипломация, обучителни курсове и програми. Българското председателство бе изтъкнато като добра възможност за задълбочаване на двустранното сътрудничество. Изрази се интерес от двете страни за по-ефективно сътрудничество по линия на Двустранния фонд (Смесения двустранен комитет). Норвежката страна предложи съдействие в реализацията на една съвместна инициатива, която България да предложи, за провеждане по време на Българското председателство и други в средно -срочен план (14 ноември 2017г.)

 • Работно посещение на министър-председателя на Норвегия г-жа Ерна Солберг и проведени срещи с президента Румен Радев и с министър-председателя Бойко Борисов. Обсъдени бяха двустранните отношения; приоритетите на Българското председателство на СЕС, вкл. Западни Балкани, миграция; политика за сигурност; Норвежката инициатива за засилване европейското сътрудничество в борбата с престъпленията и злоупотребите, свързани с трудово-правните отношения; Европейското икономическо пространство и Норвежките грантове (13 декември 2017г.)

Финландия

 • Двустранни консултации между заместник-министъра по европейските въпроси г-н Бойко Мирчев и ген. директор по европейските въпроси на МВнР на Р Финландия, г-жа Лийза Талонпойка. Теми на разговор: подготовката на Председателство на Р България на Съвета на ЕС през 2018 г., въпроси от специфично значение за Финландия, Брекзит, бъдещето на ЕС и ситуацията в Турция след проведения референдум (24 април 2017 г.).

 • Работно посещение в София на министъра на отбраната на Финландия Юси Нийнистьо и среща с вицепремиера и министър на отбраната Красимир Каракачанов (27 юни 2017 г., София)

 • Консултации на заместник-министъра на правосъдието на Р България г-н Евгени Стоянов с г-жа Пайви Блинника, посланик на Р Финландия и делегация от Министерство на правосъдието на Финландия (28 ноември 2017 г.)

 • Консултации на заместник-министър Е. Кралева с Държавния секретар на МВнР на Финландия, г-н Петер Стенлунд. Фокусът на консултациите обхвана актуални теми от дневния ред на ЕС в контекста на Българското председателство на Съвета на ЕС, вкл. Западни Балкани, Турция, миграция и двустранни отношения (30 ноември 2017 г., София).

 • Работно посещение на министъра на образованието и науката г-н Красимир Вълчев във Финландия (3-5 декември 2017 г.)

 • Учредяване на Група за приятелство с Финландия в състав от 12 депутати в 42-то Народно събрание на България. На 19 декември 2017 г. в парламента на Република Финландия също бе учредена Група за приятелство с България.

Естония

 • Двустранни политически консултации между МВнР на България и Естония в Талин по подготовката им за предстоящите ротационни Председателства на Съвета на ЕС. Българската делегация бе водена от заместник-министър Бойко Мирчев (15 март 2017 г.);

 • Среща на министъра на вътрешните работи Валентин Радев с министъра на вътрешните работи на Естония Андрес Анвелт в рамките на СПВР (18 май 2017 г.);

 • Среща в София на Триото председателства Естония, България и Австрия по покана на министъра за Българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна Павлова. От естонска страна участие взе Клен Йеератс, директор по европейските въпроси от Секретариата на ЕС на Естония (1 юни 2017г.);

През второто полугодие на 2017г. се осъществяваха активни контакти между двете страни в рамките на различни по формат форуми по време на Естонското председателство на Съвета на ЕС.

Централноевропейска инициатива

 • Посланикът на Р България за Беларус г-н Ангел Ганев участва в среща на държавите-членки на ЦЕИ в Минск. В центъра на дискусиите бяха следните въпроси: Мястото на ЦЕИ за развиване на отношенията освен между страните-членки, но също и между тях и други интеграционни организации, особено ЕС; ЦЕИ като утвърден международен форум за обсъждане на подходящи действия на политическо ниво във връзка със съвременните сериозни предизвикателства в Европа и света - миграционната вълна и тероризма; ЦЕИ създава перспектива за изграждане на свързаност между държавите от региона на Централна Европа; Централно място в ЦЕИ заема въпросът за европейското бъдеще на Западните Балкани, което ще допринесе за запазване на стабилността и устойчивото им развитие; Разрешаване на конфликта в Украйна въз основа на Минските споразумения и принципите на международното право (22 юни 2017г.)

 • Работен обяд в Ню Йорк на министрите на външните работи на държавите-членки на ЦЕИ по време на Общия дебат на 72-сесия на ОС на ООН. От българска страна участва заместник министър – председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи г-жа Екатерина Захариева (21 септември 2017 г.)

 • Среща на Парламентарната асамблея на ЦЕИ в Минск, Република Беларус (27-29 ноември 2017 г.)

 • Посланикът на Р България за Беларус г-н Ангел Ганев участва на годишна среща на правителствените ръководители на държавите-членки на ЦЕИ в Минск. В рамките на форума бяха засегнати следните теми: развитие на отношенията между страните – членки; справяне с предизвикателства като миграционната вълна и тероризма; европейската интеграция на страните от Западните Балкани; разрешаване на конфликта в Украйна; диверсификация на енергийния пазар (12 декември 2017 г.)

Мюнхенска конференция по сигурността (17-19 февруари 2017г.)

Президентът Румен Радев взе участие в Мюнхенската конференция по сигурността и проведе срещи с президента на Полша Анджей Дуда и президента на Литва Далия Грибаускайте. С президента на Естония Керсти Калюлайд, Р. Радев е обсъдил сътрудничеството на двете държави в рамките на техните председателства на Съвета на Европейския съюз, както и положителния опит на Естония при въвеждането на електронно управление.XIII-та неформална среща на държавните глави от група „Арайолуш” (14 и 15 септември 2017 г.)

Президентът на Р България, г-н Румен Радев взе участие в XIII-та неформална среща на държавните глави от група „Арайолуш”, проведена в Ла Валета. Основни теми бяха: „Мирът и диалогът в Евросредиземноморието” и „Възстановяването на социална Европа”. Във форума взеха участие президентите на Малта, Австрия, Естония, Хърватия, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Латвия, Полша, Португалия и Словения. В рамките на формата бяха проведени срещи на президента Румер Радев с федералния президент на Германия Франк-Валтер Щайнмайер; федералния президент на Австрия Александър Ван дер Белен и българската общност в Малта.


3. Сътрудничество в ЮИЕПоделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница