Съдържание: 2 мисия и визия за дейността на министерството на външните работи


Организационни структури, участващи в програматастраница17/19
Дата30.07.2018
Размер3.37 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


Организационни структури, участващи в програмата

В изпълнението на програмата участват:

Министърът на външните работи, Политическия кабинет, Генерална дирекция „Европейски въпроси”, дирекция „Политики и институции на ЕС”, дирекция „Двустранно европейско сътрудничество”, дирекция „Югоизточна Европа”.

Работна група № 30 „ Разширяване на Европейския съюз”, създадена с ПМС № 85 от 17.04.2007 за организация и координация по въпросите на Европейския съюз.

Експертни работни групи по отделните групи нерешени въпроси в двустранните отношения между Република България и Република Турция, създадени с Решение на Министерския съвет № 164 от 14 март 2009 г.

Експертна работна група по изпълнението на Споразумението между Република България и Република Турция за определяне на границата в района на устието на река Резовска и разграничаване на морските пространства между двете държави в Черно море, създадена с Решение на Министерския съвет № 164 от 14 март 2009 г.

Междуведомствената група за подготовка на позицията на Република България за преговорите с Румъния за делимитация на морските пространства между двете държави в Черно море, създадена с решение на Министерския съвет от 19 март 1992 г., допълнено с решение на Министерския съвет от 12 октомври 1992 г.

Целеви стойности по показателите за изпълнение *

* Индикаторите са описани в текста

Информация за наличността и качеството на данните


  • Информации и отчети за дейността на МВнР и ЗП;

  • Доклади и данни на институциите на ЕС и от заседанията на Съвет „Външни работи”, Съвет „Общи въпроси” и работните органи на ЕС; доклади от ПП към ЕС;

  • Информации, паметни бележки от срещи/събития на двустранна и многостранна основа;

  • Постановения и Решения на МС.

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

Вж. Програма 5Отговорност за изпълнението на програмата

Програмен ръководител е определен от Министъра на външните работи съгласно Заповед на Министъра на външните работи № 95-00-28/ 30.01.2014 г.


Програма 9 „Визова политика и управление на кризи”

Степен на изпълнение за заложените в програмата цели

С изпълнението на дейностите по програма 9 се цели реализирането водещите външнополитически приоритети, насочени към защита на интересите на българските граждани и българските общности в чужбина, и предоставяне на качествени консулски услуги. През първото полугодие на 2017 г. продължиха усилията за постигане на основните цели на тази програма - да се изгради необходимата инфраструктура и материална среда, да продължи повишаването на квалификацията и обучението на консулски служители и да се изготвят съответните нормативни и административни документи, които да съответстват на изискванията за присъединяване към Шенгенското пространство, което да позволи, след постигане на членство да се осигурят условия за ефективно прилагане на правото и практиката на Шенген.


Осъществени дейности/постигнати резултати


  1. Визова Политика

През 2017 година от отдел „Национален визов център“ бяха обработени общо 499 612 искания за издаване на визи, като са издадени 495 300 и са отказани 4 312. Обработените искания за издаване на визи за дългосрочно пребиваване (виза вид „Д“) са 11 843, а визите за краткосрочно пребиваване (виза вид „С“) - 483 457.


През 2017 година отдел „Национален визов център” стриктно съблюдаваше спазването на националната нормативна база и законодателството на Европейския съюз в областта на визовата политика.
Въз основа на постъпили информации от нашите ДП/КП за нарастващ интерес към страната ни като туристическа дестинация, бяха извършени задълбочени анализи. В тази връзка, с цел насърчаване на туристическите пътувания на чуждите граждани, на дипломатическите и консулските представителства бяха дадени съответните указания, свързани с подобряване и оптимизиране на процеса на обработка на заявленията за визи за пътуване с цел „туризъм“. Също така, бяха разгледани документите за акредитация и преакредитация на чуждестранни туристически агенции, желаещи да работят на българския туристически пазар.

През летния туристически сезон 2017 г., в помощ на най-натоварените ни консулски служби в Москва, Екатеринбург, Минск, Истанбул, Бурса, Техеран, Бейрут, Аман, Тел Авив, Лондон и Ереван, бяха обучени и командировани краткосрочно служители.

Отдел „Национален визов център“ е съгласувал общо 363 691 туристически визи, от които 314 237 са с цел „организиран туризъм“ и 49 454 – „неорганизиран туризъм“.

По отношение на заетостта, солидарността и социалната справедливост и във връзка с повече заетост и намаляването на безработицата в страната, отдел „Национален визов център”, в установения от нормативната база срок, предоставяше информация на Агенцията по заетостта към Министерството на труда и социалната политика, във връзка с изпълнение на процедурата по издаване на разрешения за работа и разрешения за краткосрочна трудова заетост на територията на Република България на чужди граждани. В отчетния период е предоставена информация по общо 1121 запитвания от Агенцията по заетостта.

Всекидневно се изготвяха становища до службите за административен контрол на чужденците /Дирекция „Миграция“ и териториалните звена „Миграция“ при Министерството на вътрешните работи/, свързани със събирането на семействата на чужди граждани, получили продължително или постоянно пребиваване в страната ни.

В процеса на разглеждане на исканията за издаване на визи, служителите на отдел „Национален визов център“ извършваха необходимите съгласувателни процедури със съответните институции, стриктно изпълнявайки изискванията на националното законодателство. Също така, бяха осъществени редица проверки, относно достоверността на декларираните от кандидатите за виза данни, обстоятелства и факти, и представените от тях документи.

И през 2017 година, служителите в отдел „Национален визов център“ бяха включени активно като лектори, квестори и изпитващи в курса за подготовка на консулски длъжностни лица и консулски сътрудници, заминаващи на дългосрочна задгранична командировка в нашите дипломатически и консулски представителства.

По време на отчетния период се оказваше всекидневно съдействие на служителите в консулските ни служби от администраторите на НВИС при работа с визовите информационни системи. Извършвано бе текущо администриране на операционните системи, приложния софтуер, базите данни и други системи, инсталирани за нуждите на Националния визов център (НВЦ) и Резервния визов център (РВЦ), изградени и оборудвани със средства по Инструмента Шенген. Продължи техническото обслужване на експлоатацията на оборудването в двата визови центъра.

През м. април 2017 г. бе реализирана служебна командировка на експерти от отдел „Национален визов център“ за оптимизиране работата на Националната визова информационна система (НВИС) в Консулската служба при Посолството на РБ в Москва, а през м. май - в Консулските служби при Генералните консулства на Република България в Истанбул и Одрин.

Първоначалните тестове с новата НВИС се проведоха през м. септември 2017 г., като бе симулирана реалната дейност на КС-Тбилиси. През същия месец се подготвиха и новите номенклатури в НВИС за стартиране на работата в КС-Тараклия (Молдова) с ВИС, а също така беше извършено тестване на локалната база данни за привеждане в експлоатация.

М. октомври 2017 г. успешно бе изпълнена служебна командировка за откриването на нова консулска служба в гр. Тараклия (Молдова). Работата на НВИС беше стартирана и бяха проведени тестове за съвместимост с централната НВИС.

В края на отчетния период /м. ноември 2017 г./, се реализира служебна командировка за идентифициране на причини за трайното блокиране на сървара, обслужващ Визовата информационна систем в консулската служба в Буенос Айрес, както и за възстановяване на работата на системата.

През отчетната 2017 г., по проект „Поддръжка и обновяване на програмното и техническо осигуряване на НВИС и на визовата дейност в консулските служби на Р България", финансиран в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) с per. № 812108-116/13.10.2015 г. по линия на фонд „Вътрешна сигурност" 2014-2020, се извършиха следните дейности:

Дейностите по договор № 56/ОП-И/25.08.2016г. се изпълняват от „АЙ БИ ЕС ИНДЕКС”. Извършваше се поддръжка и сервиз на оборудването в основния и резервен визов център в режим 24/7.

Дейностите по договор 57/ОП-И/25.08.2016г. се изпълняват от «ВИС 2020» ДЗЗД. Успешно приключи изпълнението на всички фази на проекта. Фаза 4: Внедряване и тестване беше приета на 13.11.2017г. и от датата тече едногодишна гаранционна поддръжка, в рамките на договора. Планирано е поетапно пускане на системата в експлоатация в консулските служби започна през 2018г.
Дейности, свързани с присъединяването на България към Шенген

През последните три години системата на Шенген беше поставена под натиск в резултат на най-голямата бежанска криза от Втората световна война насам. В резултат на това бяха констатирани някои несъвършенства във функционирането й, което доведе до временното възстановяване на граничния контрол по вътрешните граници на някои държави членки, а именно Швеция, Дания, Норвегия, Австрия и Германия.

Въпреки това, присъединяването ни към Шенгенската зона  продължава да бъде сред приоритетите във външната ни политика, като продължаваме да приемаме и варианта за поетапно, вместо едновременно, премахване на граничния контрол по отделните видове вътрешни граници (въздушни, морски и речни, сухопътни). Присъединяването към зоната би било признание за усилията на страната в областта на правосъдието и вътрешните работи.

Готовността на България за участие в Шенген беше предмет на оценка, която тя премина успешно. Изпълнението на техническите критерии беше потвърдено още през 2011 г. Продължаваме да очакваме политическото решение за пълно прилагане на достиженията на правото от Шенген от България.

Въпреки отлагането за неопределен срок и при неопределени условия на въпроса за присъединяването на България към Шенгенската зона, продължаваме да полагаме необходимите усилия за внедряване на най-новите визови информационни технологии на ЕС и Шенген за подобряване на условията за визово обслужване в дипломатическите и консулските представителства, повишаване на сигурността и т.н.

България продължава да вярва, че последователните й усилия за хармонизиране на законодателството, прилаганите практики, както и за изграждането на технически капацитет за „прилагане изцяло на достиженията на правото на Шенген” ще доведат до обективно и справедливо решение за присъединяване на страната към Шенгенското пространство.

В момента България полага усилия за включване в информационния поток, обменян между шенгенските държави.  Съгласно решението на Съвета от 13 октомври 2017 г. на България е предоставен пасивен достъп (read-only) до  Визовата информационна система (ВИС). Това решение ще даде възможност на България да получава данни за граждани на трети страни, чиито визи са били издадени или съответно отказани, анулирани или отменени. В момента България работи по изпълнението на техническите аспекти на решението и прогнозата е да започне да получава данни през втората половина на 2018 г.

По време на българското председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2018 г. се очаква да бъдат дискутирани промени във функционирането на Шенгенското пространство, и по-конкретно – предложение за улесняване на процедурата по повторно въвеждане на граничен контрол по вътрешните граници на ДЧ чрез изменение на Кодекса на шенгенските граници (КШГ). Именно КШГ е единствения правен инструмент, който може да гарантира сигурността на държавите‐членки на ЕС.

На 5 септември 2017 г. пет държави-членки (Австрия, Дания, Франция, Германия и Норвегия) разпространиха нон-пейпър със своите предложения за изменения на КШГ. Очаква се с промените да бъде създаден механизъм за по‐бързо и по‐лесно възстановяване на граничния контрол.

България следва и ще участва активно в тази дискусия, с оглед максимално реализиране на националния си приоритет за пълно прилагане на шенгенското законодателство, но също така и внимателно, отчитайки ролята си на председател на Съвета на ЕС.

  1. Консулски въпроси

Административно обслужване на гражданите

Дирекция „Консулски отношения” допринася за изпълнението на дейностите, свързани с предоставянето от Министерството на външните работи на услуги на граждани и фирми, в изпълнение на задачата за качествено административно обслужване на граждани и фирми на принципа „едно гише”.


Заверки и легализации на документи

Дейностите за заверки и легализации на документи са свързани с обслужване на многобройни заявители на административни услуги, взаимодействие с българските представителства зад граница, с чуждите дипломатически представителства в Република България, с централните административни органи на нашата страна, с органите на местното самоуправление и др. Обслужването на гражданите се осъществява с помощта на елeктронна система за прием, регистриране и разпределяне на „случаен принцип” на подадените за заверка и легализация документи и други книжа. Изградена е електронна база данни, съдържаща образци от подписите на представители на дипломатическия корпус, българската държавна и общинска администрация, преводачи работещи към фирми, които са регистрирани в МВнР. Гражданите имат възможност за проверка в реално време, чрез интернет за наличието на заверка с „Апостил” на подадени от съответното лице документи.

С цел облекчаване на заявителите на административни услуги през месец юни 2017 г. бяха създадени възможности заплащането на дължимите такси освен с ДТМ, да може да се осъществи и с дебитни и кредитни карти с използване на ПОС терминално устройство на гишетата за прием и регистриране на заявления за заверка и легализация на документи .

В периода от 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г. в дирекция „Консулски отношения” бяха приети за заверка и легализация 441 608 бр. документа, от които 333 749 броя бяха заявени като “обикновени”, 40 152 бр. като „бързи” и 67 707 бр. като „експресни” услуги. В отчетния период, вследствие тези извършени административни услуги, в държавния бюджет са постъпиха приходи в размер на 7 964 603 лв., като 336 177,5 лв. от тях за заплатени чрез ПОС терминал, а останалите с държавни таксови марки.


Регистрирани заявления от дата 01.01.2017 г. до дата 31.12.2017 г.

2017 г.

Обикновена

Бърза

Експресна

ОБЩО

Вид

Брой

Сума лв.

Брой

Сума лв.

Брой

Сума лв

Брой

Сума лв.

1-Apostille

75697

1135455

9535

214537,5

16510

495300

101742

1 845 293

2-Адаптация чужд език

87

1305

47

1057,5

54

1620

188

3 982,5

3-ЛегалДок

798

11970

299

6727,5

970

29100

2067

47 797,5

4-Адаптация български език

57096

856440

1715

38587,5

3429

102870

62240

997 897,5

5-Заверка превод чужд език

55994

839910

10161

228622,5

13534

406020

79689

1 474 553

6-Заверка чуждо представителство

2123

42460

563

16890

890

35600

3576

94 950

7-Заверка превод бълг. Език

141954

2129310

17832

401220

32320

969600

192106

3 500 130

ОБЩО

333 749

5 016 850

40 152

907 642,5

67 707

2040110

441 608

7 964 603Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница