Същност на бизнес планирането Връзка между мениджмънта на организацията и планиранетостраница1/3
Дата05.12.2018
Размер423.15 Kb.
  1   2   3
Същност на бизнес планирането
1. Връзка между мениджмънта на организацията и планирането

1.1. Място на планирането в управлението на организацията – планирането е първа функция на управлението

1.2. Основна цел на планирането – да приспособи организацията към вътрешната и външната среда и да определи какво трябва да се направи, от кого, кога и как.

1.3. Задачи на планирането – планът определя ориентира за движение на организацията, пътя на движение към нейната цел, създава условия за самообучение на фирмата. Роля на плана е да постигне поставените цели.


ROI = П / Пр * Пр / ИК
ROI – коефициент на възвръщаемост

П - печалба

Пр – приходи

ИК – инвестиционен капитал ( дълготрайни и краткотрайни активи )


Задачи на планирането

 1. Разкриване на перспективите за развитието на предприятието, рисковете и опасностите, които я заплашват.

 2. Избор на път за развитие на предприятието, което включва определяне на целите и избор на стратегиите за тяхното постигане.

 3. Оценка, подготовка и осъществяване на необходимите промени и иновации.

 4. Координиране на действията на отделните структурни подразделения, за постигане на отделните организационни цели.

 5. Определяне на критерии за контрол и оценка на работата на звената, мениджърите и персонала.

 6. Повишаване способностите на мениджмънта да взема управленски решения, в условия на риск и неопределеност.

 7. Осигуряване целенасочено развитие , разпределение, използване и контрол на ресурсите на предприятието.

Особеност на планирането – Планирането трябва да е непрекъснат, последователен процес, продължаващ с изпълнението на плана, измерването и анализа на резултатите и коригирането, нанасянето на определени корекции.
2. Класификация на плановете

2.1. Комплексен критерии

2.1.1. Според нивото на управление на което се изработват

2.1.2.. Според обхвата

2.1.3.. Според предназначението:

- Стратегически

- Тактически

- ОперативниСтратегически план- разработва се от висшето ръководство. Обхватът му е дългосрочен. Предназначението му е да бъде инструмент за стратегическо управление.

Тактически план – според нивото, той се разработва от подразделенията на организацията и от по – ниските нива на управление. Обхват – за по-кратки периоди от време ( от 1 до 3 г. ) Предназначение- да детайлизира общите фирмени цели и да определи дейността за тяхното постигане, изпълнителите и сроковете за изпълнение.

Оперативен план – разработва се на най- ниското ниво на управление . Обхватът е за кратки периоди от време ( до 1 г. ). Предназначение – да определи дейностите, структурните единици и работните места, като даде отговор на въпросите какво трябва да се направи, от кого, как и кога да се направи.

2.2. Според обекта на управление:

2.2.1. Комплексни планове – разработват се за цялата организация и обхващат нейната цялостна дейност, като съгласуват целите и задачите на трите основни направления от дейността на организацията – маркетинг, производство и финанси. Обикновено маркетингът се грижи за приходите, сегментира пазара и създава възможно най – много различни продукти, но по този начин производството се усложнява и така възниква конфликт между тях. Важно е да се намери балансът.

2.2.2. Функционални планове – разработват се за отделни функции на предприятието. Произтичат от комплексния план. Конкретизират целите и задачите и дейността на предприятието в отделните функции.

2.3. Според периода, който обхващат, плановете биват:

2.3.1. Дългосрочни ( 5 – 10 г. ) - разработват се с помощта на експерти

2.3.2. Средносрочни ( 1 – 3 г. ) – конкретизират дългосрочните планове и използват анализираната информация и прогнози. Съдържат количествени параметри, отнасящи се до отделни функции на управлението и посочват разпределението на ресурсите.

2.3.3. Краткосрочни ( 1г. ) – обхваща дейности до най – ниските нива на управление и чрез тях се планира текущата дейност – календарни графици, конкретни задачи и програми. Краткосрочни планове са оперативните.

2.3.4. Пълзящи – съчетават средносрочния и краткосрочния план на практика.

2.4. Според предназначението на бизнес плана:

Инвестиционен бизнес план - разработва се при искане на отпускане на кредит като отговаря на изискванията на съответната банка. Основната му цел е да осигури необходимите средства като докаже, че инвестицията е икономически целесъобразна.

- Информационен бизнес план – целта му е да се използва като източник на информация. Разработва се в три разновидности, съобразно потребителите на тази информация. Първата група потребите ли са инвеститорите. Посочва се нормата на възвръщаемост на инвестирания капитал, степента на риск на инвестицията, ликвидността на вложените средства. Бизнес партньори на входа на фирмата (доставчици на организацията) – как се планират организацията и ресурсите. Потребителите и клиентите – посочват се потребителските характеристики на продукта, дистрибуторската мрежа, сервизното обслужване, ценовата политика.

- Оценъчен бизнес план – разработва се като съставна част на бизнес оценките при сделки с организация като покупко – продажба, сливане, разделяне, емитиране на ценни книжа, при приемане на нови съдружници или при напускане.

- Комплексен бизнес план – вътрешно – фирмен планов документ, който обхваща цялостната дейност на организацията – да осигури най–благоприятно развитие на фирмената дейност и максимални резултати.3. Разновидности на плановете:

3.1. Проект – описва поредица от дейности, логически свързани помежду си, извършвани в рамките на определен период от време, изискващи определени ресурси и са насочени към постигане на крайни, точно определени крайни резултати. За разлика от плановете, проектите разкриват и разрешават конкретни проблеми. Най-общо проектът съдържа:

3.1.1. Същност на проекта – какво ще бъде направено

3.1.2. Необходими ресурси – колко ще струва реализацията, какви са нейните продължителност и етапи.

3.1.3. Потребители и очаквани резултати – за кого е предназначен крайният резултат.3.2. Програма – Инструмент за координация на мрежа от дейности. Включва основните задачи, които трябва да се изпълнят, за да се постигне дадена цел, съответно действия, които трябва да се извършат, з да се изпълнят задачите, ресурсите, изпълнителите и сроковете.

3.3. Бюджет – Инструмент за разпределение на ресурсите при изпълнението на план, проект или програма. В бюджета се извършва съпоставка на постъпленията с плащанията за определен период от време.

4. Принципи на планирането:

4.1. PLATO

– Процес ( Р ) - планирането следва да бъде разглеждано като процес, да се обособят отделните стъпки на планирането и тяхната логическа обвързаност. Също така да се определят потоците от информация, необходими за отделните етапи на планиране както и тяхното съдържание от отчетна, текуща и прогнозна информация.

- Връзка ( L ) – да се осигури обвързване между стратегическото и оперативното планиране.

- Администриране ( А ) - изисква всички ръководители да имат активна роля при разработката на плановете.

- Време ( Т ) - планът трябва да бъде разглеждан като направен от процес, ориентиран във времето.

- Резултат ( О ) – планът трябва да бъде ориентиран към постигането на определени резултати.

4.2. Принципи на участиетопри разработването на плана трябва да участват всички, които ще бъдат засегнати от плана

4.2.1. Принципът на непрекъснатост – известно съвпадение с времето ( Т ), непрекъснато следене резултатите от изпълнението на плана и предпоставките и условията на външната среда.

4.2.2. Принцип на цялостност – изисква отделните части на плана да бъдат подчинени на целия план. Изразява се в това, че всички планове трябва да бъдат координирани в хоризонтално равнище и интегриране на плановете по вертикала – плановете на по ниските нива се получават от плановете на по-високите нива.

4.3. Принципи за последователност на планирането – отгоре надолу ( централизирано планиране ) плановете от по–ниското ниво се разработват от по- високото ниво. Отдолу нагоре ( децентрализирано планиране ) - плановете на по-горното ниво се получават от по долното . Смесено планиране – целите на дейността --------------- се определят от висшето ръководство, а начините за тяхното постигане и конкретните планове се разработват от поделението и отделните звена.

4.4. Принцип на оптималност – планът трябва да е оптимален. Съществуват два критерия за оптималност:

- Да се получат максимум приходи с минимум разходи

- При точно определени ресурси да постигнем максимални резултати.5. Принципи на всеобхватност – планирането да се реализира о да обхваща цялостната дейност и всички звена в организацията

6. PDCA – планиране ( Р ), изпълнение ( D ), control ( C ), въздействие ( A ). Plan Do, Control, Action.

Еволюция на бизнес планирането
Етапи на бизнес планирането:

І. През 30-те години на XX век БП се провежда като бюджетно планиране ( затворено, вътрешно – фирмено планиране на приходите и разходите )

Характеристики на бюджетното планиране: • Обхващат се основни икономически показатели на организацията като приходи, разходи, производствена печалба, възвръщаемост на инвестиционния обем на продукцията, ликвидност. акцент се поставя на формирането и разхода на парични средства и върху доходоносните дейности.

 • Основна цел на бюджетното планиране е да се използва максимално натрупаният опит и наличните ресурси, за да се постигне максимална печалба.

 • Чрез бюджетното планиране се цели специализация и стандартизация на дейността с оглед предлагането на масов продукт на ниски цени.

Основни техники на бюджетното планиране са дфуфакторен анализ, екстерполация, интерполация. Целта на тези техники е да се установят появилите се тенденции в миналото, оценка на факторите, които ги обуславят и отбелязване на необходимите корекции. Интерполация е точка, което лежи между две точки, а екстерполация е точка, която лежи извън две точки.

ІІ Програмно-целево планиране – бюджетното планиране се допълва с дългосрочно планиране.

ІІІ Пазарното ориентирано ( маркетингово планиране ) – при планирането има стремеж да се обвържат вътрешните фактори с потребностите на пазара.

ІV Стратегическо планиране – появило се е поради сложните и динамични промени в околната среда на организациите, нарастващата несигурност, засилващата се конкуренция и потребността от бързи промени. То възприема разбирането, че бизнес планирането представлява рационален подход на мениджмънта, за опознаване и за изпреварваща реакция на изненадите от околната среда, за далновиден избор на необходимата промяна и целенасочени действия за нейното осъществяване.

V Стратегическо управление – то включва стратегическото планиране и го превръща от пасивно средство за управление на организацията в активно.

Система от планове в организацията
1. Връзка между организационна структура и системата за бизнес планиране в организацията – трябва да се вземе предвид нейната организационна структура тъй като двете са взаимно свързани. На фигура 1 е разгледано предприятие с функционално – организационна структура, в което се включват не само цялото предприятие и неговите основни звена, но и интегрираните подразделения с пресичащите се задачи и области на отговорност, които от своя страна могат да се разделят на функционален, продуктов или регионален принцип. В рамките на функционално – организационна структура могат да съществуват временно организационни единици под формата на проектни групи. Системата за бизнес планиране изисква да се разработят планове за всички организационни единици.

1 – Организационен отдел

2 – Правен отдел

3 – Одиторинг (Вътрешен финансов контрол)

4 – Отдел връзки с обществеността

5 – Отдел стратегическо управление

6 – Отдел опазване на околната среда

7 – Пласмент (Маркетинг)

8 – Производствен отдел

9 – Отдел Снабдяване

10 – Научно изследователска и развойна дейност

11 – Отдел персонал

12 – Отдел Капиталово строителство (Ремонтен отдел)

13 – Отдел Отчет финанси

14 – Информационен отдел (Статистически отдел)

15 – План на производствената програма

15.1 – Мениджър продажби на продукт 1

15.2 – Мениджър продажби на продукт 2

16 – Проектантска група за оптиматизация на отчетността

17 – Проектантска група внедряване на нов продукт

18 – Проектантска група към отдел НИРД

Система от планове на предприятието с функционално- организационна структура.

І Обща част

1. Анализ на състоянието на външната среда, който включва • анализ на развитие на бранша и отрасъла, стойностната верига на предприятието

 • анализ на конкуренцията

 • анализ на вътрешната среда на предприятието.

 1. Прогноза на състоянието на външната среда на предприятието по пазари, по групи потребители, по продукти, по региони.

- общо икономически прогнози – валутни курсове, ниво на безработицата, БВП, работна заплата други икономически показатели.

- прогноза за развитие на техниката и технологията

- прогноза за социално и културно развитие на страната

- прогноза за екологическата ситуация

- прогноза на политически – правната ситуация.

3. Визия и мисия на предприятието


ІІ Планове на общите (генерални) цели.

 1. Материални цели - включва се обемът на произвежданите стоки и услуги в отрасъла, подотрасъла, характеристики на продукцията.

 2. Стойностни цели – цели на печалбата приходите и ликвидността.

 3. Социални цели – определят нормите на поведение по отношение на персонала, инвеститорите, партньорите и обществеността.

ІІІ Стратегически планове 1. Стратегически планове на стратегическите бизнес единици, функционални и регионални стратегии.

  1. Общо фирмен стратегически бизнес план включва:

 • бизнес портфейла на фирмата

 • стратегически и ключови показатели

 • план на стратегическите обекти – план за придобиване и участие в друго предприятие.

  1. Планове на стратегическите бизнес единици включват:

 • бизнес портфейл – какви продукти ще се произвеждат и продават

 • стратегии и ключови показатели

 • планове за нови продукти и нови технологии

  1. Стратегически планове за развитие на функционални сектори на предприятието

 • план за развитие на пласмента

 • план за развитие на производството

 • план за развитие на снабдяването на организацията

 • план за развитие на научноизследователската и развойна дейност.

 • План за развитие на комплексните функционални сектори като маркетинг, персонал, финанси.

  1. Регионални стратегии

 1. План за усъвършенстване на организационната структура и правната форма на предприятието.

 2. План за усъвършенстване на системата за управлението

  1. План за разположенията на ръководните кадри включва:

 • план за кадровия резерв на ръководителите

 • план за преместване на ръководителите

 • план за индивидуално развитие на ръководителите

  1. План за системата за стимулиране на ръководителите

  2. План за развитие на информационната система за управление.

ІV. Оперативни планове 1. Номенклатурен план ( план на продуктовата номенклатура ) в рамките на съществуващия потенциал.

1.1. Асортиментно – продуктов план по групи и продукция

  1. План на стойностните показатели – приходи, разходи и активи.
 1. Функционални планове

  1. План на пласмента

   1. Пласментна програма – програма за продажбите по видове продукти, пазари и групи потребители.

   2. План на маркетинговите мероприятия, включва:

 • план за ценовата структура

 • план за каналите за пласмент

 • план за сервизното обслужване

 • план за рекламата и стимулиране на продажбите

  1. План на производството

   1. Производствена програма по продукти и звена

   2. План на мероприятието, включва:

  1. План на снабдяването

   1. Програма за снабдяване, включва размера на запасите по видове материали

   2. План на мероприятието

   3. План на разходите и на ДМА и КМА ( дълготрайни материални активи, краткотрайни материални активи )

  2. План на логистиката

   1. Транспортна програма и складова програма

   2. План на мероприятието

   3. План на разходите и на ДМА и КМА

  3. План на научно – изследователската и развойна дейност ( НИРД )

   1. Програма за НИРД

   2. План на мероприятието

   3. План на разходите и на ДМА и КМА

  4. План на персонала

   1. Програма на персонала

   2. План на мероприятието, включва:

 • план за приемане на нов персонал

 • план за движението и усъвършенстване на персонала

 • план за съкращение на персонала

   1. План за разходите и на ДМА и КМА

  1. План на дълготрайните активи

   1. Програма на дълготрайните активи

   2. План на мероприятия, включва:

 • План за осигуряване с дълготрайните активи

 • План за обслужване и ремонт на дълготрайните активи

 • План за отписване на дълготрайните активи, включва продажбата или ликвидирането

   1. План за разходите

  1. План за работата на ръководния персонал

   1. План за работата на висшето ръководство и спомагателните отдели

    1. Планове на висшето ръководство, включват:

 • Програма на висшето ръководство

 • План на мероприятието

 • План на разходите и на ДМА и КМА.

    1. План за работата на спомагателните отдели –щабни и централни отдели.

   1. План за работата на финансово счетоводния отдел

 • Програма на финансово счетоводния отдел

 • План на мероприятието

 • План на разходите и на ДМА и КМА.

   1. План на отдел за обработване на информация

   2. План за работата на административния отдел
 1. Планови проекти

  1. План за осъществяване на стратегически проекти

 • План на разходите и на ДМА и КМА стратегическите проекти

 • План на мероприятието

 • План на разходите и на ДМА и КМА.

  1. План за осъществяване на оперативни проекти

- Програма на оперативни проекти

- План на мероприятието

- План на разходите и на ДМА и КМА.
V. Общо фирмен финансов план и план на печалбата

1. План на изчислената печалба – това е план на приходите и себестойността

2. План на балансовата печалба – прогнозен отчет на приходите и разходите

3. План на баланса.

4. План на постъпленията и плащанията ( план на бъдещите потоци ). Изчисляване по прекия и косвения метод
VІ. Списък на ключовите показатели на дейността.


 1. Пояснение за показателите

 2. Ключови показатели за цели

 3. Ключови стратегически показатели

 4. Ключови оперативни показатели

 5. Ключови икономически и финансови показатели

В практиката на предприятието отделните планови документи се обединяват в блокове:

1. Визия и мисия на предприятието, които са предназначени за персонала на предприятието и обществеността.

2. Генерални цели и стратегически планове – документи за политика и стратегия на предприятието. Използват се от висшето управление.

3.Оперативни планове – поместват се в документалния план на печалбата и финансовия план. Използват се от ръководствата на всички нива.

4. Ключови показатели за дейността – намират място в периодични справки, които се предоставят на висшето ръководство, а извадки от тях - на външните центрове за производство и партньори на предприятието.
ВТОРО: Ключови показатели на дейността като основни инструменти за управлението ( бизнес планирането и контрола ) от висшето ръководство.

Техните стойности се получават в следствие планово контролни пресмятания и се представят в таблична форма.Таблицата съдържа плановите стойности на показателите, отчетните стойности и отклоненията на отчетните стойности от плановете. Ключовите показатели на дейността се обособяват в пет раздела : 1. Общо положение за показателите, включват се:

 • Описание на предназначението и съдържанието на показателите

 • Връзката им с други показатели и съответните планове и отчетни доклади

 • Връзката им с вътрешни и външни нормативни документи

Докладите с включени показатели обхващат петгодишен период. Има възможност периодът да бъде две или тригодишен като данните за първата година са детайлизирани по тримесечие и месеци с натрупване. Данните от таблиците могат да бъдат илюстрирани с графики и запълвани с коментари. В зависимост от вида на предприятието някои показатели могат да се представят едноседмични, а показателите за ликвидността дори ежедневно. Някои фирми разработват ежемесечни доклади с ключови показатели за дейността, които съдържат обзор на най- важните събития, които са настъпили във фирмата и извън нея, и които са повлияли съществено на едни или други показатели.

2. Показатели за планиране на генерални цели – представят се цялата организация и за отделните поделения. Използват се от висшето ръководство като информационен източник, който показва в конкретна форма фактическото положение и развитие на цялото предприятие от гледна точка на достигането на целите на печалбата

и ликвидността. Към този раздел се добавят и пояснения за причините и възможните последствия от наблюдаваните отклонения в целевите величини.

3. Показатели за стратегическо планиране – използват се за описание и оценки на промените в:

- целите на продуктовата програма ,

- размера и структурата на потенциала на предприятието и

- производствените мощности и капитала ( най – вече )

- целите на организационната структура и юридическата форма на предприятието, включително и промените в системата за управление.

Особен интерес тук представляват показателите, описващи продуктовите програми и фирмения потенциал, детайлизирани по бизнес полетата. Доколкото става въпрос за ориентирани, непосредствено към пазара, инвестиции така и за инвестиции в научно изследователската и развойна дейност, подготовката на кадрите, компютъризация на информацията и управленческите процеси и опазване на околната среда.

Показателите за стратегическо планиране са основата за оценка на целенасочените промени в продуктовата програма и потенциала на предприятието от гледна точка на бъдещата печалба.През различните планови периоди особено значение имат следните показатели:

 • Проходи

 • Разходи

 • Сума на приноса

 • Размер на привлечения капитал

 • Рентабилност на инвестирания капитал

 • Парични потоци

За оценка на инвестиционните обекти в съответни формуляри се представят следните показатели:

 • Нетна настояща стойност на капитала

 • Вътрешна норма на възвръщаемост

Тези показатели позволяват на ръководството да извърши предварителен и окончателен избор на инвестиционните обекти, съгласувано и с други показатели. ПО общо фирмения инвестиционен портфейл може да се съди за всички обекти на инвестиране в предприятието.
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница