Столична община д о к у м е н т а ц и ястраница9/11
Дата20.07.2018
Размер0.98 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Икономическият оператор декларира, че:

Намаляване на броя

Отговор:

Той изпълнява целите и недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на кандидатите по следния начин:
В случай, че се изискват някои сертификати или други форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали икономическият оператор разполага с изискваните документи:
Ако някои от тези сертификати или форми на документални доказателства са на разположение в електронен формат44, моля, посочете за всички от тях:

[……]

[…] [] Да [] Не45


(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……]46Част VI: Заключителни положения

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни.

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно47; или

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно48, възлагащият орган или възложителят вече притежава съответната документация.

Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)].

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и): [……]OБРАЗЕЦ № 1.1.

...................................................................................................................................................

( наименование на участника )

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Долуподписаният/ата .................................................................................................

(трите имена)

в качеството си на ........................... в/на .................................................., ЕИК (БУЛСТАТ)........................, със седалище и адрес на управление ..............................................................................,

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици и места за обществено ползване на територията на Столична община по две обособени позиции.

Обособена позиция № 1 - Район ”Витоша”; Район “Овча купел”;

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет, съобразено с Техническите спецификации.След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта, декларираме, че ще изпълним обществената поръчка, съгласно изискването на Възложителя от документацията за участие и техническите спецификации, като предлагаме следните:

 1. ПОДХОД И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ

……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….. 1. ПОДХОД И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ КАМПАНИИ

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Заявяваме, че се считаме обвързани от условията, задълженията и отговорностите, поети с направеното от нас предложение и приложенията към него, представляващи негово съдържание минимум 180 /сто и осемдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Дата: Декларатор:

/подпис и печат/

OБРАЗЕЦ № 1.2.

...................................................................................................................................................

( наименование на участника )

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Долуподписаният/ата .................................................................................................

(трите имена)

в качеството си на ........................... в/на .................................................., ЕИК (БУЛСТАТ)........................, със седалище и адрес на управление ..............................................................................,

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици и места за обществено ползване на територията на Столична община по две обособени позиции.

Обособена позиция № 2 - Район “Триадица” (без частта, заключена между бул. „Витоша“, ул. „Позитано“, бул. „Христо Ботев“ и бул. „Патриарх Евтимий“); Район ”Младост”;

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет, съобразено с Техническите спецификации.След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта, декларираме, че ще изпълним обществената поръчка, съгласно изискването на Възложителя от документацията за участие и техническите спецификации.

 1. ПОДХОД И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ

……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….. 1. ПОДХОД И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ КАМПАНИИ

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Заявяваме, че се считаме обвързани от условията, задълженията и отговорностите, поети с направеното от нас предложение и приложенията към него, представляващи негово съдържание минимум 180 /сто и осемдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Дата: Декларатор:

/подпис и печат/

ОБРАЗЕЦ №2

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

ЗА СЪГЛАСИЕ С КЛАУЗИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Долуподписаният /-ната/ , в качеството ми на _________________________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици и места за обществено ползване на територията на Столична община по две обособени позиции “. Обособена позиция № ..... ..............................................................(изписва се № и наименованието на обособената позиция)

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам клаузите в него.

Дата: Декларатор:

/подпис и печат/ОБРАЗЕЦ № 3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за срок на валидност на офертата

Долуподписаният /-ната/ , в качеството ми на _________________________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици и места за обществено ползване на територията на Столична община по две обособени позиции“. Обособена позиция № ..... ..............................................................

(изписва се № и наименованието на обособената позиция)

ДЕКЛАРИРАМ, че

Срокът на валидност на офертата е 180/ сто и осемдесет/ календарни дни включително, считано от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.

Дата: Декларатор:

/подпис и печат/ОБРАЗЕЦ №4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният /-ната/ , в качеството ми на _________________________ (посочете длъжността) на (посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици и места за обществено ползване на територията на Столична община по две обособени позиции“. Обособена позиция № ..... ..............................................................(изписва се № и наименованието на обособената позиция)

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: Декларатор:

/подпис и печат/

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд от следните институции:

- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция за приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg

- Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите

Информационен център на МОСВ:

работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.

1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67

Телефон: 02/ 940 6331

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

- Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. Триадица №2

Телефон: 02/ 8119 443
ОБРАЗЕЦ № 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/ата..............................................................................................................,

(трите имена)

ЕГН........................................., адрес:.............................................................,

в качеството си на ........................................................ на .....................................................

ЕИК .............................,

със седалище и адрес на управление ...................................................................................

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

във връзка с участието в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици и места за обществено ползване на територията на Столична община по две обособени позиции, за обособена позиция:............................................................... (изписва се обособената позиция) предоставям следният списък на всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП:

лицата, които представляват участника или кандидата са:
лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата са:
други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи са:
Дата: ..................... Декларатор: ..............................

гр. ........................................ (подпис)ОБРАЗЕЦ №7

ПРОЕКТ НА Д О Г О В О Р
за възлагане на обществена поръчка с предмет „Събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици и места за обществено ползване на територията на Столична община”, обособена позиция № …. – райони ................................

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА:


 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 2. ЦЕНА НА ДОГОВОРА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 3. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

 4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

 5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

 6. ДРУГИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА

 7. СОБСТВЕНОСТ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АКТИВИ

 8. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

 9. ЗАБАВА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. НЕДОСТАТЪЦИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

 10. ОТГОВОРНОСТ. САНКЦИИ. НЕУСТОЙКИ

 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

 12. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

 13. ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА

 14. ДРУГИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА


ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1 - Технически спецификации на Възложителя, изготвени за целите на процедурата по възлагане на обществената поръчка;

Приложение № 2 - Техническо предложение на Изпълнителя, изготвено за целите на процедурата по възлагане на обществената поръчка;

Приложение № 3 - Ценово предложение на Изпълнителя, изготвено за целите на процедурата по възлагане на обществената поръчка;

Приложение № 4 - Гаранция за изпълнение на Договора.

Днес, .............. г., в гр. София, между:СТОЛИЧНА ОБЩИНА, БУЛСТАТ 000696327 със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Московска“ № 33, представлявана от Йорданка Асенова Фандъкова – кмет на Столична община в качеството на ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и Антоанета Македонска - главен счетоводител на Столична община, от една страна,

и

..................................................., с ЕИК/БУЛСТАТ ..............................., със седалище и адрес на управление: ..................................., тел.: ..............................., факс: ................................., e-mail: ................................., представлявано от ………………………………………………………….., в качеството на ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,На основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и в изпълнение на Заповед № .................................... на кмета на Столична община за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици и места за обществено ползване на територията на Столична община” се сключи настоящият Договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя услуги по събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на улици и места за обществено ползване на територията на Столична община, обособена позиция № …. – район ................................, в съответствие с изискванията на настоящия договор („Договор“), Техническите спецификации (по-долу наричани за краткост „ТС“), Техническото и Ценовото предложения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които са неразделна част от настоящия Договор.
ІІ. ЦЕНА НА ДОГОВОРА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща ежемесечно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на конкретно извършената и приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работа за изтекъл период от един Отчетен месец по приетите единични цени на услугите, съгласно Техническото и Ценовото предложения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и след приспадане на наложените санкции (ако има такива), съгласно Раздел Х „Отговорност. Санкции. Неустойки“ от Договора и Раздел IV „Контрол и санкции. Отчетност на изпълнението на дейностите” от ТС.

(2) Единичните цени не подлежат на увеличение за целия срок на предоставяне на услугите. При постигане на съгласие между страните единичните цени на услугите могат да бъдат намалявани.

(3) Всички плащания се извършват в рамките на разчетените в годишния общински бюджет средства за извършване на дейностите, предмет на настоящия Договор. През първата календарна година плащанията по Договора се извършват в рамките на остатъка от бюджета, за съответния район, предвиден за дейността за съответната календарна година.

Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на извършената работа по изпълнението на услугите за изтекъл период от един Отчетен месец въз основа на издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по реда на ал. 2 месечна фактура, неразделна част от която е Акт за установяване на извършените и подлежащи на заплащане видове работи.

(2) В рамките на 5 (пет) работни дни от края на всеки Отчетен месец, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите изготвени по реда на чл. 8 от договора - Акт за установяване на извършените и подлежащи на заплащане видове работи („Акт“) по образец, утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в който подробно са описани извършените услуги за Отчетения месец по вид, количество, единични цени и обща цена за дейността. Актът се проверява и при необходимост се коригира от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или оправомощено от него лице, като се нанасят и приспадат наложените санкции (ако има такива) съгласно ТС. При проверката се установява съответствието на вида и количеството извършени и приети дейности в Акта с данните за вида и количествата дейности в подписаните Ежедневни констативни протоколи и Обобщения констативен протокол през съответния Отчетен месец. С подписването на Акта от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или оправомощено от него лице окончателно се определя месечната сума за плащане, за която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура.

(3) При наличие на условия за налагане на неустойки, съгласно условията на Договора, това обстоятелство се отразява в Акта, подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като начислените неустойки се прихващат от дължимото за съответния Отчетен месец възнаграждение при плащането.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимата за съответния месец сума в срок до 60 (шестдесет) календарни дни от получаването на фактурата, придружена с документацията към нея, в съответствие с чл. 3, ал. 1 и 2 от договора.

Чл. 4. (1) Текущото заплащане на месечни услуги се извършва в български лева (BGN) в съответствие със сроковете и условията в Договора, чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN: ..................................

BIC: .............................

Банка: .................................(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички промени в данните за банковата сметка по ал. 1 в срок от 5 (пет) дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и плащането е извършено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се счита, че плащането е надлежно извършено.

(3) 49 Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение и частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената на извършените от подизпълнителя услуги директно на подизпълнителя, в случай че са изпълнени условията по ал. 4 и ал. 5 по-долу.

(4) В случаите на предходната алинея ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената в срока по чл. 3, ал. 4 от Договора след представяне на фактура от подизпълнителя в оригинал, придружена с Акта за установяване на извършените и подлежащи на заплащане видове работи, искане за плащане от подизпълнителя и становище на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, от което е видно дали ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ оспорва плащанията или част от тях като недължими. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всяко получено искане от подизпълнителя в 15-дневен срок от получаването му.

(5) В случаите по алинея 3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща единствено действително извършените дейности и количества, отразени в Акта за установяване на извършените и подлежащи на заплащане видове работи, подписан от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или оправомощено от него лице.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. 3, когато искането за плащане на подизпълнителя е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа.

ІІІ. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 5. (1) Настоящият Договор влиза в сила от датата на регистрационния му индекс в деловодната система на Столична община.

(2) Срокът на изпълнение на дейностите, предмет на настоящия договор, е 5 /пет/ години, считано от Началната дата, определена съгласно чл. 6, ал. 3 и 4 от Договора.

(3) Срокът по ал. 2 може да се удължи, ако до 1 (един) месец преди изтичането му Възложителят не е възложил обществена поръчка със същия или сходен предмет за район ........................................ Срокът се удължава до определянето на изпълнител и сключването на договор за възлагане на услугите от предмета на Договора, но с не повече от 6 (шест) месеца.

Чл. 6. (1) Изпълнението на Договора се осъществява в следната последователност:

1. Период на мобилизация – продължава до 3 (три) месеца от влизане в сила на Договора;

2. Период на изпълнение на дейностите – започва от Началната дата и продължава до прекратяване на Договора.

(2) В Периода на мобилизация ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да осигури наличност на всички транспортни средства, контейнери и улични кошчета за отпадъци и други активи, необходими за изпълнението на дейностите;

2. да осигури необходимия брой квалифициран и обучен персонал за изпълнението на дейностите;

3. да уведоми обществеността за дейностите, които ще изпълнява, като използва подходящи средства /брошури, вестници, телевизия, радио и др./, съгласувани с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

4. да изгради, тества и пусне в експлоатация GPS системата и да предприеме действия за включване към Информационната система за управление на отпадъците на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /ИСУО/ в съответствие с изискванията на ТС.

(3) Началната дата, от която започва Периодът на изпълнение, е датата, определена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която следва приключването на Периода на мобилизация и от която започва изпълнението на дейностите по Договора. Определената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Начална дата се съобщава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с уведомително писмо и към нейното настъпване ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да има пълна готовност да започне да изпълнява дейностите по предмета на Договора.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница