Столична община д о к у м е н т а ц и ястраница11/11
Дата20.07.2018
Размер0.98 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

(3) Гаранцията за изпълнение се усвоява в пълен размер при прекратяване на Договора при условията на чл. 45, ал. 1-4, в които случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на посочената в чл. 37, ал.1 стойност на гаранцията.

(4) Гаранцията за изпълнение на Договора е със срок на валидност от датата на влизането му в сила до изтичане на минимум 60 /шестдесет/ дни от изтичането на срока по чл. 5, ал. 2, съответно на удължения срок по чл. 5, ал. 3 от Договора.

(5) В случай че срокът на Договора е удължен на основание чл. 5, ал. 3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поднови валидността на гаранцията за изпълнение най-малко две седмици преди изтичането на срока й. В противен случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои пълния размер на гаранцията за изпълнение и да задържи сумата като депозит до валидното подновяване на гаранцията.

(6) Разходите по откриване, поддържане, подновяване и обслужване на Гаранцията за изпълнение на Договора са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а по нейното усвояване - за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(7) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предостави гаранция под формата на парична сума или банкова гаранция и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удовлетвори свои вземания от паричната сума, съответно усвои суми по банковата гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да възстанови пълния размер на гаранцията в срок до 5 дни от уведомяването му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за използването на гаранцията. Правилата по настоящата алинея са съответно приложими и в случаите, при които гаранцията е предоставена под формата на застраховка, в който случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури покритие на пълните лимити на застрахователна отговорност през целия срок на валидност по ал. 4.

(8) След прекратяване на Договора и в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма претенции към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение, като съответно: връща предоставената парична сума или остатъка от нея, предоставената банкова гаранция или застрахователна полица, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него (в случай че предоставената гаранция е била под формата на парична сума).
ІХ. ЗАБАВА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. НЕДОСТАТЪЦИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 38. (1) Предоставянето на услугите и съпровождащите ги дейности от предмета на Договора се извършват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в съответствие с Оперативния план и месечните графици за изпълнение на поръчката, одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съответно актуализирани при необходимост по реда на чл. 25, ал. 3 от Договора.

(2) Ако по време на изпълнението на Договора Изпълнителят констатира наличието на обективни обстоятелства, възпрепятстващи по какъвто и да е начин навременното предоставяне на услугите, той уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на чл. 50, ал. 3 от Договора за възникналите обстоятелства и вероятната тяхна продължителност.

Чл. 39. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от и/или е в неизпълнение на изискванията на ТС, съответно от оферираното с Техническото предложение за изпълнение на възложените услуги, определени в Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже тяхното приемане и заплащането на част или на цялото възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани констатираните недостатъци/нередовности за своя сметка.
Х. ОТГОВОРНОСТ. САНКЦИИ. НЕУСТОЙКИ.

Чл. 40. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да налага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ санкциите, предвидени в ТС за неизпълнение на услугите, предмет на настоящия Договор, както и за направените от него по реда на чл. 39 констатации, след отправяне на писмено Съобщение за неизпълнение или въз основа на съставен констативен протокол с приложен към него при необходимост друг доказателствен материал.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или оправомощено от него лице предава на ръка срещу подпис или изпраща по факс, електронна поща или по куриер на адреса за изпращане на уведомления на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено Съобщение за неизпълнение до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за отстраняване на всяко констатирано неизпълнение и/или некачествено изпълнение. Съобщението за неизпълнение се счита за направено на датата и в часа на получаването му от адресата. При предаване на ръка Съобщението за неизпълнение се счита за получено от датата на предаването, която се отбелязва в документа, екземпляр от който остава за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При изпращане по факс за получено се смята съобщение, чието получаване е потвърдено с отчет от факсовия апарат за успешното му изпращане. Електронното съобщение се смята за получено с постъпването му в посочената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ електронна поща, без да е необходимо потвърждаване на получаването. При изпращане по куриер, датата и часът на получаване се отразяват от куриера. Ненамирането на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на посочения от него адрес, непредоставянето на достъп или отказът да се приеме съобщението се удостоверяват от куриера и съобщението се смята за редовно връчено и получено от адресата.

(3) За всяко констатирано неизпълнение и/или некачествено изпълнение, за което има изпратено Съобщение за неизпълнение съгласно предходната алинея, или е съставен констативен протокол, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ налага санкциите, предвидени в ТС. Всеки отделен елемент от неизпълнение на услугата, който бъде идентифициран, се смята за самостоятелно неизпълнение. На края на всеки Отчетен месец ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ сумира всички санкции, изчислени съгласно Таблица 1 и Таблица 2 от ТС и удържа стойността им от плащането за извършени услуги, което дължи на Изпълнителя за съответния месец.

(4) При наличие на Актове за установяване на административно нарушение и издадени наказателни постановления по тях, съставени от контролиращите органи на Център за градска мобилност от неизпълнение на чл. 23, т. 3 сумите по тези актове се приспадат от дължимите суми по чл. 3 , ал. 4 на настоящия договор.Чл. 41. (1) Ако след изтичане на срока за отстраняване на неизпълнението, установено със Съобщение за неизпълнение или с констативен протокол, същото не е отстранено и неизпълнението е по-голямо от 5 % (пет процента) за всяка конкретна дейност по график за деня, обявена дейност по зимно поддържане или Заявка за възлагане и извършване на допълнителна дейност /Заявка/, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи каквото и да било възнаграждение за дейността, за която е констатирано неизпълнение повече от 5 % за Отчетния период.

(2) В случай че се констатират три или повече неизпълнения на едни и същи дейности/услуги/условия на Договора/ТС, в рамките на три Отчетни месеца, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 30 000 (тридесет хиляди) лева. Тази неустойка се дължи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на основание системно/повтарящо се неизпълнение, независимо от наложените санкции за всяко отделно неизпълнение.

(3) При настъпване на основанията по предходната алинея за налагане на неустойка за системно/повтарящо се неизпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия Договор.

Чл. 42. Независимо от санкциите и неустойките по предходния член, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, при неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на друго негово задължение по този Договор, извън посочените в предходния член, на неустойка в размер на 0,5% от сбора на стойността на услугите за последните 12 (дванадесет) Отчетни месеца, като неустойката може да се удържа от следващото плащане. В случай че към датата на неизпълнението не са изминали 12 (дванадесет) Отчетни месеца, неустойката е в размер на 30 000 /тридесет хиляди/ лв.

Чл. 43. При забава на плащането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва върху дължимата сума за всеки ден на забава, но не повече от 5% (пет процент) от дължимата сума.

Чл. 44. Наложени глоби или санкции от страна на държавни институции за установени нарушения на законодателството на Република България са за сметка на виновната страна.
ХІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 45. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, запазвайки правото да наложи санкции и да получи неустойки и обезщетения по Договора, както и да предяви други съдебни претенции за неговото неизпълнение, може да прекрати Договора едностранно, като изпрати писмено уведомление за прекратяване на Договора до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във всеки един от следните случаи:

1. при системно неизпълнение на дейности по Договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по смисъла на чл. 41, ал. 2 по него;

2. ако с влязъл в сила акт е прекратено действието на регистрационния документ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 35 от ЗУО или друго разрешение, лиценз, регистрация, акт или документ, които могат да бъдат изисквани от нормативен акт или компетентен орган за законното изпълнение на дейностите от предмета на Договора през периода на неговото действие;

3. несъгласие или противоречие между лицата или дружествата, които имат пряк или косвен контрол или собственост в ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или между лицата, които отговарят за управлението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, което несъгласие или противоречие по преценка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да засегне неблагоприятно изпълнението на Договора и което не е преодоляно в разумен срок, но не по-малко от 30 (тридесет) дни, считано от уведомление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за разрешаване на несъгласието или противоречието.

(2) Извън посочените в предходната алинея случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно Договора, като изпрати писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случай на неизпълнение на законни или договорни задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) В случаите по предходните алинеи Договорът се прекратява, считано от датата на уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.

(4) Извън посочените в предходните алинеи случаи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно Договора с едномесечно предизвестие, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. надвиши рамките на разчетените в годишния общинския бюджет средства за съответната година за извършване на услугите, предмет на Договора;

2. не изпълнява дейностите, предмет на Договора, за съответната година в обем, съобразно одобрения или съответно променения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на чл. 25, ал. 3 от Договора Оперативен план и по предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Единични цени;

3. не съобрази дейността си с направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ промени в обема на работа при условията на чл. 12 от Договора и не приведе работата си в съответствие с извършените промени незабавно след уведомяването му за тях от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4. е извършил и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е констатирал 3 /три/ поредни нарушения

(5) Извън посочените в предходните алинеи случаи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно Договора с шестмесечно писмено предизвестие, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 46. (1) Настоящият Договор се прекратява с изтичане на срока му, посочен в чл. 5.

(2) Настоящият Договор се прекратява преди изтичане на уговорения срок в следните случаи:

1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма и при уреждане на финансовите взаимоотношения между тях;

2. при обективна невъзможност по смисъла на т. 9 от Раздел V. на ТС за осъществяване на определените в настоящият Договор дейности;

3. съгласно чл. 50, ал. 4. от този Договор;

4. при обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при прекратяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в случаите когато е неперсонифицирано обединение.

5. при други хипотези, предвидени в Договора или в нормативен акт.

(3) В случаите по т. 2 - т. 5 на предходната алинея се отправя писмено уведомление за прекратяване на Договора и се уреждат финансовите взаимоотношения между страните.
ХІІ. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл. 47. (1) При възникване на спор от каквото и да е естество между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с или отнасящ се до настоящия Договор, включително спор, породен или отнасящ се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, страните ще полагат всички усилия да разрешат спора по пътя на договарянето.

(2) Ако страните не успеят да разрешат спора помежду си чрез преговори, то всяка от тях може да предяви съдебен иск пред компетентния български съд, като независимо от отнасянето на спора за разглеждане от съда, страните ще продължат да изпълняват задълженията си по Договора до влизане в сила на съдебното решение.

Чл. 48. Настоящият Договор се урежда от и тълкува в съответствие с действащото законодателство в Република България.
ХІІІ. ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА

Чл. 49. (1) Изменение на настоящия Договор се извършва с писмено допълнително споразумение при спазване на условията по чл. 116 от ЗОП.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да намалява обема на възлаганите дейности в т. ч. да намалява части от районите определени за почистване.
ХІV. ДРУГИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

Чл. 50. (1) Страните по Договора не носят отговорност и не си дължат неустойки в случаите, когато забавата или неизпълнението на задължение по Договора е в резултат на непреодолима сила.

(2) Непреодолима сила е непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на Договора, което е извън контрола на засегнатата страна и не може или не би могло да бъде предотвратено, избегнато или отстранено от която и да е от страните по Договора.

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, уведомява за това другата страна в седемдневен срок от настъпването на това обстоятелство. След отпадане на събитието същата страна уведомява другата за готовността си да продължи да изпълнява договорните си задължения в срок от седем календарни дни от отпадането.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения спира. Съответните срокове за изпълнение се удължават с времето, през което е била налице непреодолима сила. Ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че някоя от страните вече няма интерес от изпълнението, то същата страна има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата страна, след уреждане на финансовите взаимоотношения.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да търси всички разумни алтернативни средства за изпълнение на задълженията си по Договора, на които непреодолимата сила не пречи, освен ако друго не е указано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмен вид.

Чл. 51. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за всички щети, причинени по време на изпълнението на услугите върху обекти частна или общинска или държавна собственост, както и за нанесени такива на околната среда. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заменя, възстановява до началното състояние всяка собственост, повредена от него, за своя сметка или поема разходите по възстановяването й.

Чл. 52. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите служители/сътрудници са задължени да запазят професионална тайна за целия срок на Договора, както и след неговото завършване. Всички доклади и документи, изготвени или получени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка и/или по повод Договора, са конфиденциални.

Чл. 53. За неуредените въпроси в настоящия Договор и приложенията към него се прилага действащото законодателство на Република България.

Чл. 54. Настоящият Договор се съставя, подписва и подпечатва в два еднообразни екземпляра, всеки със силата на оригинал.

Чл. 55. Думи и изрази, употребени в настоящия Договор с главни букви, ако не са обяснени или дефинирани в него, имат същото значение, каквото им е дадено в ТС.

Чл. 56. Неразделна част от настоящия Договор са:

Приложение № 1 - Технически спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изготвени за целите на процедурата по възлагане на обществената поръчка

Приложение № 2 - Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изготвена за целите на процедурата по възлагане на обществената поръчка, в това число Техническо предложение;

Приложение № 3 - Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изготвено за целите на процедурата по възлагане на обществената поръчка;Приложение № 4 - Гаранция за изпълнение на Договора.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

/Йорданка Фандъкова/ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Антоанета Македонска/1Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни

2За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка.
За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система.

3Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители на обществени поръчки.

4Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление

5Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление

6Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.

7Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели.
Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.
Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.
Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.

8Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка

9Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно положение.

10Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията.

11По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.

12Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3:

13Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).

14Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз, ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор.

15По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).

16Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.

17Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).

18Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).

19Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

20Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

21Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

22В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС.

23Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.

24Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

25Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС

26Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС

27Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената поръчка.

28Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато и да е възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.

29Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

30Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

31Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

32Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение

33Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

34Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

35Например съотношението между активите и пасивите.

36Например съотношението между активите и пасивите.

37Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

38Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди повече от пет години.

39Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди повече от три години.

40С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.

41За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП.

42Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;

43Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.

44Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.

45Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

46Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

47При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп.

48В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС

  • *Настоящата декларация се попълва задължително от представляващия участника по регистрация.49 Алинея 3-6 са приложими, когато Изпълнителят е обявил в офертата си ползването на подизпълнител/и

50 Клаузата е приложима, когато Изпълнителят е обявил в офертата си ползването на подизпълнител/и

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница