Уведомление за Инвестиционно предложение „Изграждане на интегриран проект на водният цикъл на гр. Ахтопол: псов гр. Ахтопол и довеждащ колектор; Канално-помпени станции; Улична канализационна и водопроводна мрежа”


Реализацията на Инвестиционното предложение ще допринесе за постигане на следните общи целистраница2/6
Дата07.05.2017
Размер0.9 Mb.
1   2   3   4   5   6

Реализацията на Инвестиционното предложение ще допринесе за постигане на следните общи цели:

- Мерките ще помогнат на България да покрие изискванията на Европейското законодателство за околната среда и в частност изискванията заложени в Директивите за Питейната вода и Директивите за Пречистване на градските отпадни води.


Целите на инвестиционните мерки в областта на водоснабдяването са:

 • Да се осигури снабдяването на населението със задоволително по качество и количество питейна вода;

 • Да се ограничат загубите на вода във водопреносната мрежа;

 • Да се увеличи дела на свързаните към водопреносната мрежа домакинства, чрез рехабилитация и изграждане на нови водопреносни ситеми.

 • Целите на инвестиционните мерки в третиращи отпадъчните води са:

 • Да се увеличи броя на домакинствата свързани към канализационни системи;

 • Да се намалят течовете и инфилтрацията в канализационните системи;

 • Да се извърши рехабилитация на части от съществуващата канализационна система;

 • Да се пречисти отпадъчната вода в пречиствателни станции.

При разработване на идейния проект за ПСОВ са взети предвид следните изисквания:

 • максимално съобразяване с реалните условия в гр.Ахтопол и прогнози за развитие;

 • максимална сигурност и простота при експлоатацията на съоръженията;

 • избиране на технологична схема, гарантираща необходимия пречиствателен ефект с достатъчна възможност за гъвкава експлоатация;

 • избор на най-доброто оборудване, което осигурява ниски експлоатационни разходи;

 • максимално икономични и лесни за изпълнение строително-конструктивни решения;

 • технология с минимален разход на ел.енергия;

 • ситуиране на съоръженията при максимална икономия на терен с възможност за бъдещи разширения на ПСОВ.

За целта Общината е внесла проектно предложение №58112-49-416 от 19.01.2009год. за финансиране пред МОСВ , ОП”Околна среда”.

Предвид това, че територията, която обхваща инвестиционното намерение попада в ПП”Странджа”, компетентния орган, който преценява необходимостта от ОВОС е Министъра на околната среда и водите.
Изготвено е предпроектно проучване за доказване необходимостта от финансиране на проект за “Интегриран воден цикъл на град Ахтопол”.на базата на разработените за ВиК инфраструктурата на град Ахтопол идейни проекти през 2008 г. за:

 • Генерално решение за реконструкция и разширение на водопроводната мрежа на град Ахтопол”;

 • “Генерално решение на канализационната мрежа на град Ахтопол;

 • Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) Ахтопол.


* В Предпроектното проучване са разгледани и разширение на водопроводната и канализационната мрежа и съоръжения към тях ( КПС „Коросията” и др) както и разширение при необходимост на ПСОВ ІІ етап до капацитет 40 000 екв. жит при върхово сезонно натоварване в дългосрочен аспект. Разширенията са свързани с прогрозно развитие на Общината и благоустройство на нови квартали и ваканционни селища в следващи етапи ІІІ, ІV и V етап. (Разширение на канализационната мрежа, битова и дъждовна, в м. “Лозята” в частта по параграф 4; Изграждане на КПСт “Коросята” и канализационната мрежа към нея, битова и дъждовна.и др.)
Реализацията на ІІІ, ІV и V етап не се предвижда за финансиране от оперативна програма околна среда .

ІІІ етап - Мерките се предвижда да се изпълняват постепенно със средства от бюджета или от концесионера на мрежата.

Предвидените в ІV и V етап мерки се предлага да се изпълнят със средства от бюджета, концесионера на мрежата, публично-частно партньорство, в зависимост от действителното развитие на зоните.


Реализацията на Инвестиционното предложение ще допринесе за постигане на следните общи цели:

- Мерките ще помогнат на България да покрие изискванията на Европейското законодателство за околната среда и в частност изискванията заложени в Директивите за Питейната вода и Директивите за Пречистване на градските отпадни води.

Целите на инвестиционните мерки в областта на водоснабдяването са:


 • Да се осигури снабдяването на населението със задоволително по качество и количество питейна вода;

 • Да се ограничат загубите на вода във водопреносната мрежа;

 • Да се увеличи дела на свързаните към водопреносната мрежа домакинства, чрез рехабилитация и изграждане на нови водопреносни ситеми.

 • Целите на инвестиционните мерки в третиращи отпадъчните води са:

 • Да се увеличи броя на домакинствата свързани към канализационни системи;

 • Да се намалят течовете и инфилтрацията в канализационните системи;

 • Да се извърши рехабилитация на части от съществуващата канализационна система;

 • Да се пречисти отпадъчната вода в пречиствателни станции.

При разработване на идейния проект за ПСОВ са взети предвид следните изисквания:

 • максимално съобразяване с реалните условия в гр.Ахтопол и прогнози за развитие;

 • максимална сигурност и простота при експлоатацията на съоръженията;

 • избиране на технологична схема, гарантираща необходимия пречиствателен ефект с достатъчна възможност за гъвкава експлоатация;

 • избор на най-доброто оборудване, което осигурява ниски експлоатационни разходи;

 • максимално икономични и лесни за изпълнение строително-конструктивни решения;

 • технология с минимален разход на ел.енергия;

 • ситуиране на съоръженията при максимална икономия на терен с възможност за бъдещи разширения на ПСОВ.

а) Местоположение на инвестиционното предложение

 • Разширението и реконструкцията на водопроводната мрежа и съоръженията към нея ще се осъществи в регулационните граници на гр. Ахтопол

 • Разширението и реконструкцията на канализационната мрежа на гр. Ахтопол и съоръженията към нея ще се осъществи в регулационните граници на гр. Ахтопол.

 • Терени на които ще се осъществи реализацията на обектите на Инвестиционното предложение, разположени извън регулационните граници на гр. Ахтопол.

* І и ІІ етап на Инвестиционното предложение, което се предлага да се финансира от ОП „ Околна среда”засяга следните терени:

1. Изграждане на довеждащ колектор до ПСОВ в имоти №№ 00878.48.2.; 00878.48.12; 00878.48.11; 00878.48.10; 00878.48.21; 00878.48.20; 00878.48.22 в местността« Айроди» землището на гр. Ахтопол, Община Царево ; - ИП попада в границите на ПП « Странджа» и в границите на Защитена местност / ЗМ »Устие на река Велека». ИП попада и в Потенциално защитена зона « Странджа» с код BG 0001007 по Директива за хабитатите и в ПЗЗ « Странджа» с код BG 0002040 по Директива за птиците.

2. Площадка на ПСОВ – Инвестиционно предложение- Изграждане на ПСОВ в имот имот № 000173 (обща площ 27,32 дка) и имот № 000361(обща площ 16,104 дка), в местността « Аероплана», землище на гр. Ахтопол, Община Царево. Обособен е имот 00878.48.51 скица № 337/12.01.2009 г. F= 11 259 m2/ 11,2 дка. – собственик - Община Царево – частна общинска собственост .

С решение № КЗЗ-4 / 11.06.2001г. Комисията за земеделските земи към МЗГ е променено предназначението на земеделската земя 11,2 дка земеделска земя VII категория за землището на гр. Ахтопол за изграждане на ПСОВ от гр. Ахтопол F= 10660 m2 и пътна връзка до площадката на площ F= 540 m2 в местност „ Аероплана ” землището на гр. Ахтопол , Област Бургас при граници изток- земеделска земя на горски фонд, запад и ‘г- пасище, север- пасищеа и общинска земя.

Теренът отстои на 1200 m от регулационните граници на гр. Ахтопол и на около 500 m от брега на морето.

Имотът попада в границите на ПП « Странджа» и границите на Защитена местност/ ЗМ» Устието на река Велека». ИП попада и в Потенциално защитена зона « Странджа» с код BG 0001007 по Директива за хабитатите и в ПЗЗ « Странджа» с код BG 0002040 по Директива за птиците.

Потенциалните възможности на третирания имот, отговарящи на градоустройствените показатели оптимални за разработката са На основание чл. 25, ал. 1 от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, устройствената зона е „Пп” – предимно производствена зона, без производства с вредни отделения. Характера на бъдещото застрояване е определено като свободно. Показателите за застрояване ще бъдат в съответствие с нормативите, установени от Наредба №7, както следва:

Площ на площадката 10 660 кв.м

-върху имот № 000361 250 кв.м

-върху имот № 000173 10 410 кв.м.

Площ на път, захранващ площадката 540 кв.м.

Плътност на застрояване 70%

Интензивност на застрояване Кинт 2.4

Плътност на озеленяване 20 %

Интензивност на застрояване Кинт/об 10.00

До пречиствателната станция е осигурена пътна връзка, позволяваща достъп на превозно средство за извозването на стабилизираните и обезводнени утайки, формирани в процеса на пречистването на отпадъчните води, отпадъците от решетката и обезводнения пясък от пясъкозадържателите.

Генплана на площадката на ГПСОВ е изготвен на база на геодезично заснемане на парцела определен за пречиствателна станция. При изготвяне на генплана са съобразени всички технологични изисквания, изискванията на технологичната схема и компактно разположение на сгради и съоръжения с цел по добро обслужване на съоръженията.

Предвидени са необходимите пътни връзки около съоръженията и сградите. • Довеждащ колектор до ПСОВ- Отпадъчната вода от гр. Ахтопол постъпва чрез напорни колектори /ф500 и ф 180/ във входната шахта на ПСОВ;

 • Авариен колектор- Предвидена е аварийна връзка от входна шахта към приемника за пречистени отпадъчни води за изключване на ПСОВ в случай на авария.

 • Площадков водопровод- От предвидената водомерна шахта излиза площадковия водопровод, който захранва с питейна вода предвидения санитарен възел в обслужващата сграда и този в сградата с филтърпреси. Той ще се изпълни от ПЕ ф40.

 • Площадкова канализация- Битовите отпадъчни води от санитарните възли чрез PVC тръби ф 160 ще се върнат пред пречиствателната станция за третиране заедно с основното количество от града.

 • Технологични тръбопроводи- Технологичната схема е решена така че съоръженията са разположени много компактно и технологичните тръбопроводи са много къси или са в самите съоръжения. Тръбопроводите се предвижда да са полиетиленови.

 • Заустващ колектор и заустване- Пречистената отпадъчна вода чрез тръбопровод ф500 ще се отправи към заустването, което се намира на 300 м. от площадката на ПСОВ и е съществуващо сухо дере, в местност „Аероплана”- ІІ категория воден обект, съгласно полученото Разрешително за заустване от БДЧР – Варна.


* В следващи етапи на реализация на програмата за развитие и благоустрояване на гр. Ахтопол в дългосрочен аспект в ІІІ, IV и V етап са предвидени терени за реализация на КПС » Коросията» и свързването й с колектор с КПС „ Ахтопол ” гр. Ахтопол.

1. ИП Изграждане на КПС» Коросията» в имот № 00878.107.588, в местността « Варварското», землище на гр. Ахтопол, Община Царево. Теренът попада в границите на ПП « Странджа» и граничи с ПЗ» Наково кладенче». Имотът попада и в Потенциално защитена зона « Странджа» с код BG 0001007 по Директива за хабитатите и в ПЗЗ « Странджа» с код BG 0002040 по Директива за птиците.

2. ИП „ Определяне на трасе за колектор, свързващ КПС „ Коросията” с КПС „ Ахтопол ” гр. Ахтопол.- Около 110 м. от трасето на колектора попадат в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и ПП „ Странджа, както следва.


 • Имотът, определен за КПС” Коросията”, граничи с ПЗ” Наково кладенче”. За да се включи в КПС” Коросията”, трасето на колектора с L= 30 m, преминава през имоти № 000271 и № 000272, в които попада ПЗ ” Наково кладенче”.

 • Част от трасето на колектора, започващо от гр. Ахтопол с L около 80 m, попада в ПП « Странджа». В природния парк попада и частта в края на колектора преди КПС” Коросията” с L около 30 m,

ИП попада и в Потенциално защитена зона «Странджа» с код BG 0001007 по Директива за хабитатите и в ПЗЗ « Странджа» с код BG 0002040 по Директива за птиците.
б) Срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение.

Реализацията на инвестиционното предложение ще се извърши етапно по- изготвена програма в следващата фаза на проектиране.І Етап

Последователността на строителството ще се определи от техническата възможност за въвеждане на подобектите в експлоатация, необходимостта от заустване на консуматори. При тази първоначална предпоставка, в І Етап предлагаме да бъдат включени следните мерки: • Изграждане на ПСОВ Ахтопол - І Етап 20 000 еквивалент жители;

 • Реконструкция на съществуваща КПСт Ахтопол и тласкател до ПСОВ.

ІІ Етап

При разработването на прединвестиционните проучвания от всички мерки бяха изведени като ІІ Етап най необходимите, с което ще се изпълнят в най голяма степен набелязаните цели и ще се запълни капацитета на ПСОВ Ахтопол – І Етап, а именно: • КПСт А и тласкател до изливна шахта;

 • КПСт Б и тласкател до изливна шахта;

 • КПСт Север и тласкател до изливна шахта;

 • Канализационната мрежа обхващаща кварталите Север, Юг, Изток, част от ЦГЧ (Главен колектор І, от включване на Главен колектор ІІ до КПСт Ахтопол, Главен колектор ІІ и каналите отводосбора на главен колектор ІІ, Главен колектор ІІІ и каналите от водосбора на Главен колектор ІІІ в частта му в регулация), а именно :

 • Главен колектор І (т.9 до КПСт Ахтопол);

 • Главен колектор ІІ;

 • Главен колектор ІІІ (т.ІІІ-3 до вкл. в Главен колектор І);

 • Битови профили към Гл.кол.II –

 • Битови профили към Гл.кол.I –

 • Битови профили към КПСт "А"-

 • Битови профили към КПСт "Б" –

 • Битови профили към Гл.кол.II –

 • Битови профили към Гл.кол.I

 • Битови профили към КПСт "А"-

 • Битови профили към КПСт "Б"-

 • Битови профили към КПСт "Север"-

 • Главен колектор ІІ -дъждовен

 • Главен колектор ІІІ -дъждовен

 • Дъждовни профили от ЦГЧ

 • Дъждовни профили от разширение "Север"-

 • Дъждовни профили от разширение "Юг

 • Дъждовни профили от разширение "Изток" –

 • Дъждовни профили от ЦГЧ-

По отношение на водопроводната мрежа приоритетно във ІІ Етап е да се изгради допълнителен водоем V=3000 м3, външния водопровод от съществуващия водоем и дубража му от новия напорен резервоар, да се подмени водопроводната мрежа в централна градска част, по трасето на изгражданата канализационна мрежа от една страна и от друга да се водоснабдят новите квартали.

С изпълнението на тези два етапа към системата ще се присъединят 13 765 жители. Като имаме в предвид, че стария град има изградена канализация и отпадъчните води се довеждат до КПСт Ахтопол, а населението в сезона от тази зона е 8455 жители “в сезона”. Към ПСОВ Ахтопол “в сезона” ще се изтласкват отпадъчните битови водни количества от 22 220 жители, което запълва капацитета на пречиствателната станция на този етап.По горе описаните мерки от двата етапа са включени в инвестиционния план за кандидатсване за финансиране по оперативна програма “Околна среда”.
* В дългосрочен аспект с развитие и благострояване на нови квартали и зони на гр. Ахтопол са предвидени в Инвестиционните намерения, които да се изпълняват постепенно със средства от бюджета или от концесионера на мрежата, предвидени в ІІІ етап . Предвидените в ІV и V етап мерки се предлага да се изпълнят със средства от бюджета, концесионера на мрежата, публично-частно партньорство, в зависимост от действителното развитие на зоните.

Присъединеността на населението към канализационната мрежа по време на “сезон”.е

Таблица №1Каталог: ovos


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница