Върху околната среда изместване на път ііі-868 Девин – Михалково км 41+400 ÷ 59+408страница14/16
Дата28.12.2016
Размер1.86 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

5.9. Ландшафт

Анализ и оценка на миграцията на замърсителите в ландшафта


Измененията на ландшафтно-екологичните условия на разглеждания район при изместването на пътя Девин-Михалково ще бъдат в две групи:

- по време на строителните работи и

- по време на експлоатацията на пътя.

В периода на строителството ще бъдат извършвани изкопни, взривни, насипни работи. Ще се разкриват две строителни площадки. Те подлежат на рекултивация.

Съществени нови елементи в ландшафта на района са:

- новото трасе на пътя с дължина 10,785 км.

- реконструираното трасе на пътя Михалково-Лясково с дължина 8,700 км.

- тунела с дължина 0,860 км.

- четирите кръстовища,

- 62 броя водоскоци,

- четирите броя мостове.

Тяхното изграждане ще наруши релефа на терена, ще доведе до унищожаване на висока и ниска растителност. Степента на тези нарушения зависят от умелото включване на новите елементи в ландшафта.

Експлоатацията на пътя ще предизвика прахово, газово, и шумово замърсяване на района и предпоставки за изхвърляне на отпадъци от пътуващите (разгледани в т.5.1, 5.5 и 5.6).

Изграждането и експлоатацията на хидровъзела и изместването на пътя Девин- Михалково ще създаде поминък на населението в района и ще спомогне за подобряване на селищата и пътната мрежа, за развитие на стопанския туризъм и риболов, с което ще се подобри “обитаемостта” на територията.


Оценка на потенциала за самоочистване и възстановяване
на ландшафта


Изместването на пътя Девин-Михалково се разполага в планински район с разнообразен и живописен релеф, с висока и ниска растителност и с характерни скални образувания. Неговият ландшафт притежава големи възможности да приобщава и съгласува мащабите на обектите, които човекът създава при своята стопанска и строителна дейност, с околната природна среда., Обстоятелството, че относителният дял на територията, която се заема от пътя и неговите съоръжения е малък процент по отношение на целия район - дава възможност за пълно или приемливо възстановяване на флората и фауната на района.

Промени в климата не се очакват.

Почвите също не се променят извън терените, засегнати от пътя.

Нарушенията на ландшафта по време на изграждане на пътя подлежат на рекултивация чрез която ще се свържат с околната природна среда.

Общият извод от оценката на потенциала за самоочистване и възстановяване на ландшафта в разглеждания район е подчертаване на неговите значителни възможности за приобщаване и съгласуване на мащаба на пътя и съоръженията, свързани с него с природната среда и възстановяване на нарушенията във флората и фауната

Изводи и препоръки


Разнообразният релеф на разглеждания район дава възможност за органично вписване на новия път и неговите съоръжения в ландшафта.

С оглед на по-доброто включване на пътя в природния пейзаж се препоръчва:

- минимализиране на изкопните и насипни работи при трасиране на пътното платно,

- визуално насочване на правите участъци от пътя към характерни природни дадености,

- проектиране на изгледни площадки на характерни места с необходимите паркинги, заслони, кошчета за смет и др.

- подходящо оформление на видимите части на бетоновите конструкции;

Удачно е използването на “Каменна версия на лицевата повърхност на насипните конструкции”, защото по естествен начин се свързва с ландшафта.

Изместването на пътя Девин-Михалково от поречието на Въча го лишава от визуален контакт с бъдещото язовирно езеро, с изключение на участъка при местността Забрал, разположена непосредствено до гр. Девин. Там е възможно да се поддържа постоянно водно ниво. Това ще даде възможност за разполагане по неговите брегове на значими курортно-туристически обекти и тяхното свързване с гр.Девин

Отчитайки голямото социално икономическо значение на изграждането на хидровъзел “Цанков камък”и свързаното с това изместване на пътя Девин- Михалково за просперитета на района, както и големите възможности за повишаване на значението му като национален и международен курортно-туристически комплекс е необходимо този процес да бъде предварително планиран и последователно контролиран при реализацията чрез разработването на ландшафтно-устройствен план на територията на хидровъзела със съчетаване с изместения път. Задължително е детайлно разработване в ландшафтно и архитектурно-художествено отношение на територията около езерото (съгласно Решение по ОВОС за ХВ “Цанков камък” в местността Забрал, поради нейните природни качества и близост до гр.Девин).

VІ. Въздействие на инвестиционното предложение
за изместване на път ІІІ-868 в участъка Девин-Михалково
върху здравето, благосъстоянието и комфорта на живот
на хората и обществото

Въздействие върху здравето на населението и работниците
по време на строителството


Върху населението

Предвижда се строителните работи по изместването на пътя гр.Девин – с.Михалково да продължат около 24 месеца. През това време един неблагоприятен здравен ефект върху населението би могъл да произтече отШум, генериран от транспортните и транспортно-технологичните превозни средства и от машините и съоръженията, разположени на строителните площадки.

Най-близките къщи на с.Лясково са на 150 м от пътя и строителната площадка, разположена на изхода на тунела. На площадката ще има и бетонов възел, който е източник на шум от 88 до 93 dBA. Изкопните и насипни работи ще се извършват с помощта на булдозери, багери, тежкотоварни камиони, които генерират шумови нива над 90–95 dBA. Изчислените предполагаеми нива на шума до най-близките къщи (64 dBA) леко ще превишават СХН от 60 dBA. Строителните работи на тази отсечка на пътя са кратковременни и не се очаква неблагоприятен здравен ефект от страна на слуховия анализатор.

Пробивните, изкопните и довършителните работи в тунела ще се извършват и през нощта. Предвижданията са да се напредва с около 2 линейни метра през нощта, което ще налага извозване на около 100 куб.метра изкоп, или на 1 час през нощта ще се генерира шум от преминаване на една тежкотоварна машина. Шумът през нощните часове от порядъка на 56 dBA ще има смущаващ ефект.

Токсични вещества

Замърсяването на атмосферния въздух по време на строителните работи ще произтича от три източника – ауспуховите газове от технологичните машини и от моторите превозни, взривяванията и от асфалтовите изпарения.

Изчислените по часови емисии на азотни и серни окиси общо за всички технологичните машини са от порядъка на 7994,104 за серните окиси, респективно за 13713, 104 куб.метра/час. Това са количества, които са в състояние да изчерпят допустимите норми, но като се има предвид, че тези машини ще работят на различни отсечки на пътя и че в близост няма населени места, малко е вероятно тези емисии да имат неблагоприятен ефект върху населението.

Изчислените сумарни количества на ауспуховите газове от тежкотоварните транспортни средства по време на строителството са от 1770 за серните газове до 1400 за въглеродния двуокис и 18500 кг.за азотните окиси. Като се има предвид, че тези количества са за целия двегодишен период и отдалечеността на населените места от обекта, се изключва възможността за неблагоприятен здравен ефект върху населението от тези емисии.

Взривни газове - главно азотни и серни окиси (в зависимост от използвания взрив) и прах, ще се отделят при пробиването на 800-метровия тунел. Те ще могат да имат неблагоприятен ефект върху работниците, но не и върху населението.

Имитирани от асфалта токсични вещества. По трасето ще се положат 14 000 куб.метра плътен асфалтобетон и 14 000 куб.метра неплътен асфалтобетон. Главните токсико-химични вредности емитирани от асфалта са смес от въглеводороди, в това число и полициклични с едно и повече ядра, които определено се считат за канцерогенни. При полагането на асфалта по трасето на пътя неблагоприятния здравен ефект върху населението се изключва поради факта, че в близост няма населени места.


Върху работниците

По време на строителните работи неблагоприятни влияние върху здравето на работниците може да окажат: условията на работа на открито; генерираните от транспортните и транспортно-технологичните машини шум и вибрации; замърсяването на въздуха от токсико-химичните вещества съдържащи се в асфалта; праха; тежестта на труда и режима на работа. Предвижда се общото време за построяване на пътя (изкопни и насипни работи, пробиване на тунел от 860 м, извозване на изкопния материал, бетонирания и изграждане на подпорни стени, полагане на пътните настилки, асфалта и т.н.) да продължат 24 месеца. Това предполага двегодишна експозиция на отделните професии на един или няколко неблагоприятни фактора.Неблагоприятен микроклимат

Строителни работи ще се извършват и през хладните периоди, а някои и през зимните месеци при минусови температури. През летните месеци средните температури на въздуха са 21,5, 24,5, и 24,3С при оптимални стойности на влажност. Тези средни стойности показват, че както и през зимата, така и през лятото има дни, когато микроклимата е неблагоприятен и са необходимо медико-профилактични мерки, за да се избегне неблагоприятният здравен ефект.Шум

По време на основните строителни дейности на пътя ще работи с багери, булдозери, тежкотоварни камиони, бетонни помпи, бетоновози, асфалтополагащи машини и др. Нивата на шума в кабините на булдозерите, багерите и в тежкотоварните машини надвишава значително СХН (най-често измерваните стойности са над 95 dBA).

На строителните площадки ще работят трошачна машина и бетонобъркачки, които са източници на шум с интензитет от 88 до 93 dBA.

При извършване на пробивните работи в тунела каретите също така генерират висок шум.

При изпълнението на тези дейности при осемчасова експозиция се очаква неблагоприятен ефект върху слуховия анализатор и централната нервна система на работниците, което налага медико-профилактични мероприятия.

Общи и локални вибрации

Нивата на общите вибрации, измерени на седалките на багерите, булдозерите и тежкотоварните камиони зависят от това доколко те са амортизирани, но най-често са около или над СХН. Същото се отнася и за локалните вибрации, генерирани от тези машини. Ето защо при осемчасова експозиция следва да се предвидят медико-профилактични мероприятия.

Предвижда се пробивните работи при строежа на тунела да се извършват с карети, което изключва въздействие на локални вибрации.

При използването на виброинструменти при полагане на бетон работещите с тях могат да бъдат подложени на въздействието на локални вибрации.Токсико-химични вещества

Това са главно ауспуховите газове и токсико-химичните вещества отделяни от асфалта.

Най-често на една строителната площадка ще работят едновременно 2 багера и 2 булдозера. При работа на открито горивните газове ще са в концентрации, много по-ниски от ПДН и няма да имат здравно хигиенен ефект.

По литературни данни, в дихателната зона на работниците полагащи асфалт, полицикличните ароматни въглеводороди се откриват в концентрации от 0,1 до 2,7 mg/куб.метър въздух (канцерогените от 1-ва група не се нормират, а за 2-ра група, например за 3-4-бензпирена нормата е 0,002 mg/куб.метър). Тези емисии са значителни при топлия асфалт. Освен канцерогенен ефект асфалтовите изпарения имат дразнещо действие върху кожата и лигавиците на горните дихателни пътища и очите. При работа с топъл асфалт има опасност и от изгаряния. Поради факта, че асфалтовата маса е лепкава, изгарянията са тежки.

По отношение на тези работници, ангажирани в приготвянето и полагането на асфалта, са необходими специални организационни и медико-профилактични мероприятия.

Прах

На прахови експозиции ще бъдат изложени работниците извършващи пробивни и изкопни дейности в тунела и по трасето на пътя. Геоложките проучвания показва, че трасето на проектирания път ще се изгражда върху метаморфни и седиментни, които по възраст се отнасят към архая, протерозоя, неозоя и кватернера. Най-старите (архайски) скали се отнасят към Маданската гранитогрейсова свита и се разкриват югоизточната част на проучвания район. Това показва, че при пробивните дейности ще се генерира прах който ще съдържа кварц. При всички пробивни дейности извършвани на закрито, независимо от мокрото биене, се генерират наднормени количества прах. Наднормените нива на кварца във фината фракция на праха е рисков фактор за развитието на силикоза, поради което са необходими технически и медико-профилактични предпазни мерки.Физическо натоварване

Трудът е механизиран, като има и работни операции, които изискват ръчна работа и физически усилия. Той може да се характеризира като умерено тежка и тежка физическа работа.

Няма да има и неблагоприятен здравно-хигиенен ефект и от отделяните при взривните работи газове, поради тяхното много рядко и незначително по количество отделяне.

За ограничаване на неблагоприятния здравен ефект на физическите фактори на работната среда се препоръчва:  • Водачите на багерите и булдозерите да бъдат снабдени с антифони.

  • Работниците при бетонните възли и трошачките машини да бъдат снабдени с антифони.

  • През горещите летни дни в кабините на багерите и булдозерите да има поставени вентилатори.

  • Във връзка с тежките изгаряния които могат да се случат работниците полагащи асфалт трябва да носят специално работно облекло - то трябва да е свободно, но затворено, да закрива врата, да има дълги ръкави. Обувките да са с високи подметки, плътно затворени, за да не дават възможност топлият асфалт да проникне между кожата и обувката. При работа с топъл асфалт се препоръчва и протекция на лицето и очите (предпазни очила, шлемове).

  • На шофьорите на асфалт полагащите машини и на работниците по полагането на асфалта трябва да бъдат предложени подлицеви респиратори с патрон за задържане на органични разтворители.

  • По време на работа се препоръчват две регламентирани почивки освен обедната. Почивките да се ползват едновременно от всички работници, да бъдат по характер пасивни, отпускащи. По време на почивки е препоръчително да се приемат леки закуски, а през лятото и разхладителни напитки.

  • По време на всички строителни работи да бъде осигурен фургон за битови нужди (да се ползва за хранене, почивки и др. битови нужди).

  • Желателно е (най-вече за работещите с асфалт) на подходящо място да бъдат организирани помещения за преобличане с душове.

Въздействие върху здравето на населението и работниците
по време на експлоатация на пътя


Шумово ниво. Изчисленията за нивото на шума, и по отношение на най-натоварения трафик на пътя за прогнозен период 2025 г. показват, че по време на експлоатацията шумът на 25 метра от пътя през деня ще бъде 55,5 dBA, през нощта 47,0 dBA тези нива на шума изключват възможността за вредно въздействие.

Токсико-химични вредности. От с.Михалково до гр.Девин пътят няма да минава през населено място. Най-близко, на 150 м.до пътя са само няколко къщи от.с.Лясково. Това, както и изчислените прогнозни нива на транспортни трафик изключва възможността за негативен здравен ефект върху населението.

Изпълнението на изместването на път ІІІ-868 в участъка Девин-Михалково се включва в стратегията на община Девин за създаване на добра инфраструктура в общината, благоприятстваща икономическото и социално развитие.


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница