За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2015 гстраница17/45
Дата22.07.2016
Размер7.19 Mb.
ТипОтчет
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   45


*- Броят на контролните проверки за измерване на емисиите от неподвижни източници е 206 (целева стойност), а броят на пробоотборните точки е 546 (целева стойност), съответно броят на контролните проверки за измерване на емисиите от неподвижни източници е 403 (отчет), а броят на пробоотборните точки е 762 (отчет).
** Кратко описание на показателите за изпълнение

Показател “ Брой на параметрите на КАВ, които подлежат на оценка”

Основните параметри на КАВ или вредните вещества (замърсителите), които са обект на нормиране, и чиито нива в атмосферния въздух подлежат на задължителна текуща оценка (мониторинг), са изброени в чл.4 на ЗЧАВ. Те са следните: прахови частици, ФПЧ10, серен диоксид, азотни оксиди, олово, озон, въглероден оксид, бензен, кадмий, живак и никел (тежки метали), арсен и полициклични ароматни въглеводороди. Съответните изисквания за оценка на горните параметри на КАВ са установени в следните нормативни актове: • Параметрите за ФПЧ10, серен диоксид, азотни оксиди, олово, бензен, въглероден оксид и озон – съгласно Наредба №12 от 2010г. на МОСВ и МЗ за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, сближаваща Директива 2008/50/ЕО в националното законодателство;

 • Параметрите за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди – съгласно Наредба №11 от 2007г. на МОСВ и МЗ за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух, сближаваща Директива 2004/107/ЕС в националното ни законодателство.

Броят на основните параметри за КАВ, които са обект на текуща оценка e 11, т.е. максималният, съгласно ЗЧАВ.

Годишният доклад по КТЗВДР за 2013г. е изпратен през м. март 2015г.

Годишните доклади във връзка с Регламент (ЕО) №1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой за 2014г. са изпратени през м. юни 2015г.

Годишният доклад по член 7 на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой е изпратен през м. август 2015г.
 • Източници на информация за данните по показателите за изпълнение

При определянето броя на основните параметри за КАВ, които са обект на мониторинг при спазване на установените за целта европейски изисквания и на броя на изготвените бюлетини/доклади няма проблеми във връзка с достоверността на данните. Изпълнението на целевите стойности се контролира чрез преглед на Националните доклади за състоянието и опазването на околната среда в Република България и чрез предоставяне от ИАОС на изготвените бюлетини/доклади.

Изпълнението на целевите стойности се контролира чрез преглед на годишните отчети на РИОСВ и ИАОС, в които се посочва броят на извършените контролни проверки и измервания (за показатели “Брой контролни проверки за измерване на емисиите от неподвижни източници (пробоотборни точки)”, “Брой контролни проверки на ФПГ и ВНОС” и “Брой проверки на инсталации, бензиностанции, терминали, търговски обекти и др. източници на ЛОС”) и чрез преглед на интернет страницата на КТЗВДР, където се публикуват годишните доклади на страната (за показател “Изготвен и предоставен годишен доклад до секретариата по КТЗВДР”).


д) Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности:

Превишението на целевите стойности по показателя “Намаляване броя на населението, потенциално изложено на наднормено замърсяване”, най-вече по показатели „ФПЧ10”, “ПАВ” и частично по „серен диоксид“, „кадмий“ и „озон“ се дължи основно на: • широкото използване в бита на твърди горива с високо съдържание на пепел и сяра;

 • изпълнението от страна на общинските власти само на част от предвидените мерки в актуализираните общински програми;

 • пренебрегването от страна на общинските власти на прилагането на мерки по поддържане на пътната инфраструктура и контрола на строителните дейности;

 • проблеми в работата на някои големи горивни инсталации използващи местни въглища с високо съдържание на сяра;

 • от експлоатацията на промишлени инсталации;

 • нарасналият (в пъти през последните две десетилетия) автомобилен трафик и свързаните с него увеличени емисии на фини прахови частици, азотни оксиди и въглероден оксид.


е) Отговорност за изпълнение на програмата

Отговорните структури за изпълнение на дейностите за предоставяне на услугите в рамките на изпълнението на програма № 3 “Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух” са дирекция “ОЧВ” в МОСВ, ИАОС и РИОСВ. Допълнително, в изпълнението на дейностите по предоставяните услуги участват и експерти от дирекции “ КВЕСМС” и “ПАО” към МОСВ.Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи


 • Описание на изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проектите по програмата

Администрираните разходи по програмата са финансрани от ОП „Околна среда“ на стойност 46 096 532 лв.Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи1900.01.03 Бюджетна програма “Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух ”

Закон

Уточнен план

Отчет

І.

Общо ведомствени разходи:

1 343 900

1 305 588

1 296 189

 

Персонал

980 100

884 551

877 412

 

Издръжка

363 800

407 793

405 533

 

Капиталови разходи

0

13 244

13 244

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:

1 343 900

1 305 588

1 296 189

 

Персонал

980 100

884 551

877 412

 

Издръжка

363 800

407 793

405 533

 

Капиталови разходи

0

13 244

13 244

2

Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки

0

0

0

 

Персонал

 

 

 

 

Издръжка

 

 

 

 

Капиталови разходи

 

 

 

 

От тях за: *

 

 

 

 2.1

1.....................................

 

 

 

 2.2

2....................................

 

 

 

 

Администрирани разходни параграфи **

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

0

0

1

Предоставени помощи за чужбина

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

ІІІ.

Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки

47 815 884

47 815 884

46 096 532

1

ОП "Околна среда "

47 815 884

47 815 884

46 096 532

2

Национален доверителен екофонд

0

0

0

3

Програми за отстраняване на минали екологични щети

0

0

0

4

ОП "Административен капацитет 2007-2013 г."

0

0

0

5

ОП "Човешки ресурси"

0

0

0

6

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (2009-2014) Програма BG02 – „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“

0

0

0

7

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (2009-2014) Програма BG03 – „Биологично разнообразие и екосистеми“

0

0

0

8

Трансфер към Бюлгарска академия на науките - за дейности по Закона за водите

0

0

0

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

47 815 884

47 815 884

46 096 532

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

1 343 900

1 305 588

1 296 189

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

49 159 784

49 121 472

47 392 721

 

Численост на щатния персонал

69

69

59

 

Численост на извънщатния персонал

0

0

0


4.4. Преглед на изпълнението на Програма 4 „СЪХРАНЯВАНЕ, УКРЕПВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕКОСИСТЕМИ, МЕСТООБИТАНИЯ, ВИДОВЕ И ГЕНЕТИЧНИТЕ ИМ РЕСУРСИ”


 • Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели.

При изпълнение на програмните цели са извършени промени в законодателната част, регулираща начина на опазване на биологичното разнообразие.

Издадени са разрешителни, съгласно утвърдения разрешителен режим и са извършени редица дейности за контрола и спазването му.Реализирани са всички предвидени мерки за предоставяне на услугите от програмата през отчетния период – 01.01 – 31.12.2015г.

 • Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

Извършвани дейности за предоставяне на услугата

 • Разработване на политика по опазване на биологичното разнообразие

Дейностите за 2015 г. извършени от ЦУ (основно), ДНП, РИОСВ:

 • Внесено в Народното събрание изменение на ЗБР във връзка с прилагане на регламенти на ЕС.

 • Приет е Проект за изменение на Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за биологично разнообразие (НСБР)

 • Изпълнение на оперативна програма "Околна среда", във връзка с национална екологична мрежа от защитени територии и защитени зони, както и участие в подготовката на процедури по одобрената ОПОС 2014-2020 г. Подготовка и провеждане на заседания на работна група (Комитет за наблюдение) за оперативна програма „Околна среда”, във връзка с национална екологична мрежа от защитени територии и защитени зони;

 • Изготвяне на информации и позиции в сектор “Защита на природата" във връзка с европейското законодателство и участие в работните органи към ЕК и Съвета;

 • Издадени са 2 броя Заповед за ползване на лечебни растения с ограничено разпространение в природата;

Показатели за изпълнение по Програма 4
Продукт/услуга 1: Разработване на политика по опазване на биологичното разнообразие

Мерна единица

Целева стойност

2015г.

Отчет за периода 01.01.2015-30.06.2015 г.

1. Разработване на нови и изменение на съществуващи екологични закони

Брой

1

1

2.Разработване на подзаконови нормативни актове

Брой

2


0*/**


*През 2015г. е разработена и е приета на Колегиум в МОСВ Тарифа за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитени територии - изключителна държавна собственост, с която се актуализират цените на ползванията, компенсират се разходите за тяхното процедиране и се защитават интересите на държавата по отношение на актуалните пазарните цени на природните ресурси.

**Също така през 2015 г. е разработен и Проект на наредба за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   45


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница