За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2015 гстраница13/45
Дата22.07.2016
Размер7.19 Mb.
ТипОтчет
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   45

2. Контрол по прилагане на законодателството и координация и контрол върху проектирането, изграждането и експлоатацията на съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци

Дейности за предоставяне на услугата
Дейностите по предоставянето на услугата се извършват от Дирекция “УООП”, ИАОС и РИОСВ. Те включват:

 • Контрол върху площадки за предварително съхраняване на отпадъци на мястото на образуване;

 • Контрол върху спазването на условията в издадените разрешения и регистрационни документи за дейности с отпадъци;

 • Контрол върху спазване нормативните изисквания от общините за експлоатация на съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци;

 • Контрол върху спазване на нормативните изисквания от операторите по експлоатация на съоръженията и инсталациите за третиране на отпадъци;

 • Контрол върху спазване на нормативните изисквания при третиране на масово разпространени отпадъци;

 • Контрол на лица, извършващи дейности с отпадъци;

 • Контрол върху изпълнението на програмите за дейности с отпадъците на общините;

 • Координация на проекти за изграждане на съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци;

 • Контрол по превоза на отпадъци, във връзка с прилагане на Регламент 1013/2006/ЕО.

Таблица представяща показателите за изпълнение по предоставяната услуга
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Програма 2 интегрирана система за управление на отпадъците

Продукт/услуга: Контрол по прилагане на законодателството и координация и контрол върху проектирането, изграждането и експлоатацията на съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци 


Целева стойностПоказатели за изпълнение


Мерна единица


2015 план


2015 - отчет

Извършени проверки (5)

Брой

5500

8504

Издадени предписания(5)

Брой

2800

4492

Издадени наказателни постановления(5)

Брой

250

290

Контрол и установяване изпълнението на целите при колективни системи и индивидуално изпълнение на целите по ЗУО и наредбите по чл. 13 ал. 1 от ЗУО

Брой

31

36

Забележка:

Годишна целева стойност на показателите за продукт/услуга: “Контрол по прилагане на законодателството и координация и контрол върху проектирането, изграждането и експлоатацията на съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци” не може да се определи тъй като броят на извършените проверки, издадените предписания и наказателни постановления зависи от броят на издадените разрешения и броя на нарушенията на нормативната уредба.

През 2015г. са извършени 8504 броя проверки, издадени са 4492 броя предписания, 290 броя наказателни постановления по ЗУО и подзаконовите нормативни актове и 36 проверки по установяване изпълнението на целите при колективни системи и индивидуално изпълнение на целите по ЗУО и наредбите по чл. 13 ал. 1 от ЗУО.
Кратко описание на показателите

Първите три показателя характеризират контролната дейност за спазване на нормативните изисквания към дейностите и инсталациите за третиране на отпадъци. Не може да се определи годишна целева стойност на тези показатели, тъй като броят на извършените проверки, издадените предписания и наказателни постановления зависи от броят на издадените разрешения и броя на нарушенията на нормативната уредба.3. Разрешителни режими и регистри за дейности с отпадъци

Дейности за предоставяне на услугата


 • Издаване на разрешения за дейности с отпадъци;

 • Издаване на разрешения за трансграничен превоз на отпадъци (внос, износ, транзит);

 • Издаване на регистрационни документи за дейности с неопасни отпадъци;

 • Издаване на регистрационни документи за дейности по събиране и транспортиране на отпадъци;

 • Издаване на разрешения на организации по оползотворяване;

 • Създаване и поддържане на публични регистри.

Таблица представяща показателите за изпълнение по предоставяната услуга
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Програма 2 ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Продукт/услуга: Разрешителни режими и регистри за дейности с отпадъци


 

Целева стойност

Показатели за изпълнение

Мерна единица

2015 - план

2015 - отчет

Издадени разрешения за дейности с отпадъци(6)

Брой

900

473

Издадени разрешения за трансграничен превоз на отпадъци(6)(транзит)

Брой
36

Издадени разрешения за внос на отпадъци(6)

Брой
46

Издадени разрешения за износ на отпадъци(6)

Брой
83

Издадени регистрационни документи за дейности с неопасни отпадъци(6)

Брой


900

1280

Издадени разрешения на организации по оползотворяване

Брой


0

1

Издадени разрешения за индивидуално изпълнение
1

0

Създаване и поддържане на публични регистри

Брой

0

0


Забележка:

6. Годишна целева стойност на показателите за продукт/услуга:Разрешителни режими и регистри за дейности с отпадъци” не може да се определи тъй като броят на издадените разрешения и регистрационни документи зависи от броя на подадените заявления за издаването им.


Кратко описание на показателите

С показателите се измерва броят на издадените разрешения, удостоверения и регистрационни документи в системата на МОСВ. Не може да се определи годишна целева стойност на тези показатели тъй като броят на издадените разрешения и регистрационни документи зависи от броя на подадените заявления за издаването им. Целевите групи, към които е насочен са МОСВ и РИОСВ. С показател „Създаване и поддържане на публични регистри“ се измерва броя на поддържаните публични регистри. Водят се публични регистри на: издадените разрешения за дейности с отпадъци, лицата, които пускат на пазара батерии и акумулатори, лицата, които пускат на пазара електрическо и електронно оборудване, търговците и брокерите по Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превоза на отпадъците, лицата, които пускат на пазара масла, лицата които пускат на пазара гуми, лицата които пускат на пазара полимерни торбички, депата за съхранение на отпадъци и регистър на инсталации за преработка на отпадъци.


Освен това през отчетния период са издадени 473 бр. разрешения за дейности с отпадъци, 85 бр. разрешения за транзит, внос и износ на отпадъци, 1280 бр. регистрационни документи за дейности с отпадъци, 1 бр. разрешения на организации по оползотворяване и 0 разрешения за индивидуално изпълнение на задълженията.


 1. Класификация на отпадъците

Дейности за предоставяне на услугата


 • Издаване на становища относно класификацията на отпадъците;

 • Утвърждаване на работни листове за класификация на отпадъците;

Таблица представяща показателите за изпълнение по предоставяната услуга
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Програма 2 ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ


Продукт/услуга: Класификация на отпадъците


 

Целева стойност


Показатели за изпълнение


Мерна единица


2015 - план


2015 - отчет

Издадени становища за край на отпадъка

Брой
11

Издадени решения за край на отпадък

Брой0


Издадени становища за страничен продукт

Брой7


Издадени решения за страничен продукт

Брой3


Издадени становища за класификация на отпадъци при изпитване на отпадъка и становища относно съответствието на определения от притежателя код на отпадъка с произхода, използваната технология и влаганите в производството суровини и материали(7)

Брой

2 000


1 397


Утвърдени работни листове за класификация на отпадъците(7)

Брой

9000


10 892


Издадени становища относно документация от основно охарактеризиране на отпадъци

Брой

650

346

Годишна целева стойност на показателите за продукт/услуга: “Класифициране на отпадъците” не може да се определи, тъй като броят на утвърдените работни листове и на издадените становища за класификация на отпадъци зависи от броя на подадените работни листове от притежателите на отпадъци. През отчетния период са издадени 1397бр. становища за класификация на отпадъци, утвърдени са 10892 бр. работни листове за класификация на отпадъците и са издадени346становища относно документация от основно охарактеризиране на отпадъци.


Кратко описание на показателите

Първи показател измерва броят на становищата към фирмите, които са подали документи за класифициране на отпадъците през отчетния период.

Втори показател измерва броят на подадените и приети работни листа за класификация на отпадъците по документи, както и броя на издадените становища в случай на несъответствие между определения от притежателя код на отпадъка и произхода, използваната технологията и влаганите в производството суровини и материали.
Не може да се определи точната годишна целева стойност на тези показатели, тъй като броят на утвърдените работни листове и на издадените становища за класификация на отпадъци зависи от броя на подадените работни листове от притежателите на отпадъци. Целевите групи, към които е насочен са МОСВ и РИОСВ.


 1. Информация и отчетност

Дейности за предоставяне на услугата

 • Изготвяне на ежегоден отчет на Национален план за управление на отпадъците

 • Ежегодно подаване на информация за опасни отпадъци до Секретариата на Базелската конвенция във връзка с изпълнение на задълженията на България по Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане.

Таблица представяща показателите за изпълнение по предоставяната услуга
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Програма 2 ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Продукт/услуга: Информация и отчетност


 

Целева стойност

Показатели за изпълнение

Мерна единица

2015-план

2015-отчет

Отчет на Национален план за управление на отпадъците

Брой

0

0


Отчет до Секретариата на Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане във връзка с изпълнение на задълженията на България по Конвенцията

Брой
1


Кратко описание на показателите

Първият показател измерва броя на отчетите на Национален план за управление на отпадъците през отчетния период.

Вторият показател измерва броя на отчети до Секретариата на Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане във връзка с изпълнение на задълженията на България по Конвенцията, през отчетния период.


 • Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проектите по програмата:
 • Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности:

От представената информация се вижда, че МОСВ не среща проблеми с изпълнението на заложените целеви стойности по програмите в областта на политиката на управление на отпадъците, дори по някои показатели се наблюдава преизпълнение на целевите стойности.


 • Отговорност за изпълнението на програмата:

Отговорните структури за изпълнение на дейностите за предоставяне на горните услуги в рамките на изпълнението на програмата са дирекция “УООП” в МОСВ, ИАОС и РИОСВ. Допълнително, в изпълнението на дейностите по предоставяните услуги участват и експерти от главна дирекция „ОПОС ” и дирекции “КВЕСМС” и “ПНООП” към МОСВ.


 • Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели:

През 2015 година по изпълнението на програмата и заложените цели се работеше по: • Предотвратяване увреждането на почвите и нарушаването на техните функции;

 • Трайно запазване на функциите на почвите;

 • Възстановяване на нарушените функции на почвите;

 • Усъвършенстване на контрола по опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите;

 • Усъвършенстване на координацията между компетентните органи по прилагането на Закона за почвите;

 • Координация между отговорните институции за изпълнение на Конвенцията на ООН за борба с опустиняването;

 • Разширяване на международното сътрудничество и европейската интеграция в областта на опазването, устойчивото ползване на земите и възстановяването на почвените функции.

Извършвани дейности за предоставяне на услугата
1. Законодателна дейност при разработване на нормативни документи пряко или косвено касаещи устойчивото ползване и опазване на земите и почвите;

Дейности за предоставяне на услугата

Министерството на околната среда и водите е компетентно за разработването на стратегии и нормативната база в областта на опазването, устойчивото ползване и възстановяването на почвите.Законодателна дейност в областта на опазването на земите и почвите

√ хармонизиране на българското с европейското законодателство в областта на опазването на земите и почвите;

√ разработване на нормативни документи за опазване на земите и почвите;

√ разработване на нормативни документи за оценка качеството на земите и почвите;

√ разработване на нормативни документи за санкциониране на нарушаването и замърсяването на земите и почвите;

√ участие в междуведомствени работни групи за разработване на нормативни документи на други ведомства, касаещи земите и почвите;

√ съгласуване на нормативни документи на други ведомства, касаещи земите и почвите;

√ осигуряване прилагането на нормативната уредба.


2. Координиране на Конвенцията на ООН за борба с опустиняването в Р.България;
Дейности за предоставяне на услугата

Координиране на Конвенцията на ООН за борба с опустиняването в Р.България

√ Министерството на околната среда и водите, чрез Дирекция “УООП”, изпълнява функциите на Национален координационен център за изпълнение на ангажиментите произтичащи от членството на България към Конвенцията на ООН за борба с опустиняването (UNCCD) ;

√ Координиране на дейностите по изпълнение на UNCCD за България, в т.ч при разработването на Националните доклади за напредъка по изпълнение на Конвенцията, текущи задачи и съвместни проекти със Секретариата на Конвенцията;

√ Координиране работата на Национален Координационен съвет по борба с опустиняването към МОСВ, създаден със Заповед № РД-176/29.03.2006 г.

√ Координиране изпълнението на Националната Програма за действие за устойчиво управление на земите и борба с опустиняването в Р. България (2007-2012 г.) (НПД) ;

√ координиране на разработването и изпълнението на проекти в контекста на Конвенцията;

√ Координиране изпълнението на регионални и субрегионални проекти в контекста на Конвенцията;

√ Участие в Регионални работни срещи, Комитети, Конференции, за отчитане работата по изпълнение на Конвенцията;  

√ Организиране и провеждане на Национални семинари.
3. Анализ и прогноза на състоянието на земите и почвите;
Дейности за предоставяне на услугата

√ деградационни процеси – ерозия, свлачища и изолиране, вкисляване, засоляване, уплътняване, намаляване на почвеното органично вещество и почвеното биоразнообразие;

√ замърсяване с неорганични замърсители (тежки метали и металоиди) ;

√ замърсяване с органични замърсители (нефтопродукти, РАН и РСВ) ;

√ замърсяване с продукти за растителна защита, включително и негодни за употреба продукти за растителна защита;

√ организиране и отговорност за дейностите в областта на опазването на земите и почвите;

√ оказване на методична помощ на РИОСВ и ИАОС по оперативната контролна и мониторингова дейност, свързана с опазване на почвите от деградационни въздействия и замърсяване;

√ прави изявления по служебни въпроси пред масмедиите само след разрешение или по разпореждане на висшестоящото му ръководство.


4. Контролна дейност;

Дейности за предоставяне на услугата

√ Контрол по спазване на утвърдените проекти за техническа и биологична рекултивация на нарушени терени;

√ Контрол по спазване на утвърдени проекти за рекултивация на замърсени терени;

√ Контрол по изпълнението на нормативната уредба.


5. Участие в междуведомствени експертни съвети и комисии;

Дейности за предоставяне на услугата

√ Междуведомствен експертен екологичен съвет за изпълнение на Програмите по отстраняване на екологични щети;

√Висш експертен екологичен съвет – изготвяне на становища в част “земи и почви” ;

√ Междуведомствена експертна комисия за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда и във връзка с провеждане на дейностите по събиране, пакетиране, товаро-разтоварни работи, транспортиране, охрана и обезвреждане на забранените, залежали и негодни за употреба растителнозащитни препарати;

√ Комисията по биологично производство на растения, растителни продукти и храни от растителен произход и неговото означаване върху тях;

√ Комисията за биологично производство на животни, животински продукти и храни от животински произход и неговото означаване върху тях;

√ Експертна екотоксикологична комисия по продукти за растителна защита;

√ Комисията за земеделските земи, към МЗХ, по промяна предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди;

√ Междуведомствен експертен съвет към МЗХ за утвърждаване на технологии и проекти за възстановяване и подобряване на деградирали земеделски земи;

√ Комисия за регистрация на торове, подобрители на почвата, биологичноактивни вещества и хранителни субстрати;

√ Междуведомствени комисии за определяне на терени за рекултивация, с площ над 300 дка (по Наредба № 26/96 г.);

√ Междуведомствени комисии за приемане на рекултивирани терени ( по Наредба № 26);

√ Работна група към “Главна дирекция по околна среда” към ЕС;

√ Работна група по международните въпроси – опустиняване към ЕС;

√ Работна група 20 “Околна среда”;

√ Работна група за обмен на информация на проекти на технически регламенти по ПМС 165;

√ Работна група за издаване и преиздаване на комплексни разрешителни по ПМС 278/2005.


Каталог: files -> file -> Budget
file -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
file -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
file -> Календар на значимите международни събития в областта на околната среда през 2016 Г
file -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
file -> Първа общи положения ч
file -> Наредба №3 от 1 август 2008 Г. За нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2013 г
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 30. 06. 2015 г
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2012 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   45


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница