За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2015 гстраница25/45
Дата22.07.2016
Размер7.19 Mb.
ТипОтчет
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   45

По показател 4:

През отчетния период е взето участие в изготвяне на обща позиция на държавите членки на Европейския съюз за вземане на решения на Четвърта среща на Работната група по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и стратегическа екологична оценка (СЕО) към Конвенцията по ОВОС в трансграничен контекст и Протокола за СЕО.

През 2015 г. са изготвени позиции, сведения и попълнени въпросници към съответните секретариати на международните конвенции, по които Р България е страна както следва:

Попълнени и изпратени са 4 бр. въпросници и сведения до: • Секретариатите на Стокхолмската и Базелската конвенции относно ползване на услугите на регионалните центрове по Базелска конвенция (Братислава, Словакия) и по Стокхолмската конвенция (Бърно, Чехия);

 • Временния секретариат на Конвенцията за живака, свързан с проучване относно ратифицирането и ефективното прилагане на Конвенция Минамата от страните, участници в регионален семинар в Братислава;

 • данни до временния секретариат на Конвенцията за живака относно използвани норми за допустими емисии на живак и живачни съединения от категориите точкови източници: въглищни електроцентрали и промишлени котли; процеси на топене и изпичане, използвани в производството на цветни метали; съоръжения за изгаряне на отпадъци и производствени съоръжения за циментов клинкер; използваната методология за определяне на норми за допустими емисии на живак и живачни съединения;

 • данни до временния секретариат на Конвенцията за живака относно: производство, внос, износ, съхранение и употреба на метален живак, дейности по рециклиране или оползотворяване на опасни отпадъци съдържащи живак, с цел анализ и разработване на насоки за прилагане на Конвенцията.

Изготвени е доклад до МВнР относно позицията на Р България по точките от дневния ред и креденции относно участие в срещите на конференциите на страните по Стокхолмската и Ротердамската конвенции, 4-15 май 2015 г.
По показател 5:

През отчетния период не е възникнала необходимост от участие в мероприятия, във връзка с популяризиране на дейността по популяризиране на схемата за управление по околна среда и одит – EMAS и схемата за екомаркировка на ЕС.

 1. Методическо подпомагане
1900.01.06 Бюджетна програма „Оценка и управление на въздействието върху околната среда“


Мерна единица


Целева стойност

Отчет –

2015 г.

Показатели за изпълнение

1. Брой проведени семинари и работни срещи спрямо планираните и спрямо тези, за които е възникнала необходимост.

%

100%

100%2. Брой разработени методики, указания и препоръки спрямо планираните и спрямо постъпили искания за методическо осигуряване.

%

100%

100%3. Брой проведени консултации спрямо брой поискани консултации.

%

100%

100%4. Брой отговорени в срок запитвания до Националното информационно бюро по химикали спрямо броя на подадените.

%

100%

100%
Кратко описание на показателите за изпълнение

Показателите за изпълнение са количествени, отчитащи степента на методическо осигуряване по прилагане на политиката.

Целева стойност на първите три показатели - броят на проведените семинари, работни срещи, указания, консултации, обучения и препоръки да е в съответствие с възникналата практическа необходимост.

Показател 4 – Целта е да се спази срокът за отговор на запитвания до Националното информационно бюро по химикали за всички постъпили запитвания през отчетния период.
По показател 1:

През 2015 г. са проведени планираните семинари и работни срещи и такива, за които е възникнала необходимост, както следва:

През 2015 г. представители на отдел ОВОС и ЕО са взели участие в: работен семинар, организиран от дирекция НСЗП за съвместяване на процедурите по екологична оценка и оценка за съвместимост, където е направена презентация за РИОСВ; участие в информационни дни по Програмата за трансгранично сътрудничество „Румъния-България“ 2014-2020 г.; участие в информационно събитие по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. относно Местните стратегии за развитие на Местните инициативни групи; работна среща с представители на Бизнес Асоциация Япония и Югоизточна Европа относно законодателството в областта на околната среда на България.

През 2015 г. са проведени работни срещи с отделни РИОСВ и е осигурено методическо подпомагане на РИОСВ – Благоевград, РИОСВ – Монтана, РИОСВ - Смолян, РИОСВ – Пазарджик, РИОСВ - Пловдив, РИОСВ - Русе, РИОСВ – София, РИОСВ – Велико Търново, РИОСВ - Бургас и РИОСВ - Стара Загора във връзка с конкретни инвестиционни предложения, планове и програми.

Във връзка със зачестили случаи на неправилно процедиране по реда на глава VІ от ЗООС от страна на РИОСВ, дирекция „Превантивна дейност“ на МОСВ на 9 и 10 юли 2015 г. са проведени работни срещи с експерти по ОВОС и ЕО от всички РИОСВ за обсъждане на текущи въпроси и проблеми по прилагане на законодателството по ОВОС и ЕО.

В периода 28-30 октомври 2015 г. в гр. Плевен е проведен семинар на тема „Прилагане на законодателството по ОВОС и екологична оценка при изпълнението на проекти по ОПОС“ с участието на представители на всички РИОСВ.

На 3 и 4 декември 2015 г. са проведени работни срещи с експерти по ОВОС и ЕО от всички РИОСВ във връзка с методическо подпомагане на дейността на РИОСВ по отношение на провеждане на процедурите по реда на глава VІ и глава VІІ от ЗООС за предприятия с висок и нисък рисков потенциал.

Експерти по ОВОС и ЕО от дирекция „Превантивна дейност“ са взели участие като консултанти в проект „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса чрез разработване и внедряване на електронни административни услуги по ЗООС и ЗБР в МОСВ“, финансиран с безвъзмездната финансова помощ на ОПАК, съфинансирана от ЕС, чрез Европейския социален фонд по приоритетна ос III. “Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.1 “Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”, Отдел ОВОС и ЕО е взел участие в обучение и в заключителна пресконференция по цитирания горе проект.

През отчетния период бе взето участие в първа среща за подготовката на позиции и за представител на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) в националната делегация за участие в периода 1-10 юни, София, в 38-то Консултативно съвещание на държавите по Договора за Антарктика и 18-то съвещание на Комитета по опазване на околната среда. Проведена бе работна среща за обсъждане и обмен на информация по практическото прилагане на изискванията на нормативната уредба по комплексни разрешителни и екологична отговорност, с участие експерти от МОСВ, ИАОС, РИОСВ, БД и ДНП. Във връзка с програмите за отстраняване на минали екологични щети са проведени работни срещи на Първата страна (с представители на МОСВ, МФ и АПСК) по Изпълнителните споразумения за Програмите за отстраняване на миналите екологични щети. През 2015 г. експерти участваха в шест международни заседания и работни срещи в областта на предотвратяване на промишленото замърсяване.

През отчетния период е организирана и проведена първата среща за въвеждащо обучение на постоянния, специализирания и допълнителен състав на ЕСОПВ, на която бяха представени презентации за разясняване дейностите на съвета и участието на Р България в оценката на опасни вещества, изготвянето на анализи за определяне на най-подходящи регулаторни мерки за управление на риска (RMOA) и изготвянето на досиета за разрешаване, ограничаване на вещества, хармонизиране на класификацията и етикетирането на приоритетни вещества както и идентифициране на вещества, пораждащи сериозно безпокойство по Пътната карта на ЕС до 2020 г. Бе организиран и проведен и обучителен семинар за оценката на вещества и дейностите по анализ на риска, предназначен за членовете на постоянния, специализирания и допълнителен състав на ЕСОПВ с международно участие на лектори, представители на ECHA и компетентните органи на Германия, Белгия и Дания. През месец ноември 2015 г. бе проведено първото редовно заседание на ЕСОПВ, на което бяха одобрени доклада за резултатите от извършения ръчен скрининг на двете избрани вещества (1,3-диизопропилбензен и 1,4-диизопропилбензен) и включването им в CoRAP 2016-2018 г. за оценка от Р България през 2018 г. и бяха определени задачите за работа и екипите за 2016 г.

Експерти от отдел ОХВ взеха участие като лектори или обучители в следните семинари:


 • семинар, организиран от БСК и МОСВ по тема „Прилагане на изискванията на регламентите REACH и CLP, които влизат в сила през 2015 г.”

 • семинар, организиран от БКХП и МОСВ по тема „Опазването на околната среда и здравето на хората – законодателство и отговорност на химическите компании“.

 • обучение, организирано от отдел ОХВ на представители на индустрията относно класификацията, опаковането и етикетирането на смеси в съответствие с Регламент (ЕО)1272/2008 (CLP).

Бе проведен семинар с експерти на МОСВ от отдел ОХВ и РИОСВ на тема „Прилагане на промените в Закона за опазване на околната среда и класификация на смеси, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP)“. На семинара бяха разгледани и обсъдени въпроси, свързани с: новости в законодателството по предотвратяване на големи аварии (СЕВЕЗО) и промени в глава седма, раздел първи на ЗООС; съвместяване на процедурите по глава шеста и глава седма, раздел първи на ЗООС; обхват на оценката на документацията за издаване на решения за одобряване на докладите за безопасност и процеса на съгласуване; подход за класифицирането на смеси съгласно CLP – физични опасности, опасности за здравето и опасности за околната среда. Практическо обучение; новости в дейностите на Форума за обмен на данни за контрола (чек-лист за проверка на информационния лист за безопасност, текущи и предстоящи проекти); представяне на контролната дейност по законодателството за химикали и СЕВЕЗО и обсъждане на казуси по контрола и приоритети за контрол през 2016 г. Изготвен е доклад, изпратен до РИОСВ, отчитащ заложените за изпълнение дейности за 2015 г. и предстоящите през 2016 г., в т.ч. приоритетите за контрол през 2016 г. и други въпроси, касаещи работата на експертите по химикали.

Проведено е обучение на ИАОС във връзка с последните изменения на ЗООС– прехвърляне на процедурите за издаване на решение за одобряване или неодобряване на доклад за безопасност към изпълнителния Директор на ИАОС и отмяна на разрешителния режим.

Проведена е работна среща между експерти на дирекция ПД и РИОСВ относно съвместяване на процедурите по глава седма, раздел I на ЗООС и глава шеста от ЗООС.

През 2015 г. експерти от отдел ОХВ участваха в повече от 30 международни обучителни семинари, заседания и работни срещи на компетентните органи по прилагане на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), Регламент (ЕО)1272/2008 (CLP), организирани от Европейската комисия или ЕСНА.По показател 2:

В областта на законодателството по ОВОС и ЕО са изготвени 4 указания до всички РИОСВ: указание относно опредeляне на приложимата процедура по реда на раздел ІІІ, глава VІ от ЗООС за инвестиционни предложения, свързани с изграждането и дейности, осъществявани на площадки за третиране на отпадъци, указание за прилагане на разпоредбата на чл.91, ал.2 на  ЗООС и указание относно необходимостта от провеждане на процедури по реда на Закона за опазване на околната среда за проекти, свързани със закупуване на земеделска техника, по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделските стопанства” от Програма за развитие на селските район 2014 -2020 г. и указания за прилагане на разпоредбите по екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони за Подробни устройствени планове, разработвани в съответствие с одобрен и действащ Общ устройствен план.

От отдел ОВОС и ЕО са подготвени над 35 указания в отговор на запитвания от страна на възложители, браншови организации, асоциации, общини и РИОСВ относно прилагане на нормативната уредба по оценка на въздействието върху околната среда и екологична оценка.

Изготвено е и писмо до Г-Н ЖАН-МАРИ ДЕМАНЖ - ръководител на Регионалната икономическа служба, Посолство на Франция в България относно: Практика на Република България по прилагане на директивите за оценка на въздействието върху околната среда (2001/42/ЕО и 2011/92/ЕС).

По създадената Обща мрежа електронна мрежа на експертите по оценка на ОВОС и ЕО в системата на МОСВ са разпространени ръководства на ЕК, експертите са информирани за приемането на Директива 2014/52/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда и са изпратени над 30 писма по отношение на прилагане на изискванията на законодателството по ОВОС и ЕО и методически указания по конкретни процедури по ОВОС и ЕО в отговор на запитване от страна на РИОСВ, възложители, и др. участници в процеса по ОВОС и ЕО.

През отчетния период, с цел, подобряване качеството на издаваните административни актове и прилагането на законодателството по предотвратяване на промишленото замърсяване е извършено методическото подпомагане на ИАОС, РИОСВ, БД, ДНП. Проведени са оперативни консултации за методическо подпомагане на работата на РИОСВ и ИАОС, в т.ч.: 2 бр. изготвени указания до РИОСВ във връзка с конкретни казуси; писмо с методически указания до ИАОС относно прилагане на решение 2013/163/ЕС; 3 бр. методически указания относно възможност за редактиране в КР на определението на метод за изпитване; 2 бр. писма с методически указания до РИОСВ и ИАОС; 1 бр. указания до РИОСВ – Варна относно осъществяването на контрола при изпълнение на задълженията на оператор при закриване на инсталациите и привеждане на площадката към базово състояние; 1 бр. писмо до РИОСВ - Стара Загора относно даване на методически указания по прилагане на ЗОПОЕЩ; Консултации и 1 бр. писмо до органи на изпълнителната власт по предоставяне на информация за вписване в публичния регистър по ЗОПОЕЩ; 2 бр. изготвени указания до РИОСВ във връзка с конкретни казуси, касаещи контрола на производствените източници на шум в околната среда; взето участие в 2 комплексни проверки на дейността по планиране, провеждане и отчитане на контролната дейност на РИОСВ – Плевен и на РИОСВ – Стара Загора, 2 бр. консултации с БД – Пловдив относно случай по ЗОПОЕЩ на „ЕКО МЕДЕТ“ АД, консултации с органи на изпълнителната власт по предоставяне на информация за вписване в публичния регистър по ЗОПОЕЩ, по предоставяне на информация за изготвяне на ценоразпис по ЗОПОЕЩ, по правилата за контрол по изпълнение на програмите по минали щети.

През отчетния период са разработени и изпратени на РИОСВ следните указания, насоки и информации в областта на управлението на химикали и предотвратяване на големи аварии:

Извършено е проучване относно сертифицирани органи, които биха могли да извършат пробовземане, както и проучване на нормативната база с цел подпомагане на експертите от РИОСВ във връзка с планираните проверки през 2015 г., придружени с аналитични изпитвания, по отношение на вещества, предмет на ограничаване, съгласно Приложение ХVІІ на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH). Изпратена е информация до експертите от РИОСВ относно наличните лаборатории, сертифицирани за вземане на проби от текстил и кожи, както и действащите стандарти за вземане на проби от текстил и кожи. Изготвени са и изпратени указания до експертите от РИОСВ за извършване на вземането на проби от материали и предмети от пластмаси с цел изследването им за съдържание на кадмий. Направено е запитване до директори на РИОСВ относно употребата на живак при нискомащабен добив на злато.

Изпратени са материали и са дадени насоки на експертите от РИОСВ, свързани с изпълнението на пилотния проект за контрол на изискванията за разрешаване на вещества от приложение XIV на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH).

Актуализирано e ръководството за класификация на предприятията по глава седма, раздел първи на ЗООС за индустрията. Изготвен е график за подаване на актуализирана документация от операторите на предприятия с нисък и висок рисков потенциал в МОСВ - уведомления за класификация, в РИОСВ - доклади за политиката за предотвратяване на големи аварии и в ИАОС - доклади за безопасност.

Актуализирани са ръководствата за изготвяне на доклад за безопасност за операторите на предприятия с висок рисков потенциал и на доклада за политиката за предотвратяване на големи авари за предприятия с нисък рисков потенциал. Предстои тяхното публикуване на сайта на МОСВ след обнародването в ДВ на новата Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях (обн., ДВ, бр. 5 от 19.01.2016 г., в сила от 19.01.2016 г.).

Изготвени и изпратени са Указания до РИОСВ относно прилагането на преходния период за пускане на пазара на смеси “Насоки за извършване на контрол на смеси, за които е валиден преходен период, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP) и Регламент (ЕС) 2015/830 за изменение на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)“.

Изпратени са на РИОСВ указания, изготвени въз основа на резултатите от съвместни проверки на територията на предприятия с регистрирани междинни продукти по Регламент REACH, извършени с участието на експерти от РИОСВ и териториалните дирекции на ИА ГИТ.

На РИОСВ е изпратен изготвен примерен „Протокол за вземане на проби от материали и предмети от пластмаси, предназначени за контакт с храни“, за целите на пробовземането и аналитичното изпитване на посочените материали и предмети.

Предоставена е на РИОСВ информация за лабораториите в страната, които извършват пробовземане и/или анализ във връзка с извършването на оценка за съответствието с условията на ограниченията, въведени във вписване 23 (азооцветители и азобагрила) от Приложение ХVІІ на REACH по отношение на текстилни и кожени изделия в рамките на хармонизирания европейски проект REF-4.

Съвместно с отдел ККД и отдел ОХВ са изготвени указания за РИОСВ за оценка на опасностите в предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал.

Изготвени и изпратени разяснения относно прилагането на преходния период за информационните листове за безопасност (ИЛБ) съгласно разпоредбите на член 2 от Регламент (ЕС) 2015/830, изменящ Приложение ІІ на Регламент REACH.

Изготвени са: • писмо до РИОСВ относно актуализация на списъка с кандидат-вещества за разрешаване по Регламент REACH.

 • писмо до 8 РИОСВ с информация за издадени решения на ЕК за разрешаване употребата по Регламент REACH на 4 вещества и справка за фирмите, извършили предварителна регистрация и/или нотификация;

 • писмо до всички РИОСВ относно получена нотификация от Комисия за защита на потребителите за изделия с превишено съдържание на опасни вещества(късоверижни хлорирани парафини, SCCP), за които са въведени ограничения за употреба и пускане на пазара по Регламент (ЕО) № 850/2004 относно УОЗ.

По показател 3:

В рамките на процедурите по оценка на ОВОС и ЕО са извършени над 70 бр. консултации с експерти от МОСВ, между които: среща с представители на „Хармони 2012“ ЕООД относно Решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № 14-8/2010 г. за инвестиционно предложение за „Ново оловно производство“ и придобиване право на възложител; работна среща с представители на „Био Еко Тех“ във връзка с преместване на част от Лабораторен комплекс за изследване на химични и биотехнологични процеси, тяхната кинетика и апаратурното им оформление от кв. Гара Яна на промишлена площадка, ситуирана в хвостохранилище „Медет“; 2 срещи с представители на „Еко Пиро Тех“ за инсталация за пиролиза на отпадъци, среща с „Холсим“ за оползотворяване на пестициди с изтекъл срок на годност в инсталацията на дружеството; работна среща относно проект „Дестинация Рила; работна среща с представители на възложителя относно проект „Междусистемна газова връзка България-Сърбия“; работни срещи с представители на АПИ относно ИП „Модернизация на Път І-1 (Е-79) „Видин -Враца”; работна среща с представители на МРРБ относно ИП „Модернизация на Път І-1 (Е-79) „Видин -Враца”; среща с „Базалт България” относно процедури по оценка на въздействието върху околната среда за добиви на подземни богатства; среща с „Булгартрансгаз” АД; среща с „Асарел Медет” относно решение за допускане на предварително изпълнение на Решение по ОВОС № 7-3/2012 г.; среща с „Парк Плейс Енерджи” за находище „Вранино”; среща с „Геомарин” АД за инсталация за сондиране за нефт и газ; среща с МРРБ по Програмата за трансгранично сътрудничество „Гърция-България“; участие в заседание на Комитета по наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество „Румъния-България“ 2014-2020 г.; среща с МРРБ за процедурата по ЕО за Общ устройствен план на Община Царево; среща с дирекция „Управление на водите“ и Басейновите дирекции за процедурата по екологична оценка на План за управление на речен басейн и План за управление на риска от наводения за периода 2016-2021 г.; среща с представители на МЗХ относно Местните стратегии за развитие на Местните инициативни групи; среща с представители на Агенция „Морска администрация“ по въпроси за Генералните планове на пристанищата; работна среща за „ХЕК Горна Арда” и много други.

С цел, повишаване на квалификацията на специалистите от индустрията, в областта на прилагане на законодателството на предотвратяване на промишленото замърсяване в Министерството на околната среда и водите са извършени над 50 бр. консултации с представители на български и международни компании, в т. ч. с представители на дружества по изпълнение на Програмите за отстраняване на миналите екологични щети; с оператори относно прилагане на нормативната уредба по КР, във връзка с регистрация по EMAS (между които: среща с „Хармони 2000“ относно придобиване на правото на възложител на ИП; среща с „Холсим“ за оползотворяване на пестициди с изтекъл срок на годност в инсталацията на дружеството; срещи по програмата за минали щети, с представители на: „Пирел“ АД, италианската фирма ААА (за Програмата на „Нефтохим” АД), „Горубсо Лъки“ АД, „Агрополихим” АД по различни въпроси, в т.ч. и по програмата по минали щети; среща по програмата за минали щети на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД с представител на фирма „Фармабул България“ ЕООД и „Ексабул“ ЕООД; консултации по въвеждането на EMAS (ИА „БСА“, "РТК" ООД) и съответствие с изискванията за присъждане на екомаркировката на ЕС („Нинахим” ЕООД); срещи на оператори и експерти от системата на МОСВ относно изпълнението на изискванията на нормативната уредба по комплексни разрешителни; консултации с оператори/ контролни органи (ИАОС) относно прилагане на нормативната уредба по КР;

През 2015 г. са проведени повече от 30 бр. консултации и срещи с представители на български и международни компании и браншови организации по прилагането на законодателството по химикали (Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH); Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP); Регламент (ЕО) № 649/2012 (износ и внос); Регламент (ЕС) № 528/2012 (биоциди); Директива 2011/65/ЕС (RoHS 2).Каталог: files -> file -> Budget
file -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
file -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
file -> Календар на значимите международни събития в областта на околната среда през 2016 Г
file -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
file -> Първа общи положения ч
file -> Наредба №3 от 1 август 2008 Г. За нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2013 г
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 30. 06. 2015 г
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2012 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   45


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница