За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2015 г


Кратко описание на показателите за изпълнениестраница28/45
Дата22.07.2016
Размер7.19 Mb.
ТипОтчет
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   45


Кратко описание на показателите за изпълнение

Показатели измерват изпълнението на целите на програмата.

Показателите са количествени и измерват спазването на изискванията на нормативната уредба по околна среда и предвидените мерки за намаляване или предотвратяване на евентуални отрицателни въздействия върху околната среда от осъществяването на икономически дейности.

Целевата стойност за показател 1 – целта е всички инсталации, подлежащи на издаване на комплексно разрешително да работят с издадено разрешително.

Целевата стойност за показател 2 – целта е всички предприятия или съоръжения, подлежащи на издаване на разрешително по чл.104 от Закона за опазване на околната среда да работят с издадено разрешително.

Целевата стойност за показател 3 – целта е сто процента (100%) от промишлените източници, подлежащи на контрол през годината да отговарят на нормативните изисквания.

Целевата стойност за показател 4 - Целта е в 100 % от случаите да бъдат изпълнени издадените заповеди за прилагане на превантивни или оздравителни мерки.

Целевата стойност за показател 5 - Целевата стойност за процента възстановени средства е 100 %.

Целевата стойност за показател 6 показва степента на съответствие на операторите със законовите изисквания. Целта е да се осигури съответствието на максимален брой задължени лица.

Целевите групи са заявителите на административни услуги, задължени лица и засегнатата общественост.
По показател 1:
По данни на РИОСВ и от налични данни в МОСВ е видно, че има 495 бр. инсталации/съоръжения, чиито промишлени дейности попадат в Приложение № 4 на ЗООС, в т.ч. с КР, в процедура по издаване на КР, със завършила процедура по оценка на въздействието върху околната среда с потвърдени най-добри налични техники, невъведени в експлоатация; работещи без КР. Част от тях не се експлоатират. Без издадено КР и при неспазването на изискванията на нормативната уредба по околна среда работят 2 бр. инсталации/съоръжения, както следва:

На територията на РИОСВ – Пловдив един оператор извършва дейност без издадено КР, съгласно изискванията на чл.117 ал.1 и ал 2. от ЗООС. Районна прокуратура, гр. Пловдив, Областна Дирекция на МВР, сектор „Противодействие на икономическата престъпност”, РУ към Полиция - Пловдив съдействат неколкократно на РИОСВ – Пловдив, като два броя актове за установяване на административно нарушение са надлежно връчени лично на нарушителя на 02.06.2015 г. Издадена е Заповед на Директора на РИОСВ - Пловдив за възобновяване на административнонаказателното производство, образувано срещу оператора и е издадено Наказателно постановление от Директора на РИОСВ - Пловдив, с което е наложена имуществена санкция по чл.164, ал 3 от ЗООС в размер на 50 000 лв. Наказателното постановление е обжалвано от оператора, като същото е отменено от Пловдивски районен съд с Решение № 2408/30.11.2015 г. Решението е обжалвано от РИОСВ-Пловдив с касационна жалба пред Административен съд, гр.Пловдив. Към 31.12.2015 г. не е приключило производството пред касационната инстанция.

На територията на РИОСВ – Стара Загора един оператор има издаден отказ от ИАОС, което се обжалва. РИОСВ - Стара Загора е образувала административно- наказателна преписка. Предприети са мерки от страна на РИОСВ – Стара Загора: издадено е наказателно постановление, което към момента се обжалва.

РИОСВ – Враца информира за приложена ПАМ на оператор, който не е предприел никакви действия по подготовка и подаване на заявление за издаване на КР. Поставени са два броя пломби на водопроводен кран захранващ ваната за производство на натриев хипохлорид с вода и на изпускателен кран, към резервоар и съдове за разфасоване, както и за оператор, който е в процес на подготовка на документи за подаване на заявление за издаване на КР.


По показател 2:

През 2015 г. не са установени предприятия с висок рисков потенциал (ПВРП), които работят без разрешително (0/92 ПВРП).По показател 3:

Създаването на здравословни условия на живот на населението и опазване на околната среда от шум се постигат чрез мерки за неговото избягване, предотвратяване или намаляване. В тази връзка, при извършения контрол от РИОСВ през отчетния период е установено, че от 520 бр. проверени промишлени източници, подлежащи на контрол през годината в т.ч. по план, комплексни проверки, жалби, комплексни разрешителни, доклади със собствени периодични измервания по отношение на излъчвания от тях шум в околната среда, 513 бр. отговарят на нормативните изисквания.

На територията на РИОСВ – Бургас е констатирано отклонение от нормите за шум в околната среда на 1 бр. промишлен източник. На проверен обект по сигнал са установени превишения на граничните стойности на нивата на шум в мястото на въздействие, за което има съставени 1 брой АУАН. На територията на РИОСВ – Плевен е констатирано е несъответствие в 1 обект проверен поради постъпил сигнал. При контролно измерване е установено превишение на граничната стойност за нива на шум в мястото на въздействие, в жилищна зона. Предприети действия от РИОСВ - Плевен: издадено е предписание с постоянен срок, в обекта да не се извършват дейности, предизвикващи шум в околната среда над определените гранични стойности; изпратено е писмо до кмета на Община Левски, за съдействие чрез периодичен контрол на място за спазване на предписанието; съставен е АУАН, издадено е НП, което се обжалва. На територията на РИОСВ – Русе е констатирано отклонение от нормите за шум в околната среда на 4 бр. промишлени източници. На територията на РИОСВ – София е отчетен 1 бр. източник, който не отговаря на нормативните изисквания. Несъответствието се изразява в неизпълнение на чл. 18, ал. 1, т. 2 от Наредба № 54 за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда, а именно, измерванията да се извършват от акредитирани лаборатории.

По показател 4:

В резултат на прегледа на предоставената информация и предвид наличните данни в МОСВ (за случаите, когато министърът на околната среда и водите е компетентен орган по ЗОПОЕЩ) е видно, че:

Предвид случай на непосредствена заплаха от екологични щети, констатиран на територията на РИОСВ – Варна в предишнен отчетен период, респ. възникна необходимост от предприемане на превантивни мерки по реда на ЗОПОЕЩ, бяха издадени две заповеди за отстраняване на непосредствена заплаха от екологични щети. (Поради неизпълнение на 1 бр. заповед от оператор с дейност на територията на РИОСВ - Варна, министърът на околната среда и водите определи със заповед областния управител на Областна администрация - Варна за изпълнение на превантивни мерки, по реда на ЗОПОЕЩ). В изпълнение на заповедта на министъра на околната среда и водите в предишен отчетен период е проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на проект на технически спецификации и финансов разчет, представляващи част от тръжна документация за провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител за обезпечаване изпълнението на неотложни мерки по обезопасяване на опасни за населението и околната среда на варненска област опасни отпадъци“. Проектът е приет и утвърден от областния управител, а заплащането е осигурено от бюджета на Министерски Съвет. През отчетния период бе поискана актуална информация от Областния управител на Област Варна на какъв етап е изпълнението на превантивните мерки в цитираната по-горе заповед на министъра на околната среда и водите. През 2015 г. не е постъпил отговор. *Изпълнението на горепосочената заповед продължава и през следващия отчетен период.

През отчетния период, във връзка със възникнал през предишен отчетен период случай на непосредствена заплаха от възникване на екологична щета на територията период на Басейнова дирекция - Пловдив, вследствие на аварирало помпено оборудване на обект към находище и изтичане на разтвори от водоем за богати разтвори в р. Луда Яна в землището на с. Цар Асен, директорът на Басейнова дирекция - Пловдив издаде заповед за превантивни мерки по реда на Закона за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. По данни на Басейнова дирекция - Пловдив, спешните мерки с установен срок са изпълнени. Резултатите от превантивните мерки със срок – постоянен се наблюдават от контролния орган.По показател 5:

През отчетния период не са внасяни в Министерството на околната среда и водите документи за издаване на Акт за установяване на публично държавно вземане.По показател 6:

През 2015 г. са констатирани 73 бр. нарушени актове спрямо 3701 проверени задължени лица, както следва:

През отчетния период са проверени 535 задължени лица (възложители) по ОВОС и ЕО, както следва: ОВОС - 509 проверени възложители, констатирани са 25 бр. нарушени акта; ЕО – 26 проверени възложители, няма констатирани нарушени актове.

През 2015 г. в областта на предотвратяването на промишленото замърсяване контролните органи са проверили 260 бр. оператори и констатирали 32 бр. нарушени акта. Осъществен контрол на оператори с издадени комплексни разрешителни, като са констатирани нарушения по изпълнение на условията на издадените комплексно разрешително и са съставени актове за установяване на административно нарушение за неизпълнение на Условия от комплексното разрешително, издадени наказателни постановления от директора на съответната РИОСВ, издадени наказателни постановление за налагане на имуществена санкция.

През 2015 г. по данни на РИОСВ са констатирани 11 нарушени акта по ЗЗВВХВС, подзаконовите актове към него и европейските регламенти по управление на химикали, спрямо броя на задължените проверени лица, както следва: Регламент 1907/2006 (REACH); Регламент 1272/2008 (CLP); Регламент 648/2004 (Детергенти); Регламент 649/2012 (РІС) за внос и износ; Регламент 850/2004 за УОЗ и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси. За отчетния период са извършени проверки на 2807 бр. задължени лица от общо 3638 бр. задължени лица по прилагане на горепосочените нормативни актове по управление на химикали. Установени са несъответствия, за които са дадени 781 предписания със срок за привеждане в съответствие основно за липса на информационни листове за безопасност или неспазване на условията на съхранение на опасни химични вещества. 11 предписания не са изпълнени в законоустановения срок, като на дружествата са наложени имуществени санкции или са издадени наказателни постановления.

За констатираните нарушени актове са издадени наказателни постановления или са наложени имуществени санкции на дружества, разположени на териториите на РИОСВ – Русе, РИОСВ –Хасково, РИОСВ – Варна, РИОСВ – Хасково, РИОСВ – Благоевград, от РИОСВ - В.Търново, от РИОСВ - Стара Загора.

През отчетния период са извършени 99 бр. проверки на оператори, попадащи в обхвата на глава седма, раздел I от ЗООС (предприятия с нисък рисков потенциал и предприятия с висок рисков потенциал) от общо 206 задължени лица и са констатирани 5 нарушения на оператори, извършващи дейност на територията на РИОСВ - Велико Търново, РИОСВ – Пловдив, РИОСВ – Монтана, РИОСВ - Стара Загора, РИОСВ – Пловдив, директора на РИОСВ - Велико Търново. Контролният орган е санкционирал операторите за неспазване на условия, в разрешително издадено по реда на чл.104, ал.1 от ЗООС, има съставени АУАН, наложени имуществени санкции, издадено наказателно постановление. През 2015 г. са издадени две Заповеди за прилагане на принудителни административни мерки (от директора на РИОСВ - Пловдив и от директора на РИОСВ - Велико Търново).
6. Регистриране на организации по Схемата за управление по околна среда и одит – EMAS и присъждане на екомаркировката на ЕС по Схемата за екомаркировка на ЕС


1900.01.06 Бюджетна програма „Оценка и управление на въздействието върху околната среда“


Мерна единица


Целева стойност

Отчет –

2015 г.

Показатели за изпълнение

1. Нови и подновени регистрации на организации през отчетния период спрямо подадени заявления за регистрация през отчетния период.

%

100%

2


2. Спрени и заличени регистрации през отчетния период.

брой

Няма определена целева стойност. Търси се намаляване по годините.

0


3.Сключени договори за ползване на знака за екомаркировка на ЕС през отчетния период спрямо подадени молби за присъждане на знака за екомаркировка на ЕС.

%

100%

*Кратко описание на показателите за изпълнение

Целева стойност

Показатели 1 Качествен показател, отразяващ степента на подготвеност на организациите за участие в схемата на Общността за управление по околна среда и одитиране – EMAS.

Показател 2: Количествен показател, с който се измерва степента на прилагане на схемата EMAS в организациите.

Показател 3: Качествен показател, отразяващ степента на подготвеност на организациите за участие в схемата за екомаркировка на ЕС.
По показател 1: През отчетния период е извършен преглед на заявлението, провеждане на процедура и подновяване на регистрацията по EMAS на „Апекс-сервиз“ ООД; преглед на заявлението, провеждане на процедура и Регистрация по EMAS на „Металвалиус“ ЕООД.

По показател 2: През отчетния период няма заличени регистрации по EMAS.

По показател 3: *През отчетния период няма подадени заявления за правото за ползване на екомаркировката на ЕС. Продължени са договорите за ползване на екомаркировката на ЕС на „Завод за хартия Белово“ АД и „Костенец-ХХИ“ АД


  1. Отстраняване на екологични щети, причинени до момента на приватизация
1900.01.06 Бюджетна програма „Оценка и управление на въздействието върху околната среда“


Мерна единица


Целева стойност

Отчет –

2015 г.

Показатели за изпълнение

1. Брой изготвени становища спрямо брой разгледани проекти/отчети

%

100%

100%

2. Брой решения на МЕЕС спрямо брой становища, доклади от проведени проверки /посещения на обекти по програмите

%

100%

*Кратко описание на показателите за изпълнение

Показателите измерват качеството на предоставяната услуга, отчитащ степента на изпълнение на целите на програмата.Целева стойност

Показател 1 – Целта е за 100% от внесената проектосметна документация да бъдат изготвени становища от членовете (от допълнителния състав на съвета и от Регионалните инспекции по околна среда и водите и Басейнови дирекции) на Междуведомствения експертен екологичен съвет (МЕЕС) – специализиран състав на Висшия експертен екологичен съвет на Министерството на околната среда и водите.

Показател 2 - Целта е за 100% от представените доклади от извършени проверки по изпълнението на обекти от програмите за отстраняване на минали екологични щети да бъдат взети решения от Междуведомствения експертен екологичен съвет (МЕЕС) – специализиран състав на Висшия експертен екологичен съвет на Министерството на околната среда и водите.

Продължава изпълнението на програми за отстраняване на минали екологични щети. Контролът на дейностите по програмите за отстраняване на минали екологични щети се извършва от РИОСВ, БД, по реда на ЗООС, Наредбата за условията и реда за определяне на отговорността на държавата и за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация, обн. ДВ бр. 66/30.07.2004 г. и Правилата за контрол по изпълнение на задълженията на страните при изпълнение на Програми за отстраняване на минали екологични щети, утвърдени от министъра на околната среда и водите, министъра на финансите и изпълнителния директор на АПСК.

През отчетния период бе утвърдена заповед за определяне на постоянния състав на МЕЕС – специализиран състав на ВЕЕС на МОСВ. През 2015 г. е проведено едно заседание на МЕЕС – специализиран състав на ВЕЕС на МОСВ, като бе извършен преглед на изпълнението на програмите към 30.12.2014 г. За всички разгледани отчети/проекти има изготвени становища, като по документацията за заседанието са изготвени 70 бр. становища от състава (вкл. от РИОСВ, БД), разгледани са 5 бр. отчети, 2 бр. проектни документации.

По програмата за отстраняване на минали екологични щети на Пирел” АД, гр. Гоце Делчев и на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, гр. Бургас са проведени Държавно-приемателни комисии. Процедирани са искания за плащане по програмите на „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, гр. Бургас, Пирел“ АД, гр. Гоце Делчев и „Горубсо Мадан” АД, гр. Мадан. Бе подписано от министъра на околната среда и водите, министъра на финансите и изпълнителния директор на АПСК един брой Допълнително споразумение №2 за Програмата на „Пирел“ АД.

*През отчетния период не е възникнала необходимост от извършване на проверки по проблеми по изпълнение на програмите, по които да бъдат изготвяни доклади за произнасяне от МЕЕС.

През отчетния период са представени становища от проверки, във връзка с представени искания за плащания по изпълнението на обекти от програмите за отстраняване на минали екологични щети, респ. не са взети решения от МЕЕС (Съгласно Вътрешните правила, те не подлежат на одобряване от МЕЕС).

През 2015 г. бе обявена обществена поръчка по ЗОП, избран е изпълнител и са сключени договори за довършване на програмите за минали щети на „Агрополихим” АД и „Геосол” АД. През отчетния период започна подготовката и за обявяване на последваща обществена поръчка по ЗОП, като са изготвени техническо задание/спецификация и критерии за допустимост за избор на консултант по Програмите за отстраняване на миналите екологични щети на „Геосол” АД - Провадия и на „Агрополихим“ АД – Девня. Извършени са от МОСВ, РИОСВ, БД проверки на място, съобразно Правилата за контрол по изпълнение на задълженията на страните при изпълнение на Програми за отстраняване на минали екологични щети, засилен е контролът на изпълнението на обекти от програми за отстраняване на екологичните щети до момента на приватизация .
Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение

Източниците на информацията за данните по показателите за изпълнение по бюджетна програма „Оценка и управление на въздействието върху околната среда“, са както следва:

Информация за състоянието на компонентите на околната среда се събира и съхранява в Изпълнителната агенция по околна среда, специализираните дирекции и Регионалните инспекции по околна среда и водите. Отдел ОВОС и ЕО е отговорен за обобщаване на информацията за хода на процедурите по оценка на въздействието върху околната среда, включително и от контрола на решенията по оценка на въздействието върху околната среда и процедурите по екологична оценка на планове и програми.

За КР - информация за показателите за изпълнение се събира и обработва в МОСВ и неговите структурни звена. Операторите на промишлени инсталации и съоръжения с издадени КР са задължени да изготвят Годишен доклад за изпълнението на условията в КР, съобразен с общите изисквания за обхват. Годишните доклади се представят в РИОСВ по местонахождение на инсталацията, където информацията с преглежда, обработва и изпраща в ИАОС за да бъде включена в съответните регистри. РИОСВ изпращат в ИАОС също така данни с резултати от контрола на инсталациите.

За шума - информацията се съдържа в годишните отчети на РИОСВ и ИАОС, в които се посочва броя на извършените контролни проверки и измервания. Информацията се съхранява в МОСВ, отдел „Предотвратяване на промишленото замърсяване“, дирекция „Превантивна дейност“.

За Схемата за управление по околна среда и одит – EMAS и за екомаркировката на ЕС данните за осъществяваната дейност се събират в МОСВ, дирекция „Превантивна дейност“, отдел „Предотвратяване на промишленото замърсяване“.

За екологичната отговорност - в дирекция „Превантивна дейност“, отдел „Предотвратяване на промишленото замърсяване“, направление “Екологична отговорност” се съхраняват: екземпляри от одобрените задания за проектиране, идейни и работни проекти, протоколи и решения от заседания на МЕЕС, доклади от посещения на място, искания за плащане, тръжна документация от проведени процедури по ЗОП, изпълнителни споразумения за програмите, сключени между предприятията и държавата, представлявана от министъра на околната среда и водите, министъра на финансите и изпълнителния директор на АПСК, както и отчети на предприятията по изпълнение на програмата за отстраняване на минали екологични щети, становища на РИОСВ и БД по отчетите. В дирекция „Превантивна дейност“, отдел „Предотвратяване на промишленото замърсяване“, направление „Екологична отговорност”, а също така и в РИОСВ, БД и ДНП се съхранява информация за проведени процедури за отстраняване на непосредствена заплаха за екологични щети/екологични щети.

По отношение на законодателството в областта на предотвратяване на риска от големи аварии с опасни химични вещества и в областта на управление на химикалите, информацията се събира и обработва в отдел ОХВ на дирекция ПД и съответните РИОСВ и считано от 14.08.2015 г. в ИАОС.


Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности:

През последните години се наблюдават много случаи, в които след получаването на писмени указания от компетентния орган (МОСВ и РИОСВ), възложителят променя инвестиционните си намерения или се отказва от реализацията им. В голяма част от тези случаи възложителят не уведомява компетентния орган за промяна на инвестиционните си намерения или отказ да премине към следващ етап от процедурата по оценка на въздействието върху околната среда или екологична оценка. В други случаи между два етапа на процедури по реда на глава VІ от ЗООС може да измине дълъг период от време, през който да настъпят промени в нормативната уредба и внесената информация да се нуждае от актуализиране. Това може да доведе до неспазване на нормативните срокове за издаване на актовете, макар че с измененията в нормативната уредба вече е възможно да се прекратяват процедури по преписки при които повече от 12 месеца не са не са изпълнени от възложителя дадените му указания от компетентния орган или при отказ от осъществяване на инвестиционни намерения. В този случай се налага изпращането на писма до възложителите, с поставен срок за продължаване на процедурите. При по-стари процедури се често се среща промяна на адреса на възложителя, без да е уведомил компетентния орган. Проверката в Търговския регистър за настоящ адрес и повторно изпращане на напомнителни писма забавят допълнително приключването на процедурите. Забавяне във времето на изпълнението на услуги може да произтече и поради не получено в нормативно определения срок становище по процедурата от МЗ/РЗИ, БД, научен институт или други органи, с които се провеждат консултации. Изменения в нормативната уредба, засягащи етапите на инвестиционните предложения или свързани с настъпила промяна на компетентния орган по околна среда, на възложителя на процедурата по оценка на въздействието върху околната среда/екологична оценка или преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда/екологична оценка, са обективни причини за издаване на административни актове на по-късен етап от нормативно определения. Друг проблем е и недостатъчното познаване от страна на компетентните органи, отговорни за разрешаването/одобряването на крайните проекти, на нормативната уредба по околна среда и „подминаване” на регламентирани задължителни процедури, включително и оценка на въздействието върху околната среда. В случаите на процедури по ОВОС/ЕО с трансгранично въздействие липсата на двустранни/многостранни договорености със засегнати държави може да доведе до значително забавяне във времето на изпълнението на услуги.

Съществен проблем при прилагането на законодателството в областта на КР е икономическата криза и свързаната с това невъзможност за дългосрочно планиране от страна на операторите по отношение на осъществяваните от тях дейности. В редица случаи, поради липса на финансови средства или други обективни причини, дружествата променят инвестиционните си намерения, което води до голям брой допълнителни процедури по издаване на нови/преразглеждане и актуализиране на действащи комплексни разрешителни. Има случаи, когато в процеса на процедурата, операторът променя намеренията си или иска да включи допълнителни промени, което води до невъзможност да се спази нормативния срок за приключване на процедурата. Наблюдава се и недостатъчна компетентност на специалистите по околна среда, отговарящи за документите по КР от страна на операторите на инсталации. За преодоляването на описаните по-горе проблеми през отчетния период са проведени множество консултации с фирмите.

Причините за недостигане на заявените целеви стойности в издаването на някои решения по процедурите по КР се дължат основно на забавяне от страна на операторите при представяне на необходимата информация, което налага повторното й (в някои случаи неколкократно) изискване; заявяване от страна на операторите на нова/променена информация в хода на дадена процедура, което налага нейното изясняване, включително със системата на МОСВ; забавяне от страна на РИОСВ и БД при предоставянето на становища; необходимост от изискване на допълнителни становища след проведени консултации с оператори, включително по процедурни въпроси и за методически указания във връзка с прилагането на нормативната уредба по околна среда и др.

Във връзка с горното от страна на ИАОС се предприемат действия, като са проведени редица срещи и консултации с оператори, проверки на място, изискани са становища по компетентност от системата на МОСВ, включително изискано провеждане на проверки от страна РИОСВ.

Всички програми за отстраняване на минали екологични щети се изпълняват със закъснение от първоначално утвърдените графици за изпълнение. Причините са различни, но към тях могат да бъдат отнесени: обявяване на процедури по несъстоятелност/продажба на активи/неплатежоспособност/ликвидация на изпълнителя на програмата; неизпълнение на програмата за привеждане на дружеството в съответствие с нормативната уредба по околна среда, която е условие за изпълнение на програмата за отстраняване на миналите щети/ неоказване на съдействие от новия собственик на изпълнителя на програмата, който е избран по ЗОП; продажба на обекти, включен в одобрени програми, както и изместване във времето на сроковете за изпълнение поради задължението на изпълнителите на програми да възлагат дейностите по реда на ЗОП. Към настоящия момент МОСВ, МФ и АПСК предприеха действия за изпълнение на отговорността на държавата по сключените договори за програми за отстраняване на минали екологични щети /„Агрополихим“ АД и „Геосол“ АД/ съобразно Споразумение между министъра на околната среда и водите и министъра на финансите за провеждане на процедури по ЗОП за възлагане на обществени поръчки за случаите по чл. 10, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за определяне на отговорността на държавата и за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация.).

Предвид големия брой подадени заявления за вписване в публичния регистър по ЗОПОЕЩ (и от предходни отчетни периоди) и обема на подадената информация, подлежащ на преглед (за обхват и съдържание), всички подадени заявления за вписване в регистъра са въведени, като поетапно продължава вписването на всички реквизити от подадената информация.

В областта на предотвратяване на риска от големи аварии с опасни химични вещества, поради преструктурирането на икономиката, съществуват инсталации, които реално се натоварват много по-малко от проектния си капацитет, а други инсталации изобщо не се експлоатират, въпреки че реално съществуват. Други проблеми са свързани с неспазване на разработените и документирани от оператора управленски и организационни мерки за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях.

Прилаганите технологии в някои инсталации са остарели, а технологичното оборудване - амортизирано. Комбинацията от горепосочените обстоятелства предполага значително финансово натоварване на операторите за постигане на съответствие с изискванията на нормативната уредба.


Каталог: files -> file -> Budget
file -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
file -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
file -> Календар на значимите международни събития в областта на околната среда през 2016 Г
file -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
file -> Първа общи положения ч
file -> Наредба №3 от 1 август 2008 Г. За нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2013 г
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 30. 06. 2015 г
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2012 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   45


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница