За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2015 г


б) Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставянестраница30/45
Дата22.07.2016
Размер7.19 Mb.
ТипОтчет
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   45

б) Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне
Разработване и провеждане на националната политика в областта на изменението на климата

Дейности:

 • Разработване на законови и подзаконови нормативни актове в областта на изменение на климата, произтичащи от въвеждане на изискванията на новоприето европейско законодателство в областта на ограничаване изменението на климата, както и в изпълнение на международните ангажименти на Република България по РКООНИК и Протокола от Киото;

 • Изготвяне на проект на Закон за ратифициране на изменението от Доха на Протокола от Киото;

 • Координиране на дейностите, свързани с разработването на стратегия за ниско въглеродно развитие;

 • Изпълнение и координиране на дейностите, свързани с поетапното разработване на Национална стратегия за адаптация към последиците от изменението на климата.

Изпълнение на международните задължения на Република България по РКООНИК и Протокола от Киото, както и участие и защита на националните интереси в международните преговори, вкл. по ново глобално правнообвързващо споразумение във връзка с изменението на климата

Дейности:

 • Изготвяне на Националните съобщение съгласно член 12 от РКООНИК и представяне на Секретариата на Конвенцията;

 • Изготвяне на Двугодишни докладвания по РКООНИК съгласно Решение № 2/CP.17 и представяне на Секретариата на Конвенцията;

 • Участие и защита на националните интереси в международните преговори, вкл. по ново глобално правнообвързващо споразумение във връзка с изменението на климата.

Изпълнение на задълженията на Република България във връзка със законодателството на Европейския съюз, в това число участие на страната в ЕСТЕ през следващия период 2013 – 2020 г. и генериране на приходи от тръжни продажби на квоти за емисии на парникови газове

Дейности:

 • Изготвяне и представяне на задължителните национални докладвания до Европейската комисия;

 • Прилагане на Националните мерки за изпълнение, съдържащи списък с инсталациите в България и безплатно разпределените им квоти за периода 2013-2020 г.;

 • Участие, изготвяне на позиции и аргументирана защита на българските интереси при разработването на европейското законодателство в областта на изменението на климата в рамките на Работните групи и Комитети към Европейската Комисия и Съвета;

 • Хармонизиране на националното законодателство с новоприетото европейско законодателство в областта на изменението на климата;

 • Координиране на политиката по изменение на климата със заинтересовани браншови организации и институции в рамките на междуведомствени работни групи;

 • Подобряване на информираността на българските участници в търговията с емисии и обществеността по въпросите на изменението на климата.


в) Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проектите по програмата

По програмата няма администрирани разходи


г) Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви) (Приложение № 5)

 • Разработване и провеждане на националната политика в областта на изменението на климата.
Програма 1900.01.07 “Управление на дейностите по изменение на климата”

Мерна единица

Целева стойност

Отчет 2015 г.

Показатели за изпълнение

1.1. Приети законови и подзаконови нормативни актове в областта на изменение на климата

Брой

1

6 1)

   1. Разработване и приемане от Народното събрание на Закон за ратифициране на изменението от Доха на Протокола от Киото

Брой

1

2 2)

  1. Изготвена Национална стратегия за адаптация към последиците от изменението на климата

Брой

0 3)

0

  1. Изготвена стратегия за ниско въглеродно развитие

Брой

1

0 4)

  1. Отчети на изпълнението на мерките по сектори, заложени в Третия Национален план за действие по изменение на климата (Трети НПДИК) за периода 2013 – 2020 г.

Брой

1

1 5)1) През периода са приети следните нормативни актове: Закон за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата (обн. ДВ, бр. 41 от 05.06.2015 г); Наредба № 1 от 4 март 2015 г. за определяне на реда и начина за разходване на приходите от продажбата на квоти за емисии от авиационни дейности чрез търг, издадена от министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 24 от 31.03.2015 г.); Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 (обн. ДВ, бр. 63 от 18.08.2015 г.); Решение № 201 от 26.03.2015 г. на Министерския съвет за определяне на реда и начина за разходване през 2015 г. на част от преходния остатък по валутна сметка на приходите от продажба на квоти на емисии на парникови газове от инсталации чрез търг, постъпил в бюджета на Министерството на околната среда и водите до 31 декември 2012 г.; Решение № 799 от 14.10.2015 г. на Министерския съвет за избор на председател на Управителния съвет на Националния доверителен екофонд. Решение № 928 от 27.11.2015 г. на Министерския съвет за одобряване позициите на Република България и състава на правителствената делегация за участие в 21-вата конференция на страните по РКООНИК в Париж, Франция.

2) През периода са приети Закон за ратифициране на изменението от Доха на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК) и Закон за ратифициране на Споразумението между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Исландия, от друга страна, относно участието на Исландия в съвместното изпълнение на задълженията на Европейския съюз, неговите държави-членки и Исландия за втория период на задължения по Протокола от Киото към РКООНИК (обн. ДВ, бр. 60 от 07.08.2015г).

3) Стратегията за адаптация ще представлява пакет от документи, чието разработване ще се извършва поетапно в периода 2012 – 2017 г. През периода са изпълнени дейности във връзка с изготвянето на техническите изисквания към разработките, съставляващи стратегията, както и с подготовката на документи за кандидатстване за финансирането им по линия на Оперативна програма „Добро управление“ и Програма BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми“ на Европейското икономическо пространство.

4) Дейностите във връзка с изготвянето на стратегията за ниско въглеродно развитие сa отложени до приемане на новата Енергийна стратегия на Република България с период на действие до 2030 г. и с хоризонт до 2050 г.

5) Първият текущ отчет за изпълнението на секторните мерки в Третия НПДИK е изготвен и приет от членовете на междуведомствена работна група, сформирана със заповед на министъра на околната среда и водите. Отчетът е публикуван на сайта на МОСВ.


 • Кратко описание на показателите за изпълнение


Показател 1.1: “Приети законови и подзаконови нормативни актове в областта на изменение на климата” – Приемането на законови и подзаконови нормативни актове е абсолютно необходимо условие за разработването и провеждането на националната политика в областта на изменението на климата, както и за нейното интегриране в секторните политики. Показателят е от съществено значение и във връзка със спазването на международните задължения на Република България, произтичащи от РКООНИК, ПК, законодателството на ЕС и др.

Показател 1.1.1: „Разработване и приемане от НС на Закон за ратифициране на изменението от Доха на Протокола от Киото“ – ще осигури необходимата законова основа за приемане и прилагане на международните ангажименти за намаляване на емисиите на парникови газове от страна на Република България през втория период на задължения (2013 - 2020 г.) по ПК.

Показател 1.2: Изготвена Национална стратегия за адаптация към последиците от изменението на климата“ – измерител по линия на изпълнението на международните ангажименти на Република България във връзка със създаване на стратегическа рамка и осигуряване на дългосрочно планиране на мерките за адаптация на уязвимите сектори към въздействията на променящите се климатични условия. Показателят отчита изпълнението на дейностите за намаляване на съществуващата и засилващата се уязвимост на страната ни към климатичните промени. Националната стратегия за адаптация ще се разработва поетапно.

Показател 1.3: „Изготвена стратегия за ниско въглеродно развитие“ – показателят е измерител по линия на изпълнението на задълженията на страната, произтичащи от европейското законодателство, както и в съответствие с разпоредбите за докладване, договорени в международен план в контекста на РКООНИК. Изготвянето на стратегията ще има за цел да допринесе за прозрачния и точен мониторинг на действителния и предвидения напредък на страната, включително приноса на мерките за изпълнение на ангажиментите за ограничаване или намаляване на емисиите на парникови газове съгласно РКООНИК и Решение № 406/2009/ЕО и постигането на дългосрочно намаляване на емисиите и засилване на поглъщанията по поглътители във всички сектори.

Показател 1.4: Отчети на изпълнението на мерките по сектори, заложени в Третия Национален план за действие по изменение на климата (Трети НПДИК) за периода 2013 – 2020 г.“ – показателят е измерител на степента на изпълнение на заложените мерки и дейности, насочени към ограничаване или намаляване на отрицателното въздействие на климатичните промени, и съответно на поетите от страната международни ангажименти.

 1. Изпълнение на международните задължения на Република България по РКООНИК и Протокола от Киото, както и участие и защита на националните интереси в международните преговори, вкл. по ново глобално правнообвързващо споразумение във връзка с изменението на климата.


Програма 1900.01.07 “Управление на дейностите по изменение на климата”

Мерна единица

Целева стойност

Отчет 2015 г.

Показатели за изпълнение

2.1. Изготвени становища при контрол и осигуряване на качеството на докладваните годишни национални инвентаризации на емисиите на парникови газове на Република България

Брой

1

1

2.2. Изготвяне/ Актуализация на Национално съобщение към Секретариата на РКООНИК

Брой

0 1)

0

  1. Изготвяне на Двугодишни докладвания към Секретариата на РКООНИК

Брой

0

1 2)


1) Седмото национално съобщение на Република България по изменение на климата следва да се представи пред Секретариата на Конвенцията през 2018 г.

2) Изготвен е Втори двугодишен доклад на Република България съгласно Решения 2/CP.17 и 19/CP.18 на Конференцията на страните. Докладът е публикуван на сайта на РКООНИК преди изтичане на крайния срок за представяне - 01.01.2016 г.


 • Кратко описание на показателите за изпълнение


Показател 2.1.: ”Изготвени становища при контрол и осигуряване на качеството на докладваните годишни национални инвентаризации на емисиите на парникови газове на Република България” – измерва изпълнението от страна на МОСВ, дирекция „Политика по изменението на климата” по линия на националното задължение за осигуряване на достоверност и качество на докладваните данни относно емисиите на Република България към Секретариата на РКООНИК.
Показател 2.2.: „Изготвяне/Актуализация на Национално съобщение към Секретариата на РКООНИК” – измерва спазването на задължението на Република България по чл.12 от РКООНИК.

Показател 2.3.: Изготвяне на Двугодишни докладвания към Секретариата на РКООНИК– измерва спазването на задължението на Република България Решение № 2/CP.17, взето на 17-та Конференция на страните към РКООНИК. 1. Изпълнение на задълженията на Република България във връзка със законодателството на Европейския съюз, в това число участие на страната в ЕСТЕ през следващия период 2013 – 2020 г. и генериране на приходи от тръжни продажби на квоти за емисии на парникови газове.


Програма 1900.01.07 “Управление на дейностите по изменение на климата”

Мерна единица

Целева стойност

Отчет 2015 г.

Показатели за изпълнение

3.1. Докладване по чл.21(1) на Директива 2003/87/ЕО

Брой

1

1

3.2. Докладване по чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) № 525/2013

Брой

1

1

  1. Докладване по чл. 15 от Регламент (ЕС) № 525/2013

Брой

1

1

  1. Докладване по чл. 17 от Регламент (ЕС) № 525/2013

Брой

1

1

Каталог: files -> file -> Budget
file -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
file -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
file -> Календар на значимите международни събития в областта на околната среда през 2016 Г
file -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
file -> Първа общи положения ч
file -> Наредба №3 от 1 август 2008 Г. За нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2013 г
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 30. 06. 2015 г
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2012 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   45


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница