За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2015 г


Отговорност за изпълнението на програматастраница29/45
Дата22.07.2016
Размер7.19 Mb.
ТипОтчет
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   45

Отговорност за изпълнението на програмата:

Водеща и координираща роля има Министерството на околната среда и водите – дирекция „Превантивна дейност”. Отговорност за изпълнението на различни компоненти (продукти /услуги) на програмата имат и Регионалните инспекции по околна среда и водите, Басейнови дирекции, Дирекции Национални паркове, Изпълнителната агенция по околна среда, а в частта по изпълнение на програмите за отстраняване на миналите екологични щети и Министерство на финансите и Агенцията за приватизационен и следприватизационен контрол.


Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи1900.01.06. Бюджетна програма “Оценка и управление на въздействието върху околната среда ”

Закон

Уточнен план

Отчет

І.

Общо ведомствени разходи:

2 642 100

2 204 675

2 188 762

 

Персонал

1 995 700

1 884 849

1 873 543

 

Издръжка

646 400

319 826

315 219

 

Капиталови разходи

0

0

0

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:

2 642 100

2 204 675

2 188 762

 

Персонал

1 995 700

1 884 849

1 873 543

 

Издръжка

646 400

319 826

315 219

 

Капиталови разходи

0

0

0

2

Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки

0

0

0

 

Персонал

 

 

 

 

Издръжка

 

 

 

 

Капиталови разходи

 

 

 

 

От тях за: *

 

 

 

 2.1

1.....................................

 

 

 

 2.2

2....................................

 

 

 

 

Администрирани разходни параграфи **

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

0

0

1

Предоставени помощи за чужбина

0

0

0

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

ІІІ.

Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки

10 000 000

10 000 000

2 771 534

1

ОП "Околна среда "

0

0

0

2

Национален доверителен екофонд

0

0

0

3

Програми за отстраняване на минали екологични щети

10 000 000

10 000 000

2 771 534

4

ОП "Административен капацитет 2007-2013 г."

0

0

0

5

ОП "Човешки ресурси"

0

0

0

6

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (2009-2014) Програма BG02 – „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“

0

0

0

7

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (2009-2014) Програма BG03 – „Биологично разнообразие и екосистеми“

0

0

0

8

Трансфер към Бюлгарска академия на науките - за дейности по Закона за водите

0

0

0

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

10 000 000

10 000 000

2 771 534

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

2 642 100

2 204 675

2 188 762

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

12 642 100

12 204 675

4 960 296

 

Численост на щатния персонал

137

137

135

 

Численост на извънщатния персонал

1

1

1

4.7. Преглед на изпълнението на Програма 7 „УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА”
а) Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

 • През отчетния период е взето активно участие в международните преговори по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата (РКООНИК) и Протокола от Киото, целящи постигането на ново глобално правнообвързващо споразумение във връзка с изменението на климата, като са изготвени, представени и защитени позициите на страната:

 • в 42-та сесия на спомагателните органи към РКООНИК и 9-то заседание на втората сесия на ад хок Работната група по платформата от Дърбан за засилени действия (2 – 12 юни 2015 г., гр. Бон, Германия), в т.ч. успешно представяне на България в рамките на Втория кръг на Международната оценка на напредъка, проведен по време на преговорната сесия в Бон;

 • в 11-то заседание на втората сесия на ад хок Работната група по платформата от Дърбан за засилени действия (19 – 23 октомври 2015 г.);

 • в министерския сегмент на 21-та Конференция на страните по РКООНИК и 11-та сесия на Срещата на страните по Протокола от Киото, 7-12 декември 2015 г. в гр. Париж, Франция.

 • През отчетния период е взето активно участие и са отстоявани националните интереси в преговорите на европейско равнище във връзка с актовете за прилагане на Рамката за политиките на ЕС в областта на климата и енергетиката през периода 2020-2030 г.: предложение за Решение на ЕП и на Съвета относно създаването и функционирането на резерв за стабилност на пазара към ЕСТЕ и предложение за Директива на Европейския парламент и Съвета, изменяща Директива 2003/87/ЕО с цел подобряването на ценовата ефективност в процеса по намаление на емисиите и инвестициите в нисковъглеродни технологии (проектодирективата за ревизиране на ЕСТЕ след 2020 г.), както и при разработването на минимални изисквания към формата, структурата и съдържанието на Националните планове за климат и енергетика;

 • Участие и координиране на дейностите, свързани с разработването на Национална стратегия за адаптация към последиците от изменението на климата и План за действие – подготовка на техническите изисквания относно съдържанието на разработките, съставляващи Националната стратегия за адаптация. Изготвяне на документи за кандидатстване за финансиране на разработките по линията на Оперативна програма "Добро управление" и Програма BG03 „Биологично разнообразие и екосистеми“ на Европейското икономическо пространство;

 • Дейности във връзка с разработването и съгласуването на Актуализацията за 2015 г. на Националната програма за реформи на Република България в изпълнение на стратегията „Европа 2020“ по отношение на заложените мерки от компетенциите на дирекцията, в т.ч. изготвяне на отчетна информация за хода на изпълнение на мерките за периода май-октомври 2015 г.;

 • Дейности във връзка с подготовката на първи текущ отчет за изпълнението на Третия Национален план за действие по изменение на климата (НПДИК) за периода 2013 – 2020г. – сформиране на МРГ за координация на изпълнението на Плана. Събиране, обработка и обобщаване на информация за изпълнението на секторните мерки от Плана. Изготвяне и приемане от членовете на МРГ на окончателен вариант на отчета. Публикуване на сайта на МОСВ;

 • Изпълнение на задълженията по сключените два договора за продажба на предписани емисионни единици (ПЕЕ) с Република Австрия;

 • Докладване на информация до Секретариата на РКООНИК относно статуса и изпълнението на проекти по механизма "Съвместно изпълнение" и участие в 36-то (12-13.03.2015 г.) и 37-мо заседание (28.09-01.10.2015 г.) на Надзорния комитет на механизма „съвместно изпълнение” в гр. Бон;

 • Администриране на проекти по доброволни схеми за намаляване на емисии: проект „Оползотворяване на биомаса в Свилоза“ и проект „Ветроенергиен парк Св. Никола“, в резултат на успешната реализация на последния са отменени 562 361 Предписани емисионни единици (ПЕЕ), равняващи се на обема на редуцираните емисии, постигнати в резултат на изпълнение на проекта;

 • Координиране на дейностите по организация и предоставяне на методически указания към ИАОС във връзка с приключване на 18.11.2015 г. на допълнителния период за изпълнение на задълженията по Протокола от Киото – изтегляне на единици за изпълнение по първи период на задължения по Протокола от Киото; прехвърляне на единици (СЕРЕ и ЕРЕ), обменени в Схемата за търговия с емисии на ЕС; пренасяне на единици от първия към втория период на задължения по Протокола от Киото; съгласуване на Доклад за допълнителния период на изпълнение на задълженията;

 • Администриране на работата на Националния експертен съвет по изменение на климата към министъра на околната среда и водите – през 2015 г. е организирано и проведено едно заседание на 27.10.2015 г. по следните теми: подготовка за 21-та Конференция на страните по РКООНИК в гр. Париж и предложение на Европейската комисия за проектодиректива за ревизия на Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове с оглед постигане на целите по климат и енергетика до 2030 г.;

 • Извършени дейности по разработване, провеждане на процедурите по вътрешно и външно съгласуване, обществено обсъждане, внасяне за разглеждане и приемане от Министерския съвет, участие в заседания на Комисиите към Народното събрание във връзка с разглеждане и приемане на законови и подзаконови нормативни актове в областта на изменението на климата;

 • Осигуряване на качеството на Националния доклад за инвентаризация на емисиите на парникови газове - проверка и попълване на чек-листове. Проверка по контрол на качеството на Националната инвентаризация за емисии на парникови газове за 2013 г., която се докладва през 2015 г.;

 • Изготвени в съответствие с утвърдени формати и извършени в срок докладвания до Европейската комисия чрез ReportNet Central Data Repository (CDR) съгласно следните разпоредби от Регламент (ЕС) № 525/2013 – чл. 4 относно стратегията за развитие с ниски нива на въглеродни емисии; чл. 7 относно инвентаризацията на парникови газове, в т.ч. докладване по чл. 7, параграф 1 i) използване на гъвкавите механизми, както и информация съгласно чл. 10 от Решение №529/2013/ЕС; чл. 12, 13 и 14 - изготвен е национален доклад, съдържащ описание на националната система за докладване относно националните политики и мерки с цел ограничаване и/или намаляване на емисиите на парникови газове и националните прогнози за антропогенните емисии на парникови газове по източници и поглъщанията по поглътители; чл. 15 относно националната стратегия за адаптация; чл. 16 относно финансовата и технологична помощ, предоставена на развиващите се страни за действия по климата; чл. 17 относно използването на приходите от търгове и кредити за проекти;

 • Изготвен доклад на Република България относно текущите и бъдещи действия в сектор „Земеползване, промени в земеползването и горското стопанство“ съгласно член 10 от Решение № 529/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година относно правила за отчитане на емисиите и поглъщанията на парникови газове, дължащи се на дейности във връзка със земеползването, промените в земеползването и горското стопанство и относно информация за действията, свързани с тези дейности. Извършено в срок докладване до Европейската комисия чрез ReportNet Central Data Repository (CDR);

 • Дейности по изготвяне на Втори двугодишен доклад на Република България в изпълнение на задълженията на страната по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата съгласно Решения 2/CP.17 и 19/CP.18 на Конференцията на страните – събиране, обобщаване, превод на английски език на информация и данни, в т.ч. актуализиране на националните прогнози за емисиите на парникови газове. Извършено в срок публикуване доклада на сайта на РКООНИК;

 • Проверка на подадените формуляри за промени в безплатното разпределение на квоти за емисии на парникови газове, чл. 23 (частични спирания и възобновяване след частични спирания) на Решение 278/2011/ЕК. Предоставяне на указания на операторите за извършване на корекции и отстраняване на неточности и непълноти по формулярите. Обобщаване на докладваните от операторите данни за равнището на активност на инсталациите през 2014 г.;

 • Проверка на подадени заявления за разпределяне на квоти от резерва за нови участници - консултиране на операторите за изясняване на неточности, коригиране на информация и насоки за правилно попълване на формулярите;

 • Преизчисляване на разпределението на инсталациите, чиито дейности са включени в преразгледания списък на дейностите, считани за изложени на риск от изтичане на въглерод;

 • Внасяне на промени в националната таблица за разпределение на квоти, свързани с промени в експлоатацията на инсталациите, съгласно Решение 2011/278/ЕС (частични спирания и възобновяване на дейността, значителни промени в инсталирания капацитет, спиране от експлоатация, нови участници в ЕСТЕ и др.);

 • Представяне и съгласуване с ЕК на окончателните промени в националната таблица за разпределение;

 • Осигуряване на квоти за стационарните инсталации, участващи в Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ) за 2015 г. – издадени са безплатни квоти на 108 оператора на инсталации. На 10 оператора на инсталации са издадени безплатни квоти от резерв „Нови участници“.

 • Дейности по подготовка и представяне в срок пред ЕК на докладване по член 21 от Директива 2003/87/ЕО – относно мерките за разпределение на квоти, функционирането на регистрите, прилагането на мерките за провеждане на мониторинг и докладване, проверката и акредитацията и на въпросите, свързани със спазването на Директивата;

 • Осигуряване участието на сектор "Авиация" в ЕСТЕ – изчисляване и подаване до Европейската комисия на националната таблица с права за ползване на международни кредити от авиационните оператори; за 2015 г. са издадени безплатни квоти на 4 авиационни оператора, участващи в ЕСТЕ. Оказана е експертна помощ на Изпълнителна агенция по околна среда, във връзка с администрирането на операторите на въздухоплавателни средства, попадащи в обхвата на Директива 2003/87/ЕO;

 • Осигуряване участието на България в търговете на квоти за емисии на парникови газове през Третия период на ЕСТЕ – в периода 01.01 – 31.12.2015 г. на общата тръжна платформа, осигурена от Европейската енергийна борса (ЕЕХ), са проведени 142 търга на общи квоти за емисии на парникови газове от инсталации и 9 търга на квоти от авиационни дейности от Третия период на ЕСТЕ. Продаденият от Република България обем общи квоти (от инсталации) е 15 860 500, в резултат на което са генерирани финансови приходи за страната в размер на 120 908 480 евро, което в левова равностойност прави 236 476 432,44 лв. Продаденият обем авиационни квоти е 129 500, в резултат на което са генерирани финансови приходи в размер на 911 275 евро, което в левова равностойност прави 1 782 298,98 лв. Поддържа се и се предоставя актуална информация и справки при постъпили запитвания относно генерираните приходи от продажби на квоти за емисии на парникови газове чрез търг, както и прогнози за очакваните приходи от търговете до края на 2015 г.;

 • Дейности с цел подпомагане на Министерство на енергетиката в процеса по прилагане на член 10в от Директива 2003/87/ЕО (преходно безплатно разпределение на квоти за емисии на парникови газове за сектор "Енергетика") – изготвени документи (становища, писма и др.), в т.ч. заповед за безплатно разпределение на квоти за емисии на парникови газове на операторите на стационарни инсталации, включени в Националния план за инвестиции на Република България по чл. 10в от Директива 2003/87/ЕО;

 • Дейности и участие в работни срещи във връзка със съгласуването на проектните варианти на Насоките за интеграция на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата в Европейските структурни и инвестиционни фондове, Фаза 2 „Изпълнение на Споразумението за партньорство и програмите в периода 2014 - 2020 г.“;

 • Участие в заседанията на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда (ОПОС) 2014-2020 г.;

 • Изготвено становище до Сметна палата относно проект на Одитен доклад № 0300001913 за извършен одит на изпълнение на целите на Европейския съюз и националните цели за производство и използване на биогорива за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2012 г. Приет с Решение № 059 на Сметната палата от 28.05.2015 г. окончателен Одитен доклад № 0300001613;

 • Участие в заседанията, изготвяне и защита на позиции, указания, становища, бележки и коментари по предложения и проектодокументи, свързани с разработване на европейското законодателство и международните преговори по изменение на климата, в рамките на дейността през отчетния период на Работни групи и Комитети към Европейската комисия и Съвета, работещи по въпросите в областта на климатичните промени, в т.ч. относно:

 • предложение за изменение на Регламент (ЕС) № 389/2013 по отношение на техническото изпълнение на Протокола от Киото след 2012 година – приет е делегиран Регламент (ЕС) 2015/1844 на Комисията от 13 юли 2015 г.;

 • предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мониторинга, докладването и проверката на емисиите на въглероден диоксид от морския транспорт и за изменение на Директива 2009/16/ЕО (Участие на сектор „корабоплаване“ в ЕСТЕ) – приет е Регламент (ЕС) 2015/757 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. и продължават преговорите във връзка с определянето на параметрите и процедурите за мониторинг, акредитация и верификация;

 • предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (ILUC) – преговорите са финализирани и е приета Директива (ЕС) 2015/1513 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г.;

 • предложение за Директива на Съвета за установяване на методи за изчисление и на изисквания за докладване съгласно Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на бензиновите и дизеловите горива – приета е Директива (EС) 2015/652 на Съвета от 20 април 2015 г.;

 • предложение за Решение на Европейския парламент и на Съвета относно създаването и функционирането на резерв за стабилност на пазара към Схемата на ЕС за търговия с емисии на парникови газове (резерв за пазарна стабилност) – преговорите са финализирани и е прието Решение (ЕС) 2015/1814 на Европейския парламент и на Съвета от 6 октомври 2015 г.;

 • предложение за Директива на Европейския парламент и Съвета, изменяща Директива 2003/87/ЕО с цел подобряването на ценовата ефективност в процеса по намаление на емисиите и инвестициите в нисковъглеродни технологии (проектодиректива за ревизиране на ЕСТЕ след 2020 г.) – преговорите по досието продължават;

 • разработване на минимални изисквания към формата, структурата и съдържанието на Националните планове за климат и енергетика – преговорите продължават;

 • Изготвяне, представяне и защита на позиции и участие във формалните и неформалните срещи на Съвета на министрите по околна среда;

 • Съгласуване и изготвяне на становища по компетентност по проекти на нормативни актове и други документи, изготвени от други дирекции на МОСВ или от други ведомства;

 • Подготовка и участие в 41-та сесия (23-27 февруари 2015 г.) и 42-та сесия (5-9 октомври 2015 г.) на Междуправителствения комитет по изменение на климата (IPCC);

 • Участие в експертна среща на Междуправителствения комитет по изменение на климата (IPCC) за техническа оценка на Методическите указания IPCC 2006 в сектор „Енергетика“;

 • Участие в неформална среща на регион VІ (подялба на ООН и СМО) относно предстоящи избори на 42 сесия на Междуправителствения комитет по изменение на климата (IPCC) за председател, заместник – председатели, членове на изпълнително бюро, председатели и заместници на работни групи І, ІІ и ІІІ и звено за техническа помощ през месец октомври в Дубровник;

 • Участие в разработване на референтен сценарий, свързан с енергетика, изменение на климата и транспорта за 2015 г. на Европейския съюз;

 • Участие в публични консултации на ЕК за подготовка на законодателно предложение относно усилията на страните – членки да редуцират емисиите на парникови газове в перспектива до 2030 год.;

 • Участие в работни срещи относно гъвкавите механизми на Решението за споделяне на усилията след 2020 година;

 • Участие в работна среща относно рамката Климат и енергетика до 2030 година;

 • Участие в работни срещи (29 април и 10-11 юни 2015 г., гр. Брюксел) относно транспонирането на Директива (ЕС) 2015/652 на Съвета за прилагане на член 7а от Директива 98/70/ЕО за качество на горивата;

 • Участие в семинар по изменение на климата, организиран от Латвийско председателство на Европейския съюз, 21-22 януари 2015 г., гр. Рига, Латвия;

 • Подготовка и участие в семинар, организиран от МОСВ и и Global Climate Forum, с представители от България, Германия и Румъния на тема: Представяне на резултатите за България от проекти "Новите държави-членки: опазване на климата и икономически растеж" и "Макроикономически последици от споделяне на тежестта на целта за емисиите на парникови газове в секторите извън ЕСТЕ", 11 февруари 2015 г., гр. София. Изнасяне на презентация;

 • Участие в неформален семинар по изменение на климата в периода 7 – 8 юли 2015 г. в гр. Люксембург;

 • Участие в първа (6.10.2015 г.) и втора (15.12.2015 г.) техническа среща по Националните планове за климат и енергетика;

 • Участие във втора среща на европейския форум за устойчиво корабоплаване – гр. Брюксел – 27.10.2015 г.;

 • Участие в Шестата конференция за съответствие с изискванията за мониторинг, докладване, верификация и акредитация на Европейската схема за търговия с емисии на тема „Насърчаване на най-добрите практики чрез споделяне на опита и сътрудничество“.Каталог: files -> file -> Budget
file -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
file -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
file -> Календар на значимите международни събития в областта на околната среда през 2016 Г
file -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
file -> Първа общи положения ч
file -> Наредба №3 от 1 август 2008 Г. За нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2013 г
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 30. 06. 2015 г
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2012 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   45


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница