За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2015 г


Преглед на изпълнението на Програма 9 „АДМИНИСТРАЦИЯ”страница37/45
Дата22.07.2016
Размер7.19 Mb.
ТипОтчет
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   45


4.9. Преглед на изпълнението на Програма 9 „АДМИНИСТРАЦИЯ”
Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
В програмата са включени дейностите, които подпомагат изпълнението на политиките и бюджетните програми за постигането на стратегическите цели на МОСВ. Тъй като дейностите отнесени в програмата са междинни, т.е. обслужват предоставянето на продуктите/услугите, формиращи програмите във всички области на политиките, разходите за тях са изведени в самостоятелна програма „Администрация“.
Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне
Извършени дейности по програмата:

 • Изготвяне на документация и провеждане на процедури за обществени поръчки;

 • Взимане на участие в процедури по обществени поръчки, което включва участие в комисии за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по процедурите, изготвяне на протоколи за работата на комисиите;

 • Изпращане на информация до Агенцията по обществени поръчки и до Държавен вестник относно процедурите по обществени поръчки и сключените договори;

 • Изготвяне на справки до Министерство на финансите за тримесечни отчети на поименните списъци на капиталовите разходи на Министерство на околната среда и водите;

 • Работа по изработване, съгласуване и предлагане за одобряване на текущи корекции в поименни списъци за придобиване на дълготрайни материални активи (проектиране, ново строителство, основни ремонти, извънобектови машини и съоръжения, обзавеждане и оборудване) за нуждите на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;

 • Координация на воденето на документацията и изготвянето на тригодишната бюджетна прогноза на капиталовите разходи на Министерство на околната среда и водите;

 • Извършване на дейности свързани с икономическите аспекти на разработване на екологичното законодателство и провеждането на екологична политика;

 • Подготовка на становища по разработваната екологична нормативна база, документи, разглеждани от Миниситерски съвет, секторни стратегии, процедури за концесии на обекти публична общинска собственост и други;

 • Участие в разработването на проекти на нормативни актове;

 • Процесуално представителство на министерството пред съдилищата;

 • Изготвени проекти на договори и становища по законосъобразността на договори;

 • Разработена бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г.,

 • Изготвени методически указания на ВРБ относно изготвянето на отчетите за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от ЕС;

 • Изготвено разпределение на бюджетите на ВРБ;

 • Осъществен финансов контрол;

 • Кадрово и деловодно обслужване;

 • Програмно и техническо осигуряване на компютърната техника;

 • Административно обслужване на юридически и физически лица на "едно гише";

 • Протоколната дейност на министерството.


Дирекция „ Обществени поръчки и стопанска дейност”
Отдел „Обществени поръчки“

Съгласно Устройствения правилник на Министерството на околната среда и водите отдел „Обществени поръчки“ организира и изпълнява дейности свързани с планирането, подготовката и провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки, сключването на договорите за изпълнението им, изготвя план-график за провеждането им, вътрешни правила за възлагане на обществените поръчки и за поддържане на профила на купувача на министерството, които министърът утвърждава.

През периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. са проведени 90 обществени поръчки, от които 10 са открити процедури, една е процедура на договаряне без обявление, 8 са проведени след сключени рамкови споразумения от Централния орган за обществени поръчки, 15 са проведени по реда на „Глава осема“ от ЗОП и 56 – на основание чл. 14, ал. 5 от ЗОП. През периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. са сключени общо 149 договора след проведени обществени поръчки в края на 2014 г. и цялата 2015 г., включително и граждански договори.

Отдел „Стопанска дейност”
Кратък анализ на изпълнението на планираните капиталови разходи за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.:

1. Основен ремонт на покрив на административна сграда на “У. Гладстон” - приключила процедура, избран изпълнител, приключени строително-монтажни работи, изплатено.

2. Изграждане на пожароизвестителна инсталация в административна сградата на “У. Гладстон” - приключила процедура, избран изпълнител, приключени строително-монтажни работи, изплатено.

3. Изграждане на система за контрол на достъпа в административна сградата на “У. Гладстон”, V етаж - приключила процедура, избран изпълнител, приключени строително-монтажни работи, изплатено.

4. Основен ремонт на автомобили СА 8902 КА, СА 5001 АН и БУС СА 70-95 КА.

5. Основен ремонт на дефектирали хидросъоръжения в защитени местности Калимок- Бръшлян и Белене - приключила процедура, избран изпълнител, приключени строително-монтажни работи, изплатено.


За отчетния период отдел „Стопанскиа дейност“ е извършил следните задачи:

 1. Организира доставките на канцеларски и санитарно-хигиенни материали и хартия за нуждите на Министерството на околната среда и водите.

 2. Организира, осъществява и контролира материално-техническото снабдяване в административните сгради на Министерството на околната среда и водите – централна администрация.

 3. Участва в тримесечни инвентаризационни комисии на горивото на автомобилите на ЦА, както и в годишната инвентаризация на активите и пасивите на МОСВ – ЦУ, съгласно заповед № РД-628/18.09.2015 г., като изготвя: инвентаризационни описи-сравнителни ведомости ; Протоколи за бракуване на активи; Актове за ликвидация.

 4. Изготвя утвърден план, тримесечни отчети и месечни корекции за капиталови разходи за 2015 г. на централна администрация и второстепените разпоредители с бюджет

 5. Изготвя тригодишната прогноза за капиталови разходи за 2015-2018 г. на централна администрация и второстепенните разпоредители с бюджет

 6. Изготвяне на годишни отчети за изпълнението на програмите по енергийна ефективност за 2015 г. – ЦА и ВРБ.

 7. Изготвя годишната заявка за 2016 г. за планиране на обществени поръчки, касаещи дейността на отдел СД

 8. Участва в комисия за подготвяне на плана за обществени поръчки за 2015 г. на Министерството на околната среда и водите

 9. Създаване и поддържане на регистъра на имотите на Министерството на околната среда и водите

 10. Организира и осъществява контрол при: извънгаранционна поддръжка и профилактика на пожароизвестителната и пожарогасителната система; пожарогасители, пожарникарски касети и евакуационни осветления; асансьорите и климатиците в сградите на Министерството на околната среда и водите.

 11. Организира и осъществява служебен превоз на командировани служители на МОСВ в страната и чужбина

 12. Осъществяване на контрол на поддръжката и ремонта на предоставените транспортни средства

 13. Организацира и осъществява контрол при изпълнение на договор за “Цялостно обслужване на служителите, работещи в МОСВ – ЦА” от Служба по трудова медицина; Провежда начален инструктаж на новопостъпили служители и периодичен инструктаж на служителите на МОСВ-ЦА;

 14. Изготвя месечни графици за дежурствата на портиерите и чистачките в административните сгради на Министерството на околната среда и водите

 15. Актуализиране на вътрешни правила за пропускателен режим в сградите на Министерството на околната среда и водите, съгласно изискванията на ДАНС във връзка с контратероризма.

 16. Изготвя и разработва военно-времеви план на Министерството на околната среда и водите, както и отчет на средствата за 2014 г. и заявка за 2016 г. към Министерство на отбраната

 17. Организира практическо проиграване на плана за защита при бедствие и евакуационен план – природно бедствие, земетресение с последвал пожар ва сградите на Министерството на околната среда и водите, участва в национално пълномащабно учение “Защита 2015 г.”.

 18. Изготвя обобщена справка за МОСВ и ВРБ във връзка с изпълнение на основните приоритети на рамката за действие „Хиого“ 2005-2015 г. за намаляване на риска от бедствие, както и изготвяне на обобщена справка във връзка с изпълнение на „Стратегия за намаляване на риска от бедствия“ 2014-2020 г.

 19. Участва в приемо-предавателна комисия за приемане на доставено оборудване и техника в община Севлиево и община Дряново;

 20. Участва в държавна приемателна комисия в Резерват "Сребърна", гр. Силистра и на депо гр. Дебелец.

 21. Участва в изготвянето на технически спесификации за изготвянето на документации за обществени поръчки за Рекултивация на депа.

 22. Организира и осъществи контрол при изпълнението на авариен ремонт: на участък от отоплителна инсталация в административна сграда на “У. Гладстон” ; ГРТ и ел. табла в административната сграда на ул. “Мария Луиза” № 22.

 23. Организира и осъществи контрол при изпълнението на текущ ремонт на: втори и четвърти етаж в сградата на "Мария Луиза" 22; ведомствен апартамент № 57, находящ се на ул."Юрий Гагарин" 157А и отводнителни помпи в ПП "Персина"

 24. Участие на служители в подготовката и в комисии за избор на изпълнители, касаещи дейността на отдела

 25. Организира и осъществява контрол при изпълнение на други договори, свързани с дейността на отдела.

 26. Участва в междуведомствени работни групи, свързани с дейността на министерството.Дирекция "Човешки ресурси, информационно обслужване, връзки с обществеността и протокол" осъществява следните функции:

1. управлява изградените вътрешноведомствени информационни системи в централната администрация на министерството в съответствие с изискванията на Закона за електронното управление;

2. организира и осъществява програмното и техническото осигуряване на компютърната техника в министерството;

3. подпомага министъра при осъществяване на политиката по управлението на човешките ресурси в министерството;

4. организира дейността по набирането и подбора на персонала, както и процеса по назначаването на служители в министерството;

5. подготвя и съхранява всички актове, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения, съхранява трудовите и служебните досиета на служителите;

6. изготвя и актуализира длъжностните и поименните разписания на длъжностите в МОСВ - ЦУ;

7. организира и контролира съставянето и актуализирането на длъжностните характеристики на служителите;

8. организира и контролира обучението, оценяването и развитието на персонала;

9. подпомага началника на отдел "Връзки с обществеността и протокол" при планиране, координиране и осъществяване на провеждането на информационната политика на министерството;

10. поддържа и актуализира официалния раздел на интернет страницата на министерството;

11. участва в разработването на проекти на съобщения за средствата за масово осведомяване по въпросите, внесени от министъра за разглеждане от Министерския съвет;

12. организира, координира и осъществява протоколните дейности на министерството.

Отдел „Човешки ресурси“
През 2015 г. дирекция „ЧРИОВОП“ приключи следния проект, финансиран от ОПАК:

► Пълно наименование на проекта: „Повишаване на професионализма и квалификацията на служителите на МОСВ чрез специализирани обучения“.

► Срок на договора: 18.09.2014 г. – 18.09.2015 г.

► Целева група: Служителите на МОСВ – в качеството му на институция, предоставяща административни услуги, свързани с формиране и упражняване на държавната политика в областта на околната среда и водите.

Обща стойност на проекта и източници на финансиране: 84 000 лв. (85 % за сметка на Европейския социален фонд и 15 % за сметка на националния бюджет на Република България).

Общата цел на проекта е повишаване качеството на предлаганите от Министерството на околната среда и водите услуги за гражданите и бизнеса чрез повишаване на професионализма и квалификацията на служителите му.

Изразходваните средства за периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г. възлизат на: 62 006,76 лв. в т.ч.:


 • за сметка на ОПАК: 56 240,12 лв.

 • за сметка на бюджета на МОСВ: 5 766,64 лв.

Постигнати резултати до момента и конкретни дейности извършени за периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г:

Обучени общо 79 служители на МОСВ, както следва: • Обучени и получили сертификат 15 служители на МОСВ на тема „Основни принципи на европейското законодателство в областта на управлението на отпадъци“;

 • Обучени и получили сертификат 20 служители на МОСВ на тема „Екосистемни услуги – международен опит при прилагане на методи за картиране и определяне на състоянието на екосистемите и предоставяните от тях екосистемни услуги“;

 • Обучени и получили сертификат 19 служители на МОСВ на тема „Кадастър и устройствено планиране“;

 • Обучени и получили сертификат 25 служители на МОСВ на тема „Създаване на законови и подзаконови нормативни актове“;

 • Осигурена публичност на проекта чрез провеждане на две пресконференции, разпространение на информационни материали, публикация на прессъобщение на web страницата на Министерство на околната среда и водите относно целите и дейностите на проекта.

Чрез реализацията на посочените по-горе обучения се постигнаха специфичните цели на проекта:

 • повишаване на компетентността и квалификацията на служителите в Министерството на околната среда и водите, съобразно длъжностите, които заемат и функциите, които изпълняват;

 • запознаване на служителите от МОСВ с международните правни, научни достижения и добри практики в областта на околната среда.

Проектът допринесе за стимулиране на устойчивото организационно развитие. Дейностите по проекта ще спомогнат за постигане на стратегическите цели на МОСВ за периода 2014 – 2020 г., които са част от планомерна и дългосрочна политика на Министерството.

Резултатът от настоящия проект е изцяло положителен. Повишаването на професионализма и квалификацията на служителите доведе до повишаване качеството на предлаганите от Министерство на околната среда и водите услуги за гражданите и бизнеса, което беше предвидено в общата цел на проекта.
Отдел „Информационно обслужване”
Отдел „Информационно обслужване” през отчетния период е поддържал информационни системи в централната администрация на министерството в съответствие с изискванията на Закона за електронното управление; Организирано и e осъществено програмно и техническо осигуряване на компютърната техника в министерството;
I. Кратък анализ на изпълнението на планираните капиталови разходи.

В плана за капиталовите разходи на МОСВ за 2015 г. са включени три задачи, които в периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. са успешно изпълнени:

 1. Задача за „Закупуване на компютърна техника и сървърно оборудване за нуждите на МОСВ-ЦА и ВРБ“;

 2. Задача за „Повишаване на капацитета и производителността на сървърен комплекс, осигуряващ функционирането на публични услуги и регистри в МОСВ-ЦА“. Оборудването е доставено, инсталирано и конфигурирано.

 3. Задача за „Средства за информационна сигурност“ през второто полугодие на 2015 г. за „Продължаване на действието на антивирусна защита, филтриране на нежелан e-mail трафик (спам) и контрол на достъпа до категории сайтове в Интернет”.


В изпълнение на задача “Прилагане на мерки за развитие на Електронното управление в Република България. Прилагане на мерки в изпълнение на ”Стратегия за електронно управление в сектор Oпазване на околната среда на Република България 2013-2015” отдел „Информационно обслужване” е имал водеща функция за:

1. Реализация на електронни услуги и публични регистри в системата на МОСВ посредством за предоставяне на БФП по ОПАК, приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление” Наименование на проекта: „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса чрез разработване и внедряване на електронни административни услуги по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие в Министерство на околната среда и водите“, финансиран по ОПАК.

2. Обмен на информация с други структури от държавната администрация по отношение на електронното управление.

Събрана е и предоставена информация от всички дирекции в МОСВ по отношение на поддържаните от тях регистри и заявявено желание за консумация на данни от списък с предоставени от ТехноЛогика ЕАД регистри. Обобщената от отговорните лица информация е предоставена в изискуемия формат на фирмата-изпълнител. Изградена е технологична среда за функциониране на междурегистровия обмен във виртуалната инфраструктура на МОСВ-ЦА, инсталирани са сървър и софтуерно приложение за ползване на информация от регистрите, проведени са функционални тестове. Изпълнението на задачата е в пряка връзка с подпомагането на процеса по внедряване на Комплексно административно обслужване, както и със Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020 г.

3. Проведени са тестове за електронен обмен на документи през среда, изградена на базата на Единната Електронна Съобщителна Мрежа на държавната администрация (ЕЕСМДА).

4. Преглед и даване на становище по: проект на "Концепция за създаване на Държавна агенция „Електронно управление”; проект на “Закон за електронната идентификация”; Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България 2015-2018 г.; развитието на електронното управление в МОСВ във връзка с "Обръщение на национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите към 43-то Народно събрание и Министерския съвет на РБ"; попълване на въпросник с наименование „Справка за попълване на информация за базите данни и информационните ресурси, които се поддържат от административните структури“ и предоставяне на обобщена информация от структурните звена в МОСВ, Актуализиране на данните в отчет за състоянието на поставените задачи в "План за действие на „Национална програма цифрова България 2015”" към м. септември 2015 г. ; Съгласуване на проект на „Актуализирана национална програма цифрова България 2016-2020” (Цифрова България 2020) и приложението към него (План за действие-Пътна карта на Цифрова България 2020), Междуведомствено съгласуване на Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на проект на Национална програма „Цифрова България 2020", Съгласуване на материали за заседание на САР "Преглед на технологичната готовност за обмен на електронни документи между администрациите и достъпа до регистрите, свързани с предоставянето на КАО", Съгласуване на проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на Закон за електронната идентификация, Междуведомствено съгласуване на Проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на нормативни актове на МС /ЗБДС/.Изпълнявани проекти от на отдел „Информационно обслужване ” за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.:

Наименование на проекта: „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса чрез разработване и внедряване на електронни административни услуги по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие в Министерство на околната среда и водите”.

Срок на договора: 19 месеца.

Размер на безвъзмездната помощ: 784 687,50 лв. с ДДС

Приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”, бюджетна линия BG051PO002/13/3.1-08.Дейности в обхвата на проекта:

 1. Подготовка и провеждане на обществени поръчки по ЗОП за избор на външни изпълнители;

 2. Анализ на административния процес по предоставяне на 6 броя електронни административни услуги по ЗООС и ЗБР, в контекста на Закона за електронно управление. Изготвяне на препоръки в посока успешната електронизация на услугите до ниво на развитие 4, в това число предложения за нормативни изменения;

 3. Надграждане на наличните в МОСВ информационни и комуникационни системи с оглед разработване и въвеждане на 6-те електронни административни услуги, съобразно изискванията и целите на електронното управление в Република България;

 4. Подготовка на заявленията за вписване на електронните административни услуги, в това число заявление и вписване на нови обекти в Регистрите за оперативна съвместимост като последен етап от електронизирането на услугите;

 5. Разработване на вътрешни документи - инструкции, вътрешни правила за електронен документооборот, методики, наръчници и методологии за организация, мониторинг, координация и контрол, проекти за изменения на нормативната уредба и други документи, свързани с процеса на електронизация;

 6. Информация и публичност - осигуряване на публичност за изпълнявания проект посредством различни комуникационни средства;

 7. Одит - извършване на финансов одит след приключване на всички проектни дейности;

 8. Организация и управление на проекта.

Цели на проекта:

Обща цел:

Общата цел на проекта е повишаване качеството на административно обслужване на гражданите и бизнеса чрез разработване и внедряване на електронни административни услуги, с ниво на развитие 4 по Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) в Министерство на околната среда и водите, като част от общата стратегията за изграждане на е-околна среда.Специфични цели:

С оглед постигане на общата цел на проекта, МОСВ си поставя следните специфични цели, пряко обвързани с основните направления на стратегията за изграждане на е-околната среда, приета от МОСВ, а именно: 1. Поставяне началото на е-околна среда и усъвършенстване на административния процес, в това число процеса по регулиране състоянието на околната среда, чрез предоставяне на 6 електронни административни услуги с ниво на развитие 4, свързани с разрешителните режими, установени в ЗООС и ЗБР.

 2. Засилване адекватността на административния капацитет на МОСВ, посредством оптимизация на документооборота и подобряване организацията на административния процес, водещи до спестяване на време и средства на потребителите на услуги на МОСВ.

 3. Осигуряване на по-голяма прозрачност на информацията, свързана със състоянието на околната среда – чрез по-широк достъп до нея и улеснено електронно докладване за състоянието на околната среда на национално и международно ниво, с оглед задълженията на държавата ни към ЕС и ООН.

Повишаване доверието в МОСВ, в качеството й на институцията, отговорна за една от най-глобалните обществени ценности – околната среда.

Очаквани резултати след изпълнение на проекта:

 • Изготвени качествени и съобразени с нормативните изисквания документации за възлагане на дейностите по обществените поръчки съгласно разпоредбите на ЗОП. Успешно проведени процедури по Закона за обществените поръчки;

 • Изготвен анализ на административният процес по предоставяне на 6 броя електронни административни услуги по ЗООС и ЗБР, в контекста на Закона за електронно управление. Изготвяне на препоръки в посока успешната електронизация на шестте услуги до ниво на развитие 4;

 • Осигурен по-широк електронен достъп на обществеността до информация, свързана със състоянието на околната среда;

 • Разработени и внедрени 6 електронни административни услуги по ЗООС и ЗБР до ниво на развитие 4;

 • Издаване на разрешение по CITES за износ/внос и реекспорт за животни и растения;

 • Издаване на становище по екологична оценка;

 • Издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда;

 • Издаване на решение за преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда;

 • Издаване на решение за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на планове и програми;

 • Издаване на писмо за определяне необходимите действия, които възложителите трябва да предприемат за издаване на Решение за преценка необходимостта извършване на ОВОС, издаване на решение за ОВОС, издаване на решение за преценка необходимост от ЕО, издаване на становище по ЕО;

 • Разработени вътрешни документи с оглед въвеждане принципите на електронно управление в МОСВ.

 • Повишена удовлетвореност на потребителите чрез улесняване достъпа им до използваните от тях административни услуги;

 • Модернизирани и усъвършенствани административни процеси в МОСВ;

 • Организирани начална и финална пресконференции и проведена кръгла маса за представители на целевите групи;

 • Изработени и разпространени цветни информационни брошури и рекламни комплекти;

 • Доклад от извършен одит на проекта.


Каталог: files -> file -> Budget
file -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
file -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
file -> Календар на значимите международни събития в областта на околната среда през 2016 Г
file -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
file -> Първа общи положения ч
file -> Наредба №3 от 1 август 2008 Г. За нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2013 г
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 30. 06. 2015 г
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2012 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   45


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница