За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2015 г


Източници на информация за данните по показателя за полза/ефектстраница4/45
Дата22.07.2016
Размер7.19 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45

Източници на информация за данните по показателя за полза/ефект

Данните са налични в басейновите дирекции, след извършване на анализ на състоянието на водните тела и отчитане на влиянието на предприетите мерки, заложени в пановете за управление на речните басейни (ПУРБ) с цел постигане и поддържане на добро състояние на водите.

В действащите ПУРБ са определени целите за опазване на околната среда за всяко водно тяло и въздействията, които водят или могат да доведат до непостигане на добро състояние за съответното водно тяло през 2015 г.

МОСВ играе водеща роля в събирането, публикуването и разпространяването на информацията, свързана с управление на отпадъците. МОСВ изпълнява посочените функции чрез ИАОС и със съдействието на системата от РИОСВ.

Общите годишни данни по показател 1 се предоставят от НСИ на ИАОС. Постъпващата от общинските администрации информация за количествата образувани битови отпадъци е с недостатъчна достоверност.

Данните за някои групи производствени и опасни отпадъци са непълни, основно поради факта, че все още предприятията не отделят необходимото внимание за правилното попълване на задължителните годишни отчети.

Независимо от стартиралия процес на въвеждане на софтуерни продукти за обработване на информацията в ИАОС, все още значителна част от нея се събира и обработва на хартиен носител, което създава допълнителни трудности.

Проблемите с достоверността на данните са в състояние да доведат до съществена промяна на целевите стойности и отчетните данни. В такъв случай, последните ще бъдат коригирани за целия период на програмно бюджетиране.


Данните, които са в основата на определянето на целевите стойности се събират както следва:

За показател “Намаляване броя на населението, потенциално изложено на наднормено замърсяване”

Данните от националната система за мониторинг на нивата на нормираните замърсители в отделните РОУ на КАВ и извършваната текуща оценка на територията на страната се събират, обработват и съхраняват от ИАОС в нейната национална база данни. Последните са обект на обществен достъп по реда на Глава втора от ЗООС и се публикуват в бюлетините на МОСВ, ИАОС и РИОСВ, в т.ч. в ежедневните такива. Данните, отнасящи се до превишаването на дългосрочните (средногодишни) норми за КАВ, се обработват до три месеца след изтичането на съответната календарна година.


Броят на населението е съгласно официални данни на Националния статистически институт от извършеното „Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България 2011г.“. Обхванати са градовете с регистрирано наднормено замърсяване по съответните показатели за 2013 година, тъй като това са последните официални данни от мониторинга за оценка на качеството на атмосферния въздух.

Списъкът на районите (агломерациите) за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух, вкл. техния териториален обхват, е утвърден със Заповед №РД-969/21.12.2013г. на министъра на околната среда и водите. Той подлежи на преразглеждане през период не по-малък от пет години, в т.ч. във връзка с резултатите от текущата оценка на КАВ, промените в източниците на емисии и др. В такъв случай резултатите от извършеното преразглеждане се публикуват в съответните Национални доклади за състоянието и опазването на околната среда в България (части “Атмосферен въздух. Качество на атмосферния въздух”).

Няма проблеми с достоверността на данните по отношение на показателя “Намаляване броя на населението, потенциално изложено на наднормено замърсяване“, тъй като те се основават на резултати от измервания, и са окончателни за 2013г.

Информацията по показателите полза/ефект е генерирана въз основа на подадените в дирекция НСЗП и одобрени, през отчетния период, предложения на планове за управление на Националната екологична мрежа, и одобрените от НСБР планове за действие за застрашени животински и растителни видове.

За осигуряване на информация по показателите се разчита и на изгражданата понастоящем Система за мониторинг на биологичното разнообразие в България. Следи се информацията от научни, изследователски, педагогически и ведомствени източници, както и информацията предоставяна от неправителствени организации. Обработката и интерпретацията на разглежданата информация се извършва от Изпълнителна агенция по околна среда и Дирекция НСЗП, МОСВ.

Източник на информацията за отчитане на показател „Повишаване на съзнанието и културата на обществеността в сферата на околната среда и устойчивото развитие“ са социологически проучвания и медийно отразяване на теми за околната среда.

В дирекция „Превантивна дейност“, отдел „Предотвратяване на промишленото замърсяване“, направление „Екологична отговорност” се съхранява информация за проведени процедури за отстраняване на екологични щети и регистрирани оператори по смисъла на Закона за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. Информация за констатирани екологични щети, респ. проведени процедури следва да се съхранява и в Регионалните инспекции по околна среда и водите /Басейновите дирекции/Дирекции Национални паркове, а в отдел „Опасни химични вещества“ се съхранява информация за проведени процедури по законодателството за предотвратяване на риска от големи аварии с опасни химични вещества.

По отношение на управление на дейностите по изменение на климата източници на информацията са:

Задължителните периодични докладвания на Република България до Секретариата на РКООНИК чрез Национални съобщения съгласно чл. 12 от РКООНИК и Двугодишно докладване съгласно Решение № 2/CP.17;

Задължителното ежегодно докладване до Секретариата на РКООНИК чрез националната инвентаризация на емисиите на парникови газове по РКООНИК и по Протокола от Киото;

Задължителните национални докладвания до Европейската комисия.

в) Отговорност за изпълнение на целите на политиката

Министърът на околната среда и водите ръководи разработването и провеждането на държавната политика в областта на околната среда и водите.

Министърът на околната среда и водите се подпомага от трима заместник – министри с определени ресори.

При провеждането на Политиката в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда в МОСВ министърът се подпомага от дирекциите:   • „Управление на водите“;

   • „Управление на отпадъците и опазване на почвите“;

   • „Опазване чистотата на въздуха“;

   • „Национална служба за защита на природата“;

   • „Политики по околната среда“;

   • „Превантивна дейност“;

   • „Политика по изменение на климата“;

   • „Коорднация по въпросите на вропейския съюз и международно сътрудничество“

   • Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“;

   • от Регионалните инспекции по околна среда и водите,

   • Басейновите дирекции,

   • Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)г) Преглед на настъпили промени в нормативната уредба през отчетния период

През отчетния период са приети следните нормативни актове:

Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за водите (ЗВ), обнародван в ДВ, бр. 58 от 31.07.2015 г.

Наредба за изменение на Наредба № 2 от 2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчните води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точковите източници на замърсяване (посл. изм., бр. 48 от 27.06.2015 г., в сила от 27.06.2015 г.);

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някои други замърсители, приета с ПМС № 345 от 07.12.2015 г. (ДВ бр.97 от 11.12.2015 г.). 

Нaредба № 1/09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения (обн., ДВ, бр. 13 от 17.02.2015 г.)

Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (изм. и доп., ДВ, бр. 57 от 28.07.2015 г.)

Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (изм. и доп., ДВ, бр. 66 от 28.08.2015 г.)

Приети са следните методически документи:

Ръководство за извършване на основно охарактеризиране на отпадъците и прилагане на критериите за приемане на отпадъци на различни класове депа (утвърдено със Заповед № РД - 156 от 04.03.2015 г. на министъра на околната среда и водите)„Методически указания за разработване на общински и методически указания за разработване на регионални програми за управление на отпадъците за периода 2015-2020 г." (утвърдени със Заповед № РД-211/ 31.03.2015 г. на министъра на околната среда и водите)


 • Приет е Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, с който основно се въвеждат изисквания на Директива 2012/33/ЕС за изменение на Директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение на съдържанието на сяра в корабните горива, и се осигурява прилагането на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове. Допълнително се създава правна възможност за прилагане от страна на местните власти на допълнителни мерки за намаляване замърсяването на въздуха ( обнародван в ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г.);

 • Разработен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. Приключването на работата по Наредба №1 е в зависимост от приемането на Директива за намаляване на замърсяването от средните горивни инсталации, предвид, че промените в Наредба №1 трябва да бъдат съобразени с изискванията на тази директива;

 • Разработен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (проектът е приет от Колегиум на МОСВ и е преминал процедура на консултации на МОСВ с обществеността);

 • Изготвени са два годишни доклада до ЕК, съгласно чл.26(1) на Регламент (ЕО) №1005/2009 за веществата, които нарушават озоновия слой;

 • Изготвен е годишен доклад съгласно чл.7 на Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой;

 • Изготвени са два доклада, съгласно изискванията на Директиви 99/32/ЕО и 98/70/ЕО във връзка с качеството на течните горива;

 • Изготвен е доклад по чл.4(4) на Директива 2001/80/ЕО във връзка с големи горивни инсталации, имащи разрешителни за експлоатация не повече от 20 000 часа;

 • Изготвен е доклад, съгласно чл.33 („операторът на горивната инсталация се задължава да не експлоатира инсталацията за период, надхвърлящ 17 500 експлоатационни часа, който започва от 1 януари 2016г. и завършва не по-късно от 31 декември 2023г.“:) и чл. 35 („инсталации за централно отопление“) от Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността;

 • Съгласуван е и изпратен доклад до Секретариата на Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния (КТЗВДР) на годишната инвентаризация на емисии на вредни вещества във въздуха;

 • Изготвена е годишна инвентаризация за 2013г. на емисиите на серен диоксид, азотни оксиди и прах, емитирани от големите горивни инсталации на територията на страната, съгласно Приложение VIII на Директива 2001/80/ЕО;

 • Изготвени са указания до регионалните инспекции по околната среда и водите относно: “Прилагане на законодателството в областта на управлението на отпадъците към ненапълно халогенираните хлорфлуорвъглеводороди (HCFC). Указания за проверките за изпълнение на изискванията на чл.5 на Регламент (ЕО) № 1005/2009 за веществата, които нарушават озоновия слой, по отношение на HCFC. Прилагане на изискванията на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове”;

 • Изготвени са позиции, информации и други документи за работните органи към Европейската комисия и Съвета в областта на емисиите на вредни вещества и качеството на атмосферния въздух:

- относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно ограничаването на емисиите на определени замърсители във въздуха, изпускани от средни горивни инсталации;

- анализ на предложенията за национални тавани за България (изпратен на ЕК на 23.11.2015г.) • Допълнително мотивирано становище С (2014) 8646 final на Европейската комисия (по открита процедура по нарушение №2009/2135) относно прилагането на Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година за качество на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа и по-специално относно нивата на серен диоксид (SO2), в атмосферния въздух. Ежемесечно е изготвяна и изпращана информация до Европейската комисия по допълнителното мотивирано становище относно регистрираните превишения на серен диоксид в град Гълъбово;

 • Изготвена е и е приета рамкова позиция на Република България по проекта за нова директива за националните тавани на емисии на вредни вещества в атмосферата;

 • Изготвена е и приета от Министерски съвет позиция на Република България относно дело C-488/15 заведено от Европейската комисия пред Съда на Европейския съюз за нарушение на общностното право във връзка с неспазване на нормите за КАВ по показател ФПЧ10.

 • Изготвени са 45 становища по доклади за ОВОС, КР и екологични оценки;

 • Проведен е семинар на тема "Представяне на промени в законодателството в областта на опазване на чистотата на въздуха (Наредба №6 за измерванията). Представяне на промените в актуализираните последни три протокола към КТЗВДР във връзка с предстоящата им ратификация. Дискутиране на актуални проблеми по прилагане на законодателството в областта на опазване чистотата на въздуха";

 • Съвместно с Агенция „Митници“ (АМ) е проведен семинар на тема “Прилагане на законодателството в областта на веществата, които нарушават озоновия слой и флуорсъдържащите парникови газове по отношение на митническия контрол”;

 • Проведен е семинар на тема: "Представяне на промените в законодателството в областта на опазване на чистотата на атмосферния въздух във връзка с осигуряване прилагането на Регламент (ЕС) №517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове. Представяне на първата част на проект между МОСВ и Германската федерална агенция по околна среда, който цели подпомагане на Република България посредством обмен на опит в прилагането и изпълнението на европейското законодателство за флуорсъдържащите парникови газове и озоноразрушаващите вещества.";

 • Изготвено и подписано е споразумение с АМ, целящо предоставяне на информация от страна на АМ на МОСВ по електронен път по отношение на прилагането на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове и на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно веществата, които разрушават озоновия слой.

 • В процес на изготвне е проект на инструкция за взаимодействие между МОСВ и АМ по отношение на прилагането на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове и на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно веществата, които разрушават озоновия слой (проектът е изпратен за повторно съгласуване от АМ);

 • Съвместно с АМ са създадени рискови профили във връзка с влезли в сила забрани и ограничения за стоки, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 517/2014;

 • Със заповед на министъра на ОСВ е създадена междуведомствена работна група с експерти от Министерство на труда и социалната политика (МТСП) със задача да се разгледат и обсъдят нормативните възможности за използване на предоставените като целева помощ за отопление средства по начин, спомагащ за разрешаване на проблема със замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици. За работата на МРГ беше изготвен доклад до министъра на ОСВ;

 • Със заповед на министъра на ОСВ е създадена междуведомствена работна група с експерти от МТСП, Министерство на енергетиката, Министерство на икономиката, ДАМТН, НСИ, Български институт по стандартизация, Национално сдружение на общините в Република България, КРИБ със задача да обсъди и предложи варианти за извършването на промени в нормативната уредба с оглед ограничаване на съдържанието на сяра и пепел във въглищата и брикетите, които се продават за битово отопление;

 • В оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, одобрена с решение на ЕК на 15 юни 2015г. е включена нова приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“. Предвиденият финансов ресурс по оста ще бъде приоритетно насочен към подобряване на качеството на общинските програми и намаляване нивата на замърсителите на атмосферния въздух от основните източници – битовото отопление и транспорта;

 • Изпълнена е първата част на проект между МОСВ и Германската федерална агенция по околна среда, който цели подпомагане на Република България посредством обмен на опит в прилагането и изпълнението на европейското законодателство за флуорсъдържащите парникови газове и озоноразрушаващите вещества. Първата част на проекта е фокусирана върху прилагането и изпълнението на територията на страната по отношение на хладилно и климатично оборудване;

 • Започнала е втората част на посочения по-горе българо-германски проект, която цели осигуряване на обмен на опит в областта на пограничния контрол и контрола на пускането на пазара на флуорсъдържащите парникови газове и озоноразрушаващите вещества.

През отчетния период е приет Закон за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата (ЗОИК, обн. ДВ, бр. 41 от 05.06.2015 г.). Промените са извършени с оглед избягване на стартиране на процедура по нарушение срещу България, поради несъответствие на националните мерки за транспониране с конкретни разпоредби от Директива 2003/87/ЕО, изменени или въведени чрез Директива 2008/101/ЕО. Със законодателния акт са прецизирани разпоредбите във връзка с точно и коректно транспониране на европейското законодателство относно участието на авиационния сектор в Европейската схема за търговия с емисии и начинът на разписване на санкциите при неизпълнение. В допълнение, някои от текстовете на закона са редактирани, направени са референции към актове на ЕС, влезли в сила след обнародването на закона през март 2014 г. и са включени текстове, транспониращи по-пълно текстове на Директива 2003/87/ЕО.

В изпълнение на международните ангажименти на България, са приети Закони за ратифициране на изменението от Доха на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК) и на Споразумението между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Исландия, от друга страна, относно участието на Исландия в съвместното изпълнение на задълженията на Европейския съюз, неговите държави-членки и Исландия за втория период на задължения по Протокола от Киото към РКООНИК (обн. ДВ, бр. 60 от 07.08.2015г.).

Във връзка с прилагането на Закона за ограничаване изменението на климата са приети и следните подзаконови нормативни актове:

1. Решение № 201 от 26.03.2015 г. на Министерския съвет за определяне на реда и начина за разходване през 2015 г. на част от преходния остатък по валутна сметка на приходите от продажба на квоти на емисии на парникови газове от инсталации чрез търг, постъпил в бюджета на Министерството на околната среда и водите до 31 декември 2012 г. Съгласно приетото Решение, част от сумата се предоставя за управление на Националния доверителен екофонд. Средствата ще бъдат използвани за финансиране на проекти за подобряване на енергийната ефективност на обекти и инсталации – публична държавна и/или общинска собственост. Предвидена е възможност, при доказана необходимост, средствата да бъдат разходвани и за финансиране на проекти за рехабилитация или изграждане на нови обекти, представляващи инсталации – публична държавна и/или общинска собственост.

2. Наредба № 1 от 4 март 2015 г. за определяне на реда и начина за разходване на приходите от продажбата на квоти за емисии от авиационни дейности чрез търг, издадена от министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 24 от 31 март 2015г.) и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 (обн. ДВ, бр. 63 от 18.08.2015 г.). Чрез приетата Наредба се регламентират редът и начинът за разходване чрез Националния доверителен екофонд на приходите от продажбата на квоти за емисии от авиационни дейности чрез търг, които постъпват по бюджета на Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда. Предвидена е възможност, част от средствата да се превеждат по сметка на Националния доверителен екофонд за целево финансиране на съответните проекти по чл. 56, ал. 1, т. 1-4 и т. 6 от Закона за ограничаване изменението на климата. Чрез Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 са прецизирани технически, текстове в оперативната част на наредбата в съответствие с указания на Министерство на финансите и заложените за 2016 г. трансфери на средства от приходите от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към Националния доверителен екофонд.

3.2. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ИНФОРМАЦИОННА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
1. Преглед на изпълнение на политиката на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост
а) Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане
Стратегическа цел: Осигуряване на подходяща инфраструктура за мониторинг и информация за околната среда за целите на политиките за опазване на околната среда, в т.ч за публичен достъп до екологична информация.

Оперативна цел: Мониторинг на околната среда, изготвяне и предоставяне на информация за национални, международни институции и обществеността.

Мониторингът по компоненти и фактори на околната среда се извършва в планирания обхват и в съответствие със заложените целеви стойности в програмния и ориентиран към резултатите бюджет на МОСВ за 2015 г.


Обработена е и е изготвена необходимата информация от извършения мониторинг на околната среда, съгласно изискванията на националното законодателство и ангажиментите, произтичащи от членството на България в ЕС/ Европейската агенция по околна среда (ЕАОС).
Съгласно подадените от ЕАОС срокове са извършени докладвания на предварителна и окончателна инвентаризация на емисии на парникови газове за 2013 г. по Рамковата Конвенция на ОН по изменение на климата (РКОНИК) и по Регламент 525/2013/ЕС, национална инвентаризация на емисии на вредни вещества за 2013 г. по Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния (КТЗВДР) и Националните тавани за емисиите на някой атмосферни замърсители за 2013г. и 2014г. по Директива 2001/81/ЕС, докладване до Европейската комисия по Европейския регистър за изпускане и пренос на замърсители на данните за емисиите за 2013 г., както и коригираните доклади за предишни години, съгласно изискванията на Регламент 166/2006;
Извършено е докладване на данни от радиологичния мониторинг на околната среда в България през 2014 г. към Общоевропейската база данни (REM) към ЕК, в изпълнение на чл.35 и чл. 36 от Договора ЕВРАТОМ за дейности в областта на атомната енергия и Препоръка 473/ 2000 на ЕК.
Ежечасно се докладват данни от Националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон в България към Европейската система за обмен на радиологични данни (EURDEP), както и е осигурен постоянен достъп до информацията от аналогични системи на страните от ЕС
Ежечасно се докладват данни за нивата на озон от Националната автоматизирана система за контрол качеството на въздуха до ЕАОС.
Докладвани са данни и цифрови граници за защитените територии в страната до ЕАОС по приоритетен поток – Национални защитени територии и биоразнообразие.
Извършва се ежемесечен обмен на данни за качеството на атмосферния въздух в населени места по поречието на Долен Дунав във връзка с изпълнение на ангажиментите на страната, приети на Българо-румънска работна среща на експерти по оценка и управление на КАВ за 2015 г.

Каталог: files -> file -> Budget
file -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
file -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
file -> Календар на значимите международни събития в областта на околната среда през 2016 Г
file -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
file -> Първа общи положения ч
file -> Наредба №3 от 1 август 2008 Г. За нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2013 г
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 30. 06. 2015 г
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2012 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   45


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница