За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2015 г


Подобряване на околната среда на Черно море и българското черноморско крайбрежиестраница7/45
Дата22.07.2016
Размер7.19 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   45

Подобряване на околната среда на Черно море и българското черноморско крайбрежие
През първото полугодие на 2015 г. стартира процесът по подготовка на Споразумение между МОСВ и Института по океанология-БАН за 2015 г. относно мониторинга на крайбрежните води в изпълнение на изискванията на чл.171, ал.2, т.3 от Закона за водите. Споразумението за 2015 г. за мониторинг на морски води беше сключено на 25.08.2015 г.

От месец ноември 2015 г. започна подготовката за сключване на Споразумение за мониторинг на морски води за 2016 г. с ИО-БАН. Очаква се Споразумението да бъде финализирано до края на м. януари 2016 г.

През 2015 г. продължи работата по изпълнение на изискванията на Рамковата директива за морска стратегия 2008/56/ЕО (РДМС).

През март 2015 г. е изготвено и утвърдено от министъра на околната среда и водите Задание за разработване на Стратегия за опазване на околната среда в морските води на Черно море на Република България в съответствие с изискванията на чл.3, ал.3, т.3 на Наредбата за опазване на околната среда в морските води.

Разработените в края на 2014 г. Програми за мониторинг на текущото състояние на морската околна среда в изпълнение изискванията на чл.11 на РДМС бяха докладвани електронно в системата Reportnet към ЕАОС на 27.01.2015 г. Беше разработен и План за действие за преодоляване на пропуските и недостатъците в докладите по чл.8, 9 и 10 във връзка с оценката на ЕК по чл.12 на РДМС. Беше осъществено нотифициране пред ЕК за извършено електронно докладване на Програмите за мониторинг и за предоставяне на горепосочения План за действие.

Основен акцент в изпълнението на изискванията на РДМС през 2015 г. беше разработването на Програми от мерки за постигане и поддържане на добро състояние на морската околна среда като основен елемент на Стратегията за опазване на околната среда в морските води на Черно море (Морска стратегия) на Република България. Този процес е подпомогнат от осъществяването на 2 проекта: а) проект за техническа и административна подкрепа за съвместното прилагане на РДМС в България и Румъния (фаза 2), финансиран по линия на ГД “Околна среда“ от ЕК, чрез който се подпомага разработването на трансграничните мерки на България и Румъния и б) проект, финансиран по линия на Германската агенция по околна среда, за подпомагане разработването на национални мерки за поддържане и постигане на добро състояние на морската околна среда. Двата проекта се разработват съгласувано и се очаква първият от тях да приключи до края на 2015 г. В периода май-юни 2015 г. е събрана информация, налична в различните министерства, ведомства, институти и регионални структури, която е свързана със съществуващи и/или планирани мерки по отношение на опазването на морската околна среда. На основата на събраната информация на национално и регионално нива започна разработването на Програмите от мерки, както беше отбелязано по-горе.

По отношение на препоръките на ЕК от извършената оценка по чл.12 за преодоляване на пропуските в изготвените доклади по чл.8, 9 и 10 на РДМС, бяха разработени три взаимосвързани проектни предложения по Програма BG 02 „Интегрирано управление на морските и вътрешни води”, финансирана по линия на Европейското икономическо пространство. Проектните предложения са одобрени и от началото на април 2015 г. сключените договори се изпълняват в съответствие с утвърдените работни програми.

През 2015 г. беше актуализиран поименния състав на Консултативния и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море /ККС/, създаден на основание чл.3 от Постановление на Министерски съвет № 273 от 23 ноември 2010 г. Изготвена е Заповед № РД-395/03.06.2015 г. на министъра на околната среда и водите за определяне на поименния състав, както и Правила за работа на ККС, които предстои да бъдат утвърдени на първото заседание на ККС, планирано за началото на 2016 г.

Експерти от БДЧР и дирекция „Управление на водите“ в МОСВ участваха активно в работни срещи по двата проекта, свързани с разработване на национални и трансгранични мерки за достигане и поддържане на добро състояние на морската околна среда. Периодично се организираха работни срещи с други дирекции от МОСВ като дирекция „Национална служба за защита на природата“ (НСЗП), дирекция „Превантивна дейност“, дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ (УООП), както и с експерти от ИАОС, по време на които се дискутираха въпроси, свързани с мониторинга и опазване на биоразнообразието, процедурите по изготвяне на Екологична оценка на Морската стратегия, морските отпадъци и др.

Във връзка с процеса на разработване на Морската стратегия беше открита процедура за възлагане на обществена поръчка с цел „Изготвяне на екологични оценка и оценки на съвместимост за целите на приемане на Морската стратегия и програмите от мерки“, която предстои да бъде възложена и изпълнявана през следващия планов период.ЕС и международно сътрудничество

Разработване на доклади до ЕК и ЕАОС, изисквани съгласно законодателството на Европейската общност

 • Извършено е електронно докладване по чл.11 на РДМС на Програмите за мониторинг на текущото състояние на морската околна среда в изпълнение изискванията на чл.11 на РДМС бяха докладвани електронно в системата Reportnet към ЕАОС на 27.01.2015 г.;

 • Участие на експерти от ИАОС в актуализирането на новите темплейти и ръководства за докладване пред ЕАОС по:

- качеството на водите (повърхностни, подземни и морски);

- приоритетен поток „Водни ресурси”;

- приоритетен поток „Емисии”.

Съгласно плана на ЕАОС годишните доклади по приоритетни потоци са отложени за януари 2016 г.По отношение на сътрудничеството със съседните страни за опазване на водите в международните райони за басейново управление е извършено следното:

Сътрудничество с Република Турция

В периода 15-16 октомври 2015 г. в гр. София се проведе четвъртата българо-турска среща в областта на водите за прилагане на Съвместната декларация между министъра на околната среда и водите на Р. България и министъра на горите и водните въпроси на Р Турция за сътрудничество в областта на водните ресурси. Двете страни представиха напредъка си в прилагането на Рамковата директива за водите (2006/60/ЕО) и Директивата за наводненията (2007/60/ЕО). Българската страна представи и пътна карта за дейностите по прилагане на двете директиви.Сътрудничество с Румъния

В рамките на Споразумението между Министерството на околната среда и водите на Република България и Министерството на околната среда и управлението на водите на Румъния за сътрудничество в областта на управлението на водите в периода 25-26 октомври 2015 г. в гр.Русе се проведе и двустранна бълагаро румънска среща за обмен на информация по прилагането на Директивата за наводненията в двете страни. На срещата беше обменена информация относно методологиите за разработване на карти на наводненията, подходите и напредъкът по разработване на Плановете за управление на риска от наводнения и на програмите от мерки в тях, включително приоритизацията на мерките. Бяха обсъдени и приети работна програма и график за двустранна координация по прилагане на Директивата за наводненията през 2016 г.

Работна група „Черно море“ е провела няколко срещи в рамките на проект на ЕК. Срещата на Смесената комисия е отложена за 2016 г. по искане на румънската страна. Също така е проведена и среща на Работна група по наводненията на 27 октомври 2015 г.в гр. Русе. На срещата бе обменена информация за методологиите за картиране на заплахата и риска от наводнения, както и информация за напредъка по подготовката на програмите от мерки, част от плановете за управление на риска от наводенния.
Сътрудничество с Република Гърция

През 2010 г. е подписана Съвместна декларация на министъра на околната среда и водите на Република България и министъра на околната среда, енергетиката и изменението на климата на Република Гърция за разбирателство и сътрудничество в областта на използването на водните ресурси в съответните територии от споделените речни басейни между Република България и Република Гърция. В декларацията се изразява политическа воля за координирани действия по отношение прилагането на изискванията на европейското законодателство в областта на водите в съответните територии на общите трансгранични речни басейни.

Изготвен преглед и оценка на постъпила информация от гръцката страна във връзка с разработване на карти за р. Марица и е изготвено и изпратено становище до МОСВ. Подготвено е писмо-предложение до МОСВ за организиране на трансгранични срещи за 2015 г.

През второто тримесечие на 2015 г. е проведена трета среща на подгрупата за технически данни към Съвместната експертна работна група по сътрудничество между Република България и Република Гърция в областта на водите и околната среда – 23.06.2015 г., гр. Атина, Гърция.

Двете делегации обмениха информация и обсъдиха актуални въпроси на сътрудничеството по прилагане на Директивата за наводненията (2007/60/ЕО) и Рамковата директива за водите (2000/60/ЕО) в рамките на съответните територии на общи речни басейни. В дискусиите по време на срещата беше постигнато принципно съгласие по необходимите стъпки и обхват на информацията, която двете страни следва да си обменят. Не беше достигнато до подписване на протокол.

След срещата е разменена кореспонденция с гръцката страна относно реципрочен обмен на данни съгласно постигнатите принципни договорености в хода на дискусиите.

По дипломатически път на 18 септември 2015 г. бе изпратена покана за организиране на среща на Съвместна българо-гръцка експертна работна група за сътрудничество в областта на водите. Поканата бе за провеждане на срещата в България през октомври. Не бе получен отговор от гръцка страна.
Сътрудничество с Република Сърбия
На 12 май 2015 г. в Белград заместник-министърът на околната среда и водите, г-н Павел Гуджеров се срещна с г-н Александър Весич, помощник-министър, отговарящ за околната среда в Министерството на земеделието и околната среда на Р Сърбия. Срещата се проведе по инициатива на МОСВ с акцент върху сътрудничеството в областта на управлението на водите. Бяха обменени мнения и оценки по напредъка на двете страни в изпълнение на Рамковата директива за водите и Директивата за наводненията (Сърбия е подписала Споразумение за асоцииране с ЕС, но още няма отворени преговорни глави). От българска страна беше предложена експертна помощ от страна на МОСВ по отношение на преговорния процес на Сърбия, на което г-н Весич откликна положително.

В рамките на срещата на сръбската страна бе представен проект на споразумение между Министерството на околната среда и водите на Република България и Министерството на селското стопанство и защитата на околната среда на Република Сърбия за сътрудничество в областта на управлението на водите. Целта на проекта на споразумение е развитие и насърчаване на сътрудничеството в областта на интегрираното управление на водите на основата на равенство, реципрочност и взаимна полза. Предлага се основният фокус да бъде върху прилагане изискванията за координация и сътрудничество на Рамковата директива за водите и Директивата за наводненията в трансграничните речни басейни. Проектът е връчен и по дипломатически път, чрез Посолството на Република България в Белград. В ход са преговори, водени от МВнР на двете страни.

По дипломатически път бе изпратена покана за организиране на експертна среща в България през октомври. Не бе получен отговор от сръбска страна.
Сътрудничество с Република Македония
Усилията на МОСВ за активизиране на сътрудничеството с Македония са в рамките на стремежа за поддържане на добри отношения със съседните ни държави с оглед по-ефективното опазване на околната среда, бърза и адекватна реакция при евентуални природни бедствия и аварии. Другият аргумент за сътрудничество са ангажиментите на България по прилагане на европейското законодателство в областта на водите.

Българската страна има готовност за създаване на работна група за сътрудничество в областта на водите в рамките на Смесената македонско-българска комисия, съгласно Споразумението между Министерството на околната среда на Р. Македония и Министерството на околната среда и водите на Р. България от 2000 г.

За официализирането на сътрудничеството с Македония в областта на водите се търси съдействието на МВнР.
Изготвени информации, позиции и становища по конкретни въпроси, третирани в съществуващото европейско законодателство и в проектите на стратегически, задължителни и прилагащи документи, изготвяни от Европейската комисия


 • Изготвена е информация до ЕК относно определяне на праговите стойности на замърсителите и показателите на замърсяване на подземните води;

 • Изготвени са 2 броя позиции по предложението за Директива за установяване на рамка в областта на морското пространствено планиране и интегрирано управление на крайбрежни зони;

 • Изготвена е информация до ЕК за границата на морските води с Румъния за целите на РДМС.


Изготвени информации, позиции и становища по конкретни въпроси свързани с изпълнение на конвенциите за опазване на р.Дунав, за опазване на Черно море и за трансграничните водни течения и международните езера
Конвенцията за сътрудничество при опазване и устойчиво използване на река Дунав
Изготвени са становища, информации и позиции относно приоритетите за дейността на Международната комисия за опазване на река Дунав (МКОРД) и плана за управление на международния басейн на р.Дунав. Бе организирано и проведено честването на Международния ден на река Дунав.

В оперативен порядък се изготвят информации, презентации, позиции по конкретни теми, които са предмет на дейността на експертните групи към конвенцията. Приоритетно внимание в българската дейност по Конвенцията се отделя на сътрудничеството между МКОРД и Черноморската комисия.

Български експерти в резултат от работата си на експертните групи към МКОРД участват в координираните дейности по прилагането на Директивата за наводненията в международния басейн на река Дунав, както и актуализацията на Плана за управление (част А) по Рамковата директива за водите. Изготвени са становища по работни документи съгласно плана за работа на експертните групи към Комисията. През 2015 г. експерт от БДДР работи като стажант към Секретариата на МКОРД, като пряко участва и подпомага дейности, свързани с организацията и работата на експертните групи по „Мониторинг и оценка” и „Хидроморфология”, както и изготвянето на финалния доклад от съвместното проучване на р.Дунав (JDS3).

Подготвени и представени са всички необходими данни (вкл. в ГИС-формат) за изготвяне на проекта на План за управление на международния басейн на р.Дунав (DRBMP) и на Плана за управление на риска от наводнения в международния басейн (DFRMP), вкл. за картите и приложенията към двата плана.

Участие на представители на МОСВ и БДДР в 13-тата среща на Постоянната работна група 2-3 юни 2015, в 18-та среща на Международната комисия за опазване на река Дунав, проведена в периода 1-2 декември 2015 г. във Виена, Австрия, както и в две срещи на Тройката на МКОРД. На тях МКОРД прие Плана за управление на риска от наводнения в международния дунавски басейн и Плана за управление на международния басейн на река Дунав и финализира основните документи за срещата на министрите по Конвенцията, насрочена за 9 февруари 2016г.
Конвенция за опазване на Черно море от замърсяване
В оперативен порядък се изготвят информации, презентации, позиции по конкретни теми, които са предмет на дейността на консултативните групи към конвенцията. Българските представители участват в работата на консултативните групи, като защитават националната позиция за по-тясно обвързване на дейността на Черноморската комисия с изискванията на Рамковата директива за морска стратегия. Срещите на групите бяха проведени преди срещата на комисията.

Подготвени са българските тематични доклади, които заедно с докладването от останалите пет страни са в основата на годишните доклади на консултативните групи.

През 2015 България беше ротационен председател на Черноморската комисия. Изготвени са доклади и проект на Решение на Министерския съвет за определянето на председател на ЧК.

На 07-08.10.2015 г. представители на МОСВ и БДЧР – Варна взеха участие в 31-тата редовна среща на Комисията по опазване на Черно море от замърсяване в гр. Истанбул, Турция. Като страна председател, българската делегация предложи проект на Регионален план за морските отпадъци в Черно море, който Черноморската комисия прие за разглеждане от консултативните групи и финализиране.


Конвенция за трансграничните водни течения и международните езера (Хелзинкска конвенция)
Изготвена е позиция по отношение на механизма за докладване по конвенцията.
Попълнен и изпратен до секретариата на Водната конвенция е въпросник за механизма на докладване по конвенцията.

На седмата сесия на срещата на страните по конвенцията, 17-19 ноември 2015 г. в гр. Будапеща, Унгария е прието решение да се въведе регулярен механизъм за докладване на изпълнението на Водната конвенция. Изготвена е позиция по отношение на механизма за докладване по конвенцията. Попълнен и изпратен до секретариата на Водната конвенция е въпросник за механизма на докладване по конвенцията. Анализът, изготвен от Секретариата на базата на отговорите на страните на въпросника, бе в основата на документите и решения на проведената през м. ноември 2015 г. в Будапеща седма сесия на срещата на страните по конвенцията. Дирекция УВ осъществи подготовката и излъчи представител за участие в срещата.

Първоначално в периода 2016-2017 г. ще бъде проведено пилотно докладване по образец, което ще бъде основа за евентуална бъдеща ревизия на образеца за докладване, както и за приемането на бъдещо решение за извършване на третата оценка на трансграничните водни ресурси. Въвеждането на регулярно докладване за изпълнението на Водната конвенция ще създаде основа за получаване на обратна информация за постигането на целите на Водната конвенция, за трудностите при изпълнението на конвенцията, както и ще подпомогне работата на Комитета по прилагането.
Изготвени информации, позиции и становища по други глобални и регионални инициативи в областта на водите


 • Участие в националния координационен механизъм по Стратегия на ЕС за Дунавския регион и в управляващата група на Приоритетна област 4. Представители на дирекция УВ участват в регулярните координационни срещи, водени от МРРБ, както и в дейността на Управляващата група на приоритетна област 4. Изготвени са доклади и информация по включените в приоритетната област проекти;

 • Становище относно въвеждане на подцели към Целите на устойчивото развитие, които касаят устойчивото развитие на планинските райони при трансграничното сътрудничество в интегрираното управление на водите (подцел 6.5);

 • Участие в междуведомствена работна група за проучване на възможността за ратифициране на Международната конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и утайки (BWM Convention 2004);

 • Становище по финалния вариант на заключителната декларация на форума на АСЕМ Дунав-Меконг (Бен Тре, 04-05 юни 2015 г.);

 • Изготвени позиции и изявление за ресорния заместник-министър за участие във форума на АСЕМ Дунав-Меконг (Бен Тре, 04-05 юни 2015 г.).

 • Услуга 2 „Предотвратяване или смекчаване на ефекта от вредното въздействие на водите”


Кратко описание на показателите за изпълнение на услугата:

Анализ на информацията за комплексните и значими язовири и информация за състоянието на речните легла и разработването на информации и карти на райони при установяване на риск или заплаха от наводняване.


Дейности за предоставяне на услугата

През отчетния период са изпълнявани дейностите по:Анализ на информацията за комплексните и значими язовири:

 • От собствения мониторинг – върху притока, разхода, водните нива;

 • Определени обеми преди пълноводие – кота на водното ниво, обем;

 • Контролирано намаляване на наличния обем преди пълноводие;

 • Оперативна информация за състоянието на язовира;

 • Оперативна и прогнозна информация за оттока и водните строежи на реките, както и за хидрометеорологичните фактори във водосбора на реката;


Анализ на налична информация за състоянието на водите и водните обекти:

 • Оценка на проводимостта на речните легла;

 • Оценка на състоянието на водите в реките и водите в язовирите във връзка с:

- издаването на разрешителните за използване на водите и съставянето на режимните графици за използване на водите от комплексните и значими язовири;

- подготовка на информации при установяване на риск от наводнение до компетентните държавни и общински органи; • Контрол относно:

- поддържане проводимостта на речните легла;

- спазването на контролните обеми в комплексните и значими язовири и язовирите с месечни режимни графици; • Дейности при прогнозирана опасност от възникване на бедствие в т.ч.:

- извършването на извънредни проверки;

- поддържането на пряка и ефективна връзка между Министерството на околната среда и водите и басейновите дирекции, и Министерството на вътрешните работи, Областните и Общински администрации, НИМХ при БАН, търговските дружества, експлоатиращи язовирни стени и съоръжения към тях (Предприятие „Язовири и каскади” към НЕК, „Напоителни системи” ЕАД, Водоснабдителни дружества) и Централното диспечерско управление при ЕСО ЕАД. • С влезлите в сила изменения и допълнения на ЗВ (ДВ.бр.58 от 2015 г.) и вменените на Държавната агенция по метрологичен и технически надзор /ДАМТН компетенции по контрол по изпълнение на мерки за поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническо състояние, приключи успешно дейността на междуведомствена работна група създадена със Заповед № Р-252/ 12 декември 2014 г., изменена със Заповед № Р-257/ 29 декември 2014 г. и Заповед № Р-78/ 30 март 2015 г. на Министър-председателя на Република България. В работната група участваха представители на МОСВ - Дирекция „Управление на водите“, МЕ - Дирекция „Управление при кризисни ситуации", Предприятие „Язовири и каскади"; МВР - Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението", МРРБ - Дирекция „ВиК“; МЗХ - „Напоителни системи" ЕАД и Националното сдружение на общините в Р. България.
 • Услуга 3 „Издаване на индивидуални административни актове”


Кратко описание на показателите за изпълнение на услугата:

Индивидуалните административни актове за използване и опазване на водите са една от административните мерки за постигане и поддържане добро състояние на водите в Република България.


Дейности за предоставяне на услугата:

За предоставянето на тази услуга са изпълнени следните дейности:Преценка на исканията на конкретни юридически и физически лица и подготовка на разрешителни или решения:

 • Подготвка на решение за: продължаване срока на разрешително, изменение на разрешително, прекратяване на разрешително или отказ за издаване на разрешително (ако преценката е показва невъзможност за издаване на разрешително);

 • Подготовка и публично обявяване на съобщение (ако преценката е показва че е възможно издаване на разрешително), което съдържа проектните параметри и условията, при които се предвижда да бъде издадено разрешителното, от което обществеността ще има възможност да се запознае с предприетите от страна на органите за управление на водите мерки за защита интересите гражданите и стопанските субекти в района, и ако прецени че независимо от това ще бъдат засегнати конкретни интереси да предложат и допълнителни условия.

 • Подготовка на разрешително за водовземане или ползване на воден обект


Каталог: files -> file -> Budget
file -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
file -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
file -> Календар на значимите международни събития в областта на околната среда през 2016 Г
file -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
file -> Първа общи положения ч
file -> Наредба №3 от 1 август 2008 Г. За нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2013 г
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 30. 06. 2015 г
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2012 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   45


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница