За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2015 г


ПРИОРИТЕТНА ОС 4 „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ”страница44/45
Дата22.07.2016
Размер7.19 Mb.
ТипОтчет
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45  1. ПРИОРИТЕТНА ОС 4 „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ”

Приоритетна ос 4 „Техническа помощ“ е насочена към осигуряване на ефективното управление на оперативната програма. Проектите, финансирани по оста осигуряват подкрепа за изпълнението на дейностите по мониторинг, контрол и оценка, осъществяване на мерки за публичност и популяризиране на програмата, проучвания, свързани с планирането и изпълнението на програмата, укрепване на капацитета на бенефициентите и Управляващия орган на програмата.

Договорените средства по приоритетната ос са в размер на 109,2 млн. лв.В процес на изпълнение се отчитат 13 проекта на стойност 81,56 млн.лв., 68 проекта са приключили като са усвоени 27,63 млн.лв.

Реално изплатени суми по приоритетна ос 4 на ОПОС за периода 01.01.2015 - 31.12.2015 г.Име на проект

на проект

Име на бенефициент

Обща стойност

Приоритетна ОС 4: Техническа помощ

 

Процедура: Техническа помощ

1

Извършване на анализ и оценка на човешките ресурси и административния капацитет и на организационната структура на дирекция КПОС в МОСВ, актуализиране на стратегията за организационно развитие, разработване на стратегия за развитие на човешките ресурси, както и на специализиран план за обучения на служителите в дирекцията за периода до 2012 г.

TA-2008-KPOS-PPIP-4

МОСВ

- 24 684,00

2

Осъществяване на верификации и проверки на място във връзка с проекти, одобрени за финансиране по приоритетна ос 4 "Техническа помощ" с бенефициенти - дирекции КПОС, ФЕСОС, и ВО в Министерство на околната среда и водите

TA-2008-KPOS-UOP-12

МОСВ

- 55 990,67

3

Извършване на одити за целите на Оперативна програма "Околна среда" 2007-2013 г.

TA-2008-KPOS-UOP-22

МОСВ

- 39 333,60

4

Семинари, курсове и работни срещи за повишаване на административния капацитет на дирекция "Фондове на Европейския съюз за околна среда"

TA-2009-FESOS-30

МОСВ

34 640,17

5

Организиране на обучения за бенефициенти по Оперативна програма "Околна среда 2007- 2013 г.

TA-2009-KPOS-PPIP-33

МОСВ

- 23 053,96

6

Осигуряване на средства за дирекция ФЕСОС в МОСВ за командировки при извършване на проверки на място по ОПОС 2007-2013

ТА-2010-FESOS-41

МОСВ

14 410,54

7

Избор на консултант за осъществяване на предварителен и последващ контрол на обществени поръчки обявени или проведени от бенефициенти по ОПОС

TA-2010-FESOS-42

МОСВ

- 26 019,21

8

Осигуряване на външни експерти от списъка по чл.19, ал. 2, т.8, от ЗОП за участие в комисиите за оценка на офертите при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки

TA-2010-FESOS-49

МОСВ

1 299,24

9

Осигуряване на допълнителни възнаграждения, включително осигурителни вноски, на служители, изпълняващи дейности, свързани с подготовката, координацията, управлението, изпълнението, мониторинга, оценката, финансовото управление, контрола, осигуряването на публичност и информация на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.

ТА-2010-KPOS-PPIP-62

МОСВ

- 433 732,80

10

Осигуряване на възнаграждения, включително осигурителни вноски съгласно ПМС №67/2010г. за служителите от дирекции КПОС, ФЕСОС, ВО и ПМС №203/2010г. за длъжност сътруник по "Управление на Европейски проекти и програми" и надбавки за служителите от дирекции КПОС и ФЕСОС

TA-2011-KPOS-PPIP-74

МОСВ

-1 160 090,88

11

Организиране на информационни и/или публични събития и производство на рекламно-информационни материали за оперативна програма "Околна среда 2007-2013г." и провеждане на национална кампания "Зелена България"

TA-2011-KPOS-PPIP-75

МОСВ

23 033,62

12

Изграждане на капацитет на звената, ангажирани с управлението и изпълнението на програмата и подготовката на следващия програмен период (2014-2020)

TA-2011-KPOS-PP-79

МОСВ

366 837,47

13

Техническа помощ за осигуряване възнагражденията на външни оценители, участващи в експертни работни групи и оценителни комисии за оценка на проектни предложения по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."

ТА-2011-FESOS-80

МОСВ

8 626,00

14

Осигуряване на възнаграждение на служителите в администрацията на централните органи на изпълнителната власт участващи в оценката на проектни предложения по ос 1, 2 и 3 по оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."

TA-2012-FESOS-81

МОСВ

4 953,88

15

Извършване на устни и писмени преводи, включително симултанни и консекутивни преводи за нуждите на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.

TA-2012-KPOS-PP-82

МОСВ

21 411,09

16

Инициативи свързaни с популяризиране на ОПОС

ТА-2012-КPOS-PP-86

МОСВ

1 334 127,51

17

Техническо обезпечаване на управлението на ОПОС

TA-2012-KPOS-PP-87

МОСВ

95 721,81

18

Осигуряване на експертна помощ във връзка с изпълнението на ОП „Околна среда 2007-2013 г.” на служители от общата и специализираната администрация на МОСВ, съгласно ПМС № 62/2007 г. (посл. доп.с ПМС № 330/2011 г., обн. в ДВ, БР.98 от 2011 г.)”

TA-2013-KPOS-PP-89

МОСВ

175 354,51

19

Техническа помощ за намаляване на водозагубите в България, осигурена от ЕИБ

TA-2013-KPOS-PP-90

МОСВ

902 959,82

20

Организиране съхранението на архивните документи на оперативна програма Околна среда 2007-2013 г.

ТА-2013-KPOS-PP-92

МОСВ

81 792,00

21

Осигуряване на основните заплати и допълнителни възнаграждения, включително дължимите към тях задължителни социални и здравни осигуровки на служителите от дирекции КПОС и ФЕСОС

ТА-2013-KPOS-PP-93

МОСВ

250 469,35

22

Осъществяване от УО на планирани и ad hoc проверки на място, както и проверки на място,
свързани с администрирането на нередности по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, на проекти одобрени за финансиране по приоритетни оси 1, 2 и 3 на програмата

ТА-2014-KPOS-PP-95

МОСВ

664,61

23

Осигуряване на основните заплати и допълнителни възнаграждения, включително дължимите към тях задължителни социални и здравни осигуровки на служителите от ГД ОПОС

TA-2014-OPENV-96

МОСВ

3 972 465,07

24

Юридически услуги в областта на европейското финансиране на Оперативна програма "Околна среда"

TA-2015-OPENV-97

МОСВ

166 611,50

25

Извършване на проверки по проекти, финансирани по ОП "Околна среда 2007 - 2013 г." през 2015 г.

TA-2015-OPENV-98

МОСВ

119 589,48

26

Дейности свързани с популяризирането на ОПОС през 2015 г.

TA-2015-OPENV-99

МОСВ

107 751,16

27

Осигуряване на специализирано техническо оборудване и внедряване на информационни системи, необходими за осъществяване на ефективен контрол на компонентите на околната среда

ТА-2013-IAOS-88

ИАОС

9 508 235,37

Общо за процедурата Техническа помощ

15 428 049,08

 

Общо за приоритетна ОС 4: Техническа помощ

15 428 049,08 лвРеално изплатени суми по ОП "Околна среда 2007 - 2013 г."

За периода 01.01.2015 - 31.12.2015 г.

Обща сума

806 694 466,02 лв

Приоритетна ос 1 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води и подобряване на качеството на атмосферния въздух"

399 036 766,61 лв

Приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци"

327 515 334,21 лв

Приоритетна ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие"

64 714 316,12 лв

Приоритетна ос 4 "Техническа помощ"

15 428 049,08 лв

Каталог: files -> file -> Budget
file -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
file -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
file -> Календар на значимите международни събития в областта на околната среда през 2016 Г
file -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
file -> Първа общи положения ч
file -> Наредба №3 от 1 август 2008 Г. За нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2013 г
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 30. 06. 2015 г
Budget -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2012 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   45


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница