1. Ботев Е., Сн. Рижикова. Софийска сеизмична зона и слаби земетресения 1977-79. Бгс, VIIIстраница1/2
Дата30.11.2018
Размер265.12 Kb.
#106662
  1   2
Списък на цитатите по публикациите

на

кандидата по конкурса за професор в НИГГГдоцент Емил Александров Ботев


1.Ботев Е., Сн.Рижикова. Софийска сеизмична зона и слаби земетресения 1977-79. БГС, VIII, 3, 1982,98-105, .

1. Самарджиева Е. Магнитудна класификация на близки земетресения по късопериодни сеизмографи и някои приложения у нас. Дисертация к.ф.н., ГФИ БАН, 1985 г., 179 с

2. Christoskov L., Tz.Georgiev, D.Dineva. B.Babachkova. On the seismicity and seismic hazard in Sofia valley. Proceedings of the Intrn.Symp. on the Analisis of Seismicity and Seismic Risk. Bechine castle, Sep.1990.

3. ГлавчеваР. Макросеизмично и инструментално оценяване на интензивността от земетресения в България (хабил труд), ГФИ/БАН, 1990, 145 с

4. Димитров Д. Резултати от геодезическите изследвания на вертикалните движения на земната повархност в границите на експерименталната площадка в “Панчарево” проведени през 1982-1991 г. от ЦЛВГ-БАН. Технически бюлетин на Военнотопографската служба на МНО, 1993, N2.

5. Димитров Д., Л.Стефанов. Резултати от изследвания за движения на земната повархност на експерименталната геодинамична площадка в района на София. Геодезия, Картография, Земеустройство. 5, 1994, 28-41

6. Димитров Д. Дисертация “ Геодезически изследвания за определяне на сеизмотектонски характеристики на сеизмогенни зони”. ЦЛВГ-БАН, София, 1995.

7. Христосков Л., Ст.Симеонова, Д.Солаков. Анализ на съвременната сеизмичност в Софийската зона. БГС, XXIII, 3-4, 1997, 78-92.

8. Ангелова Д., Д.Димитров. Холоценска и съвременна геодинамика на Железнишкия грабен. Материали от конференцията посветена на 50 годишнината на ЦЛВГ-БАН. София, 1998

2.Ботев Е. Некоторьiе резултатьi анализа невязок встулений Р-волн на сеизмических станциях Болгарии. Материальi научной конференции болгарских аспирантов в СССР. Народна просвета, 1983г., 763-769.

1. Spassov E. Characteristics of some seismic stations derived from teleseismic P-wave residuals. Bulg. Geoph.Journal, XII, N4, 1986, 46-57.5.Ботев Е. Строение литосфери Балканского региона по сеисмическим данним. Дисертация к.ф.н., Москва, 1985.

1. Нерсесов И.Л. (отв. Ред.). Структура и динамика литосферьi по сеисмическим данньм. М.. Наука, 1988, 220.

2. Дачев Хр. Строеж на земната кора в България. София, Техника, 1988, 334.

3. Чекунов (отв. Редактор). Геотраверси III, VII, IX. Литосфери Централнои и Восточнои Европи. Киев, 1993

4. Чекунов (отв. Редактор). Молодие платформи и Алпийскои складчатои области. Литосфери Централнои и Восточнои Европи. Киев, 1993

7. Ботев Е., Ю.А.Бурмаков, Л.П.Винник, А.В.Треусов. Исследование скоростного строения земной корьi Болгарии по данньiм взривной сейсмологии. БГС , 13, 1, 1987, 24-30.

1. Гергелчев В. Некоторие характерние черти и сравнителний анализ рифтогенезиса на територии Юго-Восточной Европа. Материали симпозиума “Рифтогенезис и нефтогазоносност”, Чернигов, 1990.

2. Гергелчев В. Глобални и регионални закономерности в разпространението на злато-сребърните орудявания на примера на Юго-Западна Европа, Родопския масив и Източните Родопи. Дисертация д.г.н., София, 1993

3. Велев А. Дълбочинно сеизмично профилиране на земната кора по регионален профил Ивайловград-Ардино. БГС, XXII, 2, 1996, 91-109.8.Ботев Е. Горизонтальньiе неоднородности верхней мантии Балканского региона по исследования отклонений времен пробега Р-волн. БГС , 13, 1, 1987,31-42

1. Shanov S., H.Riazkov, I.Boianov. The Rhodope region in the light on the new geophysical interpretations. First Bulg.-Greek Symp. On geology and physicalgeograhy of the Rhodop massif. Smolian, 1987, 19-20.

2. Гергелчев В. Некоторие характерние черти и сравнителний анализ рифтогенезиса на територии Юго-Восточной Европа. Материали симпозиума “Рифтогенезис и нефтогазоносност”, Чернигов, 1990.

3. Riazkov H., St.Shanov. Deep cros section of the Rhodopes according to the geophysical data. Geologica Rhodopica, v.2, 1990, 1-8

4. Shanov St. еt al. Evidence of the existence of a paleosubduction zone beneath the Rhodopian massif (Central Balkans). Tectonophysics, v.206, 1992, 307-314 imp.f 1.77

5. Георгиев Цв. Сеизмотектонска характеристика на дислокационната линия по долината на р.Стряма. БГС, XX, 2, 1994, 50-56.

6. Shanov St. Seismotectonic model of the Maritza sesmic region. In: Proceedings of the Symposium “Geodynamic investigations on the 1928 Plovdiv earthquakes“, Sofija, 1998, 101-112.

7. Shanov St. Deep structures in the crust and the upper mantle beneath the Rhodopes from geophysical data. Acta Vulcan., 10 (2), 1998, 347-352.

8. Boykova A. Moho discontinuity in central Balkan Peninsula in the light of geostatistical structural analysis. Phisics of the Earth and Planetary Interiors, v114, 1999, pp49-58.

9. G.Alexiev, Tzv.Georgiev. Geodynamic problems of the Kraishte- Sredna gora morphostructural zone. Reports on Geodesy (Inst. of Geodesy and Geodetic Astr.- Politechnika Warsawska), N4 (49), 2000, p139

10. St.Shanov. Seismotectonic model of Maritza sesmic region. Reports on Geodesy (Inst. of Geodesy and Geodetic Astr.- Politechnika Warsawska), N4 (49), 2000, pp21-28

9.Ботев Е., Ю.А.Бурмаков, Л.П.Винник, А.В.Треусов. Трехмерная скоростная модель литосферьi центральной части Балканского региона. БГС , 13, 1, 1987, 43-52.

1. Shanov S., H.Riazkov, I.Boianov. The Rhodope region in the light on the new geophysical interpretations. First Bulg.-Greek Symp. On geology and physicalgeograhy of the Rhodop massif. Smolian, 1987, 19-20.

2. Riazkov H., St.Shanov. Deep cros section of the Rhodopes according to the geophysical data. Geologica Rhodopica, v.2, 1990, 1-8

3. Гергелчев В. Некоторие характерние черти и сравнителний анализ рифтогенезиса на територии Юго-Восточной Европа. Материали симпозиума “Рифтогенезис и нефтогазоносност”, Чернигов, 1990.

4. Гергелчев В. Глобални и регионални закономерности в разпространението на злато-сребърните орудявания на примера на Юго-Западна Европа, Родопския масив и Източните Родопи. Дисертация д.г.н., София, 1993

5. Христосков Л. 100 години сеизмология в Баългария. БГС, т.XVIII, N 1, 1992, 3-20

6. Христосков Л. Основни етапи и тенденции в развитието на българската сеизмология. БГС, XXII, 2, 1996, 12-25.

7. Shanov St. Deep structures in the crust and the upper mantle beneath the Rhodopes from geophysical data. Acta Vulcan., 10 (2), 1998, 347-352.

8. Shanov St. Seismotectonic model of the Maritza sesmic region. In: Proceedings of the Symposium “Geodynamic investigations on the 1928 Plovdiv earthquakes“, Sofija, 1998, 101-112.

9. St.Shanov. Seismotectonic model of Maritza sesmic region. Reports on Geodesy (Inst. of Geodesy and Geodetic Astr.- Politechnika Warsawska), N4 (49), 2000, p8010.Спасов Е., Е.Ботев. Нееднородности и анизотропия в горната мантия на Балканите по телесеизмични данни. БГС, XIII, 4, 1987, 66-76.

1. Георгиев Цв. Сеизмотектонска характеристика на дислокационната линия по долината на р.Стряма. БГС, XX, 2, 1994, 50-56.

2. Shanov St. еt al. Evidence of the existence of a paleosubduction zone beneath the Rhodopian massif (Central Balkans). Tectonophysics, v.206, 1992, 307-314 imp.f 1.77

3. Riazkov H., St.Shanov. Deep cros section of the Rhodopes according to the geophysical data. Geologica Rhodopica, v.2, 1990, 1-8

4. Гергелчев В. Некоторие характерние черти и сравнителний анализ рифтогенезиса на територии Юго-Восточной Европа. Материали симпозиума “Рифтогенезис и нефтогазоносност”, Чернигов, 1990

12.Botev E., Burmakov Ju.A., Treussov A.V and Vinnik L.P. (1988). Crust and upper mantle inhomogeneities beneath of central part of Balkan region. PEPI, Amsterdam, 51, 198-210.

1. Fushchar Y. Geotectonic, v.24, 1990, p.375

2. Burmin N.V. Tectonophysics, 189,1991, 29. imp.f 1.77

3. Babushka V., J.Plomerova, E.Spasov. Deep structure of the lithosphere beneath the territory of Bulgaria . Studia Geophysica et Geodetica., v31, 1993, 266-283 imp.f 0.91

4. Du,Z.J., Mishelini, A., Panza, G.F. EurID: A regionalized 3-D seismological model of Europe

Physics of the Earth and Planetary Interiors, Volume 106, Issue 1-2, 1 March 1998, Pages 31-62 imp.f 1.76

5. Gorshkov, A.I. , Kuznetsov, I.V. , Panza, G.F. , Soloviev, A.A. Identification of future earthquake sources in the Carpatho-Balkan orogenic belt using morphostructural criteria. Pure and Applied Geophysics, Volume 157, Issue 1-2, 2000, Pages 79-95  imp.f 1.0113. Спасов Е., Е. Ботев. Върху анизотропията на разпространение на сеизмичните вълни в земната кора на България. БГС, 15,4, 1989, 84-92

1. Гергелчев В. Некоторие характерние черти и сравнителний анализ рифтогенезиса на територии Юго-Восточной Европа. Материали симпозиума “Рифтогенезис и нефтогазоносност”, Чернигов, 199015. Botev E., E.Spassov. Main features of the litosphere in the central part of the Balkan region. Gerlands Beitr.Geophysiks, 98,1989, 388-397.

1. Гергелчев В. Глобални и регионални закономерности в разпространението на злато-сребърните орудявания на примера на Юго-Западна Европа, Родопския масив и Източните Родопи. Дисертация д.г.н., София, 199316. Botev E.,.Spassov E. Deep Velocity structure of the crust and upper mantle in the central part of the Balkan region. Geologica Balcanica, 20.2, 1990, 71-79

1. Гергелчев В. Глобални и регионални закономерности в разпространението на злато-сребърните орудявания на примера на Юго-Западна Европа, Родопския масив и Източните Родопи. Дисертация д.г.н., София, 1993

2. Shanov St. Deep structures in the crust and the upper mantle beneath the Rhodopes from geophysical data. Acta Vulcan., 10 (2), 1998, 347-352.

17.Ботев, Е., Цв.Георгиев, Р.Главчева, Сн.Рижикова. Земетръсна серия в Югозападна България през 1978-1979г. БГС, 16,3, 1990, 3-15:

1. Shanov St. еt al. Evidence of the existence of a paleosubduction zone beneath the Rhodopian massif (Central Balkans). Tectonophysics, v.206, 1992, 307-314 imp.f 1.77

2. Симеонова, С. Разпределение във времето на събитията от афтършокови серии, реализирани на територията на България и близките й околности. БГС, 21, 3, 1995 23-33.

3. Димитров Д. Дисертация “ Геодезически изследвания за определяне на сеизмотектонски характеристики на сеизмогенни зони”. ЦЛВГ-БАН, София, 1995.

4. Симеонова, С. Дисертация "Изследване на афтершоковия процес за територията на централни Балкани". Геофиз.инст., БАН, София, 1998.

5. Динева С., Д. Сокерова и Д. Михайлов. Съвременна сеизмичност на югозападна България и прилежащите земи. Сб. доклади от симпозиума “Геодинамични изследвания, свързани със земетресенията от 1904 г. в района на Крупник-Кресна", Благоевград, 27-28 април 1999, 1999, 49-64.

6. Паскалева, И., Б.Рангелов и М.Кутева. Стойности на максималните ускорения от земетресенията на 04.04.1904г. в района на Кресна-Крупник, Сб. доклади от симпозиума “Геодинамични изследвания, свързани със земетресенията от 1904 г. в района на Крупник-Кресна", Благоевград, 27-28 април 1999, 1999, 203-214.

7. Slavov S., I. Paskaleva, M. Kouteva, F. Vaccari and G.F. Panza. (2004): Deterministic Earthquake Scenarios for the City of Sofia. Pure and Applied Geophysics , Volume 161, Issue 5-6, 1221-1237. imp.f 1.01

8. Paskaleva I., M. Kouteva and G. Panza (2004): Earthquake engineering Applications of geophisical and seismological data: case studies of Sofia and Russe, Bulgaria, Fourth National Conference with International Participation “Geophysiscs in economic activity, environment and cultural heritage investigations”, 4-5 Oct. 2004, Sofia, Book of Abstracts, publ. by Bulg. Geophys. Society, 85 – 87.

9.Паскалева И., М. Кутева (2007): Детерминистичен подход за оценка сеизмичното въздействие на гр. София. Втора национална научно-практическа конференция по управление в извънредни ситуации и защита на населението, София – БАН, 9 ноември 2007 г., София – Център за изследвания по национална сигурност и отбрана-БАН, 245-250.20. Александрова И., Б.Бабачкова, E.Ботев, Б.Делибалтова, Б.Димитров, Ч.Добрев, К.Донкова, E.Самарджиева, 1992. Предварителни данни за земетресенията в Балканския полуостров (юли-септември 1992). 1992, БГС, XVIII, 4, 90-93.

1. I.Georgiev, D.Dimitrov, 2006. Assessment of horizontal velocities at SW Bulgaria by GPS. Bulgarian Academy of Sciences, Geodesy 17, Sofia 2006, 15-33

2. I.Georgiev, D.Dimitrov, L.Pashova, M.Ilieva, S.Shanov, G.Nikolov, 2006. Geodynamic study in the region south of Sofia by GPS. National Conference Geosciences 2006, Sofia, 358-361.

3. Gospodinov, S., I. Zdravchev, B. Aleksandrov, E. Peneva, I. Georgiev, Z. Tzenkov, D. Dimitrov, L.Pashova (2002).Multidisciplinary investigation of the recent movements between basic tectonic strictures on the territory of Sowthwest part of Bulgaria.

http://olimpia.topo.auth.gr/GG2002/Session7, 9pages.

21. Александрова И., Б.Бабачкова, E.Ботев, Б.Делибалтова, Б.Димитров, Ч.Добрев, К.Донкова, E.Самарджиева, 1992. Предварителни данни за земетресенията в Балканския полуостров (октомври- декември 1992). 1993, БГС, XIX, 1, 71-74.

1. I.Georgiev, D.Dimitrov, 2006. Assessment of horizontal velocities at SW Bulgaria by GPS. Bulgarian Academy of Sciences, Geodesy 17, Sofia 2006, 15-33

2. I.Georgiev, D.Dimitrov, L.Pashova, M.Ilieva, S.Shanov, G.Nikolov, 2006. Geodynamic study in the region south of Sofia by GPS. National Conference Geosciences 2006, Sofia, 358-361.

3. Gospodinov, S., I. Zdravchev, B. Aleksandrov, E. Peneva, I. Georgiev, Z. Tzenkov, D. Dimitrov, L.Pashova (2002).Multidisciplinary investigation of the recent movements between basic tectonic strictures on the territory of Sowthwest part of Bulgaria.

http://olimpia.topo.auth.gr/GG2002/Session7, 9pages.

22. Ботев Е., E.Самарджиева, Р.Милушев, Б.Димитров, Б.Бабачкова, К.Донкова, Б.Делибалтова, И.Александрова. Предварителни данни за сеизмичните събития, регистрирани от НОТССИ през януари - март 1993 г. 1993, БГС, т. XIX, 3, 95-105.

1. Матова М. Структурна предестинация на сеизмичните прояви през 1993-1996 в района на Симитлийския грабен. Сб. доклади от симпозиума “Геодинамични изследвания, свързани със земетресенията от 1904 г. в района на Крупник-Кресна", Благоевград, 27-28 април 1999, 1999, 116

2. Matova M. Active faults and seismic events of 1993-1996 in the region of the Simitly graben. Reports on Geodesy (Inst. of Geodesy and Geodetic Astr.- Politechnika Warsawska), N4 (49), 2000, p115

3. I.Georgiev, D.Dimitrov, 2006. Assessment of horizontal velocities at SW Bulgaria by GPS. Bulgarian Academy of Sciences, Geodesy 17, Sofia 2006, 15-33

4. I.Georgiev, D.Dimitrov, L.Pashova, M.Ilieva, S.Shanov, G.Nikolov, 2006. Geodynamic study in the region south of Sofia by GPS. National Conference Geosciences 2006, Sofia, 358-361.

5. Gospodinov, S., I. Zdravchev, B. Aleksandrov, E. Peneva, I. Georgiev, Z. Tzenkov, D. Dimitrov, L.Pashova (2002).Multidisciplinary investigation of the recent movements between basic tectonic strictures on the territory of Sowthwest part of Bulgaria.

http://olimpia.topo.auth.gr/GG2002/Session7, 9pages.

25. Симеонова С., Р.Главчева, Д.Солаков, С.Динева, Е.Ботев, Ц.Христова,

Б.Бабачкова, И.Александрова, 1993. Сеизмичност на България през периода

1981-1990., БГС, XIX, 4, 108-118.

1. Шанов С., Ц.Цанков, Г.Николов, А.Бойкова, К.Куртев, 1998. Особености на младата геодинамика на Софийския комплексен грабен. Review of the Bulgarian Geological Society, 59, 1, 3-12.26. Ботев Е., Р.Милушев, Б.Димитров, Б.Бабачкова, К.Донкова, Б.Делибалтова, И.Александрова. Предварителни данни за сеизмичните събития, регистрирани от НОТССИ през април - юни 1993 г. ,1993 г, БГС, т.19, N4, 145-154.

1. Матова М. Структурна предестинация на сеизмичните прояви през 1993-1996 в района на Симитлийския грабен. Сб. доклади от симпозиума “Геодинамични изследвания, свързани със земетресенията от 1904 г. в района на Крупник-Кресна", Благоевград, 27-28 април 1999, 1999, 116

2. Matova M. Active faults and seismic events of 1993-1996 in the region of the Simitly graben. Reports on Geodesy (Inst. of Geodesy and Geodetic Astr.- Politechnika Warsawska), N4 (49), 2000, p115

3. I.Georgiev, D.Dimitrov, 2006. Assessment of horizontal velocities at SW Bulgaria by GPS. Bulgarian Academy of Sciences, Geodesy 17, Sofia 2006, 15-33

4. I.Georgiev, D.Dimitrov, L.Pashova, M.Ilieva, S.Shanov, G.Nikolov, 2006. Geodynamic study in the region south of Sofia by GPS. National Conference Geosciences 2006, Sofia, 358-361.

5. Gospodinov, S., I. Zdravchev, B. Aleksandrov, E. Peneva, I. Georgiev, Z. Tzenkov, D. Dimitrov, L.Pashova (2002).Multidisciplinary investigation of the recent movements between basic tectonic strictures on the territory of Sowthwest part of Bulgaria.

http://olimpia.topo.auth.gr/GG2002/Session7, 9pages.

28. Ботев Е., Р.Милушев, Б.Димитров, Б.Бабачкова, К.Донкова, Б.Делибалтова. Пред варителни данни за сеизмичните събития, регистрирани от НОТССИ през юли – септември 1993 г. 1994 г., БГС, т.20, N1, 72-79.

1. Матова М. Структурна предестинация на сеизмичните прояви през 1993-1996 в района на Симитлийския грабен. Сб. доклади от симпозиума “Геодинамични изследвания, свързани със земетресенията от 1904 г. в района на Крупник-Кресна", Благоевград, 27-28 април 1999, 1999, 116

2. Matova M. Active faults and seismic events of 1993-1996 in the region of the Simitly graben. Reports on Geodesy (Inst. of Geodesy and Geodetic Astr.- Politechnika Warsawska), N4 (49), 2000, p115

3. I.Georgiev, D.Dimitrov, 2006. Assessment of horizontal velocities at SW Bulgaria by GPS. Bulgarian Academy of Sciences, Geodesy 17, Sofia 2006, 15-33

4. I.Georgiev, D.Dimitrov, L.Pashova, M.Ilieva, S.Shanov, G.Nikolov, 2006. Geodynamic study in the region south of Sofia by GPS. National Conference Geosciences 2006, Sofia, 358-361.

5. Gospodinov, S., I. Zdravchev, B. Aleksandrov, E. Peneva, I. Georgiev, Z. Tzenkov, D. Dimitrov, L.Pashova (2002).Multidisciplinary investigation of the recent movements between basic tectonic strictures on the territory of Sowthwest part of Bulgaria.

http://olimpia.topo.auth.gr/GG2002/Session7, 9pages.

29. Ботев, Р.Милушев, Б.Димитров, Б.Бабачкова, К.Донкова, Б.Делибалтова, И.Александрова. Предварителни данни за сеизмичните събития, регистрирани от НОТССИ през октомври- декември 1993 г. БГС, т.20, N2, 1994 г ., 75-83.

1. Матова М. Структурна предестинация на сеизмичните прояви през 1993-1996 в района на Симитлийския грабен. Сб. доклади от симпозиума “Геодинамични изследвания, свързани със земетресенията от 1904 г. в района на Крупник-Кресна", Благоевград, 27-28 април 1999, 1999, 116

2. Matova M. Active faults and seismic events of 1993-1996 in the region of the Simitly graben. Reports on Geodesy (Inst. of Geodesy and Geodetic Astr.- Politechnika Warsawska), N4 (49), 2000, p115

3. I.Georgiev, D.Dimitrov, 2006. Assessment of horizontal velocities at SW Bulgaria by GPS. Bulgarian Academy of Sciences, Geodesy 17, Sofia 2006, 15-33

4. I.Georgiev, D.Dimitrov, L.Pashova, M.Ilieva, S.Shanov, G.Nikolov, 2006. Geodynamic study in the region south of Sofia by GPS. National Conference Geosciences 2006, Sofia, 358-361.

5. Gospodinov, S., I. Zdravchev, B. Aleksandrov, E. Peneva, I. Georgiev, Z. Tzenkov, D. Dimitrov, L.Pashova (2002).Multidisciplinary investigation of the recent movements between basic tectonic strictures on the territory of Sowthwest part of Bulgaria.

http://olimpia.topo.auth.gr/GG2002/Session7, 9pages.

30. Ботев Е., Р.Милушев, Б.Димитров, Б.Бабачкова, К.Донкова, Б.Делибалтова, И.Александрова. Предварителни данни за сеизмичните събития, регистрирани от НОТССИ през януари - март 1994 г. БГС, т.20, N3, 1994 г., 109-119.

1. Матова М. Структурна предестинация на сеизмичните прояви през 1993-1996 в района на Симитлийския грабен. Сб. доклади от симпозиума “Геодинамични изследвания, свързани със земетресенията от 1904 г. в района на Крупник-Кресна", Благоевград, 27-28 април 1999, 1999, 116

2. Matova M. Active faults and seismic events of 1993-1996 in the region of the Simitly graben. Reports on Geodesy (Inst. of Geodesy and Geodetic Astr.- Politechnika Warsawska), N4 (49), 2000, p115

3. I.Georgiev, D.Dimitrov, 2006. Assessment of horizontal velocities at SW Bulgaria by GPS. Bulgarian Academy of Sciences, Geodesy 17, Sofia 2006, 15-33

4. I.Georgiev, D.Dimitrov, L.Pashova, M.Ilieva, S.Shanov, G.Nikolov, 2006. Geodynamic study in the region south of Sofia by GPS. National Conference Geosciences 2006, Sofia, 358-361.

5. Gospodinov, S., I. Zdravchev, B. Aleksandrov, E. Peneva, I. Georgiev, Z. Tzenkov, D. Dimitrov, L.Pashova (2002).Multidisciplinary investigation of the recent movements between basic tectonic strictures on the territory of Sowthwest part of Bulgaria.

http://olimpia.topo.auth.gr/GG2002/Session7, 9pages.

31. Ботев Е., Р.Милушев, Б.Димитров, Б.Бабачкова, К.Донкова, Б.Делибалтова. Предварителни данни за сеизмичните събития, регистрирани от НОТССИ през април - юни 1994 г. БГС, т.20, N4, 1994 г ., 96-106.

1. Матова М. Структурна предестинация на сеизмичните прояви през 1993-1996 в района на Симитлийския грабен. Сб. доклади от симпозиума “Геодинамични изследвания, свързани със земетресенията от 1904 г. в района на Крупник-Кресна", Благоевград, 27-28 април 1999, 1999, 116

2. Matova M. Active faults and seismic events of 1993-1996 in the region of the Simitly graben. Reports on Geodesy (Inst. of Geodesy and Geodetic Astr.- Politechnika Warsawska), N4 (49), 2000, p115

3. I.Georgiev, D.Dimitrov, 2006. Assessment of horizontal velocities at SW Bulgaria by GPS. Bulgarian Academy of Sciences, Geodesy 17, Sofia 2006, 15-33

4. I.Georgiev, D.Dimitrov, L.Pashova, M.Ilieva, S.Shanov, G.Nikolov, 2006. Geodynamic study in the region south of Sofia by GPS. National Conference Geosciences 2006, Sofia, 358-361.

5. Gospodinov, S., I. Zdravchev, B. Aleksandrov, E. Peneva, I. Georgiev, Z. Tzenkov, D. Dimitrov, L.Pashova (2002).Multidisciplinary investigation of the recent movements between basic tectonic strictures on the territory of Sowthwest part of Bulgaria.

http://olimpia.topo.auth.gr/GG2002/Session7, 9pages.

32. Ботев Е., Р.Милушев, Б.Димитров, Б.Бабачкова, К.Донкова. Предвари-телни данни за сеизмичните събития, регистрирани от НОТССИ през юли-септември 1994 г., БГС, т.21, N1, 1995г, 108-120.

1. Матова М. Структурна предестинация на сеизмичните прояви през 1993-1996 в района на Симитлийския грабен. Сб. доклади от симпозиума “Геодинамични изследвания, свързани със земетресенията от 1904 г. в района на Крупник-Кресна", Благоевград, 27-28 април 1999, 1999, 116

2. Matova M. Active faults and seismic events of 1993-1996 in the region of the Simitly graben. Reports on Geodesy (Inst. of Geodesy and Geodetic Astr.- Politechnika Warsawska), N4 (49), 2000, p115

3. I.Georgiev, D.Dimitrov, 2006. Assessment of horizontal velocities at SW Bulgaria by GPS. Bulgarian Academy of Sciences, Geodesy 17, Sofia 2006, 15-33

4. I.Georgiev, D.Dimitrov, L.Pashova, M.Ilieva, S.Shanov, G.Nikolov, 2006. Geodynamic study in the region south of Sofia by GPS. National Conference Geosciences 2006, Sofia, 358-361.

5. Gospodinov, S., I. Zdravchev, B. Aleksandrov, E. Peneva, I. Georgiev, Z. Tzenkov, D. Dimitrov, L.Pashova (2002).Multidisciplinary investigation of the recent movements between basic tectonic strictures on the territory of Sowthwest part of Bulgaria.

http://olimpia.topo.auth.gr/GG2002/Session7, 9pages.

33. Ботев Е., Р.Милушев, Б.Димитров, Б.Бабачкова, К.Донкова, К.Генов. Предварителни данни за сеизмичните събития, регистрирани от НОТССИ през октомври- декември 1994 г. БГС, т.21, N2, 1995 г ., 69-80.

1. Матова М. Структурна предестинация на сеизмичните прояви през 1993-1996 в района на Симитлийския грабен. Сб. доклади от симпозиума “Геодинамични изследвания, свързани със земетресенията от 1904 г. в района на Крупник-Кресна", Благоевград, 27-28 април 1999, 1999, 116

2. Matova M. Active faults and seismic events of 1993-1996 in the region of the Simitly graben. Reports on Geodesy (Inst. of Geodesy and Geodetic Astr.- Politechnika Warsawska), N4 (49), 2000, p115

3. I.Georgiev, D.Dimitrov, 2006. Assessment of horizontal velocities at SW Bulgaria by GPS. Bulgarian Academy of Sciences, Geodesy 17, Sofia 2006, 15-33

4. I.Georgiev, D.Dimitrov, L.Pashova, M.Ilieva, S.Shanov, G.Nikolov, 2006. Geodynamic study in the region south of Sofia by GPS. National Conference Geosciences 2006, Sofia, 358-361.

5. Gospodinov, S., I. Zdravchev, B. Aleksandrov, E. Peneva, I. Georgiev, Z. Tzenkov, D. Dimitrov, L.Pashova (2002).Multidisciplinary investigation of the recent movements between basic tectonic strictures on the territory of Sowthwest part of Bulgaria.

http://olimpia.topo.auth.gr/GG2002/Session7, 9pages.

35. Ботев Е., Р.Милушев, Б.Димитров, Б.Бабачкова, К.Донкова, К.Генов. Предварителни данни за сеизмичните събития, регистрирани от НОТССИ през януари - март 1995 г. БГС, т.21, N3, 1995 г., 77-88.

1. Матова М. Структурна предестинация на сеизмичните прояви през 1993-1996 в района на Симитлийския грабен. Сб. доклади от симпозиума “Геодинамични изследвания, свързани със земетресенията от 1904 г. в района на Крупник-Кресна", Благоевград, 27-28 април 1999, 1999, 116

2. Matova M. Active faults and seismic events of 1993-1996 in the region of the Simitly graben. Reports on Geodesy (Inst. of Geodesy and Geodetic Astr.- Politechnika Warsawska), N4 (49), 2000, p115

3. I.Georgiev, D.Dimitrov, 2006. Assessment of horizontal velocities at SW Bulgaria by GPS. Bulgarian Academy of Sciences, Geodesy 17, Sofia 2006, 15-33

4. I.Georgiev, D.Dimitrov, L.Pashova, M.Ilieva, S.Shanov, G.Nikolov, 2006. Geodynamic study in the region south of Sofia by GPS. National Conference Geosciences 2006, Sofia, 358-361.

5. Gospodinov, S., I. Zdravchev, B. Aleksandrov, E. Peneva, I. Georgiev, Z. Tzenkov, D. Dimitrov, L.Pashova (2002).Multidisciplinary investigation of the recent movements between basic tectonic strictures on the territory of Sowthwest part of Bulgaria.

http://olimpia.topo.auth.gr/GG2002/Session7, 9pages.

36. Ботев Е., Р.Милушев, Б.Димитров, Б.Бабачкова, К.Донкова, К.Генов. Предварителни данни за сеизмичните събития, регистрирани от НОТССИ през април - юни 1995 г. БГС, т.21, N4, 1995 г ., 93-104.

1. Матова М. Структурна предестинация на сеизмичните прояви през 1993-1996 в района на Симитлийския грабен. Сб. доклади от симпозиума “Геодинамични изследвания, свързани със земетресенията от 1904 г. в района на Крупник-Кресна", Благоевград, 27-28 април 1999, 1999, 116

2. Matova M. Active faults and seismic events of 1993-1996 in the region of the Simitly graben. Reports on Geodesy (Inst. of Geodesy and Geodetic Astr.- Politechnika Warsawska), N4 (49), 2000, p115

3. I.Georgiev, D.Dimitrov, 2006. Assessment of horizontal velocities at SW Bulgaria by GPS. Bulgarian Academy of Sciences, Geodesy 17, Sofia 2006, 15-33

4. I.Georgiev, D.Dimitrov, L.Pashova, M.Ilieva, S.Shanov, G.Nikolov, 2006. Geodynamic study in the region south of Sofia by GPS. National Conference Geosciences 2006, Sofia, 358-361.

5. Gospodinov, S., I. Zdravchev, B. Aleksandrov, E. Peneva, I. Georgiev, Z. Tzenkov, D. Dimitrov, L.Pashova (2002).Multidisciplinary investigation of the recent movements between basic tectonic strictures on the territory of Sowthwest part of Bulgaria.http://olimpia.topo.auth.gr/GG2002/Session7, 9pages.37. Solakov D., Simeonova S.(editors), Christova C., Babachkova B., Asparuhova I., Donkova K., Botev E., Glavcheva R., Dineva S., 1993. Bulgaria Catalogue of Earthquakes 1981 - 1990, Bulgarian Academy of Sciences, Geophys. Inst. Seism. Dept., Sofia, 1993, 52 pp.

1. Рангелов Б.,Господинов Д., 1994. Сеизмична активност след земетресението от 31.03.1901 година в района на Шабла-Калиакра. БГС, XX, 2, 44-49.

2. Paskaleva I., Rangelov B., Knoll P., Kovalle G.and Kouteva M., 1994. Investigations related to tectonics and possible induced seismicity of a salt mine district in Bulgaria. Proc.XXIV Gen.Ass.ESC, vIII, Athens, 1319-1326.

3. Orozova-Stanishkova I., Costa G., Vaccari F.and Suhadolc P., 1994. Estimates of 1Hz maximum ground acceleration in Bulgaria for seismic risk reduction purposes. Proc.XXIV Gen.Ass.ESC,vIII, Athens, 1387-1388.

4. Stucchi M., Bonin J., 1994. Earthquake catalogues in Europe: a GSHAP survey. Proc.XXIV Gen.Ass.ESC, vIII, Athens, 1559-1569.

5. Рангелов Б., 1995. Някои опасни екзотични геофизични явления в България БГС, XXI, 1, 78-83.

6. Paskaleva I., Manev G., Kouteva M., 1995. Seismomechanical behaviour of the Mirovo salt diapir (Bulgaria). Ucuncu Ulusal Deprem Muhendisligi Konferansi, Istanbul Turkey, 1995, 275-283.

7. Knoll P., Schrieber B., Kowalle G.,Rother K.; .Paskaleva I., Kouteva M., 1995. Analysis of Dynamic Stability of a System of Caverns In the Salt Diapir of Provadia, Bulgaria. In: Proceedings of the 8th Congress on Rock Mechanics, September 25 - 29, 1995 , Tokyo, Japan, 9pp.

8. van Eck T.and Stoyanov T., 1996. Seismotectonics and seismic hazard modeling for Southern Bulgaria.Tectonophysics, 262, 77-100. imp.f 1.155

9. Orozova-Stanishkova I., Costa G., Vaccari F. and Suhadolc P., 1996. Estimates of 1 Hz maximum acceleration in Bulgaria for seismic risk reduction purposes., Tectonophys. 258, 263-274. imp.f. 1.155

10. Orozova-Stanishkova I., Costa G., Vaccari F. and Suhadolc P., 1996, Deterministic estimates of the seismic hazard in Bulgaria, Seismicity of the Carpato-Balcan region, Proc. XV Congress of the Carpatho-Balcan Geol. Assoc. September 17-20 1995, Athens, Greece, p. 183-185.

11. Алексиев Г., Георгиев Ц.., 1996. Геодинамични проблеми на Краищенско-Средногорската морфоструктурна зона. Проблеми на Географията, БАН, 4, 11-21, 1996.

12. Христосков Л., 1996. Основни етапи и тенденции в развитието на българската сеизмология. БГС, XXI, 2, 12-25.

13. Knoll P., Kowalle G., Rother K., Schreiber B. and Paskaleva I., 1996. Analysis of microtremors within the Provadia region near a salt leaching mine. Pure Appl. Geophys, 147, 2, 389-407. imp.f. 0.84

14. Matova M., Spiridonov H.,.Rangelov B.and Petrov P., 1996. Major Active Faults in Bulgaria. J. of Earth.Pred.Res.,5,3,436-9.

15. Matova M., 1997. About some natural and man-made seismic manifestation in Bulgaria and N Algeria.Eng.Geol. and Environment (Marinos, Koukis,Tsimbaos & Stoumanas eds). Balkema, Roffendam, 859-864.

16. Shanov S.and Dobrev N., 1997. Impact of the seismic processes on the movements along the Krupnik fault zone (SW Bulgaria). Comptes redus de I’Academie bulgare des Sciences,t. 50,6,95-98.

17. Христосков Л., 1998. 70 години от земетресенията в Чирпан и Пловдив през 1928 година. Сб. докл. от симп. “Геодинамични изследвания, свързани със земетресенията от 1928 г. в Чирпан-Пловдив”., 9 октомври 1998 г., 5-21.

18. Рангелов Б., Паскалева И., Кутева М., 1998. Максимални ускорения на земетресенията в района Пловдив-Чирпан през 1928г. Сб. докл. от симп. “Геодинамични изследвания, свързани със земетресенията от 1928 г. в Чирпан-Пловдив”, 9 октомври 1998 г., 67-76.

19. Рангелов Б., Паскалева, И, 1998. Елементи на геотектонскатаобстановка и възстановяване на максимални ускорения от силните земетресения през 1928 г. Сб. докл. от симп. “Геодинамични изследвания, свързани със земетресенията от 1928 г. в Чирпан-Пловдив”, 9 октомври 1998 г.,150-155.

20. Matova M., 1998. Seismic active blocks in the region of Sofia city and its surroundings. Proc. of the II WG Meeting of Int. UNESCO-BAS Project on Land Subsidance, 10-16.

21. Христосков Л., 1999. Преглед върху основните огнищни параметри на силните земетресения от 1904 г. в Струмската сеизмична зона. “Геодинамични изследвания, свързани със земетресенията от 1904 г. в Крупник-Кресна”, Сб. докл., Благоевград, 5-14.

22. Матова М., Ангелова Д., 1999. Неотектонски и сеизмотектонски бележки за грабените в Струмската разломна зона. “Геодинамични изследвания, свързани със земетресенията от 1904 г. В Крупник-Кресна”, Сб. докл., Благоевград, 95-196.

23. Шанов С., Добрев Н., 1999. Реконструкция на тектонското поле на напреженията в епицентралната зона на Крупнишкото земетресение от 04.04.1904. год. “Геодинамични изследвания, свързани със земетресенията от 1904 г. в Крупник-Кресна”, Сб. докл., Благоевград, 117-124.

24. Kostak, B., Dobrev N., Zika P.and Ivanov P.,, 1999. Joint monitoring on a rock base bearing an historical bas-relief. Quarterly J. of Eng. Geol. and Hydrogeol., 31,1,37-45. imp.f 0.5

25. Добрев Н., Кощяк Б., 1999. Тектонски и склонови движения в южната част на Симитлийския грабен и неговата рамка, установени при екстензометричен мониторинг. “Геодинамични изследвания, свързани със земетресенията от 1904 г. в Крупник-Кресна”, Сб. докл., Благоевград, 125-136.

26. Паскалева И., Рангелов Б., 1999. Спектрално временен подход за оценка на сеизмичния риск в района на Кресна. “Геодинамични изследвания, свързани със земетресенията от 1904 г. в Крупник-Кресна”, Сб. докл., Благоевград, 215-222.

27. Mobberley, M., 1999. Astronomical equipment for amateurs. Springer-Verlag London Limited, pp 266.

28. Toteva T., 1999. Recent seismicity in Kresna region and surroundings. Second Balkan Geophysical Congress and Exibition, July 5-9, Istanbul, Turkey, p.69

29. Toteva T., Rizhikova Sn., Rangelov.B., 2000. Recent seismicity in Kresna region and surroundings, in Reports on Geodesy, Politechnika Warszawska, Inst. Geodezh I Astronomh Geodezyjnej, 4(49), 91-93, 2000.

30. Matova M.and Angelova D., 2000. About neotectonics and seismotectonics of grabens in Struma fault zone (SW Bulgaria), in Reports on Geodesy, Politechnika Warszawska, Inst. Geodezh I Astronomh Geodezyjnej, 4(49), 99-110, 2000.

31. Shanov S. and Dobrev N.., 2000. Tectonic stress field in the epicentral area of 04.04.1904 Kroupnik earthquake from strea on slickensides, in Reports on Geodesy, Politechnika Warszawska, Inst. Geodezh I Astronomh Geodezyjnej, 4(49), 117-122, 2000.

32. Dobrev N.and Kostak B., 2000, Monitoring tectonic movements in Simitli Graben, SW Bulgaria. Engineering geology, 57, 3-4, 179-192. imp.f 0.238

33. Rangelov B.,.Rizhikova Sn. and Toteva T., 2001. The erathquake (M7.8) source zone-south-west Bulgaria. Full catalogue and macroseismic maps. Prof. M.Drinov, Acad. Publ. House, S.pp 280, 2001.

34. Matova, M., 2001. Dangerous seismotectonic situation for ancient and mediaeval monuments in Sofia city (Bulgaria). Bulletin of the Geological Society of Greece, XXXIV/5, 1765-1771.

35. Shanov St., K.Kurtev, G.Nikolov, A.Boykova, B.Rangelov. Seismotectonic characteristics of the western periphery of the Rhodope mountain region. Geologica Balcanica, 31, 1-2, 2001, pp 53-66.

36. Kurtev, K., 2002. Tectonic stresses and neotectonic deformations in SW Bulgaria grabens. Bulletin:Classe des sciences mathématiques et natturalles - Sciences natturalles, 125(41), 233-242.

37. Gospodinov, S., I. Zdravchev, B. Aleksandrov, E. Peneva, I. Georgiev, Z.Tzenkov, D. Dimitrov, L.Pashova (2002).Multidisciplinary investigation of the recent movements between basic tectonic strictures on the territory of Sowthwest part of Bulgaria.http://olimpia.topo.auth.gr/GG2002/Session7, 9pages.

38. Faccioli E. and Pessina V., 2003. RISK-UE - Basis of a handbook of earthquake ground motions scenarios - An advanced approach to earthquake risk scenarios with applications to different European towns - Contract: EVK4-CT-2000-00014, Report, 99 pp.

39. Deneva. B., 2004. Investigation concerning Influence оf сeismic аctivity оn тhe regime оf hydrothermal deposit Pchelinski Bani, Bulgaria. Ohrid, FY Republic of Macedonia, 25-29 May 2004.Water bodies protection and Ecohydrology, 1-6.

40. Шаламанов, В. (ръководител) 2004. Изследване за анализ и оценка на системата за защита на населението и реагиране при извънредни ситуации. “Бяла книга по гражданска защита на Р. България, НКС при ПКЗНБАК-ЦИНСО-БАН, С. 2004, сс 203.

41. Kotzev, V, Nakov R., Georgiev Tz., Burchfiel B., King RW., 2006. Crustal motion and strain accumulation in western Bulgaria. Tectonophysics , 413, 127-145. imp. f. 1.675

42. Dobrev N., P.Petrov (2007): Terrain effects caused by April 4, 1904 earthquake, Proc. Second Meeting of the Intl Project “Seismo-hydrogeological vulnerability of the environment and society in the Balkan Region”, Sofia, 22 – 26 Nov. 2006, Geol. Inst. “Acad. Strashimir Dimitrov” of BAS, 139-146

43. Dobrev N., Avramova-Tacheva E.and Kostak B., 2008. Monitoring of the cracks affecting the “Madara Horseman” rock bas-relief, North-East Bulgaria.In Geoarchaeology and Archaeomineralogy (Eds. R. I.Kostov, B. Gaydarska, M. Gurova). Proceedings of the International Conference, 29-30 October 2008 Sofia, Publishing House “St. Ivan Rilski”, Sofia, 385-390.

44. Tsekov M.and Hristova V. , 2010. Lоng-term correlations in Bulgarian seismic data. Annuaire de l’Universite de Sofia “St. Kliment Ohridski”, Faculte de Physique, v. 103, 1-22.

45. Марекова Е.Г., 2011. Дискретност на сеизмичните полета и процеси. Автореферат за присъждане на образователната научна степен 'Доктор'. 35 стр.

46. Шанов С. Курс по Сеизмотектоника, Лекция 7, http://www.geology.bas.bg/lecture/seismo/ seismotectonics-7th%20lecture.pdf

47. Dobrev N., 2011. 3D Monitoring of active fault structures in the Krupnik-Kresna seismic zone, SW Bulgaria. Acta Geodyn. Geomater., Vol. 8, No. 4 (164), 377–388. imp.f. 0.45239. Главчева Р., Ц.Георгиев, Е.Ботев, Б.Бабачкова, Т.Тотева. Софийската котловина и земетресението от 14.12.1995г. БГС, т.22, N3, 1996 г. , 44-50.

1. Slavov S., I. Paskaleva, M. Kouteva, F. Vaccari and G.F. Panza. (2004): Deterministic Earthquake Scenarios for the City of Sofia. Pure and Applied Geophysics , Volume 161, Issue 5-6, 1221-1237.

2. Paskaleva I., M. Kouteva and G. Panza (2004): Earthquake engineering Applications of geophisical and seismological data: case studies of Sofia and Russe, Bulgaria, Fourth National Conference with International Participation “Geophysiscs in economic activity, environment and cultural heritage investigations”, 4-5 Oct. 2004, Sofia, Book of Abstracts, publ. by Bulg. Geophys. Society, 85 – 87.

3. Паскалева И., М. Кутева (2007): Детерминистичен подход за оценка сеизмичното въздействие на гр. София. Втора национална научно-практическа конференция по управление в извънредни ситуации и защита на населението, София – БАН, 9 ноември 2007 г., София – Център за изследвания по национална сигурност и отбрана-БАН, 245-250.

4. S. Slavov, I.Paskaleva, M.Kouteva, F.Vaccari and G. F. Panza. Deterministic Earthquake Scenarios for the City of Sofia. Pure appl. geophys. 161 (2004) 1221–1237 imp.f.1.01

5. I.Paskaleva, M.Kouteva, F.Vaccari and G. F. Panza . Some Contributions of the Neo-Deterministic Seismic Hazard Assessment Approach to Earthquake Risk Assessment for the City of Sofia. Pure Appl. Geophys. 168 (2011), 521–541 imp.f.1.0140. Е.Ботев, Р.Милушев, Б.Димитров, Б.Бабачкова, К.Донкова, И.Александрова, Б.Делибалтова, С.Величкова, Е.Самарджиева, К.Генов, Ц.Христова, Сн.Рижикова . Сеизмични прояви на територията на България по данни от регистрацията на НОТССИ през перриода 1991 - 1995 г. БГС, т.22, N2, 1996 г.

  1. Велев А. Дълбочинно сеизмично профилиране на земната кора по регионален профил Ивайловград-Ардино. БГС, XXII, 2, 1996,91-109.

42. Ботев Е., Р.Милушев, Б.Димитров, Б.Бабачкова, К.Донкова, К.Генов, Сн.Рижикова. Предварителни данни за сеизмичните събития, регистрирани от НОТССИ през юли-септември 1995 г., БГС, т.22, N1, 1996, 77-87.

1. Матова М. Структурна предестинация на сеизмичните прояви през 1993-1996 в района на Симитлийския грабен. Сб. доклади от симпозиума “Геодинамични изследвания, свързани със земетресенията от 1904 г. в района на Крупник-Кресна", Благоевград, 27-28 април 1999, 1999, 116

2. Matova M. Active faults and seismic events of 1993-1996 in the region of the Simitly graben. Reports on Geodesy (Inst. of Geodesy and Geodetic Astr.- Politechnika Warsawska), N4 (49), 2000, p115

3. I.Georgiev, D.Dimitrov, 2006. Assessment of horizontal velocities at SW Bulgaria by GPS. Bulgarian Academy of Sciences, Geodesy 17, Sofia 2006, 15-33

4. I.Georgiev, D.Dimitrov, L.Pashova, M.Ilieva, S.Shanov, G.Nikolov, 2006. Geodynamic study in the region south of Sofia by GPS. National Conference Geosciences 2006, Sofia, 358-361.

5. Gospodinov, S., I. Zdravchev, B. Aleksandrov, E. Peneva, I. Georgiev, Z. Tzenkov, D. Dimitrov, L.Pashova (2002).Multidisciplinary investigation of the recent movements between basic tectonic strictures on the territory of Sowthwest part of Bulgaria.http://olimpia.topo.auth.gr/GG2002/Session7, 9pages.43. Ботев Е., Р.Милушев, Б.Димитров, Б.Бабачкова, К.Донкова, К.Генов, Сн.Рижикова. Предварителни данни за сеизмичните събития, регистрирани от НОТССИ през октомври- декември 1995 г. БГС, т.22, N2, 1996 г ., 115-126.

1. Матова М. Структурна предестинация на сеизмичните прояви през 1993-1996 в района на Симитлийския грабен. Сб. доклади от симпозиума “Геодинамични изследвания, свързани със земетресенията от 1904 г. в района на Крупник-Кресна", Благоевград, 27-28 април 1999, 1999, 116

2. Matova M. Active faults and seismic events of 1993-1996 in the region of the Simitly graben. Reports on Geodesy (Inst. of Geodesy and Geodetic Astr.- Politechnika Warsawska), N4 (49), 2000, p115

3. I.Georgiev, D.Dimitrov, 2006. Assessment of horizontal velocities at SW Bulgaria by GPS. Bulgarian Academy of Sciences, Geodesy 17, Sofia 2006, 15-33

4. I.Georgiev, D.Dimitrov, L.Pashova, M.Ilieva, S.Shanov, G.Nikolov, 2006. Geodynamic study in the region south of Sofia by GPS. National Conference Geosciences 2006, Sofia, 358-361.

5. Gospodinov, S., I. Zdravchev, B. Aleksandrov, E. Peneva, I. Georgiev, Z. Tzenkov, D. Dimitrov, L.Pashova (2002).Multidisciplinary investigation of the recent movements between basic tectonic strictures on the territory of Sowthwest part of Bulgaria.http://olimpia.topo.auth.gr/GG2002/Session7, 9pages.44. Ботев Е., Р.Милушев, Б.Димитров, Б.Бабачкова, К.Донкова, К.Генов, T.Tотева . Предварителни данни за сеизмичните събития, регистрирани от НОТССИ през януари - март 1996 г. БГС, т.22, N3, 1996 г ., 108-119.

1. Матова М. Структурна предестинация на сеизмичните прояви през 1993-1996 в района на Симитлийския грабен. Сб. доклади от симпозиума “Геодинамични изследвания, свързани със земетресенията от 1904 г. в района на Крупник-Кресна", Благоевград, 27-28 април 1999, 1999, 116

2. Matova M. Active faults and seismic events of 1993-1996 in the region of the Simitly graben. Reports on Geodesy (Inst. of Geodesy and Geodetic Astr.- Politechnika Warsawska), N4 (49), 2000, p115

3. I.Georgiev, D.Dimitrov, 2006. Assessment of horizontal velocities at SW Bulgaria by GPS. Bulgarian Academy of Sciences, Geodesy 17, Sofia 2006, 15-33

4. I.Georgiev, D.Dimitrov, L.Pashova, M.Ilieva, S.Shanov, G.Nikolov, 2006. Geodynamic study in the region south of Sofia by GPS. National Conference Geosciences 2006, Sofia, 358-361.

5. Gospodinov, S., I. Zdravchev, B. Aleksandrov, E. Peneva, I. Georgiev, Z. Tzenkov, D. Dimitrov, L.Pashova (2002).Multidisciplinary investigation of the recent movements between basic tectonic strictures on the territory of Sowthwest part of Bulgaria.http://olimpia.topo.auth.gr/GG2002/Session7, 9pages.45. Ботев Е., Р.Милушев, Б.Димитров, Б.Бабачкова, К.Донкова, К.Генов, Сн.Рижикова. Предварителни данни за сеизмичните събития, регистрирани от НОТССИ през април - юни 1996 г. БГС, т.22, N4, 1996 г, 83-97.

1. Матова М. Структурна предестинация на сеизмичните прояви през 1993-1996 в района на Симитлийския грабен. Сб. доклади от симпозиума “Геодинамични изследвания, свързани със земетресенията от 1904 г. в района на Крупник-Кресна", Благоевград, 27-28 април 1999, 1999, 116

2. Matova M. Active faults and seismic events of 1993-1996 in the region of the Simitly graben. Reports on Geodesy (Inst. of Geodesy and Geodetic Astr.- Politechnika Warsawska), N4 (49), 2000, p115

3. I.Georgiev, D.Dimitrov, 2006. Assessment of horizontal velocities at SW Bulgaria by GPS. Bulgarian Academy of Sciences, Geodesy 17, Sofia 2006, 15-33

4. I.Georgiev, D.Dimitrov, L.Pashova, M.Ilieva, S.Shanov, G.Nikolov, 2006. Geodynamic study in the region south of Sofia by GPS. National Conference Geosciences 2006, Sofia, 358-361.

5. Gospodinov, S., I. Zdravchev, B. Aleksandrov, E. Peneva, I. Georgiev, Z. Tzenkov, D. Dimitrov, L.Pashova (2002).Multidisciplinary investigation of the recent movements between basic tectonic strictures on the territory of Sowthwest part of Bulgaria.http://olimpia.topo.auth.gr/GG2002/Session7, 9pages.49. Ботев Е., Р.Милушев, Б.Димитров, Б.Бабачкова, К.Донкова, К.Генов, Т.Тотева, И.Цончева. Предварителни данни за сеизмичните събития, регистрирани от НОТССИ през юли-септември 1996 г. БГС, т.23, N1-2, 1997 г, 136-147.

1. Матова М. Структурна предестинация на сеизмичните прояви през 1993-1996 в района на Симитлийския грабен. Сб. доклади от симпозиума “Геодинамични изследвания, свързани със земетресенията от 1904 г. в района на Крупник-Кресна", Благоевград, 27-28 април 1999, 1999, 116

2. Matova M. Active faults and seismic events of 1993-1996 in the region of the Simitly graben. Reports on Geodesy (Inst. of Geodesy and Geodetic Astr.- Politechnika Warsawska), N4 (49), 2000, p115

3. I.Georgiev, D.Dimitrov, 2006. Assessment of horizontal velocities at SW Bulgaria by GPS. Bulgarian Academy of Sciences, Geodesy 17, Sofia 2006, 15-33

4. I.Georgiev, D.Dimitrov, L.Pashova, M.Ilieva, S.Shanov, G.Nikolov, 2006. Geodynamic study in the region south of Sofia by GPS. National Conference Geosciences 2006, Sofia, 358-361.

5. Gospodinov, S., I. Zdravchev, B. Aleksandrov, E. Peneva, I. Georgiev, Z. Tzenkov, D. Dimitrov, L.Pashova (2002).Multidisciplinary investigation of the recent movements between basic tectonic strictures on the territory of Sowthwest part of Bulgaria.http://olimpia.topo.auth.gr/GG2002/Session7, 9pages.50. Ботев Е., Р.Милушев, Б.Димитров, Б.Бабачкова, К.Донкова, К.Генов, Т.Тотева, И.Цончева. Предварителни данни за сеизмичните събития, регистрирани от НОТССИ през октомври- декември 1996 г. БГС, т.23, N1-2, 1997 г ., 148-159.

1. Матова М. Структурна предестинация на сеизмичните прояви през 1993-1996 в района на Симитлийския грабен. Сб. доклади от симпозиума “Геодинамични изследвания, свързани със земетресенията от 1904 г. в района на Крупник-Кресна", Благоевград, 27-28 април 1999, 1999, 116

2. Matova M. Active faults and seismic events of 1993-1996 in the region of the Simitly graben. Reports on Geodesy (Inst. of Geodesy and Geodetic Astr.- Politechnika Warsawska), N4 (49), 2000, p115

3. I.Georgiev, D.Dimitrov, 2006. Assessment of horizontal velocities at SW Bulgaria by GPS. Bulgarian Academy of Sciences, Geodesy 17, Sofia 2006, 15-33

4. I.Georgiev, D.Dimitrov, L.Pashova, M.Ilieva, S.Shanov, G.Nikolov, 2006. Geodynamic study in the region south of Sofia by GPS. National Conference Geosciences 2006, Sofia, 358-361.

5. Gospodinov, S., I. Zdravchev, B. Aleksandrov, E. Peneva, I. Georgiev, Z. Tzenkov, D. Dimitrov, L.Pashova (2002).Multidisciplinary investigation of the recent movements between basic tectonic strictures on the territory of Sowthwest part of Bulgaria.http://olimpia.topo.auth.gr/GG2002/Session7, 9pages.51. Ботев Е., Д.Димитров. Сеизмични прояви в Горнотракийската низина през периода 1980-1997 и връзката им с главните разломи на земетресения-та през 1928 г. Сборник доклади от симпозиума "Геодинамични изследвания свързани със земетресенията от 1928 г. в Чирпан - Пловдив", София, 1998, 47-59.

1. Varbanov A. and I.Yotov, 2004. Effect of groundwater level fluctuations on terrein deformations and increasing of the seismic hazard for the case study of the horizontal village Plovdiv district. In: “Proc. of the Symp. “Seismo-hydrogeological vulnerability of the environment and society in the Balkan region”, Bulg.Acad. of Sci., 2004, 81-88.52. E.Botev, B.Babachkova, B.Dimitrov, S.Velichkova, I.Tzoncheva, K.Donkova, T.Toteva. Preliminary data on the seismic events recorded by NOTSSI in January-June 1997. Bulg.Geoph.Journal, v.XXIII, N3-4, Sofia 1998, 170-178

1. I.Georgiev, D.Dimitrov, 2006. Assessment of horizontal velocities at SW Bulgaria by GPS. Bulgarian Academy of Sciences, Geodesy 17, Sofia 2006, 15-33

2. I.Georgiev, D.Dimitrov, L.Pashova, M.Ilieva, S.Shanov, G.Nikolov, 2006. Geodynamic study in the region south of Sofia by GPS. National Conference Geosciences 2006, Sofia, 358-361.

3. Gospodinov, S., I. Zdravchev, B. Aleksandrov, E. Peneva, I. Georgiev, Z. Tzenkov, D. Dimitrov, L.Pashova (2002).Multidisciplinary investigation of the recent movements between basic tectonic strictures on the territory of Sowthwest part of Bulgaria.http://olimpia.topo.auth.gr/GG2002/Session7, 9pages.54. D.Josifov, E.Botev, M.Ilieva. Deep structure and seismicity of Sofia Valley. Geophysical J., v.17, 1998

1. Ценко Ценков. Геодезични изследвания на площадката на телевизионната кула“Копитото”. Геодезия, Картография, Земеустройство. 15, 2004,55. Yegorova Т., V.Kozlenko, V.Starostenko, E.Botev. Density inhomogeneities of the upper mantle of the Central Balkans. Geophys. J. Int., v.132, 1998, 283-294.

1. Ioane D.1 & Diaconescu M. Regional tectonics in the Balkan region as inferred from the interpretation of geophysical data. 5th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology Thessaloniki, Greece, 14-20 April 2004

2. Shan, L.-Y., Zhang, X.-M. Solar neutrino zenith angle distribution and uncertainty in Earth's matter density. Physical Review D, 2002,65 (11) , art. no. 113011 imp.f 1.282.

3. Shan, L.-Y., Young, B.-L., Zhang, X. CP violating neutrino oscillation and uncertainties in Earth matter density. Physical Review D, 2002, 66 (5) , art. no. 053012 imp.f 1.282

Gu, P.-H. Earth matter density uncertainty in atmospheric neutrino oscillations. Physical Review D -,2005, v 72 (9) , art. no. 097301 imp.f 1.282

4. D. Ioane, D. Ion. A 3D crustal gravity modelling of the Romanian territory. Journal of Balkan Geophysical Society, Vol.8, No 4, November 2005, p.189-19858. Botev Е., D.Dimitrov, S.Dimitrova. Weak seismicity and strong earthquakes in the Upper Thrace valley in Bulgaria. Book of abstracts of II National Geophysical Conference, Sofia, 1998, 62.

1. Стефан Шанов. Хабиталитационен труд за получаване на академичната длъжност професор в Геол. Инст. БАН, 1999.59. E.Botev, B.Babachkova, B.Dimitrov, S.Velichkova, I.Tzoncheva, K.Donkova, T.Toteva. Preliminary data on the seismic events recorded by NOTSSI in July-December 1997. Bulg.Geoph.Journal, v.XXIV, N1-2, Sofia 1998, 170-178

1. I.Georgiev, D.Dimitrov, 2006. Assessment of horizontal velocities at SW Bulgaria by GPS. Bulgarian Academy of Sciences, Geodesy 17, Sofia 2006, 15-33

2. I.Georgiev, D.Dimitrov, L.Pashova, M.Ilieva, S.Shanov, G.Nikolov, 2006. Geodynamic study in the region south of Sofia by GPS. National Conference Geosciences 2006, Sofia, 358-361.

3. Gospodinov, S., I. Zdravchev, B. Aleksandrov, E. Peneva, I. Georgiev, Z. Tzenkov, D. Dimitrov, L.Pashova (2002).Multidisciplinary investigation of the recent movements between basic tectonic strictures on the territory of Sowthwest part of Bulgaria.http://olimpia.topo.auth.gr/GG2002/Session7, 9pages.62. E.Botev, B.Babachkova, B.Dimitrov, S.Velichkova, I.Tzoncheva and K.Donkova. Preliminary data on the seismic events recorded by NOTSSI in January-June 1998. Bulg.Geoph.Journal, v.XXV, N1-4, Sofia 2000, рр192-203.

1. I.Georgiev, D.Dimitrov, 2006. Assessment of horizontal velocities at SW Bulgaria by GPS. Bulgarian Academy of Sciences, Geodesy 17, Sofia 2006, 15-33

2. I.Georgiev, D.Dimitrov, L.Pashova, M.Ilieva, S.Shanov, G.Nikolov, 2006. Geodynamic study in the region south of Sofia by GPS. National Conference Geosciences 2006, Sofia, 358-361.

3. Gospodinov, S., I. Zdravchev, B. Aleksandrov, E. Peneva, I. Georgiev, Z. Tzenkov, D. Dimitrov, L.Pashova (2002).Multidisciplinary investigation of the recent movements between basic tectonic strictures on the territory of Sowthwest part of Bulgaria.http://olimpia.topo.auth.gr/GG2002/Session7, 9pages.63. E.Botev, B.Babachkova, B.Dimitrov, S.Velichkova, I.Tzoncheva and K.Donkova. Preliminary data on the seismic events recorded by NOTSSI in July-December 1998. Bulg.Geoph.Journal, v.XXV, N1-4, Sofia 2000, 204-214.

1. I.Georgiev, D.Dimitrov, 2006. Assessment of horizontal velocities at SW Bulgaria by GPS. Bulgarian Academy of Sciences, Geodesy 17, Sofia 2006, 15-33

2. I.Georgiev, D.Dimitrov, L.Pashova, M.Ilieva, S.Shanov, G.Nikolov, 2006. Geodynamic study in the region south of Sofia by GPS. National Conference Geosciences 2006, Sofia, 358-361.

3. Gospodinov, S., I. Zdravchev, B. Aleksandrov, E. Peneva, I. Georgiev, Z. Tzenkov, D. Dimitrov, L.Pashova (2002).Multidisciplinary investigation of the recent movements between basic tectonic strictures on the territory of Sowthwest part of Bulgaria.http://olimpia.topo.auth.gr/GG2002/Session7, 9pages.64. E.Botev, B.Babachkova, B.Dimitrov, S.Velichkova, I.Tzoncheva and K.Donkova. Preliminary data on the seismic events recorded by NOTSSI in January-June 1999. Bulg.Geoph.Journal, v.XXV, N1-4, Sofia 2000,рр215-224.

1. I.Georgiev, D.Dimitrov, 2006. Assessment of horizontal velocities at SW Bulgaria by GPS. Bulgarian Academy of Sciences, Geodesy 17, Sofia 2006, 15-33

2. I.Georgiev, D.Dimitrov, L.Pashova, M.Ilieva, S.Shanov, G.Nikolov, 2006. Geodynamic study in the region south of Sofia by GPS. National Conference Geosciences 2006, Sofia, 358-361.

3. Gospodinov, S., I. Zdravchev, B. Aleksandrov, E. Peneva, I. Georgiev, Z. Tzenkov, D. Dimitrov, L.Pashova (2002).Multidisciplinary investigation of the recent movements between basic tectonic strictures on the territory of Sowthwest part of Bulgaria.http://olimpia.topo.auth.gr/GG2002/Session7, 9pages.66. E.Botev, D.Dimitrov and S.Dimitrova. Seismicity in the Upper Thrace lowland during the period 1980-1997 and its relation with the main 1928 earthquakes faults. Reports on Geodesy (Inst. of Geodesy and Geodetic Astr.- Politechnika Warsawska), N3 (48), 2000, pp57-66.

1. Rizhikova Sn., T.Toteva. Maritza region seismic activity during the fifty years “calm” period (1931 – 1980). . Reports on Geodesy (Inst. of Geodesy and Geodetic Astr.- Politechnika Warsawska), N3 (48), 2000, p52.67. Botev E. Seismicity during the period 1980-1999 in the Kroupnik source zone and associated regions. Reports on Geodesy (Inst. of Geodesy and Geodetic Astr.- Politechnika Warsawska), N4 (49), 2000, pp81-90.

1. I.Georgiev, D.Dimitrov, 2006. Assessment of horizontal velocities at SW Bulgaria by GPS. Bulgarian Academy of Sciences, Geodesy 17, Sofia 2006, 15-33.

2. I.Georgiev, D.Dimitrov, L.Pashova, T.Beljashki, S.Shanov, G.Nikolov, G.Marinov, 2006. Geodetic monitoring of the recent crustal movements in SWBulgaria. . National Conference Geosciences 2006, Sofia, pp 354-356.

3. I.Georgiev, D.Dimitrov, T.Beljashki, L.Pashova, S.Shanov, G.Nikolov, 2007. Geodetic constraints on kinematics of SWBulgaria from GPS and leveling data. In: Geodynamics of Aegean and Anatolia. Geol.Society, London, Special publications 2007, 291, 143-157.

4. I.Georgiev, D.Dimitrov, L.Pashova, S.Shanov, G.Nikolov, 2007. Geodetic contribution to the geodynamics of SW Bulgaria. Comptes rendus de l’Ac.bulg. de Sciences, v60, N2, 165-168. imp.f 0.204.

70. E.Botev, B.Babachkova, B.Dimitrov, S.Velichkova, I.Tzoncheva and K.Donkova. Preliminary data on the seismic events recorded by NOTSSI in July-December 1999. Bulg.Geoph.Journal, v.XXVI, N1-4, Sofia 2000,pp28-39.

1. I.Georgiev, D.Dimitrov, 2006. Assessment of horizontal velocities at SW Bulgaria by GPS. Bulgarian Academy of Sciences, Geodesy 17, Sofia 2006, 15-33

2. I.Georgiev, D.Dimitrov, L.Pashova, M.Ilieva, S.Shanov, G.Nikolov, 2006. Geodynamic study in the region south of Sofia by GPS. National Conference Geosciences 2006, Sofia, 358-361.

3. Gospodinov, S., I. Zdravchev, B. Aleksandrov, E. Peneva, I. Georgiev, Z. Tzenkov, D. Dimitrov, L.Pashova (2002).Multidisciplinary investigation of the recent movements between basic tectonic strictures on the territory of Sowthwest part of Bulgaria.http://olimpia.topo.auth.gr/GG2002/Session7, 9pages.

4. Paskaleva I., Sv.Simeonov, N.Koleva, Kouteva M., K.Hadjiiski 2008. An assessment of the parameters controlling seismic input for the design and construction of a high-rise building: a case study for the city of Sofia . In Harmonization of Seismic Hazard in Vrancea Zone with Special Emphasis on Seismic Risk Reduction, Edts A.Zaicenco, I.Craifaleanu, I.Paskaleva. NATO Science for Peace and Security Series-C. Environmental Security, Springer, 197-223.

5. Paskaleva I., M.Matova and G.Frangov, 2004. Expert assessment of the displacements provoked by Seismic events:case study for the Sofia metropolitan area. Pure and Applied Geophysics, 161,pp.1265-1283. imp.f. 1.01

6. Radeva, S. I Paskaleva , D Radev , G Panza , 2006, Site dependent estimation of the seismic strong motion - Case study for Sofia region, Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica, Volume 41, Numbers 3-4/ September 2006, 395 – 407. imp.f. 0.298

7. Radeva S., R.J. Scherer, I. Paskaleva and D. Radev, 2006. Seismic estimation for Sofia region withneural modeling. Joint International Conference on Computing and Decision Making in Civil and Building Engineering, June, 2006, Montréal, Canada. This work is a part of international NATO science project CLG 981966 and research project TH1511/05 of Bulgarian Science Fund at Ministry of Education and Science, pp 1074. E.Botev, B.Babachkova, B.Dimitrov, S.Velichkova, I.Tzoncheva and K.Donkova. Preliminary data on the seismic events recorded by NOTSSI in January-June 2000. Bulg.Geoph.Journal, v.XXVII, N1-4, Sofia 2001, pp 52-61.

1. I.Georgiev, D.Dimitrov, 2006. Assessment of horizontal velocities at SW Bulgaria by GPS. Bulgarian Academy of Sciences, Geodesy 17, Sofia 2006, 15-33

2. I.Georgiev, D.Dimitrov, L.Pashova, M.Ilieva, S.Shanov, G.Nikolov, 2006. Geodynamic study in the region south of Sofia by GPS. National Conference Geosciences 2006, Sofia, 358-361.

3. Gospodinov, S., I. Zdravchev, B. Aleksandrov, E. Peneva, I. Georgiev, Z. Tzenkov, D. Dimitrov, L.Pashova (2002).Multidisciplinary investigation of the recent movements between basic tectonic strictures on the territory of Sowthwest part of Bulgaria.http://olimpia.topo.auth.gr/GG2002/Session7, 9pages.75. E.Botev, B.Babachkova, B.Dimitrov, S.Velichkova, I.Tzoncheva and K.Donkova. Preliminary data on the seismic events recorded by NOTSSI in July-December 2000. Bulg.Geoph.Journal, v.XXVII, N1-4, Sofia 2001, pp 62-71.

1. I.Georgiev, D.Dimitrov, 2006. Assessment of horizontal velocities at SW Bulgaria by GPS. Bulgarian Academy of Sciences, Geodesy 17, Sofia 2006, 15-33

2. I.Georgiev, D.Dimitrov, L.Pashova, M.Ilieva, S.Shanov, G.Nikolov, 2006. Geodynamic study in the region south of Sofia by GPS. National Conference Geosciences 2006, Sofia, 358-361.

3. Gospodinov, S., I. Zdravchev, B. Aleksandrov, E. Peneva, I. Georgiev, Z. Tzenkov, D. Dimitrov, L.Pashova (2002).Multidisciplinary investigation of the recent movements between basic tectonic strictures on the territory of Sowthwest part of Bulgaria.http://olimpia.topo.auth.gr/GG2002/Session7, 9pages.76. Dimitrov, D., I. Georgiev, L. Paschova, L. Stoyanov, E. Botev (2001), “Results from geodetic and seismic monitoring in the region of Sofia”, International Project UNESCO, Proceedings of the Final Working Group Meeting, 27.06. - 30.06.2001, Sofia, Bulgaria, pp 103-110.

1. Matova M. Seismotectonic danger for medieval Dragalevtsi monastery (Sofia, Bulgaria). Historical Constructions, P.B. Lourenço, P. Roca (Eds.), Guimarães, 2001, pp 897-902.


2. Matova M. Natural and man-induced seismic danger for national cultural heritage of Sofia (Bulgaria).

3. Matova M. Sesmotectonic danger for three cultural monuments in Sofia. Journal of Geological Society, Sofia , 209-212.


4. Matova M. Dangerous seismotectonic situation for ancient and mediaeval monuments in Sofia City (Bulgaria). Bulletin of Geological Society of Greece, 34, 5, 1765 – 1771.

80. Dimitrov. D., I. Georgiev, E. Botev (2001). New results from Geodetic monitoring of the

Kroupnik-Kresna seismotectonik area (South-West Bulgaria). Geologica Balcanica. 31. 1-2,

ISSN 0324-0894, p. 99-100.

1. Ценков. Ц. (2004). “Моделиране на геодинамични процеси по резултати от геодезическиизмервания”, Хабиталитационен труд за получаване на академична длъжност „професор”, ВСУ“Л. Каравелов”, София.81. E.Botev, B.Babachkova, B.Dimitrov, S.Velichkova, I.Tzoncheva , K.Donkova and S.Dimitrova . Preliminary data on the seismic events recorded by NOTSSI in January-June 2001. Bulg.Geoph.Journal, v.XXVIII, N1-4, Sofia 2002, pp 23-31

1. I.Georgiev, D.Dimitrov, 2006. Assessment of horizontal velocities at SW Bulgaria by GPS. Bulgarian Academy of Sciences, Geodesy 17, Sofia 2006, 15-33

2. I.Georgiev, D.Dimitrov, L.Pashova, M.Ilieva, S.Shanov, G.Nikolov, 2006. Geodynamic study in the region south of Sofia by GPS. National Conference Geosciences 2006, Sofia, 358-361.

3. Gospodinov, S., I. Zdravchev, B. Aleksandrov, E. Peneva, I. Georgiev, Z. Tzenkov, D. Dimitrov, L.Pashova (2002).Multidisciplinary investigation of the recent movements between basic tectonic strictures on the territory of Sowthwest part of Bulgaria.http://olimpia.topo.auth.gr/GG2002/Session7, 9pages.82. Georgiev, I., L. Pashova, G. Nikolov, E. Botev, D. Dimitrov, SI. Gospodinov, I. Zdravchev, B. Aleksandrov (2003). Regional geodynamic GPS network in SW Bulgaria: geological and geophysical background, status and perspectives. Bulgarian Geophysical Journal, 2002, V.28, 1-4, ISSN 1311-753X, p. 78-90.

1. Ценков. Ц. (2004). “Моделиране на геодинамични процеси по резултати от геодезическиизмервания”, Хабиталитационен труд за получаване на академична длъжност „професор”, ВСУ“Л. Каравелов”, София.89. I.Georgiev., L. Pashova, D. Dimitrov, G. Nikolov, S. Chanov, E. Botev, S. Gospodinov, I. Zdravchev and B. Alexandrov (2002), “GPS network for geodynamic investigation in the region of Southwest Bulgaria”, 3rd Balkan Geophysical Congress and Exhibition, 24-28 June, Sofia, Book of abstracts, 345-346.

1. Rangelov B. Seismicity and site effects on the Sofia valley district. International Project UNESCO, Proceedings of the First Working Group Meeting, 31.10. - 3.11.1996, Sofia, 1996.90. E.Botev, B.Babachkova, B.Dimitrov, S.Velichkova, I.Tzoncheva and K.Donkova. Preliminary data on the seismic events recorded by NOTSSI in July-December 2001. Bulg.Geoph.Journal, v.XXIX, N1-4, Sofia 2003, 74-82.

1. I.Georgiev, D.Dimitrov, 2006. Assessment of horizontal velocities at SW Bulgaria by GPS. Bulgarian Academy of Sciences, Geodesy 17, Sofia 2006, 15-33

2. I.Georgiev, D.Dimitrov, L.Pashova, M.Ilieva, S.Shanov, G.Nikolov, 2006. Geodynamic study in the region south of Sofia by GPS. National Conference Geosciences 2006, Sofia, 358-361.

3. Gospodinov, S., I. Zdravchev, B. Aleksandrov, E. Peneva, I. Georgiev, Z. Tzenkov, D. Dimitrov, L.Pashova (2002).Multidisciplinary investigation of the recent movements between basic tectonic strictures on the territory of Sowthwest part of Bulgaria.http://olimpia.topo.auth.gr/GG2002/Session7, 9pages.91. Glavcheva R., E. Botev, B. Rangelov. Observations and monitoring of the seismicity in Bulgaria. CSEM /EMSC Newsletter N 19, 2003, pp. 8-11

1. Bayliss T.J. and P.W. Burton (2004): A preliminary seismic hazard assessment for Bulgaria using extreme values and cumulative strain energy release techniques, Fourth National Conference with International Participation “Geophysiscs in economic activity, environment and cultural heritage investigations”, 4-5 Oct. 2004, Sofia, Book of Abstracts, publ. by Bulg. Geophys. Society, 54 – 55.

2. Bayliss T. J. and P. W. Burton (2007): A new earthquake catalogue for Bulgaria and the conterminous Balkan high hazard region. Nat. Hazards Earth Syst. Sci. (NHESS), 7, 345–359.

Imp.f.1.57

92. E.Botev, B.Babachkova, B.Dimitrov, S.Velichkova, I.Tzoncheva and K.Donkova. Preliminary data on the seismic events recorded by NOTSSI in January-June 2002. Bulg.Geoph.Journal, v.XXIX, N1-4, Sofia 2003, 83-91.

1. I.Georgiev, D.Dimitrov, 2006. Assessment of horizontal velocities at SW Bulgaria by GPS. Bulgarian Academy of Sciences, Geodesy 17, Sofia 2006, 15-33

2. I.Georgiev, D.Dimitrov, L.Pashova, M.Ilieva, S.Shanov, G.Nikolov, 2006. Geodynamic study in the region south of Sofia by GPS. National Conference Geosciences 2006, Sofia, 358-361.

94. Botev E. A. and R. P. Glavcheva R. Modern Earthquake Monitoring in Central Balkan Region. Proceedings of International Conference on Recent Advances in Space Technologies (RAST 2003), Nov. 20-22, 2003, Istanbul, (Eds.: S. Kurnaz, F. Ince, S. Onbasioglu) Turkish Air Force Academy-Bogazici Univ.-Istanbul Techn. Univ.-Maltepe Univ.-Old Dominion Univ.-Virginia Polytechnic Univ., 2003, 200-205.

1. NASA Astrophysics Data System (ADS) IEEE Catalog Number 03EX743. ISBN: 0-7803-8142-4. Library of Congress Catalog Card Number 2003109595. Published by the Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2003, p.208, Bibliographic Code: 2003rast.conf..208BКаталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
2012 -> Критерии за отпускане на еднократна финансова помощ и награждаване на жители на община елхово I общи положения
2012 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2014 г
2012 -> Област враца походът се провежда под патронажа на
2012 -> София-град Актуализиран на Педагогически съвет №8/04. 09. 2012 г
2012 -> Програма за развитие на селските райони европейски земеделски фонд за развитие на селските райони европа инвестира в селските райони
2012 -> Книгата е създадена по действителен случай. Имената на описаните места и действащите лица са променени
2012 -> Относно Обособена позиция №1


Сподели с приятели:
  1   2
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница