1. Фундаментална икономическа теория – обект и клонове на икономическата наука, определение и функции на общата икономическа теория, основни въпроси пред всяка икономикастраница1/3
Дата13.10.2018
Размер226.5 Kb.
  1   2   3
1.Фундаментална икономическа теория – обект и клонове на икономическата наука, определение и функции на общата икономическа теория, основни въпроси пред всяка икономика

Обект и клонове на икономическата наука

Реален обект на икономическата наука е икономическата система. Тя изучава този обект в широчина, дълбочина и хронологически. В зависимост от степента на абстрактност (дълбочина) видовете икономически науки са най-общи, общи, конкретни. В зависимост от изследвания обект – счетоводство, икономикс, финанси, банково дело, агроикономика, стопанска история. Групите науки са общо 4:науки, изучаващи основите на икономиката на различни нейни равнища – микроикономика, макроикономика, световна икономика;

функционални икономически науки – счетоводство, финанси, икономика на труда;

науки, които изучават елементите на системата в статика и динамика – вутрешна търговия, външна търговия, икономика, туризъм;

икономически дисциплини – стопанска история, история на икономическите учения
Определение и функции на общата икономическа теория

Икономиксът е наука за пазарите, кредита и капитала, за международната търговия. Изучава производството и потреблението на стоки и услуги, измененията в икономическите променливи и препоръки за стопанско управление. Икономиксът е учение за това как обществата използват редките ресурси, за да произвеждат ценни стоки. Икономикс е изучаването на производството, разпределението и потреблението на богатство в човешкото общество. Състои се от 3 равни части – микроикономика, макроикономика, мегаикономика (фирмено, национално, световно равнище).

Функции на икономикса:

Познавателна – формира познания за своя обект и ги подрежда в система (понятия за нещата, взаимовръзки, закони). За да изпълни тази функция,. Икономиксът използва редица променливи:

абстрактно-логически – използват се методите на индукция и дедукция (от конкретното към общото и обратно);

метод на сравнението;

статистически;

математически

Особеностите на познавателната функция са, че обектът наизследване е твърде динамичен, а връзките между отделните явления – краткотрайни. Зависимостите са каузални и статистически. Понятията, категориите и законите в икономиката се осъществяват чрез множество действия на отделните хора, семейства и фирми – взаимовръзките са тенденции. Стопанските агенти са и обект, и субект на изследването.

Капани в икономическото мислене – капанът на субективността – заобикалящия ни свят се отразява в научните изследвания от хора, следователно отражението е субективно. Смесват се причинно-следствените зависимости – погрешно се определя причината. Наблюдава се илюзия на съставното цяло – истината за част от нещо се приема за истина за цялото!
Практическа- икономиксът предоставя най-обща картина по нива и като цяло, създава най-общи модели за въздействие, използвани от управленските органи;

Светогледна – различните обяснения на едни и същи процеси в икономическата система. Различията възникват по обективни и субективни причини;

Методологическа – поставя въпроса за ролята и мястото на икономикса в икономическата наука. Икономиксът изпълнява методологическа роля, защото предоставя на останалите икономически науки понятийния апарат за базисните икономически явления и взаимовръзките между тях
Основни въпроси пред всяка икономика

В основата на икономиката стоят човешките потребности, които определят видовете стоки, които трябва да се произведат, формират желания, които са безгранични в количествено и качествено отношение. На базата на качествеото отношение се създава конкуренцията. Друг генератор на основните въпроси е оскъдността на ресурсите.Какво да се произвежда – производството на една стока ни лишава от възможността да произвдем друга поради оскъдността на ресурсите, но всяка стока или услуга е източник на доходи. Ако произведем една стока и се лишим от друга, стигаме до цената на пропуснатия шанс (алтернативната цена). При решаванео какво да се произведе трябва да се съобразим не само с абсолютната, но и с относителната оценка при използването на даден ресурс.

Как да се произвежда – от това зависи количеството и разнообразието от произведени стоки. Ефективност на производството. Качеството определя степента в задоволяването на потребностите. Качеството отразява стандарта на живот. Развитието на потребностите е резултат от равнището на техниката, това развитие е мотив за производството и неговото усъвършенстване. Развитието на потребностите води до НТП, а състоянието на НТП определя равнището на технологии, те от своя страна определят начина на производство.

Отговорът на въпроса е ЕФЕКТИВНО. Ефективността е съставка между постигнати резултати и разходите за ресурси. Тя ни показва цената на резултатите и е показател за икономическо развитие!!!Закон за намаляващата възвръщаемост – когато технологията е дадена и увеличаваме продукцията, в началото ефективността нараства, после намалява и накрая се стига до неефективност. Тогава възможностите на тази технология са изчерпани и трябва да се търси нова.

Граница на производствените възможности – максималното количество продукция, произведено при пълно и ефективно използване на съществуващите ресурси.
Крива на производствените възможноти

АСВ – Крива на производствените възможности

С – количество от стоката х, у или комбинация от двете

D – Възможно, но неефективно производство

Р – невъзможно производство, защото собствените ресурси ще бъдат недостатъчни
За кого да се произвежда – съществуващите потребности отразяват равнището на живот като стил, традиции, бит, душевност. Ако нямат потребителска стойност, крайните продукти са безмислени. Основен елемент е платежоспособността – тя е не само икономически резултат и предпоставка, но и величина, която при определени обстоятелства придобива социални и политически измерения. Тя е функция на богатството и дохода!

Доходи – текущите периодични потоци към даден икономически субект.

Богатство – натрупаните финансови и материални активи (утаени доходи).
Трите въпроса в тяхната цялост
Определят ефективността на общественото производство. Решението з атова какво, как и за кого да се произвежда се взема от собственика на ресурсите. Начинът на организация на икономиката зависи от начина, по който се разрешават тези въпроси. Те са три основни форми:

натурална – производство за задоволяване на собствените нужди; стока срещу стока. Стопанството има затворен характер – феодално стопанство;

пазарна – съществуват много центрове за вземане на решения. Собствеността е разчленена, стоково-парични отношения, отворен тип икономика;

планово-централизирана – държавна собственост. Решенията на трите въпроса се вземат от централен орган. Стоково-парични отношения – индустриален феодализъм!
2.Еволюция на общата икономическа теория – стопанско-исторически предпоставки – обща характеристика и икономическо развитие на света от началото на XVI в. до индустриалния преврат. Основни школи: меркантилизъм, класическа, физиократи – обща характеристика, обединяваща идея и представители

Обща характеристика на икономическото развитие на света през периода

От XVI в започва залезът на феодализма и появата на капитализма. Това е епохата на Ренесанса, Реформацията, Просвещението, на кооперацията и манифактурата. В основата стоят:

хуманизмът в духовните отношения;

манифактурата в стопанството;

антифеодалните революции в политиката

Явленията, които имат определящо значение за периода са:Великите географски открития – Америка; откриването на нови земи е и откриване а нови пазари, нови източници на суровини – всичко това води до оживление на търговията и внос на голямо количество благородни метали. Търговските пътища се преместват към Атлантическия океан, а натрупването на богатство по тези икономически пътища се нарича първоначално натрупване на капитал;

Разширяване на търговията и стоково паричните отношения;

Формиране на нови социални групи чрез разслоението в средновековното село

Предприемат се редица морски експедиции, като предпоставка за това е усъвършенстване на конструкциите на кораба и компаса.

Пеиодът се свързва и с подем в развитието на града. Създават се и се развиват простите кооперации и манифактурите. Те увеличават производителността на труда. Кооперацията превръща индивидуалните разходи в общи, като обединява под един покрив занаятчии от един и същ бранш, а манифактурата е вътрешно разделение на труда, която изисква специализация и така с еповишава качеството на изработването на крайния продукт.

Към края на разглеждания период се развива капиталистическия кредит. Създават се първите банки с национално значение като АД. Поставя се началото и на застрахователната дейност. През XVI в. в Антверпен се създават първите стокова и фондова борса, а през 1566 г. Томас Грешам създава Лондонската стокова борса.


Основни школи

Меркантилизъм (У. Стафорд, Монкретиен, Кантийон, Шумпетер) – тази школа дава името на новата наука – икономическа теория. Меркантилистите боготворят търговията, благородните метали, износа и протекционизма и са икономическа доктрина на абсолтизма.;

Физиократи (Кене „Икономическа таблица”, ) – земеделието е единствената производителна сфера на стопанството. Учение за ‘природния и естествения ред’, за ‘чистия труд’ – природния закон. За физиократите производителна е само земята;

Класическа школа (Уилям Пети, Адам Смит „Богатството на народите”, Т. Малтус, Сей, Мил) – манифактурно производство и стопански либерализъм на буржоазията. Главните черти са: стойността и цените на стоките, обща гл. точка върху еволюцията на икономическата теория, система на икономическа свобода.

3. Еволюция на общата икономическа теория – стопанско-исторически предпоставки - обща характеристика и икономическо развитие на света от индустриалния преврат до 70-те години на XIX в. Основни школи – класическа, историческа, марксическа - обща характеристика, обединяваща идея и представители

Обща характеристика на икономическото развитие на света през периода

Период на развитие на науката и техниката във водещите страни на Европа и разширяване на колониалното владичество.

Индустриалният преврат се осъществява най-напред в Англия. За неговото осъществяване важна роля играят следните предпоставки:

разширяване на пазара и обогатяване на потребностите;

свободната рботна ръка;

натрупаните капитали (в резултат от първоначалното натрупване);

невъзможност на манифактурната индустрия да отговори на предизвикателствата на разширения пазар

Индустриалният преврат се проявява на първо място в текстилната индустрия (памукотекствилната), защото в тази област се изискват по-малко капитали, отколкото в тежката индустрия!!!

Появили са се много нововъведения „летящата чиния” на Роберт Кей, предачната машина „Джени на Джеймс Харгривс, механичният тъкачен стан от Едуард Картрайт. Направени са и редица открития в металодобива – получаването на стомана от Аврам Дерби и Хенри Корт, парната машина от Джеймс Уат и др.

Ръчният труд е заместен от машината, а самата манифактура – от фабриката. Основният фактор за тази промяна е смяната на източника на енергия! Като резултат от всичко това нараства производитесността на труда.

Индустриалният преврат оказва голямо влияние и върху развитието на транспорта.

Разпространяват се АД-ва, оформя се пазарът на ценни книжа, забелязват се признаци на концентрация на капитал. Развитие получава търговията, кредитът и паричното обръщение. Засилва се протекционистичната политика на европейските страни с изключение на Англия!

С появата на фабричната промишленост се появява и ново явление в капиталистическата икономика – икономическите кризи. В началото те се дължат на свръхпроизводство. Първата криза е в Англия през 1825 г.

Развива се колониалната експанзия. Постепенно се оформят двете основни класи – буржоазия и работници. Появява се безработица.
Основни школи

Класическа (Дейвид Рикардо, А. Маршал, А. Смит, Мил)смитианци (Сей, Бастиа, Малтур) и рикардианци (Мил, Торенс, Сениор). При Рикардо печалбата е основна форма на добавъчна стойност. Поземлената рента е част от печалбата, особен вид свръхпечалба.;

Историческа (А. Мюлер, Фр. Лист) – количествени изменения са в основата на развитието на икономиката. На преден план се извежда държавата и морално-етическият фактор.;

Марксическа (К. Маркс) – теория за принадената стойност, (печалбата), теория за капиталистическата система, конфликт между управляваши и управлявани, икономическият растеж, според Маркс, е съпътствабн постоянно от кризи.

4.Еволюция на общата икономическа теория – стопанско-исторически предпоставки - обща характеристика и икономическо развитие на света от 70-те години на XIX в. до ПСВ. Основни школи: субективна, институционализъм - обща характеристика, обединяваща идея и представители

Обща характеристика на икономическото развитие на света през периода

Периодът е известен с нови, още по-големи промени в техниката и технологиите, известен като втори индустриален преврат. Появява се химическата промишленост. Правят се различни открития в областта на електричеството – трифазният генератор, електромотора. Усъвършенстват се металургията и стоманодобива чрез Бесемовия метод за леене и пещите. Появява се парната турбина, изобретява се двигателят с вътрешно горене и потози начин се повишава значението на нефтодобива!

Развива се автомобилната индустрия – появява се трамваят.

В областта на съобщенията също са направени нововъведения – телеграфът, телефонът, радиото.

Повишава се производителността на труда. Периодът се характеризира още с господство на монополите вмество с господство на свободната конкуренция! Създават се съюзи на предприемачите. Извършва се концентрация на капитала. В САЩ възникват и транснационалните компании. Започва взаимно проникване и срастване на банковия с индустриалния капитал – финансов капитал.

Активизира се колониалната експанзия, засилва се износът на капитали. Развива се външната търговия и паричното обръщение. Движението на цените е колебливо, като причини з атова са намаляването на цената на златото поради открити нови залежи в Аляска и Трансваал. Златният стандарт става недостатъчно гъвкав и трудно управляем, но си остава господстваща система за периода.

Все по-голямо значение придобиват държавните бюджети. Появява се държавен дълг. Нараства БВП.

Възниква работническа аристокрация. Появява се тенденция към намаляване на работния ден на 9 часа. Въвежда се минимална работна заплата и частично обезщетение.

Милитаризира се стопанството и се оформят двата военнополитически съюза – Съглашението и Централните сили.
Основни школи

Субективна (А. Маршал) – концепцията за „икономическия човек”, теория за „пределната полезност”, теория за потребителския избор, теория за капитала. Три направления:

австрийска школа (К. Менгер, Ойген фон Бьом) – маржинализъм, отправна точка са нуждите на хората. Важно място заемат субективните категории нужда, благо, полезност, пределна полезност и ценност;

англо-американска школа (Маршал, Кларк) – Кеймбриджка или неокласическа школа;

математическа школа (Валрас, Парето) – Лозанска школа;

Обединява ги теорията за пределната полезност. Благата се разпределят на базата на ценността, а тя се определя от купувача на стоката. Оттук започва превръщането на политическата икономия в икономикс!!!

Марксизъм (Е. Бернщайн, К. Кауцки) – „ортодоксалният” марксизъм на Ленин. .....;

Институционализъм (Торстейн Веблен) – икономическите процеси са производни на традицията. Има 2 фактора, мотивиращи човека: родителско чувство, майсторски инстинкт, любознателност. Печалба на всяка цена!!!
5. Еволюция на общата икономическа теория - стопанско-исторически предпоставки - обща характеристика и икономическо развитие на света между двете свжетовни войни. Основни школи: кейнсианство, неолиберализъм - обща характеристика, обединяваща идея и представители

Обща характеристика на икономическото развитие на света през периода

ПСВ донася на човечеството невиждани разрушения. Появяват се нови държави на картата на Европа (Австрия, Унгария, Чехословакия, Полша, Югославия). Периодът се характеризира с много загуби най-вече на Германия, която трябва да плаща репарации и контрибуции и загубва областите Елзас и Лотарингия. Увеличено е богатството за САЩ и Япония, които снабдяват воюващите страни от Антантата със стоки. В края на войната в банките на САЩ се намират половината от световните златни и валутни резерви!!!

Основните моменти са 3:

по-нататшното развитие на науката, техниката и технологиите;

големи колебания в стопанската конюнктура за малък период от време;

съществени промени в паричното обръщение и социалната политика

Отбелязва се напредък в транспорта – появяват се дизеловият и електрическият локомотив и метрото. Автомобилният транспорт от своя страна стимулира пътното строителство. Първи стъпки прави въздушният транспорт.

В областта на индустрията са направени няколко важни постижения:

- усъвършенстване на електродобива, електродвигателя;

- откриване и използване на поточните линии в производството (конвейера)

Новост е и получаването на синтетични продукти по химичен път – синтетичният каучук, изкуствени торове, лекарства.

Целият период може да се раздели на няколко части:

Следвоенна криза – низходящо движение до около1922 г.;

Възходящо движение – от 1924 до 1929 г.;

Вликата депресия – 1929 – 1933 г.;

Кратко оживление – от 1934 до средата на 1937 г.

Нова криза – ...

Великата депресия е най-голямата криза в света до тогава!!! Следвоенна инфлация.

В края на периода се прави завой от либерална икономика към държавна намеса. Съществени промени са отбелязани и в паричното обръщение – прекратява се обменът на банкноти срещу злато!!!

Въвежда се законово 8-часов работен ден с решенията на Международното бюро по труда в Женева. Създават се първите системи за ограничени социални осигуровки, въвеждат се семейните добавки. Утвърждават се колективните трудови договори ие позволен 14 дни платен годишен отпуск.

Засилва се ролята и мястото на профсъюзите.
Основни школи

Кейнсианство (Джон Кейнс) – регулативизъм, който теоретически легализира държавната намеса в икономиката;

Неолиберализъм (Фридрих фон Хайек – Лондонската школа, М. Фридман – Чикагска школа) – контрапункт на кейнсианството

6. Пазарен механизъм – основни типове организация на икономиката, същност и основни категории на пазара, пазарно търсене, пазарно предлагане, пазарно равновесие

Основни типове организация на икономиката
Същност и основни категории на пазара

Пазарът е мястото, където се срещат продавачите и купувачите. Разнообразно и многократно повторение на едно и също отношение – осъществяване на покупко-продажба. Гради се върху 3 принципа:еквивалентността – размяна на еквивалентни стоки;

еднородността – всеки може да спечели, ако размени нещо, което има в повече (или постига с по-малко труд) за нещо, което за него е оскъдно. Според Смит се сблъскват 2 егоистични намерения и единственото разрешение е взаимната отстъпка;

рационалността – изисква високо качество, ниски разходи и отворени очи в размяната. Има състояние на самоконтрол и контрол над дейността на другите

Стока – всичко, което е обект на покупко-продажба.

Пари – средство за размяна.

Цена – изразената в пари стойност на стоката; обединява и разединява продавача и купувача.

Конкуренция – стремежът да се реализират собствените интереси. Състезание за постигане на по-добри резултати. Сърцевината на пазарния механизъм.

ОСНОВЕН ПАЗАРЕН МЕХАНИЗЪМ
КОНКУРЕНЦИЯ – ЦЕНА – ФУНКЦИИ
Пазарно търсене

Когато е мощно, купувачите са слабата страна, следователно има силна конкуренция. Представлява онова количество от една стока, което потребителите желаят и могат да купят. Зависи от:цената на търсената стока – обратнопропорционална зависимост – когато Р се понижава, търсенето се увеличава – закон на търсенето

Р – цена

Q – търсено количество


цените на другите стоки – стоковият свят се дели на 3 групи:
Група – съдържа стоки-заместители на разглежданата (конкурентни). Потребителят може д аизбере тях, вместо нашата стока. Права зависимост – когато Р се понижи, се понижава и търсенето на стоката.

Група – включва стоки, чието потребление е свързано, съпътстващо потребление на разглежданата стока (автомобили – бензин). Ако цената на бензина се понижи, търсенето на автомобили ще се увеличи.

Група – включва всички останали представители на стоковия свят. Те нямат връзка с потреблението на разглежданата стока, следователно промените в цените им не влияят на търсенето й.
дохода при една група стоки зависимостта е права, но при друга не реагира. Това е групата на луксозните стоки.

вкусовете на потребителите – правопропорционална зависимост. Влиянието на този фактор е краткотрайно, когато става дума за мода;

броя на потребителите – правопропорционална зависимост – във връзка с горния фактор
Пазарно предлагане

Количеството стока, което производителите желаят и могат да произведат. Зависи от:цената на предлаганата стока – ако тя нараства, желанието да бъде произведена стоката се засилва – закон за предлагането

Р – цена

Q – предлагано количестворазходите за ресурси – производствените разходи. Обратнопропорционална зависимост – при по-големи разходи, печалбата намалява;

технологията – права зависимост – увеличената технология намалява производствените разходи, следователно се увеличава предлагането;

цените на другите стоки – обратнопропорционална зависимост
Пазарно равновесие

Когато при дадена цена количеството търсена стока = количеството произведена стока


Смисълът е в това да се покаже, че съществува такова състояние на пазара, при което производителите ще продадат всичко, а потребителите ще купят това, което пожелаят. И D, и S са еластични, тоест те се свиват и разширяват – измерването на търсенето и предлагането променя Е, Ре и Qe.

Цените, доходите, вкусовете, очакванията и технологиите определят поведението на продавачи и купувачи. Пазарното равновесие, според класическата школа, изчиства пазарите и регулира икономикса.


Икономика
Въпр 6

Пазарен механизъм

Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница