Отчет за Работно ателие 2009 селекционна година период на договора за финансова подкрепаДата06.02.2018
Размер195.13 Kb.
ТипОтчет
GRUNDTVIG

WORKSHOPS


ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”

СЕКТОРНА ПРОГРАМА ”ГРЮНДВИГ”

Формуляр за краен отчет за Работно ателие

2009 селекционна година

период на договора за финансова подкрепа

(1.9.2009 – 31.8.2010)

Моля, изпратете този отчет до Центъра за развитие на човешките ресурси, след като бъде попълнен надлежно, подписан от лицето, което представлява институцията, и подпечатан с печата на институцията, най-късно до 31 октомври 2010г. Този отчет ще се разглежда като молба от ваша страна за балансово плащане по Договора за отпускане на финансова подкрепа за организиране на Работно ателие по секторна програма „Грюндвиг”.


Въпросите в част A се отнасят до работното ателие като цяло. Част Б се отнася до индивидуалните участници и част С е Декларация за извършените разходи по проекта. Анексът към този отчет е индивидуален въпросник, който трябва да бъде попълнен от всеки участник в Работното ателие.

Обща информация
Номер на договора
Заглавие на Работното ателие
Акроним (ако е приложимо)
Име на организацията
Дата и място на Работното ателие
Организация, отговорна за Работното ателие - данниМоля, попълнете тази информация ако данните са се променили от кандидатстването за Работно ателие.


Пълно официално наименование

На български език:

На латиница:

Тип организация

[Таблица C – Типове организации]

Юридически статут

 Частна

 Държавна

Брой служители

Дейност

 Стопанска

 Нестопанска
Адрес

Улица – Номер

Пощенски код

 

Град
Регион
Държава
Обхват

[Таблица E – Географски обхват]

Идентификационен номер (ако е приложимо)
Интернет страница (ако е приложимо)
Е-mail адрес
   

Лице за контакти

Звание
Име
Фамилия
Отдел
Длъжност
Служебен адрес

Улица - Номер (ако са различни от посочените по-горе)

Пощенски код

 

 ГрадДържава
Телефон 1
Телефон 2
Мобилен
Факс
E-mail адресчаст a (Работно ателие)1. Съдържание на работното ателие


Резюме на работното ателие: моля, опишете накратко (максимум 250 думи) реализираното работно ателие; моля, обърнете внимание, че това описание може да бъде публикувано; елементи на интерес, включително продължителност на ателието, брой участници, тема, вид дейности, ключови резултати и т.н.


 1. Цели и резултати на работното ателие


2.1 Цели на работното ателие


До каква степен са постигнати целите на работното ателие, посочени във формуляра за кандидатстване?

(Отбележете вашия отговор по-долу. Забележете, че: 1= като цяло не или в много малка степен; 5= в голяма степен или напълно изпълнени.)

1 2 3 4 5
В случай, че отбележите 1 или 2, моля, обяснете кои цели не са постигнати и по какви причини:

2.2. Програма на работното ателие
Изпълнихте ли работната програма, предвидена във формуляра за кандидатстване?

 • Да

 • Не

Ако Не, обяснете защо.

Моля, дайте подробна информация по изпълнената програма:

Ден

Дата

Дейности

Пристигане

(Ако е различен от 1 ден)

12345678910Заминаване

(Ако е различен от последния ден на ателието)

2.3. Въздействие на работното ателие


Какво въздействие имаше върху участниците?

 • повиши познанията по темата на ателието

 • повиши езиковите умения

 • повиши ИКТ умения

 • повиши социалните умения

 • повиши мотивацията

 • повиши увереността

 • повиши познанията за приемащата държава и други участващи държави и култури

 • друго въздействие, моля уточнете;……………………………………………
Моля, опишете въздействието върху организацията и/или местната общност, ако има такова, според Вас:

2.4. Разпространение и използване на резултатите


Как информирахте персонала и целевата група във вашата организация/ институция, други организации/институции, местната общност за резултатите от работното ателие?Как мислите, че резултатите и евентуалните продукти от работното ателие могат да бъдат използвани от други?
3. Управление на работното ателие
3.1. Логистична подготовка


Моля, опише логистичната подготовка, включително къде и как са настанени участниците.

3.2. Набиране на участниците


Моля, опишете как изпълнихте вашия комуникационен план и процеса на набиране на участниците и какъв е резултата (напр. имахте ли трудности при набирането на участниците или имахте повече желаещи и как се справихте с това, мислите ли, че достигнахте вашата целева група и т.н.)

3.3. Признаване на резултатите от обучението


Как осигурихте признаването на резултатите от обучението в работното ателие?

3.4. Оценка и мониторинг


Моля, посочете как контролирахте и оценявахте напредъка и влиянието на работното ателие.Какви бяха основните изводи и последствия от мониторинга и оценката?

3.5. Устойчивост


Планувате ли повтаряне на работното ателие в бъдеще?

3.6. Проблеми/пречки, които срещнахте


Какви проблеми/пречки срещнахте при изпълнението на работното ателие и как бяха решени?

 • Закъсняване на финансирането

 • Голямо натоварване с административна работа

 • Проблеми в комуникацията

 • Липса на подкрепа в участващите институции/организации

 • Проблеми в организацията на ниво институция

 • Езикови проблеми

 • Недостиг на средства

 • Други проблеми (моля, посочете):

Моля, дайте кратък коментар във връзка с отбелязаното по-горе:3.7. Предложения/препоръки


Моля, дайте допълнителни коментари и предложения за усъвършенстване на работните ателиета по секторна програма „Грюндвиг”. Това е първа година на изпълнение на тази дейност и препоръките ви са от изключително значение:
част b – Участници


Моля, дайте в таблицата по-долу информация за всички участници в работното ателие. Всеки участник (включително и от държавата, в която се провежда ателието) трябва да попълни индивидуален въпросник, който трябва да бъде изпратен до Центъра за развитие на човешките ресурси с този отчет. Добавете редове, ако е необходимо.
Име и фамилия

Страна или националност

Пол

(M/F)

Дата на раждане

Продължителност на престоя*

Пътни разходи и разходи за издръжка (A)

Разходи за подготовка

(да / не)

**

Искано финансиране за подготовка (Б)

Специални потребности (да/не)

***

Искано финансиране за специални потребности(C)

12345678910Общо
[брой по държави]

[общ брой]

[средна възраст]


* брой дни на работното ателие + максимум 2 дни за път = общия брой дни за калкулиране на пътните разходи и издръжка


** моля опишете, каква подготовка е извършена*** моля, посочете

част C – Декларация за направените разходи

Моля, дайте информация за направените разходи.

Вид дейност


Финансиране

(в Евро)

Финансиране на пътуването и издръжката на участниците (общо, колона А от част B)
Разходи за подготовка (общо, колона Б от част B)
Разходи за специални потребности (общо, колона С от част B)
Разходи за организация на проекта

4000

Общо


Декларацията на БЕНЕФИЦИЕНТА трябва да бъде подписана от лицето, оторизирано да подписва от името на институцията, и от лицето за контакт за работното ателие в институцията:


"Ние, долуподписаните, гарантираме, че информацията, съдържаща се в този краен отчет, е вярна и точна, и бихме желали настоящият отчет да бъде считан като молба за балансово плащане по Договора за отпускане на финансова подкрепа";

Дата:

Място:


Име и длъжност на лицето за контакт:

Подпис на лицето за контакт:Дата:

Място:


Име и длъжност на ръководителя на институцията:

Подпис на ръководителя на институцията:Печат на институцията /организацията:
******
Annex – Grundtvig Workshop Individual Evaluation Form
Each of the Workshop's participants must fill in and sign the following form, which must be annexed to the Workshop's final report form and submitted by the Workshop organiser to its National Agency.
NB: The Workshop Organiser is free to add questions but must not modify or delete those which are proposed below.

I - Identification of the Workshop (to be pre-filled by the Workshop organiser)


Title of the Workshop
Grant agreement number
Host institution
Dates of the Workshop

II - Identification of the participant


Name
Country of residence
Occupation (if applicable).

If retired / unemployed: what was your former job?
Prior experience of international activities

When appropriate, please rate the following questions on a Scale 1-5: 1 = not at all, 5 = very much
Information and motivation
How did you hear about the Workshop?

 • Europa (European Commission's website)

 • National Agency's web site

 • Workshop organiser

 • Other (please specify): …………………………………………………………………………………………….


Which were the factors which motivated you to participate? (Please circle your answer)


The subject of the Workshop interested me

1 – 2 – 3 – 4 – 5

I found the proposed pedagogic approach attractive

1 – 2 – 3 – 4 – 5

I expected the workshop to provide a culturally enriching experience

1 – 2 – 3 – 4 – 5

I thought the workshop would give me an opportunity to learn or practice a foreign language

1 – 2 – 3 – 4 – 5

I thought it would be interesting to attend a European event

1 – 2 – 3 – 4 – 5

I felt that attending the workshop would further my career plans

1 – 2 – 3 – 4 – 5

I thought that attending the workshop would give me an exciting or useful European experience

1 – 2 – 3 – 4 – 5

Other (please specify): ………………………………………………………………………………………………………….


Personal experience


How satisfied are you with the content of the Workshop?

1 – 2 – 3 – 4 - 5

Do you feel the Workshop has achieved its objectives?

1 – 2 – 3 – 4 - 5

How satisfied are you with the duration of the Workshop?

1 – 2 – 3 – 4 - 5

How satisfied are you with the dates of the Workshop?

1 – 2 – 3 – 4 - 5

How satisfied are you with the location of the Workshop?

1 – 2 – 3 – 4 - 5

How satisfied are you with the accommodation?

1 – 2 – 3 – 4 - 5

How satisfied are you with the other practical arrangements (food, leisure activities…)?

1 – 2 – 3 – 4 - 5

Did you encounter any serious problems before or during the Workshop?

1 – 2 – 3 – 4 - 5

If yes, please specify: ……………………………………………………………………………………………………….

Learning outcomes


Did the Workshop meet your expectations, in terms of?


interesting treatment of the topic

1 – 2 – 3 – 4 - 5
providing a culturally enriching experience

1 – 2 – 3 – 4 - 5
providing an opportunity to learn or practice a foreign language

1 – 2 – 3 – 4 - 5
providing an exciting or useful European experience

1 – 2 – 3 – 4 - 5

Are you satisfied with the learning recognition you received for participating in this Workshop (e.g. attendance certificate, diploma, etc…)?

1 – 2 – 3 – 4 - 5

How satisfied are you with the Workshop activities and the following aspects?

Methodology of the Workshop

1 – 2 – 3 – 4 - 5

The number of hours of activities

1 – 2 – 3 – 4 - 5

The equipment used

1 – 2 – 3 – 4 - 5

Skills and expertise of the teachers / trainers

1 – 2 – 3 – 4 - 5
Do you think participation in the Workshop will help you in:
Starting / continuing studies

1 – 2 – 3 – 4 – 5

Developing your career / finding a job

1 – 2 – 3 – 4 – 5

Your professional practice

1 – 2 – 3 – 4 – 5

Your volunteering activities

1 – 2 – 3 – 4 – 5

Your personal life

1 – 2 – 3 – 4 – 5

Other (please specify): ………………………………………………………………………………………………………….


Please provide any comment you feel can be useful for the implementation of Grundtvig Workshops or regarding your experience
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Date: ……………………………………… Signature: ……………………………………………………………………


Каталог: fce -> 001 -> 0036 -> files
001 -> На книги, депозирани от 14 до 20 януари 2009 г
001 -> На книги, депозирани от 26 април до 2 май 2007 г
001 -> Справочник на военнотранспортните органи в Българската армия (1907-2007 г.). [Шарп Стоун], 2007. Без сведение за цена
001 -> Закон за защита на потребителите. Сдружение Потребител бг, 2006. 5 лв
001 -> Dvd и книгите с български издател към вестници и списания се описват и разпределят с книгите по-късно списания и бюлетини
001 -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет
files -> Програма еразъм за академичната 2009/2010 година
files -> Програма „учене през целия живот" „ коменски"
files -> Асистентски стаж по „коменски” приемащо училище


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница