images/stories/snimki_statii
  3 Настоящ адрес: 4 Височина/тегло
images/stories/Dokumenti-programi/otchet-budjet2015
  Отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз
progress2009_2010/images/stories/materiali/Reshenia na Sada na Evropeiskite obstnosti-ECJ
  Закон за изменение на някои правила за държавната служба от 7 февруари 1995 г. Gvnw, стp. 102, наричан по-нататък «спорната разпоредба»
images/stories/Dokumenti-Obs2011-2015/Pr-resh-priemane-budjet2013
  Заседание на общински съвет калояново докладна записка от инж. Александър Кръстев Абрашев Кмет на Община Калояново Относно
images/stories
  Наредба №2 от 15 март 2007 Г
progress2009_2010/images/stories/products
  С б о р н и к съдебна практика по приложението на закона за защита от дискриминация
progress2009_2010/images/stories/materiali/Reshenia na Sada na Evropeiskite obstnosti-ECJ
  Решение на Съда от 22 април 1997 г към кратка библиографска справка Celex номер 61995J0180 Автентичен език Немски език Дати
images/stories/KSB
  26 октомври 2009 г. До инж. Симеон Пешов София Председател на ус на
smf/images/stories/download
  Перечень песен болгарских композиторов в помощь участникам ммф “Море и спомени”, Варна cd 2, mp3
images/stories/doc
  От: мбал рег по ф д. № представлявана от адрес срещу
progress2009_2010/images/stories/materiali/Reshenia na Sada na Evropeiskite obstnosti-ECJ
  Решение на Съда (трети състав) от 5 март 2009 г
images/stories/school_project
  План за действие по устойчива енергия на клуб ”устойчиво бъдеще” при 68 соу „акад. Никола обрешков”
images/stories
  79 соу „индира ганди” софия
images/stories/documents
  Регламент 1907/2006 Лице, което пуска на пазара Дата на издаване: 20. 07. 2010г
images/stories
  План за развитие на община поморие
images/stories/04.news
  Програма 28. 01. 2014 г. 13: 00- 13: 30 Пристигане и регистрация на участниците
images/stories/test
  Програма Българска Бизнес Делегация на посещение в сащ, 28 Септември 04 Октомври 2008г
start/images/stories/materials/sbornik
  С б о р н и к практика на комисията за защита от дискриминация
images/stories
  Европейска година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията годишно общо събрание
images/stories/events/10_07_2013
  Тема: Как да бъдем иновативни?- инструменти за системно управление на иновации, достъп до финансиране и възможности за интернационализация
images/stories/pdf
  Европейското проучване на предприятията относно новите и възникващи рискове (esener) Европейската агенция за безопасност и здраве при работа
images/stories/Pravovaia_baza/otr_sogl
  Тоо «КазРосГаз» Замечания и предложения
images/stories/VISOKO
  "фина 5" оод
main/images/stories/JOBS/BG
  Твоят личен кандидатски тест желаеш ли да станеш аниматор към Neckermann Young & Fun?
progress2009_2010/images/stories/materiali
  Международните и европейските правни стандарти за борба с изразяването на расизъм”
images/stories
  Атлантическият клуб в българия, “стар къмпани” оод и
eu-network/images/stories
  Регистрационна форма кооперационна борса
images/stories/novini
  Съдържание – 3/2014 мениджър човешки ресурси
  На гражданите 2 Интервю с Генчо Генчев, кмет на община Свищов
images/stories/normativni_aktove
  Директива 2004/18/ео на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година
images/stories/novini
  Атрактивен работодател, новатор и лидер на пазара 2 Франк Марковиц, управител на Шенкер България
progress2010_2011/images/stories/materiali/edno
  Проект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
images/stories/VMT
  Предложение
oldsite/images/stories/docs/nominacii
  Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за
images/stories
  Уважаеми бъдещи членове на Европейския парламент
layout/images/stories/2015/otchet
  Отчет за 2012 г. І. Въведение
n/images/stories/venera
  С п и с ъ к на научните публикации на Щелиян Димитров Щерионов І. Книги
progress2010_2011/images/stories/materiali/edno
  Идентичност и права на човека михаил Иванов
images/stories
  Осма международна научно-техническа конференция „иновации в горската промишленост и инженерния дизайн
images/stories/novini
  Интервю с Цветанка Йотина, кмет на община Мирково Знание и бизнес
images/stories/articles/the_company/eu_project
  Образец на публична покана по чл. 11, ал. 1 от от пмс №118/20. 05. 2014 г. Публична покана проект
n/images/stories/staff
  Резюмета на основни публикации на гл асистент д-р Лидия Василева иинч бан І. Трудова и организационна психология
~greenamb/images/stories/best-practices
  Петдесет начина да спомогнем за спасяването на планетата
images/stories/documents/med_dev/Vigilance
  Форма за съобщаване на инциденти/ потенциални инциденти с медицински изделия, в съответствие с чл. 104 от зми incidents/ potential incidents Report Form for medical devices, in accordance with art. 104 of mdl
  Доклад за коригиращи действия от производителя, свързани с безопасността
  Manufacturer’s Incident Report
images/stories/documents/lek_inf
  Лингвистичната проверка се извършва спрямо одобрения текст на английски език, който е референтен
images/stories
  Областен управител / п / любомир пантелеев харта на клиента
progress2010_2011/images/stories/materiali/edno
  Дейността на прокуратурата на република българия срещу дискриминацията реалности и проблеми
layout/images/stories/izsledwane_na_kzd/Analitichni konstativni dokladi po priznak vuzrast
  Литература, клас, Просвета, 2008, Инна Пелева, Албена Хранова, Нелида Перянова
progress2009_2010/images/stories/materiali/Komitet po pravata na choveka
  Неофициален превод от английски на български език! Hri/gen/1/редакция 7
images/stories/Doc/2014/S_rb
  Фолклорни вокални групи първа възрастова група
n/images/stories/venera
  1. Миграцията на гръцкото население, обитаващо българските земи през ХVІІІ-ХІХ в. (до 1878 г.), С., 2009, 264 с
images/stories
  Областна стратегия за развитие на област Бургас (2005-2015г.) С ъдържание
images/stories/engineering/hus/doc
  Инструкция за експлоатация на система за управление на линия за студено огънати профили профили. Общи сведения и предназначение
images/stories/engineering/klondike/doc
  Инструкция за експлоатация на система за управление на технологична линия за хартиени чували. Общи сведения и предназначение
images/stories
  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я областeн управител на област бургас д о к л а д за дейността на
progress2009_2010/images/stories/materiali
  Агенция за основни права, г-н Нирадж Натуани
  Психологическите измерения на дискриминацията
  Програма национален семинар „ Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията
images/stories/proekti
  Наредба за проектиране, контрол при изпълнение и приемане на хидроизолации на сгради и съоръжения
images/stories/FIEC/dokladi_fiec
  Доклад от Веляна Топалова, Гл експерт в отдел „Международна дейност
images/stories
  Семинар на тема „Публично-частни партньорства
new/images/stories/files
  Наименование на продукта
images/stories/obporacka1/pokana_10.08.2012
  Образец №1 оферта за участие в обществена поръчка с предмет
layout/images/stories/izsledwane_na_kzd/Analitichni konstativni dokladi po priznak sexualna orientacia
  Признак на изследване: лгбт база на изследване: учебници 5, 6 клас
images/stories
  План за развитие на община приморско през периода 2004-2009 година
~nedeli/images/stories/EU2014
  На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от змсма и чл. 8, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс и Решение №5 еп/23. 03. 2014г
images/stories/doc/strategii
  Решение №1/28. 06. 2013 г на Областен съвет по развитие Кюстендил/ областна стратегия за развитие
images/stories/Doc/2014/zap
  За поправка №8-z-1104/08. 07. 2014 год
images/stories/documents/pharmacovigilance
  До търговците на едро на територията на Република България
images/stories/documents/administrativni_uslugi
  Изпълнителна агенция по лекарствата към министъра на здравеопазването
images/stories/Docs_Info
  Проект Работещи демократични институции" Главен Директорат Права на човека"
images/stories/files
  Зелена България през моите очи
res/images/stories/d1
  Програма "Регионално развитие" 2007-2013
layout/images/stories/izsledwane_na_kzd/Analitichni konstativni dokladi po priznak etnicheska prinadlejnost
  Признак на изследване: етнос (раса) База на изследване: учебници
images/stories/novini
  Съдържание – 4/2016 лидерът лидери и лидерство 2 Проф дфн., д-р ист. Нако Стефанов
images/stories
  Съдържание въведение профил на общината
bulletin/images/stories/filologii
  І курс български език и английски език
oldsite/images/stories/NOVI
  Инструкция за попълване на таблицата за изчисление на икономическите единици
images/stories/novini
  Интервю с Мая Янева, Сайт Директор на Сайтел София, носител на Национален златен приз „Човешки ресурси” Кръгла маса
images/stories/FIEC/congress_fiec_madrid
  Съвет/ общо събрание четвъртък, 18/6/2009 15. 30 18. 30 Мадрид Хотел „Westin Palace”
main/images/stories/JOBS/BG
  9007 Зл пясъци Tел/факс.: 00359 52 382 848
images/stories/documents/kravni
  Проекто график за провеждане на инспекции в лечебните заведения, изпълняващи дейности по зккк за 2010г
images/stories/documents/seminari
  Програма за съвместни обучителни семинари организирани от иал и фармацевтичен факултет тема Разрешение за употреба на лекарствени продукти Лекции : Разрешаване за употреба на лекарства регулация
m/images/stories/kazusi/V
  Обща политическа препоръка №6 на екрн: Борба срещу разпространението на расистки, ксенофобски и антисемитски материали чрез Интернет
progress2009_2010/images/stories/materiali
  Преглед на работата на Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността
images/stories/documents/med_inf
  Комитетът за оценка на риска в проследяването на лекарствената безопасност (prac) към Европейската агенция по лекарствата (ема) счита
  Комитетът за оценка на риска в проследяването на лекарствената безопасност (prac) към Европейската агенция по лекарствата (ема) счита
images/stories
  С ъ д ъ р ж а н и е въведение 3 стр. Кратка характеристика на
progress2010_2011/images/stories/materiali/edno
  Практиката на Върховния касационен съд по дела за престъпления, мотивирани от предразсъдъци и омраза /Резюме/ 1
progress2009_2010/images/stories/materiali/Komitet za premahvane na rasovata discriminacia
  Международна конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация
layout/images/stories/izsledwane_na_kzd/Analitichni konstativni dokladi po priznak religia
  Д о к л а д за извършен анализ по признаци : етническа принадлежност и религия в учебниците за пети и шести клас на издателства „Анубис", „Булвест 2000" и „Просвета" рискове на аналитичния доклад
images/stories/hramove
  Първата българска църква в град варна алтернатива
images/stories/konkursi/En_Ef_reshenia_Plastiko
  Конкурс за млади архитекти и студенти по архитектура
images/stories/documents/clinical
  Комисия по етика при
images/stories/news/2012june/25
  Декралация
images/stories/novini
  На човешките ресурси 2 Ирина Пейчева, Директор на дирекция „Злополука, заболяване
images/stories/news/dokum
  Десети юбилеен събор на народното творчество копривщица 2010 7 август 2010 година, 9-13 часа, Първа естрада
start/images/stories/pdf
  Кампания на Европейската комисия срещу всички форми на дискриминация
m/images/stories
  Декларация на правозащитни организации по повод политическата атака срещу Комисията за защита от дискриминация
images/stories/events
  Sourcing Fair: Hardware & Building Materials, 7 9 Ноември, Йоханесбург + Обиколен Тур
images/stories/documents/kravni
  Случай на треска от долината Рифт, внесен в Германия 2010-05-11
images/stories/KSB
  Уведомяваме Ви, че ксб оп стара Загора организира „Ден на работодателя" пред ученици от пгсаг „Лубор Байер", на който строителните фирми да представят своята дейност
images/stories/doc
  Общински план за развитие на
images/stories/docs/drugi/21.01.2015/docladna_god_programa
  Република българия кюстендилска област
images/stories/docs/drugi/28.02.2017
  Програма за паша за 2017 2018 г стопанска година Имоти в землището на гр. Кочериново, община Кочериново
images/stories
  До: Комисия за защита на конкуренцията
  Договор за спортна подготовка и квалификация
images/stories/Snimki_novini/babaivnuche
  От bpеmето на баба
images/stories
  I. Въведение
images/stories/doc
  Програма за цервикален рак
  От д-р Стоян Алексов Характеристика на патологията
progress2009_2010/images/stories/materiali
  Социални корени на дискриминацията венета Кръстева
images/stories/doc
  План за развитие на Община Дупница 2005-2013 г
images/stories/CV
  Николай димитров таков образование: висше
images/stories/FIEC/congress_fiec_madrid
  Доклад за дейността на Икономическата и правна комисия на fiec
images/stories/doc
  Програма за развитие на училището уч. 2011/2012-уч. 2013/2014 год. Приета на заседание на Педагогическия съвет
layout/images/stories/izsledwane_na_kzd/Analitichni konstativni dokladi po priznak yvrejdane
  Д о к л а д на извършен анализ по признак: увреждане
images/stories
  Община камено област бургас общински план за развитие на община камено
images/stories/za_oblasta/sapareva
  История най-старото известно име на града Германея
images/stories/documenti
  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я областeн управител на област благоевград
layout/images/stories/izsledwane_na_kzd/Analitichni konstativni dokladi po priznak pol
  Стереотипи и предразсъдъци в учебниците и учебните помагала за учители от предучилищно и основно образование
images/stories/za_oblasta/bobovdol
  Информационен профил на община бобов дол местоположение
oldsite/images/stories
  Програма за развитие на селските райони по различни мерки и др
images/stories/OBIAVI
  Културен календар 2012г
images/stories/engineering/bobovdol/doc
  Система за неутрализация на отпадни води в тец бобовдол пулт за управление състав, устройство и принцип на работа
images/stories/doc
  Общински план за развитие 2005 – 2013 година
images/stories/DOCS
  Утвърждавам: Директор: Жанета Иванова-Атанасова
  Целодневна детска градина „Бодра смяна”
images/stories/doc
  Заседание на Педагогическия съвет на 23. 06. 2011г./ I. Прибиране и задържане на учениците
progress2009_2010/images/stories/materiali
  Програма национален семинар „ Превенция и борба с дискриминацията чрез средствата на наказателното право
images/stories/documents/lek_inf
  Кратка характеристика на продукта, означения върху опаковката и листовката
images/stories/doc
  Доклад Въведение
images/stories/BGCPO PLEVEN
  Специализирана консултантска фирма по здравословни и безопасни условия на труд
images/stories/HSE/work_shop_15_17_sept_morski
  Безопасност, здраве и работна среда в морския транспорт в България
images/stories/docs/p_pokana_dostavka_hrani_2014
  Техническа спецификация на хранителните продукти и предлагани цени по видове артикули
images/stories/dokumenti
  Целодневна детска градина „Бодра смяна”
assets/images/stories
  Отчет за дейността на Областна администрация Перник за периода 02. 09. 05. 12. 2013 г
images/stories/HSE
  Програма за сътрудничество в България Норвежка програма за сътрудничество
layout/images/stories/izsledwane_na_kzd/Analitichni konstativni dokladi po priznak pol
  Признак на изследване: пол База на изследване: учебници 5, 6, 7 клас
oldsite/images/stories/docs/nominacii
  Даниела момъкова
  Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за
images/stories/doc
  Съдържание на общински план за развитие на община рила 2007-2013г
progress2009_2010/images/stories/materiali/Komitet za likvidirane na diskriminaciatapo otnoshenie na jenite
  Неофициален превод от английски на български език! Общи препоръки на
progress2009_2010/images/stories/materiali/Komitet za premahvane na rasovata discriminacia
  Общи препоръки неофициален превод от английски език на български език !
images/stories/docs/naredbi
  П р о е к т ! Наредба за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
images/stories/docs
  Европейски съюз европейски фонд за регионално развитие
joomla/images/stories/informatika
  Деленето на клетките най-често протича през
images/stories
  Програма за междурегионално сътрудничество интеррег іvс. Проект №0006R1 Сфера на дейност: местни политики за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници
images/stories/novini
  Съдържание – 2/2017 себереализация човек е жив, докато се учи – тибетска мъдрост 2 Таня Илиева, консултант
images/stories
  Конкурс по Програмата на Европейския съюз за междурегионално сътрудничество интеррег іvс
  Програма за дейността на Експертния съвет за 2009 г. Дискусия и утвърждаване
images/stories/documenti
  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я областeн управител на област благоевград
images/stories/novini
  Съдържание 3/2011 реалности образованието и човешкия капитал проф д. ик н. Катя Владимирова
images/stories/doc
  О б щ и н с к и план за развитие за периода 2007 – 2013
images/stories/CV
  Име: Кирил Димитров Василев Дата на раждане: 20. 10. 1960 г. Пловдив
progress2009_2010/images/stories/materiali
  Изказване на доцент Василика Хиси, Заместник председател на екрн национален правен семинар „Борба и превенция на дискриминацията със средствата на наказателното право”
images/stories/za_oblasta/kn
  Инвестиционен профил на община кюстендил
images/stories/results/000-analiz
  Анализ на резултатите от проведено анкетиране
m/images/stories/seminar
  Семинар за юристи защита от дискриминация гражданско-правни аспекти 23 ти 25 ти
images/stories/doc
  Заседание на Педагогическия съвет на 19. 06. 2012г./ I. Прибиране и задържане на учениците
  Стратегия
progress2009_2010/images/stories/materiali/Reshenia na Sada na Evropeiskite obstnosti-ECJ
  Закон за изменение на някои правила за държавната служба от 7 февруари 1995 г. Gvnw, стp. 102, наричан по-нататък «спорната разпоредба»
eu-network/images/stories
  Profilo aziendale Фирма / Azienda
layout/images/stories
  Доклад за 2011г., представяйки осъществените дейности и инициативи през годината и очертава основните тенденции по отношение на расизма, расовата дискриминация, ксенофобията, антисемитизма и нетолерантността в Европа
images/stories/doc
  Заседание на Педагогическия съвет на 14. 06. 2013г./ I. Прибиране и задържане на учениците
layout/images/stories/izsledwane_na_kzd/Analitichni konstativni dokladi po priznak yvrejdane
  Признак на изследване: увреждане и сексуална ориентация База на изследване: учебници – 3-ти и 4-ти клас
images/stories/doc
  Заседание на Педагогическия съвет на 17. 02. 2016г./ I. Прибиране и задържане на учениците
  Заседание на Педагогическия съвет на 28. 06. 2010г./ I. Прибиране и задържане на учениците
images/stories/novini
  Съдържание – 5/2016 Гост Не живея с очаквания, обичам да действам 2 Тошко Савов, бранд трейнър
images/stories/doc
  Кодекс за поведението на учителите, служителите и работниците в оу „Капитан Петко войвода. Глава първа общи положения
  Заседание на Педагогическия съвет на 26. 06. 2009г./ I. Прибиране и задържане на учениците
images/stories/BGCPO PLEVEN
  1 Нови правила
images/stories/CV
  Вутов Васил Иванов Адрес България, 1404 кв. Гоце Делчев бл. 1е вх. В а
images/stories/doc
  Министерство на труда и социалната политика стратегия за безопасност и здраве
images/stories/proceduri/varli_dol
  Административен адрес на Община Неделино: област Смолян, община Неделино, гр. Неделино, ул
~nedeli/images/stories/konkurs
  Конкурс за длъжността Главен експерт „Проекти и европейски програми
images/stories
  Д о к у м е н т а ц и я за участие в процедура с предмет
  Публично Частни Партньорства (пчп) – Практическа Работна Среща
images/stories/documents/med_dev
  Резултати от тестовете на гръдни имплантати със силиконов гел на фирмата Poly Implant Prothése, Франция
images/stories
  Анализнаикономическотоисоциалноторазвитиенаобщината
images/stories/doc
  Резюме състояние на патологията – финансови и правни аспекти, ресурсна обезпеченост
images/stories/news3
  10 декември 2013 г. Областна администрация кюстендил, българия
images/stories/CV
  Инж. Георги Григоров Председател на Областно представителство – Шумен
images/stories/BGCPO PLEVEN
  Специализирана консултантска фирма по здравословни и безопасни условия на труд
oldsite/images/stories
  Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за
start/images/stories
  Декларация на правозащитни организации по повод политическата атака срещу Комисията за защита от дискриминация
metinkazak/images/stories/2014/03.21
  Д е й н о с т на Метин Казак, член на Европейския парламент
images/stories
  Програма за посещението в България на
bg/images/stories/Documents/OSA_2014
  Доклад за дейността на дружеството през 2013 г проект за решение ос приема и одобрява годишният доклад за дейността на дружеството през 2013 г
joomla/images/stories/informatika
  Компютърът е сложно техническо устройство това е тялото на компютърната система. Основните му функционални части са: процесор, оперативна памет и устройства за вход и изход
images/stories/analizi
  Фондация „Анализ на риска България, София 1000 тел:(+359 2) 989 19 92
images/stories
  Решението 4 успешната подготовка 4 Седем задължителни въпроса 4 Консултиране с адвокат 5 Медиация чрез представител 6
images/stories/docs/p_pokana_hrani_shora
  Техническа спецификация на хранителните продукти и предлагани цени по видове артикули
images/stories/novini
  Съдържание – 10/2015 новаторски поглед
layout/images/stories/izsledwane_na_kzd
  Проект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
images/stories
  Forest products
oldsite/images/stories/docs/nominacii
  Програма за развитие на селските райони. Европейски земеделски фонд за
images/stories/NEWS
  Програма на община банско за 2010 г. Приложение 6
images/stories/DOCS
  Целодневна детска градина „Бодра смяна”
images/stories
  Граждански процесуален кодекс
images/stories/doc
  Доклад за социално-икономическата ситуация и оценка на потребностите в сферата на социалните услуги област Кюстендил
  Регионална служба по заетостта – благоевград
images/stories/documents/lek_inf
  Препоръкa за ограничаване на приложението на Protelos/Osseor
images/stories/novini
  Съдържание – 4/2017 консултант знанието е по-евтино от незнанието 2 Интервю с Павлина Цветанова
images/stories/pokani-aop
  Виктор янев областен управител област кюстендил
images/stories/KSB
  Информация от Вицепрезидента на Европейската комисия Гюнтер Ферхойген
progress2010_2011/images/stories/materiali/edno
  Проект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
images/stories/BGCPO PLEVEN
  7 Липсващата инфраструктура
images/stories
  Атлантическият клуб в българия, “стар къмпани” оод и
images/stories/FIEC/dokladi_fiec
  Businesseurope
directory images stories  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница