1. Образец на офертаДата23.12.2017
Размер237.28 Kb.
#37371
РАЗДЕЛ IV. образци

1. Образец на оферта


(Попълва се на фирмена бланка на участника)
До

ЕСО ЕАД МЕР Монтана

гр. Монтана 3400

ул. „Ал.Стамболийски”, №45
О Ф Е Р Т А

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
Дейности по извършване на годишни технически прегледи на леки авотобили, собственост на ЕСО ЕАД, в МЕР - Монтана”

Обособена позиция : .................................................................................................... (изписва се обособената/те позиция по която се кандидатства)

От ......................................................................................................................................,

(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление: ..........................................................................................,(улица, град, община)

ЕИК............................................,

представлявано от ............... ....................................................................................................,

(име/длъжност)

телефон, факс, email, лице за контакти ..................................................................................,

адрес за съобщения ..................................................................................................................,

Разплащателна сметка:

BIC:................................................;

IBAN: ............................................;

банка:.............................................;

град/клон/офис:..............................


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След като се запознахме с Вашите изисквания съгласно обявената публична покана и приложенията към нея, с настоящото Ви представяме нашата оферта за изпълнение на обществената поръчка с горепосочения предмет, както следва:

Предлагаме да изпълним поръчката, в съответствие с изискванията на възложителя, съгласно приложеното техническо предложение.

Предлаганата от нас цена за цялостното изпълнение на поръчката е съгласно приложеното ценово предложение.
С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни .................... календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.

В случай, че бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор след получаване на писмена покана от Възложителя в указания в нея срок. Неявяване на наш упълномощен представител в този срок, ще бъде равнозначно на отказ от сключване на договор.


При подписване на договора ще Ви представим:

1. Документ за гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на договора, без ДДС в една от следните форми:


парична сума внесена в касата на ЕСО ЕАД МЕР Монтана на адрес: гр.Монтана - 3400, ул."Александър Стамболийски" № 45 или по банковата сметка на МЕР Монтана:

BIC: BPBIBGSF;

IBAN: BG75BPBI79331077716901;

банка: Юробанк и еф джи България АД

клон: Монтана

адрес: ул. „Трети Март” №76,

град: Монтана 3400

банкова гаранция със срок на валидност, съгласно договора.


2. Документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки.

3. Декларации, изискуеми съгласно чл. 101е, ал. 2 от ЗОП за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47 ал. 5 от ЗОП.

До подписването на официален договор, тази оферта заедно с Вашата писмена покана за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение помежду ни.

Като неразделна част от настоящата оферта прилагаме следните документи:

1. Заверено копие от документа за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.

2. Декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки.

3. Валидно разрешително за извършване на годишни технически прегледи на ППС (заверено от участника копие).

4. Декларация по чл. 56, ал.1 , т. 11 от Закона за обществените поръчки. (оригинал);

5. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от Закона за обществените поръчки. (оригинал);

6. Техническо предложение, за съответната обособена позиция;

7. Ценово предложение - в отделен запечатан непрозрачен плик , за съответната обособена позиция;

Дата: ................. Подпис и печат: ....................................

...........................................................(име и фамилия)

...........................................................(длъжност на представляващия участника)

2. Образци на декларации

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 47, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 101е, ал.2, т.1

от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният/ -ата.......... ........................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)


притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ................ .....................................................................– гр...............................................................................,

адрес:......................... ......................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... ...................................................................................................................

(посочете длъжността)

на......................................................................................................................................................,

(посочете наименованието н участника)
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Дейности поизвършване на годишни технически прегледи на леки авотобили, собственост на ЕСО ЕАД, в МЕР - Монтана” Обособена позиция : ..................................................... (изписва се обособената/те позиция по която се кандидатства)
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Не съм осъждан с влязла в сила присъда /реабилитиран съм/ за:


  • престъпление против финансовата, данъчната и осигурителната система, включително изпирането на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;

  • подкуп по чл. 301-307 от НК;

  • участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;

  • престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК;

  • престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК.

Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.


Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

Дата: ....................... ДЕКЛАРАТОР:............................(подпис и печат)
Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 47, ал. 5 във връзка с чл. 101е, ал. 2,т.2

от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ -ата.......... .................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)
притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ................ .....................................................................– гр...............................................................................,

адрес:......................... ......................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... ...................................................................................................................

(посочете длъжността)

на......................................................................................................................................................,

(посочете наименованието н участника)
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Дейности по извършване на годишни технически прегледи на леки авотобили, собственост на ЕСО ЕАД, в МЕР - Монтана” Обособена позиция : ..................................................... (изписва се обособената/те позиция по която се кандидатства)


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Не съм свързано лице по смисъла на т. 23а на § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

2. Участникът, когото представлявам не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.


Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:........................... ДЕКЛАРАТОР: .........................(подпис и печат)

Д Е К Л А Р А Ц И Я

чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ -ата.....................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)
притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ................... .................................................... – гр............................................................................,
адрес:......................... ...................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... .................................................................................................................

(посочете длъжността)

на....................................................................................................................................................,

(посочете наименованието на кандидата/участника)


кандидат/участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Дейности по извършване на годишни технически прегледи на леки авотобили, собственост на ЕСО ЕАД, в МЕР - Монтана” Обособена позиция : ................. (изписва се обособената/те позиция по която се кандидатства)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

В предложената цена са спазени изискванията за закрила на заетостта, условията на труд и минималната цена на труда, определена съгласно § 1, т. 12 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществени поръчки и условията на труд.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ................... ДЕКЛАРАТОР:..........................


Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ -ата.......... .................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)
притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ................ .....................................................................– гр.........................................................................,

адрес:......................... ................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... .............................................................................................................

(посочете длъжността)

на......................................................................................................................................,

(посочете наименованието на кандидата/участника)
кандидат/участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Дейности по извършване на годишни технически прегледи на леки авотобили, собственост на ЕСО ЕАД, в МЕР - Монтана” Обособена позиция : ................. (изписва се обособената/те позиция по която се кандидатства)

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
Приемам условията в проекта на договора, приложен към документацията за участие в процедурата.

Дата:......................... ДЕКЛАРАТОР:..................(подпис)

3. Образец на техническо предложение.

(Попълва се на фирмена бланка на участника)

До

ЕСО ЕАД МЕР Монтана

гр. Монтана 3400

ул. „Ал.Стамболийски”, №45

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Дейности по извършване на годишни технически прегледи на леки авотобили, собственост на ЕСО ЕАД, в МЕР - Монтана” Обособена позиция : ................. (изписва се обособената/те позиция по която се кандидатства)


От ................................................................................................................................

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка с горепосочения предмет, както следва:

срок за изпълнение на поръчката:

  1. Срок за изпълнение на договора - 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на влизането му в сила.

  2. Срок за приемане на автомобила за извършване на прегледа, след заявка от Възложителя: ......................... ............................................ /изписва се цифром и словом в календарни дни/

3. Декларирам, че работното време на контролно техническия пункт е:

Работни дни: .................................................................................................

Час: от ................................................. до ....................................................

Доказателства за техническите възможности за изпълнение на поръчката:

1. Декларирам, че техническите прегледи ще бъдат извършвани при спазване разпоредбите на Наредба № Н-32 от 16.12.2011г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства /В сила от 01.01.2012г., Издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Обн. ДВ. бр. 104/27.12.2011г./

- Декларираме, че се задължаваме да спазваме действащите нормативни уредби в страната за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарни строително-технически норми и др., свързани с изпълнението на поръчката.

- Декларираме, че се задължаваме да спазваме действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани със изпълнението на поръчката.

- Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

2. Разполагам с контролно - технически пункт /собствен или нает/ на територията на град ……………………………

3. Притежавам валидно разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС, включващо в обхвата си моторните превозни средства, посочени в Таблица …………….
Дата: ................. Подпис и печат: ......................................

.......................................................................(име и фамилия)

.......................................................................(длъжност на представляващия участника)

Д Е К Л А Р А Ц И Я
съдържаща списък на контролно-техническите пунктове, в които се извършват периодични прегледи на ППС, с които участникът разполага

Долуподписаният/ -ата.......... .................................................................................................,

(собствено, бащино, фамилно име)
притежаващ/а лична карта №........................., издадена на ...........................от ................ .....................................................................– гр.........................................................................,

адрес:......................... ................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството ми на....... .............................................................................................................

(посочете длъжността)

на......................................................................................................................................,

(посочете наименованието на кандидата/участника)
кандидат/участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Дейности по извършване на годишни технически прегледи на леки авотобили, собственост на ЕСО ЕАД, в МЕР - Монтана” Обособена позиция : ................. (изписва се обособената/те позиция по която се кандидатства)

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

Представляваният от мен участник разполага със следните контролно - техническите пунктове /собствени или наети/ на територията на град .................


1..............................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

2..............................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

3..............................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

4..............................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................


Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ................. Декларатор: ­........................

/подпис/

4. Образец на ценово предложение.

(Попълва се на фирмена бланка на участника)

До

ЕСО ЕАД МЕР Монтана

гр. Монтана 3400

ул. „Ал.Стамболийски”, №45

ценово ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

Дейности по извършване на годишни технически прегледи на леки авотобили, собственост на ЕСО ЕАД, в МЕР - Монтана” Обособена позиция №-- : ................. (изписва се обособената/те позиция по която се кандидатства)

От ....................................................................................................................

(наименование на участника)
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

представяме Ви нашето ценово прeдложение за изпълнение на обществената поръчка с горепосочения предмет, както следва:

1. Предлаганата от нас цена за цялостно изпълнение на поръчката по Обособена позиция - ............................................................................................................ е........................ (.........................словом .....................) лева, без ДДС.

2. Единичните и общите цени, за отделните видове работи, с включени всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката са дадени в следната ценова таблица:
Наименование на услугата

Мярка

Кол.

Ед.цена,

лв.ДДС

Обща цена
лв. без ДДС


1

ГТП на леки автомобили

бр


2

ГТП на товарни автомобили до 3,5 тона

бр


Общо, лева без ДДС:Горните единични цени са образувани при спазване на изискването за минимална цена на труда.


при несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде общата цена на офертата. в случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.

При несъответствие между изписана цифром и словом цена ще се зачита изписаната словом.


Дата: ................. Подпис и печат: ........................................

.....................................................................(име и фамилия)

......................................................................(длъжност на представляващия участника)
РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Д О Г О В О Р
№………………/…………….. г.
Днес, ............... ……… г., в гр. Монтана, между:
есо ЕАД МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН Монтана , със седалище и адрес на управление гр. Монтана 3400, ул."Александър Стамболийски" № 45, ЕИК 1752013040084, представляван от инж. Павел Венциславов Данаилов – Ръководител МЕР Монтана , наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ и

.......(Име на фирма)............................................”, със седалище и адрес на управление гр. .................., община .............., ул. ....................., ЕИК ................., иден. номер по ЗДДС BG….............................................. представлявано от..... (име, фамилия).......................... – (длъжност)............, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящия договор при следните условия:
  1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши поръчка с предмет: “Дейности по извършване на годишни технически прегледи на леки авотобили, собственост на ЕСО ЕАД, в МЕР - Монтана” Обособена позиция : ................. (изписва се обособената/те позиция по която се кандидатства) срещу заплащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията на документацията за възлагане на поръчката и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ..

(2) Индивидуализиращи данни на автомобилната техника на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са посочени в Техническите спецификации, представляващо неразделна част от този договор.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва услугите по ал. 1 от договора при предоставянето на ППС в контролно – техническите си пунктове на територията на град .................................

ІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.2. Срокът за изпълнение на услугата е 12 /дванадесет/ месеца, след влизане на договора в сила.

Чл.2.(1) Договорът влиза в сила от ..................2015 г.

Чл. 3 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще извършва приемането на автомобилите за извършване на годишен технически преглед в рамките на ........... работни дни след предварително записване в работното време на контролно – техническия пункт.ІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три процента) от от стойността на договора, а именно ............................... лева.

Чл. 5. (1) При сключването на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в една от следните форми:

- депозит на парична сума;

- банкова гаранция със срок на валидност 30 дни след изтичане на срока по чл. 2.

В случай на представяне на банкова гаранция, тя следва да е за срок, надвишаващ срока по чл. 2 с не по-малко от 30 дни, . Гаранцията се освобождава, ако срокът на договора е изтекъл и същият е изпълнен без забележки от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.(2) В случаите на забавено изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ удължава валидността на гаранцията съобразно удълженото времетраене на изпълнението.

Чл. 6. При неизпълнение на договорни задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удовлетворява претенциите си от гаранцията за изпълнение.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права и задължения:

(1) да заявява предварително автомобилите, подлежащи на годишен технически преглед.

(2) да представя автомобилите, подлежащи на годишен технически преглед, след заявка в пункта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(3) да представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите документи на превозните средства за осъществяване на техническия преглед, съгласно Наредба № Н-32 от 16.12.2011г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства /В сила от 01.01.2012г., издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Обн. ДВ. бр.104 от 27.12.2011г./.

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните права и задължения:

(1) да изпълни услугата качествено, в съответствие с договорените изисквания и и в уговорения срок;

(2) да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, удостоверяващи извършените технически прегледи и знак за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС.

(3) да извършва техническите прегледи съгласно разпоредбите на Наредба № Н-32 от 16.12.2011г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства /В сила от 01.01.2012г., издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Обн. ДВ. бр.104 от 27.12.2011г./.

(4) да представи валидна гаранция за изпълнение при сключване на договора в размер на 3 % /три процента/ стойността на договора;

(5) да получи уговореното възнаграждение по реда и условията на чл. 10 - чл. 12.

(6) В случай на отнемане на разрешителното за извършване на ГТП Изпълнителят е длъжен не по-късно от 3 дни след узнаването, да уведоми писмено Възложителя. При неспазване на това задължение Изпълнителят дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички претърпяни от него щети и пропуснати ползи, настъпили във връзка с липсата на надлежно уведомление

V. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 9. Приемането на изпълнението на извършените годишни технически прегледи, предмет на договора, се извършва с предоставяне на изискуемите документи, удостоверяващи извършения годишен технически преглед на превозните средства и издадена фактура.

VI. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

Чл. 10. Цената на услугата е както следва:

(1) Цена за изпълнение на поръчката е в размер на ................... лв. /.............словом/без включен ДДС, съгласно ценовото предложение, неразделна част от настоящия договор. Същата е ориентировъчна и служи за база при определяне на гаранцията за изпълнение на договора и при изчисляване на евентуални неустойки по чл.13 - 14 от договора.

(2) Окончателната стойност на договора се определя от обема на действително извършените годишни технически прегледи, остойностени по декларираните в ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ единични цени.

(3) Предлаганите единични цени са в размер на......................лв. за лек автомобил без ДДС и .......................лв. без ДДС за товарен автомобил до 3,5 т.

Декларираните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ единични цени, са фиксирани за времето на изпълнение на договора и не подлежат на актуализация.

Чл.11. Начин на плащане: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената на всяка извършена услуга по договора, в размер на 100 %, по банков път, в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на:

а/ Документи, удостоверяващи извършения контролно–технически преглед на превозното/ите средство/ва;

б/ Оригинална данъчна фактура, издадена, за обслужения/ите автомобил/и.

(2) Фактурата се представя до пет дни от извършване на услугата.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава отделни фактури за обслужване на леки автомобили, ползващи данъчен кредит и за обслужване на леки автомобили не ползващи данъчен кредит, съгласно приложената Таблица № ..... Срокът за плащане започва да тече от датата на приемане на данъчната фактура от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 12. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение, след изтичане срока на договора или след неговото прекратяване, когато няма отправени забележки от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Плащанията се извършват по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.VІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 13 (1) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в забава при изпълнение на сроковете по договора, (с изключение на случаите на форс мажор), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,2 % върху общата стойност на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 3 %, без ДДС, за периода на забавата. Санкцията за забава не освобождава изпълнителя от другите му задължения и отговорности по настоящия договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стойността на начислената неустойка и определя срок, в който съответната сума да бъде внесена по сметка на възложителя.

(3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не заплати неустойката в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, последният има право да прихване съответната сума от гаранцията за изпълнение или от сумата за плащане.

(4) В случай, че гаранцията за изпълнение на договора не покрива размера на неустойките, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ намалява сумата за плащане, дължима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, със стойността на разликата.

(5) Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не изпълни задължението си да извърши плащанията в договорените срокове, той дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на основния лихвен процент, за периода на закъснението.

Чл. 14. Изплащането на неустойки и обезщетения по този договор не лишава изправната страна по договора от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи по общия ред.

VІІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 15. Непреодолима сила е непредвидено и непредотвратимо събитие от извънреден характер, независещо от волята на страните, включващо, но неограничаващо се до: природни бедствия, генерални стачки, локаут, безредици, война, революция или разпоредби на органи на държавната власт и управление.

Чл. 16. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, уведомява писмено в 3-дневен срок другата страна в какво се състои същата. При неизпълнеие на това задължение се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

Чл. 17. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за форс мажор, издаден по съответния ред от БТПП, гр. София.

Чл. 18. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Чл. 19. Когато непреодолимата сила продължи повече от 15 дни, всяка от страните може да поиска договора да бъде прекратен с 5-дневно писмено уведомление. В този случай не се дължат неустойки.

VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 20. Договорът се прекратява:

1. с изпълнението му;

2. по взаимно съгласие между страните, при което се подписва двустранен протокол за уреждане на финансовите им отношения до момента на прекратяването;

3. непреодолима сила съгласно чл.15 - чл.19.Чл. 21. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно, с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предизвестие, ако в хода на изпълнението стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да извърши услугата с нужното качество и в дадения срок. В този случай на заплащане подлежат само тези работи, които са извършени качествено и могат да бъдат полезни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Когато прекратяването на договора е извършено по реда на чл.21 (1), внесената гаранция, респ. неинкасираната част от нея, не подлежи на връщане, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да претендира по общия исков ред обезщетение до пълния размер на претърпяните вреди и пропуснати ползи

Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с писмено уведомяване до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи той заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактически извършената работа.

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 23. (1) Всички спорове, възникнали при тълкуването или изпълнението на този договор, неговите Приложения или прилежащите към него документи, ще бъдат решавани по взаимно съгласие въз основа на договаряне. При непостигане на съгласие – спорът се отнася за решаване от компетентния български съд.

Чл. 24. За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат действащите нормативни актове

Чл. 25. (1) Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени в писмена форма.

(2) За дата на съобщението се счита:

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;

- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

- датата на приемането – при изпращане по телефакс или телекс.(3) Всички срокове по този договор, посочени в дни, следва да се разбират в календарни дни, освен ако изрично не е посочено друго.

Чл. 26. Неразделна част от настоящия договор са:

(1) Пълното описание на обекта на поръчката и техническите спецификации от документацията за участие в обществената поръчка

(2) Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приложенията към нея ;
Договорът се състави в 2 /два/ еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ : ИЗПЪЛНИТЕЛ :

РАЗДЕЛ VI. образец за банкова гаранция за изпълнение на договор
До

ЕСО ЕАД МЕР Монтана

гр. Монтана 3400

ул. „Ал.Стамболийски”, №45

Известени сме, че нашият Клиент, (наименование и адрес на участника), наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Ваше Решение № / г. (посочва се № и дата на Решението за класиране) е класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с обект: (наименование на поръчката дадено от възложителя), с което е определен за Изпълнител на посочената обществена поръчка.

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на % (посочва се размера от Обявлението) от общата стойност на поръчката, а именно (словом: ) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ (наименование и адрес на Банката), с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават (словом: ) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, без каквито и други доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодирано шифровано SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща или внесено от упълномощено от Вас лице и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане или по SWIFT на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на 30-я ден, след изтичане срока на договора, до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

 

Подпис и печат,(БАНКА)

Всичките текстове в образеца са примерни. Участниците могат да представят и банкова гаранция по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя. Текстът в гаранцията относно безусловността и неотменяемостта е задължителен!


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница