2016 посолство на република българиястраница1/3
Дата13.01.2017
Размер481.53 Kb.
#12543
  1   2   3

2016


ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОТАВА
СЛУЖБА ПО ТЪРГОВСКО -

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВЪПРОСИ
хранителна ПРОМИШЛЕНОСТ – производство на месни продукти

СЕКТОРЕН АНАЛИЗ


хранителна ПРОМИШЛЕНОСТ - производство на месни продукти


(NAICS 3116)ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Подсекторът „Хранителна промишленост” обхваща фирми, ангажирани предимно в производството на храни за човешка или животинска консумация.
Извън обхвата на подсектора са фирмите, основно ангажирани с производство на напитки и тютюневи изделия, които обособяват отделен подсектор от Северноамериканската класификационна система - North American Industry Classification System (NAICS).
Подсекторът „Хранителна промишленост” в Канада е с номер 311 от Северноамериканската класификационна система.
Фирмите от тази индустриална група са разпределени в подкатегории както следва: производство на животински храни (NAICS 3111); отглеждане на зърнени и маслодайни култури (NAICS 3112); производство на захар и захарни изделия (NAICS 3113); производство на плодове и зеленчуци (NAICS 3114); производство на млечни продукти (NAICS 3115); производство на месни продукти (NAICS 3116); подготовка и пакетиране на риба и морски дарове (NAICS 3117); производство на хляб и тестени изделия (NAICS 3118) и производства на други храни (NAICS 3119) като: кафе; чай; ароматизатори; сладкарски концентрати; подправки; салатен дресинг; снаксове и др.
Предмет на настоящия анализ е подсекторът - Производство на месни продукти, NAICS 3116.

Анализът представя обща информация за състоянието на бранша през последните години; икономическия принос на сектора за канадската икономика; сочи средните приходи, разходи и брутна печалба на малките и средни фирми от подсектора; натрупаните и годишните капиталови инвестиции; представя накратко компаниите от сектора - по провинции и територии; сочи търговския баланс на Канада общо с осталите страни; със САЩ като основен партньор; с ЕС и други икoномически региони за последните години; сочи също и основни търговски партньори на Канада.


Категоризацията на канадските фирми съгласно NAICS става в съответствие с дейността, от която те генерират най-големи приходи. Стопански субекти, които упражняват повече от една дейност, могат да променят кода си по системата според приходите си за конкретната година.
Ресорни за подсектора са:

Министерство на иновациите, науката и икономическото развитие (Innovation, Science and Economic Development Canada, Web: http://www.ic.gc.ca/), на чиято страница, освен обща информация за структурата на ведомството и ресорите, се публикува информация, предназначена за малкия бизнес, целяща да послужи като ръководство и ориентир във федералното корпоративно законодателство; база данни на регистрирани фирми; бази данни за банки и други финансиращи институции; статистики, касаещи внос, износ и търговски баланс; информация, касаеща защитата на интелектуалната собственост и авторските права; статистически данни по икономически сектори; информация за дейностите, изискващи лицензиране; информация, касаеща обявяването в несъстоятелност; рекламирането на продукти; правила за поставяне на етикети; реда и начина за подаване на жалби от потребители; съвети за разпознаване на некоректни търговци и др.;

Министерство на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост (Agriculture and Agri-Food Canada, Web: http://www.agr.gc.ca), чийто уебсайт предлага обобщени статистики и информация за вътрешния пазар, организирани по продукти и региони; актуална информация, касаеща чужди пазари и потенциалните възможности за канадските фирми - производители; актуални програми на федералното и провинциалните и териториални правителства, свързани със селското стопанство; предстоящи търговски събития и др.

Канадска агенция за контрол върху храните, на чийто сайт може да бъде открита регулаторната рамка за бранша, включително актуални изменения в нормативната уредба и регулаторни инициативи.

Браншови структури с отношение към подсектора са:

Канадски Съвет на месопреработвателите, представляващ федерално регистрирани месни преработватели, както и доставчици на оборудване, технологии и услуги в индустрията. Съветът защитатва интересите на производителите от индустриалната група и има отношение при изготвянето на промени в регулаторната рамка за бранша; Канадски Съвет на птицевъдите, представляващ по-голямата част от канадските фирми от бранша.

СЪСТОЯНИЕ НА ПОДСЕКТОРА

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРИНОС ЗА КАНАДСКАТА ИКОНОМИКА
Обобщени данни на Министерство на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост на Канада сочат, че сред предприятията, ангажирани в хранително-вкусовата промишленост на Канада, тези в месопреработвателната индустриална група допринасят за 25% от общите приходи на индустрията. Подсекторът е и с най-голям принос по отношение заетост и добавена стойност.

Според информация от ведомството, през 2012 г., в сферата на месопреработвателната индустрия в Канада са функционирали 1002 предприятия, от които 330 в провинция Онтарио; 247 в Квебек; 143 в Албърта и 110 в Британска Колумбия. През същата година индустрията е генерирала приходи от 22.5 млрд. канадски долара и заетост над 64500 души. През 2014 г., износът на месни продукти на Канада е бил на обща стойност 6.9 млрд. долара, от които 48% за САЩ. Вносът през същата година е бил на стойност 3.8 млрд. долара като 80% от същия е бил от САЩ, следван от Австралия; Нова Зеландия и Уругвай.

Между 2004 г. и 2012 г., продажбите на месо и месни продукти бележат ръст с 11.5%: от 20.1 млрд. долара – на 22.5 млрд. долара. През 2012 г., добавената стойност представлява 25.9% от приходите. В периода: 2004 г. – 2012 г., вносът на месни продукти е нараснал средногодишно с 10.6%, а износът – с 0.2%. Като процент от продукцията, предлагана на вътрешния пазар, вносът бележи ръст от 9.1% през 2004 г., - на 16.3% през 2012 г. Между 2004 и 2012 г., пряката заетост във фирмите от индустриалната група бележи спад от 67501 - на 64570 служители, от които ангажирани пряко в производството са малко над 54 хил. души.

Обобщените данни за вноса; износа и вътрешните продажби на стоки от подсектора през 2012 г. сочат следното: Внос: 3 315.3 млн. CAD; Износ: 5 464.0 млн. CAD; Вътрешни превози: 16 992.5 млн. CAD; Канадски пазар (внос и вътрешни превози): 20 307.8 млн. CAD; Продажби на стоки (износ и вътрешни превози): 22 456.5 млн. CAD.


(Млн. CAD)

Канадски пазар Продажби общо

20 307.8 22 456.5

16 992.53315.3 5464.0

Внос Вътрешни Износ

превози
Източник: Министерство на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, база данни с актуализация към 7 март, 2016 г.


ОБЩА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Информация за преките и оперативните разходи и за брутната печалба на малките и средни фирми от подсектор „Производство на месни продукти” в Канада, е посочена в таблицата по-долу, като са взети предвид предприятия с годишен приход в диапазона от 30 хил. долара – до 5 млн. долара.NAICS 3116

За индустрията

като цялоПоследна

четвърт


(25%)

Под средното

ниво


(25%)

Над средното

ниво


(25%)

Водеща

Четвърт


(25%)

% доклад-

вали


фирми

ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

(процент от общите приходи)

Приходи общо

100.0В

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Преки разходи

63.2В

61.7

71.6

62.6

36.0

81.3

Заплати и

обезщетения

8.2В

9.0

9.6

6.4

6.0

32.9

Покупки, материали

и подизпълнители

55.2В

53.1

61.8

56.7

30.3

82.0

Начални запаси

4.9В

4.8

7.0

3.1

2.1

58.9

Крайни запаси

5.1В

5.2

6.9

3.6

2.4

59.1

Оперативни разходи

35.0В

51.6

27.3

30.7

35.5

98.8

Труд и комисионни

12.4В

13.8

11.7

13.0

10.2

70.1

Ремонти и поддръжка

3.1В

5.2

1.8

2.4

4.3

85.7

Амортизации

2.2В

2.6

2.2

1.8

2.0

81.3

Телеком. разходи

2.9В

3.8

2.8

2.4

2.6

90.5

Наеми

1.8В

1.8

2.2

1.5

1.5

50.8

Банкови такси и лихви

1.3Е

3.1

0.4

0.6

3.0

75.2

Професионални и

бизнес такси

1.4Е

2.1

0.9

1.0

2.4

90.7

Реклами и промотиране

0.6Е

1.1

0.5

0.3

0.7

73.3

Складови разходи

0.5C

1.0

0.4

0.2

0.1

27.0

Застраховки

0.8В

1.0

0.7

0.8

1.0

80.3

Други разходи

8.0C

16.1

3.7

6.7

7.6

97.5

Общо разходи

98.2В

113.3

98.9

93.3

71.6

99.0


Брутната печалба (%)

36.8

38.3

28.4

37.4

64.0

Легенда за индикаторите:

A = Отличен
B = Много добър
C = Добър

D = Приемлив

E = Повишено внимание

Източник: Статистически институт на Канада, профил на малкия бизнес, 2014 г.

Данните са с актуализация към 24.02.2016 г.

Производствени приходи и добавена стойност


NAICS 3116

2008

2009

2010

2011

2012

Приходи (млрд. CAD)

21.4

21.9

22.5

22.4

22.5

Добавена стойност (млрд. CAD)

6.0

6.4

5.9

6.0

5.8


Източник: Статистически институт на Канада

Данните са с актуализация към 24.02.2016 г.
Производствените приходи за тази индустриална група са се увеличили от 20.1 млрд. CAD през 2004 г. – на 22.5 млрд. CAD през 2012 г. или средногодишно с 1.4%. Увеличението на производствените приходи между 2011 и 2012 г. е с 0.3%. При добавената стойност увеличението е както следва: от 5.7 млрд. CAD през 2004 г. – на 5.8 млрд. CAD през 2012 г., т.е., със среден годишен темп от 0.4%. Между 2011 и 2012 г., добавената стойност намалява с -2.9%.
Производствени разходи по категории:


NAICS 3116

2008

2009

2010

2011

2012

Заплати в производството

(млрд. CAD)

1.9

2.0

2.1

2.1

2.0

Материали и консумативи

(млрд. CAD)

15.0

15.2

16.2

16.1

16.3

Енергия, вода, горива

(млрд. CAD)

0.3

0.4

0.3

0.4

0.4Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница