Access point a name, term, code, etc., through which bibliographic or authority data is searched and identified. Additional access point [NT], Authorized access point [NT]страница21/21
Дата20.09.2016
Размер2.9 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

GARR Guidelines for Authority Records and References. 2nd ed., rev. – Munich : Saur, 2001. (IFLA UBCIM publications new series; v. 23) Dostupné online: http://www.ifla.org/VII/s13/garr/garr.pdf

IME ICC – IFLA Meeting of Experts on an International Cataloguing Code (1.-5.: 2003-2007), odporúčania účastníkov

ISBD – International Standard Bibliographic Description (ISBD): preliminary consolidated edition.

– Munich : Saur, 2007. (IFLA Series on Bibliographic Control, v. 31) Dostupné online:http://www.ifla.org/VII/s13/pubs/ISBD_consolidated_2007.pdf

RDA RDA: Resource Description and Access. Glossary Draft. 5JSC/Chair/11/Rev (Jan. 2008, Table 1) Dostupné online: http://www.collectionscanada.gc.ca/jsc/rda.html#drafts

Webster’s 3rd Webster’s Third New International Dictionary. – Springfield, Mass. : Merriam, 1976.

(Slovene)

ŠP = širši pojem; OP = ožji pojem; SP = sorodni pojem
Viri

AACR2 Anglo-American Cataloguing Rules . – 2nd edition, 2002 revision. – Ottawa : Canadian Library Association ; London : Chartered Institute of Library and Information Professionals ; Chicago : American Library Association, 2002–2005.

DCMI Agents Working Group – Dublin Core Metadata Initiative, Agents Working Group. Pridobljeno s spleta, 2003 (delovne definicije): http://dublincore.org/groups/agents/ Končno poročilo dostopno na spletu: http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#classes-Agent)

FRAD Functional Requirements for Authority Data: A Conceptual Model – Final Report, 2008.

FRBR Functional Requirements for Bibliographic Records: Final Report. – Munich : Saur, 1998. (IFLA UBCIM publications new series; v. 19). Dostopno na spletni strani IFLE: http://www.ifla.org/VII/s13/frbr/ (september 1997, dopolnjeno in popravljeno februarja 2008).

GARR Guidelines for Authority Records and References. 2nd ed., rev. – Munich : Saur, 2001. (IFLA UBCIM publications new series; v. 23). Dostopno na spletu: http://www.ifla.org/VII/s13/garr/garr.pdf

IME ICC – IFLA Meeting of Experts on an International Cataloguing Code (1st–5th : 2003-2007), priporočila sodelujočih

ISBD International Standard Bibliographic Description (ISBD): preliminary consolidated edition. – Munich : Saur, 2007. (IFLA Series on Bibliographic Control, v. 31) Dostopno na spletu: http://www.ifla.org/VII/s13/pubs/ISBD_consolidated_2007.pdf

RDA Resource Description and Access. Glossary Draft. 5JSC/Chair/11/Rev (Jan. 2008, Table 1) Dostopno na spletu: http://www.collectionscanada.gc.ca/jsc/rda.html#drafts

Webster's 3rd – Webster's Third New International Dictionary. – Springfiled, Mass. : Merriam, 1976.

(Swedish)

ÖT = Överordnad term; UT = Underordnad term; RT = Relaterad term
Källor

AACR2Anglo-American Cataloguing Rules. – 2nd edition, 2002 revision. – Ottawa: Canadian Library Association; London: Chartered Institute of Library and Information Professionals; Chicago: American Library Association, 2002-2005.

DCMI Agents Working Group - Dublin Core Metadata Initiative, Agents Working Group. Arbetsdefinitionerna hämtade från http://dublincore.org/groups/agents/ (2003). Slutrapporten finns tillgänglig online: http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#classes-Agent

FRADFunctional Requirements for Authority Data: A Conceptual Model – Final Report, 2008.

FRBRFunctional Requirements for Bibliographic Records: Final Report. – Munich : Saur, 1998. (IFLA UBCIM publications new series; v. 19) Tillgänglig på IFLA:s hemsida: http://www.ifla.org/VII/s13/frbr/ (september 1997, med revisioner och rättningar fram till februari 2008). Svensk översättning finns tillgänglig på http://www.biblioteksforeningen.org/komm/katalog/frbr/FRBR_svenska.pdf.

GARRGuidelines for Authority Records and References. 2nd ed., rev. – Munich : Saur, 2001. (IFLA UBCIM publications new series; v. 23) Tillgänglig online: http://www.ifla.org/VII/s13/garr/garr.pdf

IME ICC – IFLA Meeting of Experts on an International Cataloguing Code (1st-5th : 2003-2007), rekommendationer från deltagarna

ISBD – International Standard Bibliographic Description (ISBD): preliminary consolidated edition. – Munich : Saur, 2007. (IFLA Series on Bibliographic Control, v. 31) Tillgänglig online: http://www.ifla.org/VII/s13/pubs/ISBD_consolidated_2007.pdf

RDA RDA: Resource Description and Access. Glossary Draft. 5JSC/Chair/11/Rev (januari 2008, tabell 1) Tillgänglig online: http://www.collectionscanada.gc.ca/jsc/rda.html#drafts

NE:s ordbok - Nationalencyklopedins ordbok / utarbetad vid Språkdata, Göteborgs universitet, 1995-1996.

(Thai)


BT = ศัพท์ที่กว้างกว่า (broader term); NT = ศัพท์ที่แคบกว่า (narrower term); RT = ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกัน (related term)
ที่มา

AACR2Anglo-American cataloguing rules. – 2nd edition, 2002 revision. – Ottawa: Canadian Library

Association; London: Chartered Institute of Library and Information Professionals; Chicago: American Library Association, 2002-DCMI Agents Working Group – Dublin Core Metadata Initiative, Agents Working Group. From Web

page, 2003 (working definitions): http://dublincore.org/groups/agents/. Final report available online at http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#class-AgentFRADFunctional Requirements for Authority Data: A Conceptual Model – Final Report, 2008.

FRBRFunctional Requirements for Bibliographic Records: Final report. – Munich : Saur, 1998. (IFLA

UBCIM publications new series; v. 19) Available on the IFLA Web site: http://www.ifla.org/VII/s13/frbr/ (Sept. 1997, as amended and corrected through February 2008)GARRGuidelines for Authority Records and References. 2nd ed., rev. – Munich : Saur, 2001.(IFLA

UBCIM publications new series; v. 23) Available online at http://www.ifla.org/VII/s13/garr/garr.pdfIME ICC – IFLA Meeting of Experts on an International Cataloguing Code (1st – 5th : 2003 – 2007),

recommendations from the participantsISBDInternational Standard Bibliographic Description (ISBD): preliminary consolidated edition. –

Munich : Saur, 2007. (IFLA Series on Bibliographic Control, v. 31)RDARDA: Resource description and access. Glossary Draft. 5JSC/Chair/11/Rev (Jan. 2008, Table 1)

Available online at: http://www.collectionscanada.gc.ca/jsc/rda.html#draftsWebster’s 3rd - Webster’s Third New International Dictionary. – Springfield, Mass. : Merriam, 1976.

(Vietnamese)BT = Thuật ngữ rộng ; NT = Thuật ngữ hẹp; RT = Thuật ngữ liên quan

Nguồn

AACR2Bộ Quy tắc Biên mục Anh-Mỹ. – ấn bản lần 2, phiên bản 2002. – Ottawa: Hiệp hội Thư viện Canada; London: Viện Hoàng gia của các chuyên gia thông tin thư viện; Chicago: Hội Thư viện Hoa Kỳ, 2002-2005.

DCMI Nhóm luân chuyển – Sáng chế siêu dữ liệu mã Dublin, Nhóm luân chuyển. Từ trang tin điện tử, 2003 (những định nghĩa về luân chuyển): http://dublincore.org/groups/agents/ Báo cáo cuối cùng hiện có tại trang tin điện tử: http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#classes-Agent)

FRADNhững yêu cầu chức năng đối với dữ liệu tiêu đề chuẩn: Mô hình mang tính khái niệm – Báo cáo cuối cùng, 2008.

FRBRNhững yêu cầu chức năng đối với Biểu ghi thư mục: Báo cáo cuối cùng. – Munich : Saur, 1998. (IFLA UBCIM xuất bản phẩm định kỳ; v. 19). Hiện có trên trang tin điên tử của Hiệp hội Thư viện quốc tế: http://www.ifla.org/VII/s13/frbr/ (9/1997, đã được sửa đổi vào tháng 2/2008)

GARRHướng dẫn Biểu ghi tiêu đề chuẩn và Tài liệu tham khảo. xuất bản lần 2, có sửa dổi và bổ sung. – Munich : Saur, 2001. (IFLA UBCIM xuất bản phẩm định kỳ; v. 23) Hiện có trên trang tin điện tử: http://www.ifla.org/VII/s13/garr/garr.pdf

IME ICC – Kỳ họp IFLA (1st-5th : 2003-2007) của các chuyên gia trong lĩnh vực Mã Biên mục Quốc tế có sự đóng góp của các đại biểu tham gia kỳ họp.

ISBD – Tiêu chuẩn quốc tế về Mô tả Thư mục (ISBD): ấn bản thống nhất đầu tiên. – Munich : Saur, 2007. (Xuất bản phẩm định kỳ IFLA về Kiểm soát Thư mục, v. 31) hiện có tại trang tin điện tử: http://www.ifla.org/VII/s13/pubs/ISBD_consolidated_2007.pdf

RDA RDA: Truy cập và Mô tả Nguồn lực. Bản thảo Bản chú giải thuật ngữ. 5JSC/Chair/11/Sửa đổi(01/2008, Bảng1) Hiện có tại trang web: http://www.collectionscanada.gc.ca/jsc/rda.html#drafts

Webster’s 3rd Từ điển Quốc tế ấn bản mới, xuất bản lần 3 của Webster. – Springfield, Mass. : Merriam, 1976.

1 Der englischsprachige Terminus „name“ kann im Deutschen je nach Kontext mit Bezeichnung, Benennung oder Name übersetzt werden, wobei Bezeichnung für den übergeordneten Terminus steht. Um die Vergleichbarkeit der deutschen Übersetzung mit dem englischsprachigen Original zu erleichtern, wurde im Kontext der Internationalen Katalogisierungsprinzipien durchgehend die deutsche Übersetzung „Name“ gewählt.

2 NdT : Le texte original anglais est : "an authorized access point". Selon la définition de "Point d'accès autorisé", il faut lire "le" et non pas "un".

3 N.T. Também designado, em Portugal, por Indexação por assuntos.Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница