Адрес за кореспонденцияДата25.01.2018
Размер38.58 Kb.
#51842


Образец № 2.7

УЧАСТНИК: ......................................................................................................
Адрес за кореспонденция .................................................................................
Техническо предложение

за

Доставка на възли, детайли и други изделия за автобуси по 10 обособени позицииЗа обособена позиция № 7 „КРУШКИ”
Уважаеми Госпожи и Господа,
Запознати сме и приемаме изцяло предоставената документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на възли, детайли и други изделия за автобуси по 10 обособени позиции”.

Ние предлагаме да изпълним без резерви и ограничения, в съответствие с условията на документацията дейностите по предмета на обществената поръчка.

В случай, че нашето предложение бъде избрано, ние поемаме ангажимента да представим гаранция за изпълнение в размер на 5 (пет) на сто от стойността на договора без ДДС, със срок на валидност един месец след изтичане срока на договора.
За изпълнение на предмета на поръчката представяме следното техническо предложение:

Предлагаме да доставим възли, детайли и други изделия за автобуси – по обособена позиция № 7 „КРУШКИ”, както следва:
За автобус:

Наименование

Катал. номер

Производител

Бр.

 

Крушка за фар Н4 24V 75/70W P43t

 

 

5000

 

Крушка за фар Н7 24V 70W PX26d

 

 

3000

 

Крушка за фар Н1 24V 70W P14,5s

 

 

1000

 

Крушка с две светлини 24V 21/5W

 

 

2000

 

Крушка с една светлини 24V 21W

 

 

10000

 

Крушка с една светлини 24V 21W с малък балон

 

 

16000

 

Крушка софитна 24V 10W

 

 

3000

 

Крушка 24V 4W за армат. табло

 

 

3000

Мерцедес

Стоп комплект

671 820 01 56

 

150

Мерцедес

Стоп ляв комплект

000 820 76 64

 

30

Мерцедес

Стоп десен комплект

000 820 77 64

 

30

BMC 220 SLF

Светлини задни

53 RS 300 211

 

80

BMC 220 SLF

Светлини задни

54 RS 300 215

 

80

Техническото предложение включва:


  • Декларация за срок на доставката (след конкретна заявка за всяка партида) – (максимално 5 работни дни);

  • Декларация за срок на гаранцията за фабрично-заводски дефекти (минимално 12 месеца);

- Декларация за срок на изпълнение на поръчката;

- Документи отнасящи се за предлаганите изделия -

- Задължителни документи отнасящи се за предлаганите изделия:

(- Сертификати издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на изделията със съответните: - спесификации или стандарти; - изпитателни протоколи; - технически характеристики, касаещи качествените показатели;

- Валиден сертификат за качество по ISO 9001:2008 или еквивалент, издаден на производителя на изделията от оторизирана организация за сертифициране на системи за управление на качеството за всеки от заводите-производители).

- Други документи отнасящи се за предлаганите изделия – подробно описани.ПОДПИС:

(име и фамилия)Дата: (длъжност на представляващия Участника)
Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница