assets/resourcedocuments/757
  О б л а с т Х а с к о в о община тополовград гр. Тополовград, пл. „Освобождение” №1
assets/resourcedocuments/741
  Адрес за кореспонденция
assets/resourcedocuments/1826
  І. Компютърни конфигурации и монитори – минимални изисквания Брой
assets/resourcedocuments/1015
  Приложение №16 техническо задание
assets/resourcedocuments/1159
  Образец №1 предмет на поръчката
assets/resourcedocuments/1866
  Община харманли 6450,Харманли
assets/resourcedocuments/1026
  Производител 1 Isofluranum флакон 10
assets/resourcedocuments/735
  Решение за откриване на обществената поръчка, публикувано на сайта на Агенцията за обществени поръчки
assets/resourcedocuments/2083
  Приложение №2 техническо задание/спецификация
assets/resourcedocuments/1306
  Програма бг08 „Културно наследство и съвременни изкуства“
assets/resourcedocuments/1675
  І. Компютърни конфигурации и монитори – минимални изисквания Брой
assets/resourcedocuments/1422
  О б щ и н а п е р н и к о б л а с т п е р н и к
assets/resourcedocuments/2045
  Техническо задание
assets/resourcedocuments/892
  Iii образци на документи образец №1
assets/resourcedocuments/1639
  Техническa спецификация доставка и монтаж на система за броене на пътници в 10 бр автобуси на „Столичен автотранспорт“ еад
bg/assets/resourcedocuments/4718
  Образец №2 до председателя на държавна агенция
assets/resourcedocuments/1085
  Описание на предмета на поръчката, включително обособените позиции
assets/resourcedocuments/849
  За участие в избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка, с публична покана по реда на глава осма „А” от зоп
assets/resourcedocuments/856
  Обяснителна записка по част Архитектурна Количествена сметка
assets/resourcedocuments/995
  Приложение №12 техническа спецификация
assets/resourcedocuments/684
  Приложение към предлагана цена за обособена позиция VII. Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
assets/resourcedocuments/1732
  Планово задание за разработване на общ устройствен план на община тополовград
assets/resourcedocuments/2444
  Обект: „многофамилна жилищна сграда”
assets/resourcedocuments/1326
  Доклад за резултатите от проведените преговори с участника получил покана за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет
assets/resourcedocuments/1565
  Техническa спецификация доставка на охлаждаща течност (антифриз) за автобуси Спецификация
assets/resourcedocuments/1751
  Решение № г на Изпълнителния Директор на Столичен Автотранспорт еад документация
assets/resourcedocuments/1026
  Ценово предложение
assets/resourcedocuments/741
  Адрес за кореспонденция
assets/resourcedocuments/774
  Наименование на участника
assets/resourcedocuments/1741
  Делегация на община кавадарци
assets/resourcedocuments/1726
  О б щ и н а т о п о л о в г р а д
assets/resourcedocuments/883
  Решение за обществена поръчка Обявление за обществена поръчка
assets/resourcedocuments/2097
  Приложение №8 проект на договор
assets/resourcedocuments/998
  Пълно описание на предмета на поръчката/техническо задание I. Предмет на обществената поръчка
assets/resourcedocuments/1232
  Техническа спецификация Обект: "Изграждане на нов корпус(Блок №2 с басейн) към одз №5 в кв."Тева",гр. Перник"
  План за безопасност и здраве техническа спецификация
assets/resourcedocuments/1486
  Умбалсм „Н. И. Пирогов еад
assets/resourcedocuments/1834
  IV. т е Х н и ч е с к и с п е ц и ф и к а ц и и
assets/resourcedocuments/1001
  Община искър, област плевен
assets/resourcedocuments/33
  Закон за Биологичното Разнообразие зг закон за Горите
  Програма „Околна среда 2007 2013 г. Bg161PO005/11/3 2/05/26
assets/resourcedocuments/1001
  До г-н васил бонински управител на„три ес” еоод
assets/resourcedocuments/1195
  Ремонт на общинска пътна мрежа
assets/resourcedocuments/1139
  Техническа спецификация за обществена поръчка с предмет
assets/resourcedocuments/1271
  Образец Приложение №11 проект на договор
assets/resourcedocuments/917
  За обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от зоп
assets/resourcedocuments/1039
  Техническо задание І. Описание и обем на предвидените строителни и ремонтни работи, за които ще се упражнява строителен надзор
assets/resourcedocuments/2896
  Програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Свиленград за следния обект
assets/resourcedocuments/779
  Техническа спецификация (Задание за проектиране)
assets/resourcedocuments/2476
  Обект: „многофамилна жилищна сграда”
assets/resourcedocuments/1856
  О б щ и н а т о п о л о в г р а д
assets/resourcedocuments/2447
  Дг №5 „вела пеева” – перник с п р а в к а относно: Разплащанията по Договор№01/28. 04. 2016 г за доставка на хранителни продукти от ет „Светлозар Райков”
assets/resourcedocuments/2461
  Технически паспорт рег.№
assets/resourcedocuments/665
  Г в община Брегово, комисия назначена със Заповед №
bg/assets/resourcedocuments/204
  Програма bg09 „ фонд за стипендии на европейското икономическо пространство
assets/resourcedocuments/662
  Одобрявам: Айхан Мустафов Хашимов
assets/resourcedocuments/908
  Еад гр. Враца от 5142. 00 лева за обществена поръчка с предмет
assets/resourcedocuments/905
  Информация за връщане на гаранция
assets/resourcedocuments/2141
  Средно училище “елин пелин”
assets/resourcedocuments/694
  Техническа спецификация за изпълнение на обществена поръчка с предмет
assets/resourcedocuments/867
  Ведипема” еоод гр. София, община столична, област софия
assets/resourcedocuments/3488
  Консултант за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или
assets/resourcedocuments/2666
  Св. Иван Рилски
assets/resourcedocuments/1269
  Приложение №8
directory assets resourcedocuments  


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница