Анализ на външната среда на бизнес организацияДата11.01.2018
Размер163.79 Kb.
#43690
ТипАнализ
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТКУРСОВА РАБОТА

ТЕМА:

Анализ на външната среда на бизнес организация

Индустриален холдинг България АД’
Студент: Преподавател:

Иван Владимиров Стоянов

фак. № 7427

София
Януари 2010Съдържание
Съдържание 2

1.Теоретична част 3

1.2. Етапи при анализа на външната среда 3

1.2.1 С непряко въздействие: 4

1.2.2 Фактори с пряко въздействие: 4

1.3 Структурен анализ на конкуренцията в индустриялния сектор посредством модела за петте конкурентни сили 5

1.3.1 Анализ на еволюционния цикъл на индустриялния сектор 6

1.3.2. Анализ на силните и слабите страни на Бизнес Организацията (SWOT анализ) 7

2.Практическа част 8

2.1. Общи сведения 8

2.2 Позиций и разположение на пазара 9

2.3 SWOT Анализ 11

3. Изводи
12
1.Теоретична частУвод:
Отчитането на множеството фактори,влияещи върху развитието на фирмата,играе решаваща роля за нейните бъдещи успехи и ефективна работа.Съществени в този аспект се оказват открояващи се тенденции като ускоряване на глобализацията,изменения в демографската структура,увеличаване на безработицата,диференциация в доходите,разпространението на нови технологии,намаляване на запасите от суровини,ролята на екологичния фактор и акцент върху високото качество и перфекционизма в производството.Външната среда се характеризира с комплексност и изменчивост,които влияят върху степента на нейната несигурност.Нейният анализ,имащ за цел да осигури гъвкавостта и устойчивостта на фирамата срещу непрекъснатите промени,се основава на базата на оценката на икономическите,обществените,политическите,екологичните и технологични тенденции на развитие,които засягат дейността на организацията.Така се определя общото състояние на отрасъла,в който тя функционира.

1.2. Етапи при анализа на външната среда

Анализът на външната среда преминава през няколко етапа,които позволяват да се направи цялостна оценка на характера на външната среда на Бизнес Организацията.


Тези етапи са следните:

1. Преразглеждане на влиянията на външната среда; 2. Оценка на характера на външната среда; 3. Определяна на ключовите въздействия на външната среда; 4. Определяне на благоприятните въздействия и заплахите, от външната среда

5. Определяне на конкурентната позиция на Бизнес Организацията.

При преразглеждането на влиянията на външната среда се установява , кои от влиянията на външната среда са въздействали върху развитието й до момента , кои действат понастоящем и се прогнозира , кои биха могли да влияят в бъдеще.

При оценка на характера на външната среда се определя , до каква степен тази среда е неопределена. Тази информация ще помогне да се определи акцента на по-нататъшния стратегически анализ.

Чрез определянето на ключовите въздействия се цели чрез структурен анализ да се посочат онези въздействия , които са критични за оцеляването на Бизнес Организацията и се обясни защо те са такива.

На етапа определяне на благоприятните въздействия и заплахите , идващи от външната среда , ключовите въздействия се анализират по-подробно и се преценява, кои от тях могат да породят благоприятни възможности и кои – заплахи.

На етап определяне на конкурентната позиция на Бизнес Организацията се съпоставя дейността на Бизнес Организацията с тази на конкурентите от отрасъла, групирани по определени признаци, и се посочва от къде може да се очаква конкурентно предимство.

Процесът преразглеждане на влиянията на външната среда (PEST анализ) преминава през два етапа: 1. Определяне на основните външни фактори, които са влияли и влияят върху дейността на Бизнес Организацията; 2. Определяне на онези фактори, които имат най-голямо влияние и в настоящия момент и които биха имали такова влияние и в близкото бъдеще.

Факторите на външната среда могат да се групират в няколко основни групи:
1.2.1 С непряко въздействие:

1)икономически фактор-очаквани изменения на брутия вътрешен продукт в страната,очаквана инфлация,развитие на капиталовите пазари,развитие на заетостта,склонност към инвестиране,колебания в конюнктурата,развитие на важни сектори на стопанството,развитие на международната търговия,на платежния баланс и валутния курс


2)технологичен фактор-тенденции на развитие на производствената технология,иновационен потенциал,степен на механизация и автоматизация,динамика на разходите,развитие на технологии-заместители,информатика и телекомуникации
3)екологичен фактор-осигуреност с енергийни източници,с ресурси,рециклиране,дейности,свързани с опазването на околната среда
4)демографски и социално-психологически фактор-тенденции за изменение на демографската структура в страната и сравнение с водещи страни в Европа и света,социално-психологически течения и черти на персонала и потребителите
5)политика и законодателство-глобални политически тенденции на развитие,развитие в икономическата политика,в социалното законодателство и трудовото право,влияние от страна на профсъюзите,свобода на действие на организацията

1.2.2 Фактори с пряко въздействие:

1)конкуренти - брой,големина,продукти,конкурентна структура

2)доставчици - брой,големина,условия на доставка

3)потребители

4)инвеститори

5)акционери


Стратегическите решения се вземат в условия на неопределеност и това е един сериозен проблем за мениджърите. Чрез подходящи анализи тази неопределеност може да се намали. При определяне на характера на външната среда , трябва да се имат следните обстоятелства: 1. Неопределеността на външната среда нараства , с нарастване на нейната сложност и динамика. Най-ниска е неопределеността при проста и статична външна среда; 2. Сложността на анализа на характера на външната среда се дължи на множество причини , по-важните от които са: разнородност на външните фактори, огромен обем информация за външната среда, сложни механизми за взаимодействие на външните фактори и др.

Действието на огромното множество фактори във външната среда , които изпълват съдържанието на стратегическия анализ, може да се сведе до три основни ситуационни модела, които е по-лесно да се изучават в детайли:

1)изследване на проста и статична външна среда – Такава е външната среда за предприятия, които прилагат масов тип на производство и оперират в добивните отрасли на индустрията. Бизнес процесите на тези организации са установени, пазарите са фиксирани, конкурентите са малко на брой и са добре познати, всяка стратегическа промяна в отрасъла се забелязва веднага.

2)изследване на динамична, външна среда- при този тип среда промените протичат много бързо. В такава среда трябва да се събират данни както за миналото, така и за бъдещето, трябва да се прави прогнозиране.

3)изследване на сложна външна среда- външните въздействия трудно могат да се разкрият, определят и разберат. Такава е външната среда за организации, които оперират в сферата на компютрите, комуникациите, електрониката и др. В зависимост от причините за сложност на средата , могат да се прилагат различни подходи- организационни или информационни. Най-подходящ метод за анлиз в този случай, са различните финансови симулационни модели, които имитират външната среда.

1.3 Структурен анализ на конкуренцията в индустриялния сектор посредством модела за петте конкурентни сили

Определящ фактор за вида на алтернативните стратегии, които може да възприеме Бизнес Организацията , е конкурентната структура на отрасъла, в които ще се реализират тези стратегии. Световно известният учен Майкъл Потър доказва , че отрасловата конкуренция зависи от пет конкурентни сили. Когато се говори за отрасъл се разбира множеството от Бизнес Организации, които произвеждат приблизително еднакви продукти. Съгласно модела на Портър конкутентните сили са пет.

Заплаха от нови конкуренти в дадения отрасъл - тъй като навлизането на чужди фирми,предлагаши близка по характер и качество продукция зависи от бариерите, изгарадени от вече установилите се на пазара фирми,както и от техните ответни реакции,може да се каже че даденият отрасъл е със сравнително свободен достъп,но и много висока степен на конкуренция спрямо качеството и цената на предлаганите услуги. Бариерите изразяват всички обстоятелства , които възпрепядстват или силно затрудняват нахлуването.
Те се групират в седем основни групи:

1. Икономии от мащаб на производството – действа като принуждава пришълците да инвестиратогромни суми, за да преодолеят реакцията на резидентните организации в отрасъла; 2. Продуктова диференциация – базира се на лоялността на потребителя към определена фирмена марка; 3. Изисквания за капитал при навлизане – необходимостта да се инвестират огромни суми за да се осигури оборотен капитал; 4. Разходи за смяна на доставчик – изразяват се в допълнителните разходи, които организацията би направила при преминаванв от един доставчик към друг; 5. Достъп до дистрибуторски канали – възможността на пришълците да реализират продуктите си; 6. Индиректни ценови бариери – допълнителни разходи за нови технологии, рецепти и марки защитени с патенти; 7. Правителствена политика – правителствата имат властта да ограничават или забраняват достъпа да конкретен отрасъл.

.

Заплаха от продукти-заместители-в отрасъла се наблюдава засилено присъствие на продукти-заместители(т.е.наличието на други организации,изпълняващи подобен вид дейност),но въпреки това от страна на потрбителите не се забелязва повишена склонност към заместване,също така печалбата очакванията на производителите на продукти-заместители за размера на печалбата не са особено високи.Зплаха от потребителите-в дадения отрасъл не се очертават подобни заплахи,от тази гледна точка ой се оказва изключително благоприятен за развитието на фирмата при положение ,че тя съумее да оправдае изискванията на потребителите за високо качество и продуктивност на предлаганите стоки

Заплаха по линия на доставчиците-заплахата се изравнява в овишаване на цените на доставяните съровини и полуфабрикати или в намаляване на тяхното количество,в този смисъл тя е заплаха на високо равнище ,но това се компенсира от наличието на взаимозаменяеми източници на суровини

Зплаха от съществуващи конкуренти-като цяло отрасъла е изключително привлекателен за навлизането на нови конкуренти,но въпреки това конкуренцията не оказва отрицателно влияние върху равнището на неговото развитие

Чрез анализа на отрасловата структура се изследва влиянието на отделните фактори върху отрасловата конюнктура.Изводът е ,че даденият отрасъл е сравнително благоприятен за ра звитието на организацията поради относително ниското ниво на вияние на фактирте върху развитието и в перспектива.

Всяка Бизнес Организация има строго определена позиция спрямо кункурентите си в борбата за спечелване на потребители. Определянето на конкурентна позиция може да стане по различни начини.

1.3.1 Анализ на еволюционния цикъл на индустриялния сектор

Най-често прилаганата база за сравнение на конкурентната позиция на Бизнес Организацията с тази на конкуренцията е теорията за еволюционния цикъл. Стадият , в които се намират пазарите на отрасъла, основно влияе на условията на пазара и конкурентното поведение на Бизнес Организацията , които оперират там. Ако пазарите на Бизнес Организацията се разрастват , се очаква растеж и на самата Бизнес Организация. В случаи на зрялост на пазарите , или на нулев растеж, разрастването на Бизнес Организацията се постига за сметка на отнемане на пазарен дял от конкурентите.

Анализът на отрасъла по стратегически групи е по-детайлен метод за анализ. Идеята на метода е да се определят по-презизно различните групи конкурентни Бизнес Организации. Във всяка група влизат Бизнес Организации със сходни характеристики, стратегии и начин на конкуриране. Стратегическото групиране може по характеристики като: географска разпръстнатост, брой на обслужваните пазарни сегменти, използвани дистрибуторски канали, маркетингови усилия, качество на предлаганите продукти, технологично лидерство, възможности за изследователска дейност, размер на Бизнес Организацията, форма на собственост и др.

Големината на пазарния дял, който заема Бизнес Организацията спрямо този на конкурентите е основно средство за конкуренция. Пазарния дял е не само мерило за пазарната мощ, но и важно понятие за определяне на структурата на пазарите и относителната мощ на конкурентите в тази структура. Структурата на пазара се определя като той се разбива на сегменти и се определя за всеки отделен сегмент. Степента, до която една Бизнес Организация владее даден сегмент, влияе върху уязвимостта й от заместители; върху договорната й сила с доставчици и потребители; върху реакцията й срещу пришълци на пазара; върху конкурентната й борба с останалите Бизнес Организации резидентни в отрасъла. Сегментацията има важно значение и при оценката на стратегическите възможности, затова трябва да й се обърне сериозно внимание. Необходимо е количествено да се определи големината на пазарните сегменти и какви са дяловете на конкурентите във отделните сегменти. Най-важно от гледна точка на стратегическия мениджмънт е начина на разделяне на пазара на сегменти. Значимостта на това действие се дължи на следните обстоятелства: показва се кои сегменти са по-конкурентни (важни) от други; разкриват се нови възможности за диференциация на продукта; показва се защо едни сегменти растат, а други – не или защо едни сегменти са по-големи от други.1.3.2. Анализ на силните и слабите страни на Бизнес Организацията (SWOT анализ)

Целта на SWOT анализа в стратегическия маниджмънт е да определи, в каква степен стратегията използва благоприятните случай, които предлага външната среда и до каква степен позволява да се заобиколят заплахите, които тя поражда.SWOT анализът за целите на стратегическия мениджмънт преминава през следните етапи:
1. Разкриване,анализиране и оценка на стратегиите, които Бизнес Организацията е следвала до момента. Оценката трябва да се дава въз основа на това, как те са реализирани, а не как са замислени;

2. Определяне на всички значими промени във външната среда на Бизнес Организацията, които са настъпили до момента;

3. Определяне на всички фактори на вътрешната среда, които са влияли върху дейността на Бизнес Организацията до момента;

4. Описване на всички проблеми , свързани с външната среда, които имат отношение към настоящата стратегия, респективно към силните и слабите страни на Бизнес Организацията;

5. Съпоставяне на оценките за настоящата стратегия за силните и слабите страни на Бизнес Организацията една спрямо друга.

SWOT анализът в стратегическия мениджмънт предлага механизъм за системно мислене основано на представата за действието на външната среда. Този механизъм обаче , изисква и отлично познаване на ресурсите на Бизнес Организацията , т.е. на вътрешната и среда.

Чрез анализа на средата на развитие на организацията се определят нейните силни и слаби страни спрямо съществуващите конкуренти,като се разглеждат връзките междъ ключовите елементи в организацията(структура,хора,цели,технологии,култура и неформални групи).

Най-често анализът се прави по функционални групи,които игарят детерминираща роля по отношение на икономическия потенциал на фирмата.

Друг метод е моделът на “стойностната верига” на М.Портър,която определя сравнителните конкурентни предимства на организациятаСтойностната верига се състои от стойностните дейности(т.е.процесите,които носят полза за потребителите на организацията) и печалбата на фирмата,която се явява разликата между общите приходи и общите разходи.При прилагането на този модел се формират девет вида базисни дейности-първични,свързани с производството,продажбата и обслужването на клиентите,и поддържащи дейности,отнасящи се до извършването на първичните дейности.Всяка една базисна дейност може да бъде източник на конкурентни предимства.Наред с това неизменно съшествува връзка между стойностните вериги на организацията,нейните доставчици и потребители,като така се формира системата за генериране на стойност на отрасъла.Предимствата на този модел са свързани с това ,че тойпредставлява база за изследване на разходите на фирмата,позволява да се направят сравнвнията със стойностната верига на конкурентите,а освен това така организацията съгласува дейността си с изискванията на потребителите

2.Практическа частАнализ на Индустриален Холдинг България


2.1. Общи сведенияИстория

Индустриален холдинг България АД /ИХБ/ е основан през септември 1996 г. като приватизационен фонд с цел участие в процеса на масова приватизация в България в периода 1996-1997 г.


Основният предмет на дейност през последните 3 години се изразява в придобиване, оценка, продажба на участия в други дружества, управление на компании от своя портфейл, в които Индустриален холдинг България АД може да упражнява контрол пряко или чрез свързани лица, инвестиране в дружествата от портфейла, към които холдингът има дългосрочен интерес, придобиване, оценка и продажба на участия в други дружества. Политиката на холдинга е да финансира дъщерните си дружества за развитие на дейността им.


Капитал, акционери и управление

Капиталът на Индустриален холдинг България е разпределен в 21 003 235 броя акции с номинална стойност 1 лв. По размер на основния капитал холдингът се нарежда на 8-о място сред най-големите публични дружества, листвани на БФБ-София. Както повечето холдинги, създадени по времето на масовата приватизация, Индустриален холдинг България има много раздробена акционерна структура. Към 30 юни т.г. акционери на ИХБ са над 94 хил. физически и близо 20 юридически лица, притежаващи съответно 57 и 43% от акциите.


Най-големият акционер в Индустриален холдинг България е кипърското дружество Венсайд ентърпрайзис лимитед, което притежава 36.31% от капитала. Други 5.84% се държат пряко и чрез ДЗХ АД от Данета Желева, която заема длъжността изпълнителен директор в холдинга, и Димитър Желев, който е на същия пост в Алианц България холдинг.
Индустриален холдинг България има двустепенна система на управление, включваща надзорен и 5-членен управителен съвет. Председател на последния е Божидар Данев, който е в управата и на Българската стопанска камара.

2.2 Позиций и разположение на пазараДружества

Основните направления на инвестициите на Индустриален холдинг България са в производството на металорежещи машини, корабостроене и кораборемонт, туризъм и производство на възобновяеми източници на енергия.


През 2001 г. ИХБ създаде дружеството ЗММ - България холдинг, в което притежава близо 100% и което обединява най-големите предприятия, производители на металорежещи машини в страната в Сливен, Троян, София, Нова Загора, новосъздаденото предприятие Леармаш-София, както и Елпром ЗЕМ. Продажбите на ЗММ - България холдинг за миналата година са на стойност над 30 млн. лв., като 74% от тях са реализирани на външния пазар.
Индустриален холдинг България има добри позиции и в корабния бизнес. Към края на юни тази година последният притежава над 91% от Кораборемонтния завод в Бургас - едно от най-печелившите дружества в групата.
В края на 2003 г. ИХБ заедно с варненския кораборемонтен завод Одесос, където групата има портфейлна инвестиция от 18.35%, и още две дружества учредиха Булярд АД, в което холдингът записа 25% от капитала. Цената на цялата сделка беше 16.660 млн. USD. През април тази година Булярд АД създаде съвместно с Параходство Български морски флот дружеството Булярд корабостроителна индустрия АД с цел партньорство за управление на дейностите и активите на Варненска корабостроителница АД.
Инвестициите на групата в туризма са чрез няколкото дружества. Първото от тях е в русенската компания за туристически превози Дунав турс АД, където холдингът заедно с другия акционер -Юнион турс ООД-София, притежават по 45.01% от капитала и имат сключено споразумение за следване на обща политика по управлението му. Двете компании отправиха търгово предложение за изкупуване дела на останалите акционери, но към настоящия момент Комисията за финансов надзор е издала временна забрана за публикуването му.
Приват инженеринг АД закупи през миналата година парцел от 92 декара край Созопол с цел изграждане на вилно селище, чието строителство ще започне до края на лятото.
През 2003 г. ИХБ се включи в проекта за създаване на дружество Трансболкан ойл паплайн България АД. Новата компания беше създадена с цел изграждане на петролоопровода Бургас - Александруполис. Останалите участници в консорциума са ЛУКойл България, Трансстрой ойл паплайн ЕООД, МГ Енергетика и природни ресурси АД, Магнум 07 ООД, КЗУ АД, Монолит 3 ООД и една привилегирована акция на българската държава. Капиталът на дружеството е 3.004 млн. лева, като ИХ България участва с 429 хил. лева, представляващи 14.281% от капитала, какъвто е и процентът на всички останали участници.


Финансови резултати

Консолидираните финансови отчети на Индустриален холдинг България показват немного убедителното представяне на групата през последните няколко години. Това е следствие от факта, че вложенията на компанията са в отрасли, където не може да се очаква бърза възвръщаемост на вложените средства.


Неконсолидираната печалба на холдинга за миналата година намалява с близо 70% до 192 хил. лв. спрямо 2002 г. Финансовият резултат на ИХБ /неконсолидиран/ към 30.06.2004 г. е печалба в размер на 630 хил. лв.
Продажбите, реализирани от Индустриален холдинг България на консолидирана основа, намаляват с 25% за 2003 г., като достигат 46.486 млн. лв. Спадът в курса на долара през последните няколко години оказа силно влияние върху стойността продажбите на най-голямото дружество в групата - ЗММ България холдинг. Над 70% от продукцията на последното е за износ, като цените се калкулират в долари.
Общите инвестиции, направени от Индустриален холдинг България през 2002 г., са на стойност 8.932 млн. лв., а през миналата година те са 2.108 млн. лв. През 2004 г. инвестиционната програма на ИХБ е за 12 млн. лв. До момента са направени около 9.8 млн. лв., в това число в Булярд АД - 6 млн. лв., чрез дъщерното дружество КЛВК АД, за покупката на недвижим имот в курортния комплекс Шкорпиловци - 3.5 млн. лв., и за придобиването на 4.57% от капитала на ЗММ България холдинг - 300 хил. лв. Ценните книжа на холдинга се търгуват на официален пазар С на Българската фондова борса-София. Цената им се движи между 25 и 70 стотинки за последните 3 години, като към настоящия момент тя е 43 ст. Това отговаря на пазарна капитализация от близо 9 млн. лв., която, сравнена със собствения капитал на холдинга и активите, които притежават дъщерните му дружества, е ниска.


Конвертируеми облигации

На 14 март т.г. акционерите на Индустриален холдинг България взеха решение за емитиране на конвертируеми облигации. Размерът на емисията е 5 250 805 лв., номиналната стойност на облигациите е 1 лв., а падежът им е през юли 2007 г. Плащанията се извършват на 6 месеца, като годишният доход, който носят, е 6%. Облигациите са записани от 13 физически и юридически лица, като 7 от тях са настоящи акционери на холдинга, а останалите са придобили права за участие в емисията. Най-големият акционер на ИХБ Венсайд ентърпрайсиз лимитед е упражнил в максимален размер правата си за участие.


След две увеличения на капитала на Индустриален холдинг България, първото от които чрез раздаване на безплатни акции, мениджмънтът на дружеството този път е решил да финансира дружеството чрез дълг. От финансовата теория е известно, че конвертируемите облигации се радват на голям интерес особено ако емитентът е разрастваща се компания. Чрез тях инвеститорите получават фиксиран доход от вложението си и същевременно имат възможността да станат собственици на част от компанията, ако тя продължи да се развива добре. Успехът на емисията на ИХБ зависи от това колко добре мениджмънтът ще успее да вложи набраните средства и как ще се развива компанията през следващите 3 години.

2.3 SWOT АнализСилни страни

-Инвестициите на холдинга са в едни от най-перспективните отрасли на българската икономика - туризъм, възобновяеми източници на енергия, корабостроене.


-Дъщерните компании на ЗММ България холдинг са утвърдени производители със завоювани пазарни позиции.

Слаби страни

-Инвестициите на Индустриален холдинг България са в отрасли, възвръщаемостта от които е дългосрочна, което се отразява в оценката на инвеститорите за дружеството.


-Малка пазарна капитализация на холдинга в сравнение с активите, които той притежава.

Перспективи

-Новите инвестиции на холдинга предоставят добри възможности за растеж в средно- и дългосрочен план.


-Доброто вложение на средствата от емисията корпоративни облигации би възвърнало доверието на инвеститорите в групата, което ще се отрази на цената на ценните книжа на холдинга.
-Хеджиране на валутните приходи на дъщерните дружества с цел намаляване на валутния риск.

Рискове

- Ниският курс на американския долар в последните години е причина за намалелите приходи на част от дъщерните дружества на групата.


-Завишените митнически такси за страните от бившия Съветски съюз оказват съществено влияние върху износа на част от групата.

3. ИзводиВъпреки ниският курс на американският долар и затруднения износ за страните от бившия съветски блк, новите инвестиций представляват добри възможности за растеж в едни от най-перспективните отрасли на икономиката, макар и с дългосрочна възвращаемост.

Малката пазарна капитализация може да се компенсира с добро вложение на средствата от корпоративни облигаций, както и намаляване на валутния риск с хеджиране на приходите, което би вдигнало цената на ценните книжа.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница