Авариен планстраница1/14
Дата20.11.2023
Размер284.5 Kb.
#119360
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
avarien plan-chl35 ot zzb
Свързани:
План-за-действия-при-бедствия-СУ-1, 117497 503a0c66-7e86-4ebc-8b1d-02bbcbd02195, Technical Manual BG, Safe System of Work Working at Height, OP60.06, InclementWeather, 50 19746 en

УТВЪРЖДАВАМ:


Управител ( Директор) на
................................................................
/фирма/

/…………………./……………………
име, фамилия подпис, печат

АВАРИЕН ПЛАН


НА
.............................................


гр…………. ул.”………………”№…
ЗАБЕЛЕЖКА: На мястото на цветния текст посочете конкретната информация за Вашия обект. Да се премахне в окончателния вариант след изготвяне на Аварийния план!
І. Общи положения
Аварийният план на .................(дружеството)....... е разработен на основание чл.35 ал.1 от Закона за защита при бедствия (изм., ДВ бр. 97 от 05.12.2017 г.) и е съобразен с изискванията на следните нормативни актове: Закон за опазване на околната среда (изм.ДВ. бр.98 от 2014 год.), чл.20 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (изм. и доп. ДВ. бр. 27 от 25.03.2014 г.),Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (изм.,ДВ бр. 61 от 25.07.2014 г.), чл. 248 от Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, (изм. ДВ бр.24 от 12.03.2013г.), Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (изм., ДВ бр. 25 от 30.03.2010 г) Наредба за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита (изм.ДВ бр. 16 от 19 февруари 2013г.)
Планираните мерки за защита на работещите и посетителите се базират на прогнозирането на възможните бедствия и аварии на територията на ………………………. и последиците от тях. Те са резултат от анализ на: географското разположение на обекта, дейностите, които осъществява, оборудването, състоянието на комуникациите, транспортните връзки и реалните възможности за действие при бедствия, аварии и извънредни ситуации.


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница