Данни за конкурса. Образование на кандидатаДата16.10.2018
Размер68 Kb.
#89881СТАНОВИЩЕ

за научно-изследователската и преподавателската дейност на гл.ас. д-р Бисер Валериев Златанов, кандидат в конкурса за академичната длъжност „доцент” в СУ ”Св.Климент Охридски”, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика- медиен маркетинг), обявен в ДВ, бр. 38 от 26 май 2015г. от Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ”Св.Климент Охридски”

Член на научното жури: проф. дфн Милко Петров


  1. ДАННИ ЗА КОНКУРСА . ОБРАЗОВАНИЕ НА КАНДИДАТА.

Гл.ас. д-р Бисер Валериев Златанов е единствен кандидат в обявения конкурс за придобиване на академичната длъжност "доцент" по 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика- медиен маркетинг), обявен в ДВ, бр. 38 от 26 май 2015г.

Д-р Бисер Златанов е завършил специалност "Журналистика" във ФЖМК на СУ"Св.Климент Охридски". Неговите научни интереси са в областта на социалните онлайн мрежи, медийната икономика, новата институционална икономика, финансовия мениджмънт и теория на игрите. През 2009г. получава образователната и научна степен "доктор" по научната специалност 05.04.10."Журналистика" с тема на дисертацията: "Стратегия на сливания и придобиванията в медийната индустрия.Анализ на ефекта в седемте най-големи медийни конгломерати (2001- 2005)". Той има и професионални квалификации по "Финансов мениджмънт" и по "Бизнес и финанси" от Северозападен колеж, Лондон. Член е на Европейската асоцация по медиен мениджмънт EMMA и на Европейската асоциация по комуникационни изследвания и образование ECREA.2. ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ И НАУЧНО РАЗВИТИЕ.

Гл.ас. д-р Бисер Златанов чете лекции и води упражнения във ФЖМК по редица учебни дисциплини, които са свързани с професионалното му развитие досега. Той преподава "Медиен маркетинг" и води семинарни занятия по "Мениджмънт на масовата и художествената комуникация" при бакалаврите. В магистърската програма "Международна журналистика" чете лекционни курсове по "Световно стопанство и МИО" и "Социални онлайн мрежи". Той е гост лектор по програма за преподавателска мобилност "Еразъм" в Университета Аристотел, Гърция, гр. Солун.

Гл.ас.д-р Бисер Златанов активно участва и в редица научно- изследователски проекти. Той е ръководител на проект на тема "Онлайн комуникацията в мрежите и политическият дебат". Разработва и научен прокт на тема "Структура на социални онлайн мрежи:оценка в динамична медийна среда".

Много важно е неговото участие в проект на тема "Развитие на капацитета на специализанти, постдокторанти и млади учни за преподаване на академични курсове по и на чужд език със съвременни методи и информационни и компютърни технологии" по линия на Оперативна програма на ЕС "Развитие на човешките ресурси". Той участва с доклади в редица научни конференция у нас и в чужбина, между които Десета научна конференция в Хамбург, Германия, Пета научна конференция на Европейската асоциация по комуникационни изследвания и образование в Лисабон, Португалия и др.

Кандидатът има и множество участия с доклади в кръгли маси, посветени на медийния маркетинг и на социалните онлайн мрежи. Той има активно присъствие и във Фейсбук - организира кръгла маса онлайн на тема : "Шистов газ и граждански активизъм".

Неговата преподавателска и научно- изследователска дейност безспорно показват професионалната му компетентност, задълбочените му познания и международните му контакти и признания в авторитетни научни организации в чужбина. Преподавателската му и научно- изследователската дейност показва успешното му развитие като университетски преподавател и научен изследовател.3. НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ. ХАБИЛИТАЦИОНЕН ТРУД.

Научно-изследователската дейност на гл.ас.д-р Бисер Златанов е фокусирана главно в областта на медийния маркетинг и социалните мрежи онлайн. За участие в този конкурс той представя като хабилитационен труд две монографии - една авторска и една в съавторство. И двете са посветени на социалните онлайн мрежи, развитието и налагането на Фейсбук като най-популярна социална мрежа онлайн в световен мащаб.

Кандидатът е приложил още една студия и четири научни статии, а също и четири участия с доклади в международни научни конференции. Представените научни трудове за участие в този конкурс са напълно достатъчни, те са пряко адресирани към обявената основна тема на конкурса.

Основният хабилитационен труд е авторската монография "Стратегически маркетинг в социалните мрежи". Авангард прима, 2015г.

Монографията е първо по рода си цялостно изследване на стратегическия маркетинг от гледище на социалните мрежи и коренната промяна в професионалната и личната комуникация на модерния човек. Но и генерална промяна на бизнес комуникацията, стратегията на медийното влияние, създаване на нова дигитална архитектура на репутацията и бранд позиционирането.

Монографията убедително показва висока теоретична компетентност по отношение на автори, школи и изследвания в областта на стратегическия маркетинг. Гл.ас.д-р Бисер Златанов използва дедуктивен анализ, който тръгва от общия традиционен подход, представен като "Маркетинг на сделките" (ключови думи: потребности- пазари- конкурентни предимства-интегрирани маркетингови комуникации- маркетингов микс ) и "Маркетинг на взаимоотношенията" (ключови думи: взаимоотношения- клиенти-консумация- лоялност на потребителите ). Този традиционен подход е необходим за разбирането и осмислянето на новия маркетинг в социалните мрежи, който буквално взривява традиционни понятия и представи и се опира върху съвършено различна човешка комуникация. Авторът разграничава седем "моста" в модерното разбиране на маркетинга в социалните мрежи, между които бих искал да отбележа маркетинг на влиянието – препоръките - заразяването. Особено интересна е последната част на това мащабно изследване, посветена на стратегическия маркетинг

(ключови думи: потребител- среда- планиране- сегментиране- таргетиране-позициониране ).

Гл.ас.д-р Бисер Златанов правомерно обръща внимание върху основните предимства на маркетинга в социалните мрежи. Той акцентира върху холистичния подход в мрежовия анализ, който позволява да се установят общите, но и специфичните (локални ) модели. Откроена е и гъвкавостта, която позволява да се направи анализ на влиянието върху поведението на потребителите по отношение на тяхната информираност и избор. Не е подмината и динамиката на взаимовръзките, което предопределя промени в общите и локалните модели, но формира и промени в информационните канали и техния подбор.

От гледище на разпространението на информацията, авторът предлага професионална типология на основните видове социални мрежи- мрежа на малкия свят, на общностите, на влиятелните личности и йерархизирана мрежа. Той детайлно проследява основните фактори, които определят успеха на вирусния маркетинг, между които си струва да се отбележат предимствата от предаване на информацията от "уста на уста", което преодолява първоначалното недоверие към качествата на продукта и ролята на влиятелните личности (мрежовите знаменитости). Те най-често съществено се различават от общоприетата представа за известните личности като лидери на мненията според формулировката на И. Кац и П. Лазарсфелд. Оттук и кардиналната промяна (дори метаморфоза) на значението на персоналния имидж в мрежовата среда, чиято достоверност и автентичност засега често е агресивно оспорвана.

Специално искам да отбележа направения задълбочен анализ върху мрежовите ефекти, които по условие са водеща парадигма в маркетинга. Авторът ги структурира на преки мрежови ефекти, които са свързани директно с мрежата и броя на потребителите, използващи продукта, и косвени мрежови ефекти, които се търсят в няколко посоки: взаимозависимости на консумацията - ефектът на опита/обучението/- неизвестността - критичната маса от потребители. Според автора, преките и косвените мрежови ефекти зависят не толкова от характеристиките на самия продукт, колкото от качеството на потребителите и структурата на социалната мрежа. Фрагментираността, силното сегментиране на потребителите, засилената индивидуализация на потребностите, желанията и емоциите, които постоянно биват публикувани "в самота" на глобалния мрежов площад кардинално променя традиционната представа за маркетинговия микс и неговите водещи медийни ефекти.

Вече е обичайно да смятаме, че социалните медии са платформи за интернет приложения и технологии, които създават интерактивност, че те много бързо се разширяват и фрагментират. Гл.ас.д-р Бисер Златанов ни предлага системен анализ на социалните медии, в който съчетава два възможни подхода - от гледище на традиционния маркетинг, и от гледище на мрежовия маркетинг. Именно сравнителния анализ на традиционния и стратегическия маркетинг прави тази монография научно значима, професионално аргументирана и много полезна за просветения читател, чието всекидневие отдавна вече е мрежово. Монографията с професионална вещина запълва новата медийна ниша - тази на мрежовото общество, което живее- общува – потребява - създава протестни кампании, гради и разрушава публични репутации.
Бих искал да отбележа и колективната монография "Властта на мрежите. Мрежите на колективното действие във "Фейсбук"" (в съавторство с Мая Колева ).София, Авангард прима,2014г. Изследването е много интересно, то анализира гражданските протести у нас през зимата на 2013г. срещу високите цени на тока. Изследването е едно от първите, което осъществява детайлен анализ на комуникацията в социалните мрежи, въз основа на всички налични сурови данни, което е направено по предварително зададени критерии в 12 Фейсбук групи, а получените резултати са обработени чрез софтуер. Използвана е авторска методика за анализ на текстови мрежи, която включва обективен и субективен метод на подбор и анализ на ключови думи.

Гл.ас.д-р Бисер Златанов е представил още няколко статии и студии, в които научният анализ е в рамките на определената тематика на конкурса. Тяхната професионална достоверност и аргументираност на тезите демонстрират по безспорен начин отличните научно-изследователски качества на кандидата.4. ОСНОВНИ ПРИНОСИ В ХАБИЛИТАЦИОННИЯ ТРУД

Хабилитационният труд е оригинално научно изследване на стратегическия маркетинг в социалните мрежи, което има своите безспорни научни приноси. Бих отбелязъл само най-важните от тях:1. Авторът аргументирано определя предметът и обхватът на маркетинга в социалните мрежи като подход, който надгражда и разширява традиционния маркетинг, дефиниран чрез сделки и отношения. Стратегическият маркетинг в социалните мрежи се разглежда комплексно - и от гледище на мрежовия потребител, на информационните канали, на вирусния маркетинг, на преките и косвени ефекти, определяни от мрежата, като дигитална и интерактивна медийна среда.

2. Представена е цялостна авторска аргументация на мястото и значението на социалните мрежи в развитието на съвременния стратегическия маркетинг.

3. Авторът предлага собствена теоретична рамка, която позволява да се анализират ограниченията за ефективното прилагане на мрежовия маркетинг. Подробно се разглеждат процесите на координиране и имитации сред мрежовите потребители, общите зависимости на мрежовото потребление и методите за анализ.

4. Създадена е специална методика за извличане и идентифициране на голяма част от влиятелните мрежови потребители чрез използването на сурови данни по предварително зададени критерии в определени Фейсбук групи.

5. НЯКОИ БЕЛЕЖКИ И ПРЕПОРЪКИКИ

Моите основни бележки са по-скоро пожелания за бъдеща научна работа и изследвания. Смятам, че ще бъде особено ценно и полезно, ако това научно изследване бъде продължено, най-вече в своята практико- приложна част. Създадената оригинална методика за наблюдение и анализ на ключови думи в определени Фейсбук групи, даваща ценна информация чрез сурови данни, без съмнение трябва да се усъвършенства и използва в следващо по-мащабно научно изследване, посветено на социалните медии и новия мрежов маркетинг в разширен демографски, генерационен и тематичен периметър. Подобно ново изследване, което анализира и осмисля образа на мрежовия потребител, от гледище на емпирично събрана и обработена информация от определени мрежови групи, ще бъде стъпка напред в посока на една нова "мрежова социология"- на потребителя, потреблението и неговите потребности.6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Като имам предвид научните качества на представената авторска монография, професионалните познания и компетентност на автора, отличния научен стил и език, приносният характер на осъщественото изследване на гражданските мобилизации на мрежовия потребител, активната дейност на гл.ас. д-р Бисер Златанов като университетски преподавател, неговото участие в изпълнението на редица наши и международни научни проекти, участието му в редица научни форуми, напълно убедено препоръчам на членовете на научното жури да присъдят академичната длъжност „доцент” на гл.ас. д-р Бисер Валериев Златанов, единствен кандидат в конкурс на Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ”Св.Климент Охридски”, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика - медиен маркетинг), обявен в ДВ, бр. 38 от 26 май 2015г.София, 4 септември 2015г. Проф. дфн Милко Петров
Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница