„Дефиниране на работните процеси и създаване на процедури за работа на звено за техническа подкрепа (Help Desk)Дата03.09.2016
Размер42.32 Kb.
#8188
„Дефиниране на работните процеси и създаване на процедури за работа на звено за техническа подкрепа (Help Desk)”


Критерий за избор на изпълнител, одобрен с публичната покана, е най-ниска предлагана цена.
За изпълнител на обществената поръчка е определен участникът „СЪРВИС-ЦЕНТРИКС” ООД.

Недопуснати участници:

1. Участникът „БРАЙТ КОНСУЛТИНГ” ЕООД е представил оферта за участие в обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Дефиниране на работните процеси и създаване на процедури за работа на звено за техническа подкрепа (Help Desk)”.

Съгласно изискванията на възложителя, посочени в публичната покана и документацията – т. 3.6. Изисквания към екипа за изпълнение на поръчката, участникът следва да разполага с екип от следните експерти за изпълнение на поръчката: 1. ITIL Manager/Expert с минимум завършена степен на образование – висше образование – магистър или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, със сертификат/и ITIL Manager и/или ITIL Expert или еквивалент и професионален опит в областта на информационните технологии (ИТ) – минимум 5 години и 2. Лектор ITIL с минимум завършена степен на образование – висше образование – магистър или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, със сертификат/и ITIL Manager и/или ITIL Expert или еквивалент и професионален опит в провеждането на най-малко 3 (три) обучения в областта на ITIL или ITSM или ISO 20000 или еквивалент.

Съгласно изискванията на възложителя, посочени в публичната покана и документацията – т. 3.6. Изисквания към екипа за изпълнение на поръчката, за доказване изпълнението на минималните изисквания към експертите участникът следва да представи Справка-декларация за образованието, професионалния опит и квалификация на експертите, отговарящи за изпълнението на поръчката (Приложение № 8). От представената от участника справка-декларация – Приложение 8, е видно, че участникът е определил лицето Ангел Кънчев за изпълнение на двете изискуеми позиции на експерти (позицията „ITIL Manager/Expert” и позицията „Лектор ITIL”) за изпълнение на поръчката. За всяко лице, включено в справката-декларация – списък на лицата, които ще работят за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на възложителя, участникът следва да представи и автобиография и документи, удостоверяващи минималните изисквания за експертите. За доказване на образователната степен и квалификация на експертите от екипа за изпълнение на поръчката участникът следва да представи заверени копия на дипломи и сертификати за експертите. Представено е копие на диплома за висше образование на предложения експерт Ангел Димитров Кънчев, което е със заверка само на последната страница. Копието на диплома следва да е със заверка на всяка страница съгласно т. 3.6. Изисквания към екипа за изпълнение на поръчката. Представени са легализирани версии на изискуемите сертификати на предложения експерт Ангел Кънчев, но не са представени заверени копия на оригиналите на сертификатите, издадени на лицето.

Съгласно изискванията на възложителя, посочени в публичната покана и документацията – т. 3.6. Изисквания към екипа за изпълнение на поръчката, за доказването на професионалния опит на лицата от екипа, участникът следва да представи заверени от участника копия на трудови книжки и/или служебни книжки и/или осигурителни книжки и/или длъжностни характеристики и/или препоръки/референции. За доказване опита на предложения експерт Ангел Кънчев не са представени заверени от участника копия на трудови книжки и/или служебни книжки и/или осигурителни книжки и/или длъжностни характеристики и/или препоръки/референции. Представен е договор за възлагане на управление на „БРАЙТ КОНСУЛТИНГ” ЕООД, който е без заверка на всяка страница.

Съгласно изискванията на възложителя, посочени в публичната покана и документацията - т. 3.5 Доказване на техническите възможности и/или квалификация на участника, участникът следва да е изпълнил най-малко 3 (три) договора с предмет, сходен на предмета на поръчката за последните 3 години, считано от крайния срок за подаване на офертата. За доказване изпълнението на това изискване се представя Списък с изпълнени договори – по образец (Приложение 9) и приложени препоръки/референции за добро изпълнение (заверени от участника копия) от възложителите за договорите, посочени в списъка. Представен е от участника списък с изпълнени договори – Приложение 9, с посочени 3 броя изпълнени договора. От така представения документ е видно, че сключеният с „Уникредит Булбанк” договор от 23.12.2011 г. не е приключил, при изричното изискване, поставено от възложителя в документацията, договорите, посочени в списъка, да са приключили. В представения списък с изпълнени договори участникът „БРАЙТ КОНСУЛТИНГ” ЕООД не е представил опис на приложените препоръки/референции за добро изпълнение и не е приложил заверени копия на препоръки/референции за добро изпълнение за нито един от посочените в списъка договори.

Участникът „БРАЙТ КОНСУЛТИНГ” ЕООД е представил Предложение за изпълнение на изискванията на чл. 101б, ал. 1, т. 3 от ЗОП (Приложение № 2).В представеното Предложение за изпълнение на изискванията на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Дефиниране на работните процеси и създаване на процедури за работа на звено за техническа подкрепа (Help Desk)” (Приложение № 2), Техническо предложение, в етап 3 от Обхват на дейностите, участникът „БРАЙТ КОНСУЛТИНГ” ЕООД не е разписал, че ще изготви план за заучаване на процесите и процедурите, каквото изискване е поставено в техническото задание в документацията на възложителя - т. 4. Изисквания към изпълнението, т. 4.1. Дейности в обхвата, Етап 3. Длъжностните лица, определени със Заповед № ФС-157 от 13 август 2012 г., установиха, че така представеното Предложение за изпълнение на изискванията на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, Техническо предложение, не отговаря на предварително обявените условия от възложителя.
В съответствие с така направените констатации, длъжностните лица, определени със Заповед № ФС-157 от 13 август 2012 г. на изпълняващ функциите на главен секретар на Министерския съвет – г-н Веселин Даков, съгласно Заповед № Н-1183/01.08.2012 г. на министър-председателя, за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти за обществена поръчка чрез публична покана, по реда на Глава осма „а” от ЗОП, с предмет: „Дефиниране на работните процеси и създаване на процедури за работа на звено за техническа подкрепа (Help Desk)”, приеха следното решение: Участникът „БРАЙТ КОНСУЛТИНГ” ЕООД не се допуска до отваряне на ценовото предложение.
Каталог: fce -> 001 -> 0235 -> files
files -> Разпределение на абонамента за 2013г. Министър-председател
files -> Република българия администрация на министерския съвет
files -> Република българия администрация на министерския съвет
files -> 12 февруари – Ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка на Министерския съвет
files -> І. Предмет на малката обществена поръчка и изисквания към обекта на
files -> Република българия администрация на министерския съвет


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница