Република българия администрация на министерския съветДата25.07.2016
Размер36.24 Kb.
#5941

Република българия

АДМИНИСТРАЦИЯ НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
към 02.12-4
17.04. 2014 г.

ДО

УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТАОТНОСНО: Въпрос по обществена поръчка с предмет: “Организиране и провеждане на обучение на не по-малко от 1200 ръководители и служители с контролни функции от централните, областните и общинските администрации по обучителни модули за специализирано сертифицирано обучение по антикорупционни практики и провеждане на контролни тестове за верифициране на придобитите умения“ по проект „Развиване на умения и компетентности у служителите в администрацията за ефективно противодействие срещу корупционните прояви при предоставянето на административни услуги и функционирането на регулаторните режими”, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-10, с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Въпрос: Молба за пояснение относно: „възстановяване на транспортни разходи на участници и лектори. Пътните разходи следва да се изплатят от името и за сметка на Изпълнителя.

Възложителят е калкулирал средна стойност от 20 лева с ДДС за пътните разходи на участник и/или лектор, като средната стойност покрива разходи за отиване и връщане до и от мястото на провеждане на обучение за участници от населени места, различни от мястото на провеждане на обучението. Изпълнителят следва да организира отчетността на изплатените пътни разходи. Стойността на разходите за възстановяване на пътни на участници и лектори не е предмет на оценка и не подлежи на ценообразуване от страна на участника. При изпълнението на договора, изпълнителят фактурира изплатените пътни разходи на база на реално присъствали участници и лектори. Бройката на участниците за дадено обучение се удостоверява чрез списък за изплатени пътни разходи, в който съответния участник е удостоверил с подпис получената сума.

Изпълнителят е длъжен предварително да уведоми участниците и лекторите за условията, при които ще възстановява транспортните разходи. Като доказателства за ползване на транспортна услуга участниците и лекторите са длъжни да представят поне един от следните документи: заповед за командировка, билет за пътнически превоз, данни за лично моторно превозно средство, използвано за превоза и др.”

Каква сума ще се възстановява и фактурира за транспортни разходи на участници и лектори, ако надхвърля калкулираната от Възложителя средна стойност от 20 лева с ДДС на участник и/или лектор в процеса на изпълнение на договора?
Отговор: Съгласно чл. 2, ал. 3 от Приложение № 19 (Проект на договор) към документацията Изпълнителят е длъжен да фактурира изплатените пътни разходи на база на реално присъствали участници и лектори и съгласно цената, посочена в т. 39 от ценовата оферта (Приложение № 4).

Дейности/услуги

Коли-чество

Единична цена в лева, без ДДС

Обща цена в лева, без ДДС

Обща цена в лева, с ДДС

39.

Възстановяване на пътни разходи на участници и лектори

767

16,67

12 783,33

15 340,00

На всеки участник и/или лектор, представил поне един от следните документи: заповед за командировка, билет за пътнически превоз, данни за лично моторно превозно средство, използвано за превоза и др., ще се фактурира и изплати сумата от 16,67 лева без ДДС или 20 лева с ДДС, за пътни разходи.

Изпълнителят следва да организира отчетността на изплатените пътни разходи на участниците от населени места, различни от мястото на провеждане на обучението.

Бройката на участниците за дадено обучение се удостоверява чрез списък за изплатени пътни разходи, в който съответния участник е удостоверил с подпис получената сума. За Възложителя списъкът се одобрява от негов представител, посочен в чл. 11, ал. 5 от проекта на договор.

Плащането се извършва в срок до 20 (двадесет) дни след одобряване на списъка за изплатените пътни разходи и издаване на данъчна фактура.

И. Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ

АДМИНИСТРАТИВНО И ПРАВНООБСЛУЖВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ

НА СОБСТВЕНОСТТА“:
(ВЕСЕЛИН ЧИНОВ)

София, бул. “Дондуков” № 1, тел. централа 940-29-99, факс 981-81-70

Каталог: fce -> 001 -> 0235 -> files
files -> Разпределение на абонамента за 2013г. Министър-председател
files -> Република българия администрация на министерския съвет
files -> 12 февруари – Ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка на Министерския съвет
files -> „Дефиниране на работните процеси и създаване на процедури за работа на звено за техническа подкрепа (Help Desk)
files -> І. Предмет на малката обществена поръчка и изисквания към обекта на
files -> Република българия администрация на министерския съвет


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница