Конкурс за научното звание "професор" по научната специалност 05. 02. 07 "Счетоводна отчетност, контрол и анализДата11.03.2018
Размер161 Kb.
#61834
ТипКонкурс


Р Е Ц Е Н З И Я
на представените научни трудове от доц. д-р Снежана Александрова Башева

за участие в обявения конкурс за научното звание “професор”

по научната специалност 05.02.07 “Счетоводна отчетност, контрол и анализ

на стопанската дейност (счетоводна отчетност)” за нуждите на катедра

Счетоводство и анализ” при УНСС


Рецензент: проф. Иван Душанов Иванов – д-р на икономическите науки

(диплом № 5418 от 30.12.1975 г. на ВАК, издадена на основание протокол

VІІІ, № 12 от 25.12.1975 г. на ВАК при МС на НРБ, и професор, съгласно

Свидетелство № 3936 от 31.01.1978 г. на ВАК, издадено на основание

протокол VІІІ, № 2 от 26.01.1978 г. на ВАК при МС на НРБ. Научната степен

и научното звание на рецензента са по научната специалност 05.02.07

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност”


а) конкурсът за професор е обявен в “Държавен вестник”, бр. 4 от 15.01.2010 г.

Единствен кандидат по обявения конкурс за професор е доц. д-р Снежана Александрова Башева, редовен преподавател в катедра “Счетоводство и анализ” при Университета за национално и световно стопанство”;

б) настоящата рецензия е изготвена съобразно указанията, формулирани в т.2 на Решение на Президиума на ВАК от 29.06.1995 г. относно формата и съдържанието на рецензиите по конкурси за научни звания, както и съобразно изискуемите Препоръчителни научни и наукометрични показатели за оценка на кандидатите за научни степени и звания, определени от Научната комисия по икономически науки при Висшата атестационна комисия.

1. Общо описание на представените материали по конкурса (2.2)

Към материалите по конкурса за професор е приложен списък на публикациите на доц. д-р Снежана Александрова Башева. В списъка се съдържат общо 46 позиции, обединени в следните 7 групи:

1. Монографии - 5 заглавия;

2. Студии - 2 заглавия;

3. Научни статии - 16 заглавия;

4. Научни доклади - 7 заглавия;

5. Учебници - 9 заглавия;

6. Проекти - 3 заглавия;

7. Методики - 4 заглавия.

Общо: - 46 заглавия

Публикациите на доц.д-р Снежана Башева са след първата й хабилитация като редовен доцент в катедрата. В посочената първа група – монографии, под отделен номер на изброяване (“А1”), е включена монографията, която представлява в своята цялост и тематика хабилитационния й труд.

В обобщен вид, депозираните по обявения конкурс научни трудове, учебници, проекти и методики могат да се представят в следната таблица (вж. Таблица 1).

Таблица 1

по
Вид и характер на представените поПубликации

ред

конкурса трудове, приети за рецензиране от рецензентаброя

общо печатни страници

%-но отношение на отделния вид публикации към общия обем на публикациите

графа 1 към сумата по графа 1

графа 2 към сумата по графа 2

а

б

1

2

3

4

1.

Монографии, вкл. хабилитационен труд

5

674

10,87

28,22


2.

Студии

2

85

4,36

3,56

3.

Научни статии

16

125

34,78

5,23

4.

Научни доклади

7

51

15,22

2,14

5.

Учебници

9

1229

19,56

51,47

6.

Проекти

3

74

6,52

3,10

7.

Методики

4

150

8,69

6,28
Всичко:

46

2388

100,00

100,00

От данните в Таблица 1 и направените в нея изчисления се вижда, че доц. д-р Снежана Башева успешно е насочвала научната и преподавателската си дейност: от общия брой на публикациите й близо 20 на сто са учебници, близо 8,7 на сто са методики, над 6,50 на сто са проекти , и останалите – близо 65 на сто са публикации с научен и изследователски характер и насоченост в областта на счетоводството. В печатни страници учебниците са повече от 51 на сто, а останалите 48,53 на сто са научни трудове, публикации, проекти и методики.

Научното творчество, вкл. и учебниците, методиките и проектите на доц.д-р Снежана Башева са в обхвата и научната класификация на обявения конкурс за професор по научната специалност 05.02.07 “Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводна отчетност)”.

Изводът, който следва от изложеното по-горе е, че доц.д-р Снежана Александрова Башева е автор на значителен обем от публикации – научно творчество и учебна литература в научната област “Счетоводна отчетност”. Налице са освен това и ценни разработки в помощ на практиката и на разработки с учебно-методически характер и значение. С това доц.д-р Снежана Башева значително е преизпълнила изискванията на ЗНСНЗ, ППЗНСНЗ и Указанията на ВАК за минималния изискуем обем на научни публикации по конкурсите за хабилитация за научното звание “професор”.

Хабилитационният труд – по наша преценка, в резултат на обстойното ни проучване отговаря на изискванията на дисертационен труд за придобиване на научната степен “доктор на икономическите науки”.

2. Обща характеристика на научната и научно-приложната дейност на кандидата за професор (2.3)

Научната и научно-приложната дейност на доц.д-р Снежана Башева е твърде широка по обем и задълбочена по съдържание. Тази й дейност е в пряка и логическа връзка с научното направление на обявения конкурс за професор по научната специалност 05.02.07 “Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводна отчетност)”.На първо място се открояват нейните монографии по съвременни и актуални проблеми на счетоводството в качеството му на управленска подсистема. Освен хабилитационния й труд (приносите в него ще бъдат обобщени по-нататък в настоящата рецензия), доц.д-р Башева е сътворила 4 монографии (с общ обем 334 стр.) – посочени в Списъка със сигнатурите А2, А3, А4 и А5, в които са изследвани важни проблеми на счетоводството, и на тази основа са направени научни обобщения за начините за решаването им и за тяхното значение за развитието на счетоводството. Това са изследователските приноси на авторката на “Британо-американския счетоводен модел” (А2) и неговото влияние в редица страни в света (Япония, Германия и т.н.), калкулирането на разходите на базата на дейности в банките (А3), развитието на счетоводната политика на банките в несъстоятелност, общата рамка за изготвянето и представянето на финансовите отчети с общо предназначение, проблемите на стандартизацията при отчитането на инвестиционните имоти и на консолидираните финансови отчети (А4) и т.н.

На второ място научната и научно-приложната дейност на доц.д-р Башева намира място в двете й студии (Б1 и Б2) с общ обем 85 стр., където тя изследва концептуалните основи на счетоводството (студията е под печат в Годишника на ВУЗФ – сл. бележка № 215/2010 г.) и същността и проблемите на конвергенцията в счетоводството (подлежаща на публикация в Годишник на ИДЕС за 2010 г. – сл. бележка на ИДЕС). В тези две студии се третират най-новите, съвременни проблеми на организацията на счетоводството, неговите концептуални основи и предприетите насоки на доближаване на методите и моделите на стандартизацията в счетоводството.

На трето място научната и научно-приложната дейност на кандидатката намира израз в публикуваните й научни статии в реномирани списания и други издания (с редакционни колегии и съвети), в докладите и пред национални и международни научни форуми. В публикуваните 16 статии с общ обем от 125 стр. авторката разглежда важни научни проблеми и проблеми на счетоводната практика: за представянето на финансовите отчети на специализираните инвестиционни предприятия (В3); за отчитането на разходите по опазването на околната среда (пак във В3); проблемите на банковата несъстоятелност, основни концепции на международното споразумение за капитала –Базел 2 (В7); проблема за предимствата и недостатъците в оценъчните бази в счетоводството (В8); концепцията за справедливата стойност (В9) и т.н. В тези си публикации авторката се изявява като един от компетентните у нас и в страните на ЕС методолози по стандартизацията, конвергенцията и организацията на счетоводството при новите условия на пазарния модел на икономиката.

В разработките и публикуваните седем научни доклади с общ обем 51 страници (Г1 – Г7) – на четвърто място, доц. д-р Снежана Башева се изявява като задълбочен съвременен изследовател на важни научни и научно-приложни проблеми на счетоводството: същността и обективността на счетоводните принципи; предимствата, недостатъците и основните характеристики на принципно базираните стандарти; проблеми при отчитането на покупка на банка в несъстоятелност от действаща банка и т.н. (някои от тези доклади са публикувани в чуждестранни издания на английски език).

Научно-приложната изследователска дейност – на пето място, намира място в разработени научни проекти по договори по линията на “Научно-изследователската дейност” (НИД) в УНСС по отношение предизвикателствата и проекциите в счетоводството на кредитните институции при въвеждането на капиталовите стандарти Базел ІІ – в страните от ЕС (колективна разработка – с разграничителен протокол за участието на авторката в колектива с ръководител проф.д-р Стоян Стоянов); в разработените четири методики с общ обем 150 стр. (в колективна разработка, с приложена декларация за участието на доц.Башева) посветени на счетоводен модел за покупка на ТБанка “Балканбанк” АДСН) от “Росексимбанк”АД; за финансово-счетоводен анализ на ПФК “ЦСКА” ЕАД, гр.София), за усъвършенстване информационната система на СИБАНК във връзка с прилагането на Базел ІІ, и т.н.

От приведената по-горе накратко информация за творчеството на доц.д-р Снежана Башева в посочените две основни направления проличава наличието на значителна по обем, богата на съдържание и с подчертана теоретико-методологическа насоченост и практико-приложна значимост продукция. Това безспорно е неопровержим и фактически доказан положителен атестат на кандидата за професор, впрегнал творческия си потенциал за научно обогатяване на науката Счетоводство.


3. Учебна дейност на кандидата (2.4)

От приложената към материалите по конкурса творческа автобиография се вижда учебната дейност на доц.д-р Снежана Башева – в близкото минало време и сега:  1. В СУ, катедра “Публична администрация”, където чете лекции по дисциплината “Въведение в счетоводството”, ОКС “бакалавър”, и по дисциплината “Финансово счетоводство”, ОКС “магистър”;

  2. В УНСС;

а) по дисциплините “Финансово счетоводство”, “Спецкурс по финансово счетоводство” и “МСС (МСФО)” – пред студентите от ОКС “магистър”;

б) в Районния център по дистанционно обучение – гр. Хасково, пред студентите от ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”;

3. Във ВУЗФ – пред студентите от ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”;

4. В НБУ – пред студентите от ОКС “бакалавър” – дистанционно обучение;

5. До 2003 г. доц. Башева е преподавала по дисциплината “Счетоводство” в ТУ – Русе, пред студентите от ОКС “бакалавър”.

За нуждите на обучението на студентите по преподаваните от нея дисциплини доц.Башева – самостоятелно или в съавторство, е написала 9 учебника, в които нейните части възлизат общо на 1229 страници (вж. Д1 до Д9 от описа на публикациите). Сред тях са учебниците по “Основи на счетоводството” (в съавторство, участието е уточнено документално в размер на 205 стр.); “Финансово счетоводство – основен курс” (в съавторство, с участие с 243 стр.); “Финансово счетоводство – специализиран курс” (за магистърска програма по счетоводство); “Международни стандарти за финансови отчети” – със 65 стр. (в съавторство) – за магистърска програма по счетоводство и контрол; други учебници, свързани с обучението на студентите.

Изложеното дава основание за заключението, че доц.д-р Снежана Башева е осигурила учебния процес в преподавателската си дейност с необходимите учебници, които са на необходимата академична висока по тематика, съдържание и степен на обучение на студентите.

4. Научни постижения на кандидата за професор (2.5)

При съобразяване с изискванията на кандидатите за научното звание “професор” доц.д-р Снежана Башева е представила хабилитационен труд на тема: “Концептуални основи на стандартизацията в счетоводството”, Изд. на Университетско издателство “Стопанство”, С., 2010 г. в обем 341 страници (вкл. ползваната литература – българска и чуждестранна).

Отпечатаният хабилитационен труд беше обсъден и приет от Съвета на катедра “Счетоводство и анализ” при УНСС. По този труд бях един от определените преди това от Съвета докладчици. Докладът изготвих съобразно изискванията, определени в Решението на Президиума на ВАК от 29.06.1995 г. и издадените от Научната комисия по икономически науки при ВАК препоръчителни и наукометрични показатели за оценка на кандидатите за научни степени и здания. В доклада си обстойно посочих, че трудът има ясно формулирани икономически проблем, задачи и цели .изискуеми по ЗНСНЗ и Правилника за неговото прилагане. Там отразих научните и научно-приложните приноси, които – по наше виждане, съответстват на съвременното състояние на науката Счетоводство, в качеството й на важна съставка на икономическата наука. Посочените от нас приноси и постижения в доклада потвърждавам и сега в настоящата рецензия, изискуеми за признаване на качеството на хабилитационния труд – от гледна точка на ЗНСНС, с характер на дисертационен труд за придобиване на научната степен “д-р на икономическите науки”.

В хабилитационния труд се съдържат научни и научно-приложни приноси, които – по наше виждане, съответстват на съвременното състояние на науката – в случая науката Счетоводство, в качеството й на важна съставна част на икономическата наука.Първо. За първи път научно са изведени в тяхната съвкупност фундаменталните проблеми в сферата на счетоводната теория и практика, свързани с процеса на стандартизацията в счетоводството (с.7 – 21): какво лежи в основата на стандартите – правила или принципи и кои са те; адаптирането на счетоводството към изискванията на фондовия пазар и формирането на междинна и годишна фондова отчетност в качеството й на разновидност на финансовата отчетност; приемането на концепцията за справедливата стойност; адаптирането на националните счетоводни стандарти към международните счетоводни стандарти и мястото на счетоводните професионални организации; проблемът за параметрите на законовата регулация на счетоводната система; за параметрите на стандартизацията и кое следва да се стандартизира, и др. проблеми.

Второ. На базата на обстоен исторически преглед в развитието на счетоводството като практика и като наука, в хабилитационния труд се правят обосновани научни съждения относно понятията концепции, конвенции, правила и принципи, и на тази основа – се очертават подходи при изследване (дефиниране) на счетоводните принципи – с. 31 – 37 и сл. В специално изготвена за целта таблица обобщено са представени авторови тèзи и виждания за счетоводните правила и принципи на известни американски и английски учени по отношение изграждането на концептуалната рамка на Международните счетоводни стандарти (с.46 – 47).

Трето. Приносен характер – по наше виждане, е разработката за счетоводните правила за признаване и оценяване на отчетните обекти. С тази разработка се обогатяват и допълват съществуващи в научната теория разработки на наши и чуждестранни автори в областта на стандартизацията в счетоводството (с. 45 и сл.). Това проличава особено ясно в разработката за разходната концепция (с.56 и сл.), концепцията за реализацията (с.57 и сл.) и особено категорично – за концепцията за справедливата стойност (с.64 – 69).

Четвърто. Научни приноси се съдържат в разработката на счетоводните правила, свързани с процедурите по съставянето и интерпретирането на отчетите и представянето на печалбата. Тези приноси се изразяват в обогатяване съдържанието и проявлението на концепцията за отчетната единица, концепцията за отчетния период, концепцията за единица за измерване, за обективност, за поддържане на капитала и на концепцията за консерватизъм. Това е дало основание на авторката да обобщи с научни доводи и аргументи тезата, че на стандартизацията в счетоводството не трябва да се гледа като на елементарен акт на установяване на определени правила, че това е творчески процес, изискващ вниманието на значим интелектуален потенциал – с. 120.

Пето. Изведена е тезата за единна обединяваща концептуална основа при разработването и изграждане съдържателната страна на стандартизацията в счетоводството. Върху извършения анализ на съществуващите подходи за създаването на стандартите, авторката правилно застъпва тезата, че не трябва да се абсолютизира изключителното професионално регулиране на счетоводството, че е необходима държавната регулация по установения законов ред, че елиминирането на тази регулация създава възможност информацията от финансовите отчети да се “изкривява при отсъствие на надлежен контрол от страна на държавата” – с.131 и сл. Този извод авторката прави въз основа на извършен обстоен анализ. Ние споделяме напълно този тезис на д-р Башева.

Шесто. Изложени са и са обосновани доводи и е извършена научна интерпретация на двата модела – моделът на историческата цена и моделът на текущата стойност. Изтъкнати са и са обстойно маркирани положителните и отрицателните страни на тези модели. Тук е направен и е обоснован и извода, че “напълно е погрешна тезата, че счетоводството в една страна е по-добро от счетоводството в друга. Или че счетоводството на една политическа система е по-добро от това на друга” (с.136).

Този извод на д-р Башева – макар и на пръв поглед да се приеме като едно обикновено твърдение, има съществено значение за преодоляването на все още ширещата се сред някои среди у нас политизация на счетоводството.Седмо. Обстойно характеризираната стандартизация в счетоводството в Обединеното кралство, Съединените американски щати и Япония хвърля обилна светлина на създаването, развитието и същността на стандартизацията в тези страни. Разработката в тази част на хабилитационния труд дава основание за извода, че доц.д-р Снежана Башева познава в детайли опита и практиката на тези страни, и върху тази основа – прави научни обобщения за насоките за конвергиране на способите и методите в стандартизацията на счетоводството в световен мащаб (с.153 и сл.).

Осмо. Извършен е сравнителен анализ на принципните различия между МСС (МСФО) и Общоприетите счетоводни принципи (GAAP) на САЩ (с.269 и сл.). Третата глава изцяло е посветена на този проблем на стандартизацията в счетоводството по отношение на основната задача – конвергенцията. Анализът е извършен на базата на изведени отделни постановки при отчитането и оценката, респ. прилаганите за тази цел модели и правила. Това авторката е осъществила върху основата на познаване в детайли на съществуващите различия и проблеми.

Разработката в тази глава на хабилитационния труд е с подчертан научно-приложен характер и значение, и по наше мнение – тя се оказва полезна при решаването на този глобален проблем от двете световни институции – Съветът за международни счетоводни стандарти и Комисията по ценните книжа в САЩ.

В хабилитационния труд се съдържат – освен посочените по-горе разработки и аргументирани становища, приносни моменти, които в своята съвкупност имат съществено значение за решаването на проблема за утвърждаването на концептуалната основа на стандартизацията в счетоводството.

При обсъждането на хабилитационния труд в катедрата в депозирания за целта доклад направих няколко критични бележки, които авторакта е приела в представеното по конкурса издание на издателство “Стопанство”, С., 2010 г.5. Отражение на научните публикации на доц.д-р Снежана Башева в българската и чуждестранната литература (2.6)

Кандидатът за професор представя в материалите по конкурса подробна Справка за цитиранията, в която са посочени 33 позиции, т.е. цитирания от български автори в техни печатни издания и други научни трудове, респ. разработки. Това дава основание за извода, че научното творчество на доц.д-р Башева е широко известно на научната общественост у нас и застъпваните от нея тези и научни схващания се възприемат от широк кръг автори в областта на науката Счетоводство.6. Критични бележки на рецензента (2.8)

Вече беше посочено, че критичните бележки на рецензента, отразени в доклада при обсъждането и приемането на хабилитационния труд от катедрата, са приети в отпечатаното и представено за настоящия конкурс издание на УИ “Стопанство”, С. 2010 г.

По приложените и рецензираните за конкурса за професор научни публикации биха могли – по наше виждане, да се посочат следните критични бележки и препоръки за бъдещата научна и изследователска дейност на д-р Снежана Башева.

Първо. В изследователската си дейност, изразена в представените публикации, е отделено съществено място на стандартизацията в счетоводството. Това беше изтъкнато по-горе като съществен принос в творчеството на д-р Башева. Считаме, обаче, че недостатъчно е отделено място на допусканите и сега слабости в стандартизацията, преди всичко в съществуващата нестабилност във версията на МСС/МСФО, приета от Европейската комисия с Регламент № 1126/2008 от 3 ноември 2008 г., обн. в “Официален вестник на ЕС”, бр. 320 от 29.11.2008 г., която версия претърпя до момента 17 изменения и допълнения (?);

Второ. В основния курс по “Финансово счетоводство” (в съавторство – Д6) според нас би следвало – спазвайки логиката на класификацията на активите на предприятието, да се предвиди отделна глава на учебника, в която да се разгледа счетоводното отчитане на дългосрочните финансови активи.

Посочените тук две критични бележки не накърняват научните постижения в творчеството на доц.д-р Снежана Башева.


7. Лични впечатления на рецензента за кандидата (2.9)

Познавам доц.д-р Снежана Башева от студентските й години. По време на редовната й аспирантура (сега докторантура) бях неин научен ръководител. Тя защити с успех дисертационния си труд и пое пътя на научната и преподавателската си кариера в катедрата. Тя пое стремително пътя на ускорена научно-изследователска дейност, съчетавайки я на определен етап и с работа в практиката. Израсна като образцов преподавател и като ръководител на научни структури в УНСС. Тя е човек с високи морални и човешки добродетели и с последователен труд реализира високи научни, изследователски и учебно-педагогически качества на учен и преподавател. Тя беше и сега е моята гордост за това, което сторих за израстването и като съвременен изследовател и преподавател. Тя е високо уважавана и ценена личност в научната общественост.8. Заключение (2.10)

От изложеното дотук в настоящата рецензия може да се констатира категорично, че научната, публикационната и учебно-преподавателската дейност на доц.д-р Снежана Александрова Башева напълно отговарят на изискванията на Закона за научните степени и звания, Правилника за неговото прилагане, на Решението на ВАК от 29.06.1995 г. и Препоръчителните научни и наукометрични, формални и акредитационни изисквания за оценка на кандидатите за научни степени и звания от 2009 г. на Научната комисия по икономически науки при ВАК за присъждане на научното звание “професор”.На основание на горното безрезервно и с научна убеденост и отговорност си позволявам да предложа членовете на Почитаемия Специализиран научен съвет по финанси, счетоводство и контрол при ВАК “професор” по научната специалност 05.02.07 “Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводна отчетност)” на доц.д-р Снежана Александрова Башева.


София, Рецензент:

11.05.2010 г. /проф.д-р на ик.н. Иван Душанов/


Каталог: uploaded files
uploaded files -> Магистърска програма „Глобалистика" Дисциплина „Политическият преход в България" Доц д-р П. Симеонов политическа система и политически партии на българския преход студент: Гергана Цветкова Цветкова Факултетен номер: 9079
uploaded files -> Конкурс за научно звание „професор" по научна специалност 05. 02. 18 „Икономика и управление" (Стопанска логистика) при унсс, обявен в дв бр. 4/ 15. 01. 2010
uploaded files -> Автобиография Лична информация
uploaded files -> Стопански факултет – катедра „стопанско управление” специализиран научен съвет по икономическа
uploaded files -> Утвърдил весела неделчева
uploaded files -> Конкурс за проект, при реализирането на проекти, финансирани със средства от европейските фондове, по реда на зоп
uploaded files -> Христо Смирненски
uploaded files -> I. Описание на клиентския терминал Общи положения на работата на системата
uploaded files -> Специализиран научен съвет по отраслова и фирмена икономика при вак на република българия
uploaded files -> О б я в я в а м к о н к у р с: За длъжността “младши експерт


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница