competitions-2009/math-stars/zadachi
  2. Колко са правоъгълниците на чертежа вдясно? (На чертежа няма квадрати.) (1+2+3). (1+2+3) = 36. 3
  1. Стойността на израза 20 – 0 : 9 + 2009 : (9 – 0 – 2) е: 20 + 2009 : 7 = 20 + 287 = 307. 2
  1. Кое е най-голямото естествено число, което е делител на 2009 и има нечетен брой естествени делители? 2009 = 41. Числото е точен квадрат и значи е 7 = 49. 2
  Решение на всяка от двете задачи носи по 50 точки. Въпроси 1
downloads/competitions/demerdzhiev-d-ph-d-thesis
  На Проф дбн Георги Марков
downloads/competitions/prof-zoology-gn-2011-05-27-40
  Научни трудове на д-р николай борисов спасов
competitions
  Отворено общество
downloads/competitions/assoc-prof-entomology-gn-2016-49-3-54
  Цитирания на публикациите на Николай Симов
  Научни публикации н. Симов Публикации по дисертационния труд
  Кратка справка за приносите на кандидата таксономични номенклатурни приноси
WWW_IChE_EN/News_EN/Competitions_EN/Competitin_Boyan_Ivanov/Documents
  4. научно-изследователска дейност публикации
downloads/competitions/prof-zoology-gn-2011-05-27-40
  С т а н о в и щ е от проф., д-р Светослав Герасимов Цветков на представените трудове от доц., д-р Николай Борисов Спасов за участие в конкурс
downloads/competitions/assoc-prof-entomology-gn-2010-05-11-35
  Конкурс за получаване на академична длъжност „Доцент" по научна специалност 01. 06. 14. „Ентомология"
  От: доц. ä-ð Стоян Владимиров Бешков, Национален природонаучен музей, ÁÀÍ
  С т а н о в и щ е за получаване на академична длъжност “доцент” по научна специалност Ентомология – 01. 06. 14 Кандидат
  Рецензия от доц д-р Алекси Попов по конкурса за старши научен сътрудник II степен по Ентомология (01. 06. 14)
competitions/313
  Програма за развитие на селските райони 2007-2013
competitions
  Програма "Регионално развитие" 2007-2013 Инвестираме във Вашето бъдеще!
  Програма "Регионално развитие" 2007-2013 Инвестираме във Вашето бъдеще!
competitions/Roads2015
  Технически спецификации
uploads/AboutUsImages/competitions
  За регионален изпълнител на строително ремонтни работи в района на Югозападна България
competitions
  Програма по превенция на престъпността"; "Партньорска програма по превенция на престъпността" и "Програма за мобилизиране на общността"
competitions/SportHall
  Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (Прср), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (езфрср) по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони
competitions/VIK
  Община вършец
  Община вършец
directory competitions  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница