Директива / /ес на комисията от […] година


Предотвратяване на замърсяването на морската средастраница2/6
Дата22.12.2018
Размер1.37 Mb.
1   2   3   4   5   6

2. Предотвратяване на замърсяването на морската среда

No.

Наименование на елемента от оборудването

Правило на MARPOL 73/78, когато се изисква „типово одобрение“

Правила на MARPOL 73/78 и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието1

2

3

4

5

6

A.1/2.1

Оборудване за филтриране на нефт (за достигане на нефтено съдържание в отпадъчните течности, не по-голямо от 15 p.p.m)

-Приложение I, прав. 14.

Приложение I, прав. 14,

-ММО MEPC.1/Цирк.643.-ММО Рез. MEPC.107(49),

-ММО MEPC.1/Цирк.643.Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/2.2

Детектори за смесване на вода и нефт

-Приложение I, прав. 32.

-Приложение I, прав. 32.

-ММО Рез. MEPC.5(XIII).

Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/2.3

Уреди за измерване на съдържанието на нефт

-Приложение I, прав. 14.

Приложение I, прав. 14,

-ММО MEPC.1/Цирк.643.-ММО Рез. MEPC.107(49),

-ММО MEPC.1/Цирк.643.Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/2.4

Обработващи устройства, предназначени за монтиране към съществуващи уредби за разделяне на нефтоводни смеси (за достигане на нефтеното съдържание в отпадъчните течности, не по-голямо от 15 p.p.m.)

Умишлено е оставено празно

A.1/2.5

Система за наблюдение и контрол на разтоварването на нефт от нефтен танкер

-Приложение I, прав. 31.

-Приложение I, прав. 31.

-ММО Рез. MEPC.108(49).

Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/2.6

Уредби за обработка на отпадъчни води

-Приложение IV, прав. 9.

-Приложение IV, прав. 9.

-ММО Рез. MEPC.159(55).

Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/2.7

Корабни инсинератори

-Приложение VI, прав. 16.

-Приложение VI, прав. 16.

-ММО Рез. MEPC.76(40).

Б + Г

Б + Д


Б + Е

Ж


A.1/2.8

Вж. бележка б) от настоящото приложение A.1Бордови следящи и записващи устройства за нивото на NOx

-Приложение VI, прав. 13,

-Технически правилник Nox 2008 г.,

-ММО Рез. MEPC.177(58).


-Приложение VI, прав. 13,

-Технически правилник Nox 2008 г.,

-ММО Рез. MEPC.177(58),

-ММО MEPC.1/Цирк.638.-Технически правилник Nox 2008 г.,

-ММО Рез. MEPC.177(58).Б + Г

Б + Д


Б + Е

Ж


A.1/2.9

Вж. бележка б) от настоящото приложение A.1Други технологични методи за ограничаване на емисиите на ЅОх

-Приложение VI, прав. 4.

-Приложение VI, прав. 4.

-ММО Рез. MEPC.184(59).

Б + Г

Б + Д


Б + Е

Ж


A.1/2.10

Предишен А.2/2.2Бордови системи за пречистване на отработили газове

-Приложение VI, прав. 4.

-Приложение VI, прав. 4.

-ММО Рез. MEPC.184(59).

Б + Г

Б + Д


Б + Е

Ж


3. Оборудване за противопожарна защита

No.

Наименование на елемента от оборудването

Правило на SOLAS 74, когато се изисква „типово одобрение“

Приложими правила на SOLAS 74 и съответните резолюции и циркулярни писма на ММО, според случая

Стандарти за изпитване

Модули за оценка на съответствието1

2

3

4

5

6

A.1/3.1

Първични палубни покрития

-Прав. II-2/4,

-Прав. II-2/6,

-Прав. X/3.


-Прав. II-2/4,

-Прав. II-2/6,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.-ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Кодекс), приложение 1 част 2 и част 6 или приложение 2,

-ММО MSC/Цирк.1102,

-ММО MSC/Цирк.1120.


Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/3.2

Преносими пожарогасители

-Прав. II-2/10,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 4.


-Прав. II-2/4,

-Прав. II-2/10,

-Прав. II-2/18,

-Прав. II-2/19,

-Прав. II-2/20,

-ММО Рез. A.951(23),

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7,

-ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 4,

-ММО MSC/Цирк.1239,

-ММО MSC/Цирк.1275.


-EN 3-7 (2004) включително А.1 (2007),

-EN 3-8 (2006), включително АC (2007),

-EN 3-9 (2006), включително АC (2007),

-EN 3-10 (2009).Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/3.3

Снаряжение на пожарникаря: защитно облекло (облекло за непосредствена близост)

-Прав. II-2/10,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.


-Прав. II-2/10,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7,

-ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.Защитни дрехи за гасене на пожари:

-EN 469 (2005), включително A1 (2006) и АC (2006)

Защитни дрехи за гасене на пожари – Отразяващи дрехи за специализирано пожарогасене.

-EN 1486 (2007).

Защитни дрехи за гасене на пожари – Защитни дрехи с отразяваща външна повърхност.

-ISO 15538 (2001).Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/3.4

Снаряжение на пожарникаря: ботуши

-Прав. II-2/10,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.


-Прав. II-2/10,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7,

-ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.-EN 15090 (2006),

Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/3.5

Снаряжение на пожарникаря: ръкавици

-Прав. II-2/10,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.


-Прав. II-2/10,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7,

-ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.-EN 659 (2003), включително A1 (2008) и АC (2009)

Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/3.6

Снаряжение на пожарникаря: шлем

-Прав. II-2/10,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.


-Прав. II-2/10,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7,

-ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.-EN 443 (2008).

Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/3.7

Автономен дихателен апарат със сгъстен въздух

Бележка. При инциденти, свързани с опасни товари, се изисква използване на тип маска с положително налягане.-Прав. II-2/10,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.


-Прав. II-2/10,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7,

-ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.-EN 136 (1998), включително АC (2003),

-EN 137 (2006).Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/3.8

Дихателни апарати със сгъстен въздух

-Прав. X/3.

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.

Бележка. Това оборудване е само за бързоходни плавателни съдове, построени съгласно разпоредбите на HSC Кодекс 1994 г.


-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7.

-EN 14593-1 (2005),

-EN 14593-2 (2005), включително АC (2005),

-EN 14594 (2005).


Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/3.9

Компоненти на спринклерни системи за жилищни помещения, служебни помещения и постове за управление, еквивалентни на тези, посочени в правило II-2/12 на SOLAS 74 (ограничени до дюзи и действието им)

(в тази позиция са включени дюзи за стационарни спринклерни системи за бързоходни плавателни съдове (HSC))-Прав. II-2/7,

-Прав. II-2/10,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 8.-Прав. II-2/7,

-Прав. II-2/9,

-Прав. II-2/10,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

-ММО Рез. MSC.44(65),

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7,

-ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 8.

-ММО MSC/Цирк.912.-ММО Рез. A.800(19).

Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/3.10

Вж. бележка б) от настоящото приложение A.1Дюзи за стационарни водоразпръскващи системи за гасене на пожари под налягане, предназначени за машинни помещения и помпени отделения

-Прав. II-2/10,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 7.


-Прав. II-2/10,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7,

-ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 7,

-ММО MSC.1/Цирк.1313.-ММО MSC/Цирк.1165, приложение А.

Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/3.11

Огнеупорни прегради от клас „А“ и „Б“

а) прегради от клас „А“,

б) прегради от клас „Б“.


Клас „А“:

-Прав. II-2/3.2.

Клас „Б“:

-Прав. II-2/3,4.-Прав. II-2/9 и

Клас „А“:

-Прав. II-2/3.2.

Клас „Б“:

-Прав. II-2/3,4.


-ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Кодекс) приложение 1, част 3 и приложение 2,

-ММО MSC/Цирк.1120.Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/3.12

Устройства за предотвратяване на преминаване на пламък в товарните танкове на нефтени танкери

-Прав. II-2/4,

-Прав. II-2/16.-Прав. II-2/4,

-Прав. II-2/16.-EN 12874 (2001),

-ISO 15364 (2007),

-ММО MSC/Цирк.677.


За оборудване различно от вентили:

Б + Г


Б + Д

Б + Е


За вентили:

Б + Е


A.1/3.13

Негорими материали

-Прав. II-2/3,

-Прав. X/3.-Прав. II-2/3,

-Прав. II-2/5,

-Прав. II-2/9,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.


-ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Кодекс) приложение 1, част 1,

-ММО MSC/Цирк.1120.Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/3.14

Материали, различни от стомана, за тръби, преминаващи през прегради от клас „А“ или „Б“

Елементът е включен в A.1/3.26 и A.1/3.27

A.1/3.15

Материали, различни от стомана, за тръби, пренасящи нефт или гориво:

а) тръби и фитинги,

б) вентили,

в) меки връзки.-Прав. II-2/4,

-Прав. X/3.-Прав. II-2/4,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7, 10,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7, 10,

-ММО MSC/Цирк.1120.-ММО Рез. A.753(18),

-ISO 15540 (2001)

-ISO 15541 (2001).


Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/3.16

Противопожарни врати

-Прав. II-2/9.

-Прав. II-2/9.

-ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Кодекс) приложение 1, част 3,

-ММО MSC/Цирк.1120,

-ММО MSC.1/Цирк.1273.

-ММО MSC.1/Цирк.1319.Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/3.17

Компоненти на системи за управление на противопожарни врати.

Бележка. Когато в колона 2 е използван терминът „компоненти на системи“, това може да означава, че единичен компонент, група компоненти или цяла система трябва да бъде изпитана, за да се гарантира, че са спазени международните изисквания.-Прав. II-2/9,

-Прав. X/3.-Прав. II-2/9,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.-ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Кодекс) приложение 1, част 4.

Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/3.18

Материали за повърхности и подови настилки, характеризиращи се с ниска скорост на разпространение на пламъка

а) декоративни облицовки

б) системи за боядисване,

в) подови настилки,

г) изолационни покрития за тръби,

д) слепващи материали, използвани при изграждане на прегради от клас „А“, „Б“ и „В“,

е) горими тръбопроводи.


-Прав. II-2/3,

-Прав. II-2/5,

-Прав. II-2/6,

-Прав. II-2/9,

-Прав. X/3.


-Прав. II-2/3,

-Прав. II-2/5,

-Прав. II-2/6,

-Прав. II-2/9,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7,

-ММО MSC/Цирк.1120.


-ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Кодекс) приложение 1, част 2 и част 5, или приложение 2,

-ММО MSC/Цирк.1120,

-ISO 1716 (2002).

Бележка. Когато повърхностният материал трябва да притежава определена максимална топлотворна способност, тя се измерва в съответствие с ISO 1716.Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/3.19

Драперии, завеси и други висящи текстилни материали и покрития

-Прав. II-2/3,

-Прав. II-2/9,

-Прав. X/3.


-Прав. II-2/3,

-Прав. II-2/9,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.-ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Кодекс) приложение 1, част 7,

-ММО MSC/Цирк.1102,

-ММО MSC/Цирк.1120.


Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/3.20

Мека мебел

-Прав. II-2/3,

-Прав. II-2/5,

-Прав. II-2/9,

Прав. X/3.-Прав. II-2/3,

-Прав. II-2/5,

-Прав. II-2/9,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.


-ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Кодекс) приложение 1, част 8,

-ММО MSC/Цирк.1102,

-ММО MSC/Цирк.1120.


Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/3.21

Постелъчни принадлежности

-Прав. II-2/3,

-Прав. II-2/9,

-Прав. X/3.


-Прав. II-2/3,

-Прав. II-2/9,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.-ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Кодекс) приложение 1, част 9,

-ММО MSC/Цирк.1102,

-ММО MSC/Цирк.1120.


Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/3.22

Автоматични противопожарни предпазители

-Прав. II-2/9.

-Прав. II-2/9.

-ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Кодекс) приложение 1, част 3,

-ММО MSC/Цирк.1120.Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/3.23

Прорези на негорими тръбопроводи през прегради от клас „А“

Преместен в А.1/3.26.

A.1/3.24

Проходи на електрически кабели през прегради от клас „А“

Преместен в А.1/3.26.

A.1/3.25

Огнеупорни прозорци и бордови илюминатори от клас „А“ и „Б“

-Прав. II-2/9.

-Прав. II-2/9,

-ММО MSC/Цирк.1120.-ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Кодекс) приложение 1, част 3,

-ММО MSC/Цирк.1120,

-ММО MSC.1/Цирк.1203.


Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/3.26

Прорези през прегради от клас „А“

а) проходи за електрически кабели,

б) прорези за тръби, вентилационни канали, шахти и др.


-Прав. II-2/9.

-Прав. II-2/9,

-ММО MSC.1/Цирк.1276.-ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Кодекс) приложение 1, част 3,

-ММО MSC/Цирк.1120.Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/3.27

Прорези в прегради от клас „Б“

а) проходи за електрически кабели,

б) прорези за тръби, вентилационни канали, шахти и др.


-Прав. II-2/9.

-Прав. II-2/9.

-ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Кодекс) приложение 1, част 3,

-ММО MSC/Цирк.1120.Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/3.28

Спринклерни системи (ограничени до спринклерни глави).

(в тази позиция са включени дюзи за стационарни спринклерни системи за бързоходни плавателни съдове (HSC))-Прав. II-2/7,

-Прав. II-2/10,

-Прав. X/3.


-Прав. II-2/7,

-Прав. II-2/10,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

-ММО Рез. MSC.44(65),

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7,

-ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 8,

-ММО MSC/Цирк.912.


-ISO 6182-1 (2004).

или,


-EN 12259-1 (1999), включително А1 (2001), A2 (2004) и А3 (2006).

Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/3.29

Пожарни маркучи

-Прав. II-2/10,

-Прав. X/3.-Прав. II-2/10,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.


-EN 14540 (2004), включително А.1 (2007).

Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/3.30

Преносимо оборудване за кислороден анализ и откриване на газ

-Прав. II-2/4,

-Прав. VI/3.-Прав. II-2/4,

-Прав. VI/3,

-ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 15.


-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-IEC 60092-504 (2001),

-IEC 60533 (1999),

и според случая за:

а) Категория 1: (безопасна област):

-EN 50104 (2002), включително А.1 (2004) Кислород,

-EN 60079-29-1 (2007).

б) Категория 2: (атмосфери с взривоопасни газове)

-EN 50104 (2002), включително А.1 (2004) Кислород,

-EN 60079-29-1 (2007),

-IEC 60079-0 (2007),

-IEC 60079-1 (2007), включително Поправка 1 на IEC 60079-1 (2008),

-IEC 60079-10-1 (2008),

-IEC 60079-11 (2006),

-IEC 60079-15 (2010),

-IEC 60079-26 (2006).Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/3.31

Дюзи за стационарни спринклерни системи за бързоходни плавателни съдове (HSC)

Елементът е изтрит, тъй като е включен в A.1/3.9 и A.1/3.28

A.1/3.32

Материали за ограничаване на пожара (освен мебели) за бързоходни плавателни съдове

-Прав. X/3.

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.-ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Кодекс) приложение 1, част 10.

Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/3.33

Материали за ограничаване на пожара за мебели за бързоходни плавателни съдове

-Прав. X/3.

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7,

-ММО MSC/Цирк.1102.


-ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Кодекс) приложение 1: част 1, част 8 и част 10.

Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/3.34

Огнеупорни прегради за бързоходни плавателни съдове

-Прав. X/3.

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.-ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Кодекс) приложение 1, част 11.

Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/3.35

Противопожарни врати на бързоходни плавателни съдове

-Прав. X/3.

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.-ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Кодекс) приложение 1, част 11.

Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/3.36

Автоматични противопожарни предпазители на бързоходни плавателни съдове

-Прав. X/3.

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7,

-ММО MSC/Цирк.1102.


-ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Кодекс) приложение 1, част 11.

Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/3.37

Прорези през огнеупорни прегради на бързоходни плавателни съдове

а) проходи за електрически кабели,

б) прорези за тръби, вентилационни канали, шахти и др.


-Прав. X/3.

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.-ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Кодекс) приложение 1, част 11.

Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/3.38

Преносимо оборудване за гасене на пожари за спасителни и дежурни лодки

-Прав. III/4,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 4.


-Прав. III/34,

-ММО Рез. A.951(23),

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 8,

- ММО Рез. MSC.48(66)-(LSA Кодекс) I, IV, V,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 8.

-ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 4,

-ММО MSC.1/Цирк.1313.


-EN 3-7 (2004) включително А1 (2007),

-EN 3-8 (2006), включително АC (2007),

-EN 3-9 (2006), включително АC (2007),

-EN 3-10 (2009).Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/3.39

Дюзи за еквивалентни системи с водна мъгла за гасене на пожари, предназначени за машинни помещения и помпени отделения

-Прав. II-2/10,

-Прав. X/3.-Прав. II-2/10,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7,

-ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 7,

-ММО MSC.1/Цирк.1313.


-ММО MSC/Цирк.1165.

Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/3.40

Системи за осветление с ниско разположение (само компоненти)

-Прав. II-2/13,

-ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 11.-Прав. II-2/13,

-ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 11.-ММО Рез. A.752(18).

или,


-ISO 15370 (2010).

Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/3.41

Дихателни апарати за аварийни изходи (ДААИ)

-Прав. II-2/13.

-Прав. II-2/13,

-ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3,

-ММО MSC/Цирк.849.


-ISO 23269-1 (2008) или вместо него:

Б + Г

Б + Д


Б + Е

За автономен дихателен апарат с отворена система за циркулация със сгъстен въздух с цяла маска или наустник за евакуация:

-EN 402(2003).За автономен дихателен апарат с отворена система за циркулация със сгъстен въздух с качулка за евакуация:

-EN 1146(2005).За автономен дихателен апарат със затворена система за циркулация със сгъстен въздух:

-EN 13794(2002).A.1/3.42

Компоненти на системи за инертен газ

-Прав. II-2/4.

-Прав. II-2/4,

-ММО Рез. A.567(14),

-ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 15,

-ММО MSC/Цирк.353,

-ММО MSC/Цирк.387,

-ММО MSC/Цирк.485,

-ММО MSC/ Цирк.450 ревизия 1,

-ММО MSC/Цирк.731,

-ММО MSC/Цирк.1120.


-ММО MSC/Цирк.353.

Б + Г

Б + Д


Б + Е

Ж


A.1/3.43

Дюзи за системи за гасене на пожари за фритюрници (автоматичен или ръчен тип).

-Прав. II-2/1,

-Прав. II-2/10,

-Прав. X/3.


-Прав. II-2/1,

-Прав. II-2/10,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.-ISO 15371 (2009).

Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/3.44

Снаряжение на пожарникаря – осигурително въже

-Прав. II-2/10,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.


-Прав. II-2/10,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7,

-ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.-ММО Рез. MSC.61(67)-(FTP Кодекс) приложение 1, част 1,

-ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 3.Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/3.45

Компоненти на еквивалентни стационарни системи за гасене на пожари с газ (противопожарно средство, вентили и дюзи) за машинни помещения и товарни помпени отделения

-Прав. II-2/10,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 5.


-Прав. II-2/10,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7,

-ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 5,

-ММО MSC/Цирк.848,

-ММО MSC.1/Цирк.1313.

-ММО MSC.1/Цирк.1316.

-ММО MSC.1/Цирк.1317.-ММО MSC/Цирк.848,

-ММО MSC.1/Цирк.1317.Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/3.46

Еквивалентни стационарни системи за гасене на пожари с газ за машинни помещения (аерозолни системи)

-Прав. II-2/10,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 5.


-Прав. II-2/10,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7,

-ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 5,

-ММО MSC.1/Цирк.1270.

-ММО MSC.1/Цирк.1313.-ММО MSC.1/Цирк.1270.

Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/3.47

Концентрат за стационарни системи за гасене на пожари с пяна с висок коефициент на разширение за машинни помещения и товарни помпени отделения.

Бележка. Стационарната система за гасене на пожари с пяна с висок коефициент на разширение (включително системите, които използват въздуха в помещението за осигуряване на целевите показатели) за машинни помещения и товарни помпени отделения трябва да бъде допълнително изпитана с одобрения концентрат, за да отговори на изискванията на администрацията.-Прав. II-2/10.

-Прав. II-2/10,

-ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 6.-ММО MSC/Цирк.670.

Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/3.48

Компоненти на стационарни системи за гасене на пожари на водна основа с локално приложение, предназначени за машинни помещения от категория „А“

(дюзи и изпитания на ефективността).-Прав. II-2/10,

-Прав. X/3.-Прав. II-2/10,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.


-ММО MSC/Цирк.913,

-ММО MSC.1/Цирк.1276.Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/3.49

Вж. бележка б) от настоящото приложение A.1Дюзи за стационарни системи за гасене на пожари с използване на вода, за Ро-Ро помещения, помещения от специални категории, еквивалентни на посочените в указаното в Резолюция A.123(V)

-Прав. II-2/19,

-Прав. II-2/20,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 7.-Прав. II-2/19,

-Прав. II-2/20,

-ММО Рез. A.123(V),

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7,

-ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 7.-ММО MSC.1/Цирк.1272.

Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/3.50

Защитно облекло, устойчиво на химическо въздействие

Преместен в А.2/3.9.

A.1/3.51

Компоненти на стационарни системи за откриване и оповестяване на пожари, предназначени за постове за управление, служебни помещения, жилищни помещения, балкони на каюти, машинни помещения и машинни помещения с безвахтено обслужване

-Прав. II-2/7,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 9.


-Прав. II-2/7,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7,

-ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 9,

-ММО MSC.1/Цирк.1242.

-ММО MSC.1/Цирк.1313.Оборудване за управление и индикация. Електрообзавеждане на кораби:

-EN 54-2 (1997) включително АC (1999) и A1(2006).

Оборудване за захранване:

-EN 54-4 (1997) включително АC (1999), A1(2002) и A2(2006).

Температурни датчици – точкови датчици:

-EN 54-5 (2000) включително A1 (2002).

Датчици за дим - точкови датчици, използващи разсеяна светлина, излъчвана светлина или йонизация:

-EN 54-7 (2000) включително А1 (2002) и A2(2006).

Датчици за пламък – точкови датчици:

-EN 54-10 (2002) включително A1 (2005).

Ръчни пожароизвестители:

-EN 54-11 (2001) включително A1 (2005).

И, според случая, електрическо и електронно обзавеждане в кораби:

-IEC 60092-504 (2001),

-IEC 60533 (1999).


Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/3.52

Непреносими и превозими пожарогасители

-Прав. II-2/10,

-Прав. X/3.-Прав. II-2/4,

-Прав. II-2/10,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.


-EN 1866-1 (2007).

или,


-ISO 11601 (2008).

Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/3.53

Устройства за пожарна сигнализация — сирени

-Прав. II-2/7,

-Прав. X/3,

-ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 9.


-Прав. II-2/7,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7,

-ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 9,

-ММО MSC.1/Цирк.1313.


Сирени

-EN 54-3 (2001) включително А1 (2002) и A2(2006),

-IEC 60092-504 (2001),

-IEC 60533 (1999).Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/3.54

Стационарно оборудване за кислороден анализ и откриване на газ

-Прав. II-2/4,

Прав. VI/3-Прав. II-2/4,

-Прав. VI/3,

-ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 15.


-EN 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945 или IEC 60945 (2002), включително Поправка 1 (2008) на IEC 60945,

-IEC 60092-504 (2001),

-IEC 60533 (1999),

и според случая за:

а) Категория 4: (безопасна област)

-EN 50104 (2002), включително А.1 (2004) Кислород.

б) Категория 3: (атмосфери с експлозивни газове)

-EN 50104 (2002), включително А.1 (2004) Кислород,

-EN 60079-29-1 (2007).


Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/3.55

Вж. бележка б) от настоящото приложение A.1Дюзи с двойно предназначение

(разпръскващ/струен тип)-Прав. II-2/10,

-Прав. X/3.-Прав. II-2/10,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.


Струйници с ръчно насочване за използване при пожар — комбинирани струйници PN 16:

-EN 15182-1 (2007) включително A1(2009),

-EN 15182-2 (2007) включително A1 (2009).


Б + Г

Б + Д


Б + Е

Струйници с ръчно насочване за използване при пожар — струйници PN 16 с плътна струя и/или с непроменящ се ъгъл на разпръскваната струя:

-EN 15182-1 (2007) включително A1(2009),

-EN 15182-3 (2007) включително A1(2009).


A.1/3.56

Вж. бележка б) от настоящото приложение A.1Пожарни шлангове (от навит тип)

-Прав. II-2/10,

-Прав. X/3.-Прав. II-2/10,

-ММО Рез. MSC.36(63)-(HSC Кодекс 1994 г.) 7,

-ММО Рез. MSC.97(73)-(HSC Кодекс 2000 г.) 7.


-EN 671-1 (2001), включително АC (2002),

Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/3.57

Вж. бележка б) от настоящото приложение A.1Компоненти на системи за гасене на пожари с пяна със среден коефициент на разширение — стационарна палубна пяна за танкери

-Прав. II-2/10.

-Прав. II-2/10.8.1,

-ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 14,

-ММО MSC.1/Цирк.1239.

-ММО MSC.1/Цирк.1276.-ММО MSC/Цирк.798.

Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/3.58

Вж. бележка б) от настоящото приложение A.1Компоненти на стационарни системи за гасене на пожари с пяна с нисък коефициент на разширение, предназначени за машинни помещения и защита на палубата на танкери

-Прав. II-2/10.

-Прав. II-2/10,

-ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 6, 14,

-ММО MSC.1/Цирк.1239.

-ММО MSC.1/Цирк.1276.

-ММО MSC.1/Цирк.1313.


-ММО MSC.1/Цирк.1312.

Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/3.59

Вж. бележка б) от настоящото приложение A.1Разширяваща се пяна за стационарни системи за гасене на пожари на химикаловози

-Прав. II-2/1,

-ММО Рез. MSC.4(48)-(IBC Кодекс).-ММО Рез. MSC.4(48)-(IBC Кодекс),

-ММО MSC/Цирк.553.-ММО MSC.1/Цирк.1312.

Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/3.60

Вж. бележка б) от настоящото приложение A.1Дюзи за стационарни водоразпръскващи системи за гасене на пожари под налягане, предназначени за балкони на каюти

-Прав. II-2/10.

-Прав. II-2/10,

-ММО Рез. MSC.98(73)-(FSS Кодекс) 7,

-ММО MSC.1/Цирк.1313.


-ММО MSC.1/Цирк.1268.

Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/3.61

Вж. бележка б) от настоящото приложение A.1Стационарни системи за гасене на пожари, използващи въздуха в помещението, с пяна с висок коефициент на разширение за машинни помещения и товарни помпени отделения.

Бележка. Стационарни системи за гасене на пожари използващи въздуха в помещението, с пяна с висок коефициент на разширение за машинни помещения и товарни помпени отделения трябва да бъдат изпитани с одобрения концентрат, за да отговорят на изискванията на администрацията-Прав. II-2/10.

-Прав. II-2/10.

-ММО MSC.1/Цирк.1271.

Б + Г

Б + Д


Б + Е

A.1/3.62

Предишен А.2/3.32Системи за гасене на пожари с прахово пожарогасително средство

-Прав. II-2/1.

-Прав. II-2/1,

-Международен кодекс за строежа и оборудването на кораби, превозващи втечнени газове в наливно състояние глава 11.-ММО MSC.1/Цирк.1315.

Б + Г

Б + Д


Б + ЕПоделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница