Директива европейския парламент и съветастраница1/3
Дата27.08.2016
Размер0.58 Mb.
  1   2   3
BGКОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ

Брюксел, 11.01.2008

COM(2007) 870 окончателен

2008/0005 (COD)
Предложение за

ДИРЕКТИВА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

относно наименованията на текстилните продукти

(Преработена версия)ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1. На 1 април 1987 г. Комисията реши1 да инструктира своите служби да извършват кодификация на всички законодателни актове най-късно след десетото им изменение, като подчерта, че това е минимално изискване и че в интерес на яснотата и разбираемостта на общностното законодателство службите следва да положат усилия да кодифицират текстовете, за които са отговорни, в още по-кратки срокове.

2. Комисията предприе кодификация на Директива 96/74/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 16 декември 1996 г. относно наименованията на текстилните продукти2. Новата директива беше предназначена да замести различните актове, инкорпорирани в нея3.

3. Междувременно Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията4 беше изменено с Решение 2006/512/ЕО, което въведе процедурата по регулиране с контрол за мерките от общ характер, предназначени да изменят несъществени елементи на основен акт, приет съгласно процедурата по член 251 от Договора, включително чрез заличаването на някои от тези елементи или допълването на акта чрез добавянето на нови несъществени елементи.

4. В съответствие със Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията5 относно Решение 2006/512/EО, за да бъде приложима тази нова процедура към актовете, които вече са в сила, приети съгласно процедурата по член 251 от Договора, те трябва да бъдат адаптирани в съответствие с приложимите процедури.

5. Следователно е целесъобразно кодификацията на Директива 96/74/ЕО да бъде трансформирана в преработена версия, за да се инкорпорират измененията, необходими за адаптирането към процедурата по регулиране с контрол.

ê 96/74/ЕО (адаптиран)

2008/0005 (COD)

Предложение за

ДИРЕКТИВА.../.../ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

от

относно наименованията на текстилните продукти

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член Ö 95 Õ от него,

като взе предвид предложението на Комисията6,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет7,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора8,като имат предвид, че:

ò нов

 1. Директива 96/74/ЕО на на Европейския парламент и Съвета от 16 декември 1996 г. относно наименованията на текстилните продукти9 е била неколкократно и съществено изменяна10. Поради по-нататъшни изменения и с цел постигане на яснота посочената директива следва да бъде преработена.

ê 96/74/ЕО

 1. Ако разпоредбите на държавите-членки относно наименованията, състава и етикетирането на текстилните продукти се различават в отделните държави-членки, това би създало препятствия за правилното функциониране на вътрешния пазар.

ê 96/74/ЕО (адаптиран)

 1. Тези препятствия могат да бъдат премахнати, ако пускането на текстилните продукти на пазара на ниво на Общността е предмет на единни правила; като имат предвид, че следователно е необходимо да се хармонизират наименованията на текстилните влакна и на данните върху етикетите, маркировките и документите, които придружават текстилните продукти на различните етапи от тяхното производство, преработка и разпространение.

 2. Следва също да бъде предвидена разпоредба по отношение на някои продукти, които не са изработени единствено от текстилни материали, но имат текстилна съставка, която съставлява съществена част от продукта или към която е насочено по-специално вниманието на производителя, преработвателя или търговеца.

ê 96/74/ЕО

 1. Допустимото отклонение по отношение на „други влакна“, които са вече установени за чистите продукти, трябва също така да се прилага към смесените тъкани.

 2. За да се постигнат обективни основополагащи национални разпоредби в тази област, етикетирането следва да бъде задължително.

 3. В случаите, в които е технически трудно да се определи точно съставът на даден продукт по време на производството, всички влакна, известни към съответния момент, могат да бъдат указани върху етикета, при условие че те съставляват определен процент от завършения продукт.

ê 96/74/ЕО (адаптиран)

 1. Целесъобразно e, с цел да се избегнат различията по прилагането в рамките на Общността, да се определят точните методи на етикетиране на някои текстилни продукти, състоящи се от два или повече компонента, както и компонентите на текстилните продукти, които не е необходимо да бъдат вземани предвид за целите на етикетирането и анализа.

ê 96/74/ЕО

 1. Текстилните продукти са предмет само на изискванията на общото етикетиране и продаваните на метър или на парчета продукти следва да бъдат предлагани за продажба по такъв начин, че клиентът да може сам напълно да се запознае с данните, посочени върху външната опаковка или върху топа. Зависи от държавите-членки да вземат решение относно мерките, които трябва да бъдат приети за тази цел.

 2. Използването на описания или наименования, които се ползват с особен престиж сред потребителите и купувачите, следва да бъдат предмет на определени условия.

ê 96/74/ЕО (адаптиран)

 1. Необходимо Ö e Õ установяването на методи за вземане на проби и анализ на текстилните продукти, с цел да се изключи всякаква възможност за възражения срещу използваните методи. Обаче, временното запазване на действащите в момента национални методи не пречи на прилагането на единни правила.

ê 96/74/ЕО

 1. Приложение V към настоящата директива, което установява приетите отклонения, които да се прилагат при безводната маса на всяко влакно по време на определянето посредством анализ на съдържащите се в текстилния продукт влакна, дава в точки 1, 2 и 3 две различни приети допустими отклонения за изчисление на състава на кардирани или камгарни влакна, съдържащи вълна и/или животинска козина. Лабораториите не винаги могат да установят дали продуктът е кардиран или камгарен, и следователно могат да възникнат противоречиви резултати от прилагането на тази разпоредба по време на проверките за съответствието на текстилните продукти, извършвани в Общността. Следователно лабораториите следва да бъдат оправомощени да прилагат единно прието допустимо отклонение при случаи на съмнение.

 2. Не е препоръчително в отделна директива относно текстилните продукти да се хармонизират всички разпоредби, приложими към такива продукти.

 3. Приложения III и IV, поради изключителните характеристики на позициите, посочени в тях, следва също да се отнасят до други продукти, освободени от задължението за етикетиране, по-специално продукти за еднократна употреба или продукти, за които се изисква общо етикетиране.

ê 96/74/ЕО (адаптиран)

 1. Ö Мерките, необходими за прилагането на настоящата директива, следва да се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията11. Õ

ò нов

 1. На Комисията следва да се предостави правомощието да адаптира приложения І и V към техническия прогрес и да приеме методите за количествен анализ на двукомпонентни и трикомпонентни смеси. Тъй като тези мерки имат общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, включително като я допълват, те трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

 2. Новите елементи, въведени в настоящата директива, се отнасят единствено до процедурите на комитетите. Следователно те не се нуждаят от транспониране от държавите-членки.

ê 

 1. Настоящата директива не засяга задълженията на държавите-членки относно крайните срокове за транспониране в националното право на директивите, изложени в приложение VI, част Б,

ê 96/74/ЕО

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:Член 1

1. Текстилните продукти могат да бъдат търгувани в рамките на Общността, било преди или по време на тяхната промишлена преработка, или на който и да било от етапите на разпространение, само ако тези продукти съответстват на разпоредбите на настоящата директива.

ê 96/74/ЕО чл. 15

2. Разпоредбите на настоящата директива не се прилагат към текстилни продукти, които:

а) са предназначени за износ в трети страни;

б) влизат в страните-членки под митнически контрол за транзитни цели;

в) са внасяни от трети страни за активно усъвършенстване;

г) са договорени с лица работещи надомно или със самостоятелни предприятия, които работят с материали на ишлеме.

ê 96/74/ЕО (адаптиран)

Член 2

1. За целите на настоящата директива Ö се прилагат следните определения: Õ

ê 96/74/ЕО

а) „текстилни продукти“ означават всякакви сурови, полуобработени, обработени, полуфабрикати, фабрикати, полуготови или готови продукти, които са съставени изключително от текстилни влакна, независимо от използвания процес за смесване или съчетаване;

б) „текстилни влакна“ означават:

i) част от материя, характеризираща се със своята гъвкавост, тънкост и високо съотношение на дължина към максималния напречен размер, което я прави подходяща за текстилно приложение;

ê 96/74/ЕО (адаптиран)

ii) гъвкави ленти или цеви, с видима ширина не повече от 5 милиметра, включително ленти, изрязани от по-широки ленти или нишки, произведени от материали, използвани за изработката на влакна, описани в позиции от 19 до Ö 47 Õ на приложение І и подходящи за текстилно приложение; видимата ширина е ширината на лентата или цевта след като е фалцована, сплескана, пресована или усукана, или средната ширина, когато ширината не е стандартна.

ê 96/74/ЕО

2. Следните продукти се третират по същия начин като текстилните продукти и са предмет на разпоредбите на настоящата директива:

а) продукти, съдържащи най-малко 80 % от масата текстилни влакна;

б) покривни материи за мебели, дъждобрани или слънчобрани, съдържащи в поне 80 % от масата текстилни компоненти; също така текстилни компоненти на многослойни подови настилки, на матраци, продукти за къмпинг и топли подплати за обувни изделия и ръкавици и спортни ръкавици, при условие че тези части или подплати съставляват поне 80 % от масата на целия продукт;

в) текстилни изделия, включени в други продукти и съставляващи интегрална част от тях, когато техният състав е указан.

Член 3

1. Наименованията и описанията на влакната, посочени в член 2, са изброени в приложение І.

2. Използването на наименованията, включени в таблицата на приложение І, са запазени за влакна, чиито характеристики са уточнени в същия № на посочената таблица.

3. Никое от тези наименования не може да бъде използвано за каквото и да било друго влакно, нито под формата на самото наименование, нито като корен или като прилагателно на какъвто и да било език.

4. Думата „коприна“ не може да се използва за обозначение на форма или специално представяне на непрекъсната нишка от текстилни влакна.

Член 4

1. Никакъв текстилен продукт не може да бъде описан като „100 %“, „чист“ или „изцяло“, освен ако той е съставен изключително само от едно и също влакно; никакъв подобен термин не може да бъде използван;

2. Текстилен продукт може да се състои в до 2 % от масата си от други влакна, при условие че това количество е оправдано поради технически причини и не е добавено поради установена практика. Това допустимо отклонение се увеличава до 5 % в случай на текстилни продукти, които са били подложени на кардиране.

Член 5

ê 96/74/ЕО (адаптиран)

1. Вълненият продукт може да бъде описан Ö с едно от наименованията, посочени в приложение II ако Õ е съставен изключително от влакно, което преди това не е било включвано в готов продукт, което не е било подложено на каквито и да било процеси на изпридане и/или сплъстяване, различни от необходимите за производството на този продукт, и което не е било повредено от обработка или употреба.

2. Чрез дерогация от параграф 1 наименованията, посочени Ö в приложение ІІ Õ, могат да бъдат използвани за описание на вълна, съдържаща се в смес от влакна, когато:

а) цялата вълна, съдържаща се в тази смес, отговаря на изискванията, Ö посочени Õ в параграф 1;

ê 96/74/ЕО

б) тази вълна съставлява не по-малко от 25 % от общата маса на сместа;

в) в случай на кардирана смес, вълната се смесва само с едно друго влакно.

В случая, посочен в този параграф, трябва да се даде пълното процентно съдържание на състава.

3. Това допустимо отклонение, оправдано по технически причини, свързани с производството, се ограничава до 0,3 % от влакнестите примеси в случая на продуктите, посочени в параграфи 1 и 2, включително вълнени продукти, които са подложени на процес на кардиране.Член 6

1. Текстилен продукт, съставен от две или повече влакна, едно от които съставлява поне 85 % от общата маса, се обозначава:

а) с наименованието на последното влакно, последвано от неговото процентно съдържание от масата, или

б) с наименованието на последното влакно, последвано от думите „85 % минимум“, или

в) от пълното процентно съдържание на продукта.

2. Текстилен продукт, съставен от две или повече влакна, никое от които не съставлява поне 85 % от общата маса, се обозначава с наименованието и процентното съдържание от масата на поне двете основни влакна, последвани от наименованията на другите съставляващи влакна в низходящ ред по маса, със или без указание за тяхното процентно съдържание от масата. Въпреки това:

а) влакна, които поотделно съставляват не по-малко от 10 % от общата маса на продукта, може да бъдат посочени събирателно посредством термина „други влакна“, последван от пълното процентно съдържание от масата;

б) когато наименованието на влакното, което съставлява не по-малко от 10 % от общата маса на продукта, е указано, се дава пълното процентно съдържание на този продукт.

3. На продукти, имащи основа от чист памук и вътък от чист лен, в които процентното съдържание на лена съставлява не по-малко от 40 % от общото тегло на неоразмерената маса, може да се даде наименованието „памучно-ленена смес“, която трябва да бъде придружена от указание за състава „чисто памучна основа — чисто ленен вътък“.

4. Терминът „смесени влакна“ или терминът „неуказан текстилен състав“ могат да бъдат използвани за всеки продукт, чийто състав не може да бъде установен лесно по време на производство.

5. В случай на текстилни продукти, предназначени за краен потребител, в процентните съдържания на състава, указани в параграфи от 1 до 4:

а) се допуска количество примеси от други влакна до 2 % от общата маса на текстилния продукт, при условие че това количество е оправдано поради технически причини и не е добавено поради установена практика; това отклонение се увеличава до 5 % в случай на продукти, които са били подложени на процес на кардиране, без да се нарушава допустимото отклонение, посочено в член 5, параграф 3;

ê 96/74/ЕО (адаптиран)

б) се допуска производствено отклонение от 3 % между декларираните процентни съдържания на влакното и процентните съдържания, получени от анализа, по отношение на общата маса на влакната, указана на етикета; такова отклонение може да се приложи също така при влакна, които в съответствие с параграф 2, са изброени в низходящ ред по маса без указание за тяхното процентно съдържание. Това отклонение да се прилага също така Ö за целите на Õ член 5, параграф 2, буква б).

ê 96/74/ЕО

При анализа отклоненията се изчисляват поотделно. Общата маса, което трябва да се вземе предвид при изчисляването на допустимото отклонение, указано в буква б), е масата на влакната на крайните продукти без масата на каквито и да било чужди влакна, установени при прилагането на отклонението, посочено в буква а).

Прибавянето на отклоненията, посочени в букви а) и б) се допуска, само ако което и да било чуждо влакно, установено при анализа, в хода на прилагане на отклонението, посочено в буква а), се докаже, че е от същия химически вид като едно или повече от влакната, указани на етикета.

В случай на специфични продукти, за които производственият процес изисква отклонения, по-високи от указаните в букви а) и б), по-високи отклонения могат да бъдат разрешени, когато съответствието на продукта е проверено съгласно член 13, параграф 1 само при изключителни случаи и когато е представена съответна обосновка от производителя. Държавите-членки уведомяват незабавно Комисията за това.Член 7

Без да се засягат отклоненията, установени в член 4, параграф 2, член 5, параграф 3 и член 6, параграф 5, видимите и разграничими влакна с чисто декоративен характер, които не надвишават 7 % от масата на крайния продукт, не е необходимо да бъдат споменавани в състава на влакната, предвиден в членове 4 и 6; същото се прилага към влакна, например метални влакна, които са включени, за да се получи антистатичен ефект и които не надвишават 2 % от теглото на крайния продукт. В случай на продукти, указани в член 6, параграф 3, тези процентни съдържания се изчисляват не от масата на тъканта, а от масата на основата и масата на вътъка поотделно.Член 8

1. Текстилните продукти по смисъла на настоящата директива се етикетират или маркират всеки път, когато се пускат на пазара за производствени или търговски цели; това етикетиране или маркиране може да бъде заменено или допълнено с придружаващи търговски документи, когато продуктите не се предлагат за продажба на крайния потребител или когато те се доставят в изпълнение на поръчка, направена от държавата или друго публичноправно юридическо лице или в онези държави-членки, в които това понятие е непознато, от еквивалентен субект.

ê 96/74/ЕО (адаптиран)

2. Наименованията, описанията и данните за състава на текстилното влакно, посочен в членове от 3 до 6 и в Ö приложения І и ІІ Õ се указват ясно в търговските документи. Това изискване по-специално изключва възможността за употребата на съкращения в договорите за продажба, сметките и фактурите. Може обаче да се използва код за механизирана обработка, при условие че този код е пояснен в същия документ.

3. Наименованията, описанията и данните за състава на текстилното влакно, посочен в членове от 3 до 6 и в Ö приложения І и ІІ Õ се указва с ясен, четлив и стандартен печатен шрифт, когато текстилните продукти се предлагат за продажба или се продават на потребителя, и по-специално в каталозите и търговската литература, върху опаковките, етикетите и маркировките.

Данни и информация, различни от предвидените в настоящата директива, се дават отделно. Тази разпоредба не се прилага за търговските марки или за наименованието на предприятието, което може да се постави непосредствено преди или след данните, предвидени от настоящата директива.

Ако обаче, когато текстилен продукт се предлага за продажба или се продава на потребителя съгласно посоченото в първа алинея, се посочва търговската марка или наименованието на предприятието, което съдържа като название или като прилагателно, или като корен едно от наименованията, изброени в приложение І, или наименование, което може да въведе потребителя в заблуждение, търговската марка или наименованието на предприятието трябва да бъдат непосредствено предхождани, или последвани от наименованията, описанията и данните относно състава на текстилното влакно, посочен в членове от 3 до 6 и в Ö приложения І и ІІ Õ с ясен и четлив печатен шрифт.

ê 96/74/ЕО

4. Държавите-членки могат да изискват, когато текстилните продукти се предлагат за продажба или се продават на крайния потребител на тяхна територия, техните национални езици да бъдат също така използвани при етикетирането и маркирането, изисквано от настоящия член.

В случай на макари, масури, чилета, кълбета или друго малко количество от шевни, прежди за шиене, кърпене или бродиране, възможността, предвидена в първа алинея, може да бъде използвана от държавите-членки само в случай на общо етикетиране за състава върху опаковката или маркировката. Без да се засягат случаите, предвидени в № 18 на приложение ІV, отделни изделия могат да бъдат етикетирани на всеки един от езиците на Общността.

5. Държавите-членки не могат да забраняват използването на други описания или данни освен предвидените в членове 3, 4 и 5, които се отнасят до характеристиките на продуктите, при които подобни описания или данни са в съответствие с техните практики за лоялна търговия.

Член 9

1. Всеки текстилен продукт, съставен от два или повече компонента, съставени от различни влакна, има поставен етикет, указващ състава на влакната на всеки компонент. Такова етикетиране не е задължително при компоненти, представляващи по-малко от 30 % от общата маса на продукта, с изключение на случаите, когато този компонент представлява основна подплата.

2. Когато два или повече текстилни продукти имат еднакъв влакнест състав и обикновено образуват цялостен продукт, те имат прикрепен само един етикет.

3. Без да се засягат разпоредбите на член 12:

а) влакнестият състав на следните корсетни артикули трябва да бъде указан чрез посочване на състава на цялостния продукт или този на компонентите, изброени по-долу, заедно или отделно:

i) за сутиени: външната и вътрешна материя на чашките и гърба;

ii) за корсети: предницата, гърба и странични пристягащи елементи;

iii) за корсети, комбинирани със сутиен: външната и вътрешна материя на чашките, предните и задните пристягащи елементи и страничните части.

Съставът от влакна на корсетни артикули, различни от изброените в първа алинея, се указва чрез посочване състава на цялостния продукт или, заедно или поотделно, състава на различните компоненти на артикулите; такова етикетиране не е задължително за компоненти, представляващи по-малко от 10 % от общата маса на продукта.

Отделното етикетиране на различните части на посочените корсетни артикули се осъществява по такъв начин, че крайният потребител да може лесно да разбере за коя част на продукта се отнасят посочените в етикета данни.

б) влакнестият състав на релефни или печатани текстилни изделия, получени чрез процес на ецване, се дава за продукта като цяло и може да се укаже чрез посочване, отделно на състава на основната материя и тази на ецваните части. Тези съставки трябва да се упоменат по наименование;

в) влакнестият състав на бродираните текстилни изделия се дава за продукта като цяло и може да се укаже чрез посочване, отделно на състава на основната материя и тази на материята за бродиране; тези компоненти се упоменат по наименование; ако избродираните части възлизат на по-малко от 10 % от повърхността на продукта, се посочва само съставът на основната материя;

г) влакнестият състав на нишките, състоящи се от сърцевина и покритие, направени от различни влакна и предлагани за продажба като такива на крайния потребител, се дава за продукта като цяло и може да се укаже чрез посочване, отделно на състава на сърцевината и на покритието; тези съставки се упоменават по наименование;

д) влакнестият състав на кадифените и плюшените текстилни изделия или на текстилните продукти, съдържащи кадифе или плюш, се указва за целия продукт и където продуктът е с различен състав на лицевата и опаковата страна, то може да се посочи поотделно, като се посочват наименованията на влакната;

е) съставът на подовите настилки и килимите, чиито лицева и опакова страна се състоят от различни влакна, може да се укаже само за състава на лицевата страна, чието наименование се посочва.

Член 10

1. Чрез дерогация от разпоредбите на членове 8 и 9:

а) за текстилните продукти, изброени в приложение ІІІ, които са на един от етапите, посочени в член 2, параграф 1, буква а) държавите-членки могат да не изискват етикетиране или маркиране с наименованието или състава. Разпоредбите на членове 8 и 9 обаче се прилагат, когато такива продукти носят етикет или маркировка, указваща наименованието или състава, или търговската марка, или наименованието на предприятието, което включва самото название или названието като прилагателно, или като корен, или пък едно от наименованията, изброени в приложение І, или наименование, което може да въведе в заблуждение;

б) когато текстилните продукти, изброени в приложение ІV, са с еднакъв вид и състав, те могат да се предлагат за продажба заедно под общ етикет за състава, указващ данните за състава, установени от настоящата директива;

в) съставът на текстилните продукти, продавани на метър, може да се посочва само за дължината или топа, предлагани за продажба.

2. Държавите-членки предприемат всички необходими стъпки, за да осигурят продуктите, посочени в букви б) и в) на параграф 1, да се предлагат за продажба по такъв начин, че крайният потребител да може сам изцяло да се запознае със състава на тези продукти.Член 11

Държавите-членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, всяка информация, предоставена при пускането на текстилните продукти на пазара, да не може да бъде объркана с наименованията и данните, установени от настоящата директива.Член 12

За целите на прилагането на член 8, параграф 1 и на останалите разпоредби от настоящата директива относно етикетирането на текстилните продукти процентното съдържание на влакна, посочени в членове 4, 5 и 6 се определя, без да се вземат предвид следните артикули:

а) за всички текстилни продукти: нетекстилните части, кантове, етикети и означения, обшивки и гарнитури, които не съставляват неразделна част от продукта, копчета и катарами, облечени с текстилни материали, аксесоари, декорации, нееластични панделки, еластични конци и ленти, прибавени на специфични и точно определени места на продукта и предмет на условията, указани в член 7, видими, разграничими декоративни влакна и антистатични влакна;

б) за подови настилки и килими: всички съставки, различни от използваемата повърхност;

в) за платове за тапициране: основи и вътъци за кантове и пълнеж, които не формират лицевата страна на плата;

г) за пердета и завеси: компонентите, свързващи и запълващи вътъка и основата, които не формират лицевата страна на плата;

д) за други текстилни продукти: материи за основа и хастар, подплънки и подложки, хастарни и бризентови подплати, шевни и свързващи конци, освен ако заместват основата и/или вътъка на плата, подплънки, които нямат изолиращи функции, и хастари, предмет на член 9, параграф 1.

По смисъла на настоящата разпоредба:

i) материали, представляващи основа или подплата на текстилните продукти, подложка на лицева част, по-специално при одеяла и двойни платове, и опакова страна за кадифени и плюшени материи и сродни продукти няма да бъдат считани за отделящи се хастари;

ii) „подплънки и подложки“ означават нишки или материи, добавяни на специфични и точно определени места на текстилните продукти за тяхното заздравяване или за да им придаде твърдост или плътност;

e) промазващи, свързващи и подлепващи материали, пълнежи, импрегниращи вещества, допълнителни багрила, вещества за щамповане и други вещества за текстилна обработка. При липса на разпоредби на Общността, държавите-членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират тези артикули да не бъдат представени в количества, които могат да въведат потребителя в заблуждение.

Член 13

1. Проверки по това дали съставът на текстилните продукти е в съответствие с информацията, предоставена съгласно настоящата директива, се осъществяват чрез методи за анализ, определени в директивите, посочени в параграф 2.

За тази цел процентното съдържание на влакната в членове 4, 5 и 6 се определят чрез прилагането към безводната маса на всяко влакно на съответно приетото допустимо отклонение, установено в приложение V, след като се отстранят елементите, посочени в член 12.

ê 96/74/ЕО (адаптиран)

2. Отделни директиви Ö уточняват Õ методите за вземане на проби и анализ, които да се използват в държавите-членки за определянето на влакнестия състав на продуктите, предмет на настоящата директива.

ê 96/74/ЕОЧлен 14

1. Никоя държава-членка не може, поради причини, свързани с наименованията или характеристиките на състава, да забрани или да възпрепятства пускането на пазара на текстилните продукти, които отговарят на разпоредбите на настоящата директива.

2. Разпоредбите на настоящата директива не изключват прилагането на действащите разпоредби във всяка държава-членка относно защитата на индустриалната и търговската собственост, относно указанията за произход, наименованията за произход и защита срещу нелоялна конкуренция.

Член 15

ê 96/74/ЕО (адаптиран)ð нов

1. ð Комисията приема ï допълненията към приложение I и допълненията и измененията към приложение V, които са необходими за адаптирането на тези приложения към техническия прогрес се приемат в съответствие с процедурата, установена в член 6 на Директива 96/73/ЕО.

2. ð Комисията определя ï новите методи за количествен анализ на двукомпонентни и трикомпонентни смеси, различни от тези посочени в Директива 96/73/ЕО на Европейския парламент и Съвета12 и Директива 73/44/ЕИО на Съвета13 също да се определя по тази процедурата.

ò нов

3. Мерките, посочени в параграфи 1 и 2, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива, включително като я допълват, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 16, параграф 2.

ê 96/74/ЕО (адаптиран)ð нов

Ö Член 16 Õ

Ö 1. Комисията се подпомага от Комитет за директиви относно текстилните наименования и етикетиране Õ, Ö създаден съгласно Директива 96/73/ЕО, наричан по-нататък „Комитетът“. Õ2. Когато се прави позоваване на настоящия параграф, се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, в съответствие с разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, установен в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, е три месеца.

ð 2. При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1 — 4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се имат предвид разпоредбите на член 8 от него. ï

3. Комитетът приема свой процедурен правилник.

ê 96/74/ЕОЧлен 17

Държавите-членки съобщават на Комисията текстовете на основните разпоредби на националните си законодателства, които приемат в областта, регулирана от настоящата директива.

ê 

Член 18

Директива 96/74/ЕО, изменена с актовете, посочени в приложение VI, част А се отменя, без да се засягат задълженията на държавите-членки относно крайните срокове за транспониране в националното право и прилагането на директивите, изложени в приложение VI, част Б.

Позоваванията на отмената директива, се считат за позовавания на настоящата директива и се четат според таблицата на съответствиeтo, намираща се в приложение VII.

ê 96/74/ЕО чл. 19, пар. 2 (адаптиран)Член 19

Настоящата директива влиза в сила на Ö 3 февруари 2008 г. Õ.

ê 96/74/ЕО чл. 19, пар. 1

Член 20

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

ê 96/74/ЕО

Съставено в Брюксел на […]За Европейския парламент: За Съвета:

Председател Председател

[…] […]

ê 96/74/EО (адаптиран)

è1 97/37/EО чл. 1, т. 1

è2 97/37/EО чл. 1, т. 7

è3 97/37/EО чл. 1, т. 2

ПРИЛОЖЕНИЕ I


Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница