До „Трактор“ оод (Бенефициент- наименование)Дата13.09.2016
Размер131.39 Kb.
#9447
Образец на оферта за участие в процедура «Избор с публична покана» по реда на чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ


ДО

„Трактор“ ООД

(Бенефициент- наименование)


гр. Плевен, ул. Гривишко шосе 1

(Адрес на бенефициента)О Ф Е Р Т А

ОТ:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)


за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машини: ОП 1: CNC струг – 1 бр., ОП 2: Фрезова машина – 1 бр., ОП 3: Линия за прахово боядисване – 1 бр., ОП 4: Трикоординатна измервателна машина – 1 бр., за обособена позиция …………….”

(наименование на предмета на процедурата)
с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,

ЕИК /Булстат: _____________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:


Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на машини: ОП 1: CNC струг – 1 бр., ОП 2: Фрезова машина – 1 бр., ОП 3: Линия за прахово боядисване – 1 бр., ОП 4: Трикоординатна измервателна машина – 1 бр., за обособена позиция…………..”

(наименование на предмета на процедурата)

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.
Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители. ще ползваме/няма да ползваме


Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________ календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.

Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:


Изисквания и условия на

Трактор ООД

(наименование на бенефициента)

Предложение на кандидата

Марка/модел/производител/тех-нически характеристики

Забележка

Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството:
Обособена позиция 1: CNC струг
Минимални технически и функционални характеристики на CNC струг:


 • Работа по 3 оси X, Z, С

 • Ход по ос Х: 165 mm

 • Ход по ос Z: 400 mm

 • Ход по ос С: 360 mm

 • Диаметър на шпиндела Ø66 mm

 • Максимален обработваем диаметър на пръта min Ø51 mm

 • Разстояние между центри 652 mm

 • Максимален диаметър на обработка min Ø200 mm

 • Максимална дължина на обработка min 380mm

 • Обороти на шпиндела 107-4.500 min-1


Допълнителни технически и функционални характеристики, предмет на оценка:


 • Плъзгащи направляващи

 • Фрезови шпиндел с мин. мощност 3,9kW и обороти 5000

 • Система за автоматично измерване на инструмента

 • Стружкотранспортьор лентов тип

 • UPS - (устройство за защита при спиране на тока)

 • Хидравлично задно седло

 • 3D – визуализация и сензорен тип монитор

 • Оперативна памет

 • Инструментална глава тип NC-VDI или еквивалент с възможност за въртящ инструмент и на 12 станции


Обособена позиция 2: Фрезова машина
Минимални технически и функционални характеристики на Фрезова машина:


 • Мощност по оси X, Y и Z: 1 kW

 • Въртящ момент по X, Y и Z: 9.5 Nm

 • Бърз ход: 6.3m/min

 • Pаботно подаване: 6.3m/min

 • Обороти на шпиндела: 40 – 5000 rpm

 • Работна маса L x W: 1474 x 355 mm

 • Ходове и работна зона: по X = 1016mm

по Y = 508mm

по Z = 540mmДопълнителни технически и функционални характеристики, предмет на оценка:


 • Система за управление – Windows или екв, 3D-графика и диалогово програмиране, X, Y, Z управляеми оси и цифрова индикация за положението на шпиндела

 • Наклоняема шпинделна бабка ±45°

 • Колонна конструкция с плъзгащи направляващи

 • Двустепенна скоростна кутия

 • Възможност за работа в автоматичен и в ръчен режим

 • 3-те оси с независимо управление в ръчен режим


Обособена позиция 3: Линия за прахово боядисване
Минимални технически и функционални характеристики на Линия за прахово боядисване:
1. Тунел предварителна подготовка

1.1 Дължина 7,0м

1.2 За фаза обезмасляване и фосфатиране:

предкамера: 1,0м

активна зона дължина: 2,0м

зона окапване: 1,0м

Помпа: дебит-1200л/мин.; налягане – прибл. 1,8 бара; работна температура: 50⁰С

1.3 За фаза измиване:

предкамера: 1,0м

активна зона дължина: 2,0м

зона окапване: 1,0м

Помпа : дебит-1200л/мин. ; налягане- прибл. 1,8бар;

2. Сушилня

Вътрешни размери:

Ширина - 1300мм

Височина - 1800мм

Дължина - 5000мм

Работна температура: 90 - 110⁰С

Време за първоначално подгряване – 30мин.
3. Наличие на уред за електростатично прахово нанасяне.
4. Кабина за прахово боядисване.

Ширина на входа - 1700мм

Дължина - 4000 мм

Работни места – 2 бр.

Наличие на циклон и самопочистващ филтър патрон;
5. Полимеризираща пещ

Вътрешни размери:

Ширина - 1300мм

Височина - 2200мм

Дължина - 5000мм

Работна температура: 180 - 200⁰С

Обща газова мощност: 160kW

Циркулация на вентилатора – 3500м³


6. Окачен монорелсов конвейр

Товароподемност: 80kg/m

Скорост на конвейера: 1,0м/мин.
Допълнителни технически и функционални характеристики, предмет на оценка:


 • дигитално електронно регулиране количествата въздух на компонентите за електростатично прахово нанасяне

 • Възможност за прецизно регулиране тока на нанасяне със стъпка 0,5µА /микроампера/ в диапазона под 10µА

 • Ефективност на Циклона за прахови частици > 10 µm

 • Материал на кабината за прахово нанасяне

 • Ръчен пистолет за бърза смяна на цвят, самопочистващ се електрод на дюзата и управляващ уред относно уред за електростатично прахово нанасяне

 • Относно окачения монорелсов конвейер възможност за регулиране на скоростта с честотен инверторОбособена позиция 4: Трикоординатна измервателна машина
Минимални технически и функционални характеристики на Трикоординатна измервателна машина:


 • Измервателен обхват: X : 500 mm

Y : 580 mm

Z : 500 mm • Скорост на триизмерно позициониране : 520 mm/s Разделителна способност : 0,039μm


Допълнителни технически и функционални характеристики, предмет на оценка:


 • Задвижване по трите оси, без необходимост от сгъстен въздух (на търкалящи се лагери)

 • Максимално тегло на машината

 • Сертифицирана точност в разширен температуран диапазон от 15-30ᵒC= 2.7µm+L/200mm или по-добра

 • Конзолна архитектура на машината


Допълнителните технически и функционални характеристики са предмет на оценка и нямат задължителен характер. Офертата на кандидат, предложил машина без наличие на съответните допълнителни параметри, не може да бъде отхвърлена на това основание.
Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо):

Обособена позиция 1:

Кандидатът трябва да е в състояние да предостави минимум 12 месеца гаранция и сервизна поддръжка на доставеното оборудване. Гаранцията трябва да включва:

- Отстраняване на повреди по оборудването

- Подмяна на резервни части

- Труд

Кандидатът трябва да предостави мин 36 месеца за шпиндела.


Обособена позиция 2:

Кандидатът трябва да е в състояние да предостави минимум 12 месеца гаранция и сервизна поддръжка на доставеното оборудване. Гаранцията трябва да включва:

- Отстраняване на повреди по оборудването

- Подмяна на резервни части

- Труд
Обособена позиция 3:

Кандидатът трябва да е в състояние да предостави минимум 24 месеца гаранция и сервизна поддръжка на доставеното оборудване. Гаранцията трябва да включва:

- Отстраняване на повреди по оборудването

- Подмяна на резервни части

- Труд
Обособена позиция 4:

Кандидатът трябва да е в състояние да предостави минимум 12 месеца гаранция и сервизна поддръжка на доставеното оборудване. Гаранцията трябва да включва:

- Отстраняване на повреди по оборудването

- Подмяна на резервни части

- Труд

Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо):
Кандидатът следва да предостави за всяка от обособените позиции следните документи, съпътстващи доставката: ръководство/указания за експлоатация и технически паспорт.Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо).

___________________________________
Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация :

Кандидатите по обособените позиции трябва да осигурят за своя сметка обучение на персонала на Трактор ООД за работа съответно по обособените позиции: ОП 1: CNC струг, ОП 2: Фрезова машина, ОП 3: Линия за прахово боядисване, ОП 4: Трикоординатна измервателна машина. Разходите по обучението на персонала не трябва да са включени в цената на машината и обучението трябва да е безплатно за Трактор ООД.

Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо).

__________________________________
Други: _____________________________

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:


ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА
Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:
Описание на доставките/услугите/

дейностите/ строителствотоК-во /бр./

Единична цена в лева

(с изключение на процедурите с предмет услуги)Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки)

1

CNC струг*

12

Фрезова машина*

13

Линия за прахово боядисване*

14

Трикоординатна измервателна машина*

1

*ненужното се зачертава във зависимост от това за коя ОП се участва
За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена1 на нашата оферта възлиза на:
Цифром:__________________ Словом:__________________________________

(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)


Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: __________________________( описва се)
При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната/общата (моля уточнете) цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната (моля уточнете) цена в съответствие с единичната/общата (моля уточнете) цена на офертата.
При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:
 1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;

1.1. валидно удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 6 месеца от датата на отваряне на офертите – оригинал или заверено копие;
В случай че, в управителните органи/представляващи на участника има юридически лица, в офертата си участникът прилага за всяко юридическо лице документа по т. 1.1.

За обединения, които не са юридически лица:

Договор за учредяване на гражданско дружество (оригинал или нотариално заверено копие), в който задължително се посочва представляващия/те;

И

Удостоверение от регистър Булстат (ако същото вече е регистрирано)

ИЛИ

Само Договор за учредяване на гражданско дружество (оригинал или нотариално заверено копие), в който задължително се посочва представляващия/те;

*Забележка: В случай, че неперсонифицираното обединение не е вписано в регистър Булстат и същото това обединение бъде избрано за изпълнител, то следва да се впише в Регистър БУЛСТАТ, т.е. да се представи удостоверение за регистрация по ЕИК при подписване на договор за изпълнение.

За физически лица - копие от документа за самоличност.

За чуждестранните лица - съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която е установен, придружени с превод на български език, извършен от преводач.


 1. Декларация по чл. 53, ал. 2 от ЗУСЕСИФ;

 2. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);

1. Отчет за приходите и разходите за последните 3 (три) приключени финансови години или еквивалент зa последните 3 години, в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си.

2. Справка за оборота от сходни дейности за съответната обособена позиция.


 1. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват);

1. Списък на основните договори (мин. 2 бр.) за доставки изпълнени през последните 3 години в зависимост от датата на която кандидатът е бил учреден, включително стойностите, датите и получателите.

2. Референции за добро изпълнение по договорите по т.1.


 1. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);

 2. Документи по т. 1, 2, 4, 5 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление №118 на Министерския съвет от 2014 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители);

 3. Документ за закупена документация за участие (ако такава се изисква); НЕ Е ПРИЛОЖИМО

 4. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие;

ДАТА: _____________ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________(длъжност на представляващия кандидата)


1 Не се посочва при извършване на периодични доставки.


------------------------------------------------------ www.eufunds.bg -----------------------------------------------
Проект BG16RFOP002-2.001-0991-С01 Подобряване на производствения капацитет в Трактор ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Трактор ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УОКаталог: admin -> upload -> products -> doc
upload -> Примерна таблица за допустимите разходи по дейности на база референтни цени
upload -> Въпроси и отговори по мярка 112 „създаване на стопанства на млади фермери”
upload -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. П о к а н а за приемане на заявления за подпомагане по мярка 121 „
upload -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. Одобрявам: /изет шабан председател на ус
upload -> Програма за развитие на селските райони 2007 2013 г. П ъ р в а п о к а н а за 2013г
upload -> Фактология: в периода 30. 07–06. 08. 2010 г
upload -> Проект: Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 от 7 юли 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Възстановяване
upload -> Наредба №26 от 14 октомври 2010 Г
upload -> Програма за развитие на селските райони. "Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони"


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница