До (Бенефициент- наименование)Дата10.02.2018
Размер146.28 Kb.
#56323

ДО


________________________

(Бенефициент- наименование)


________________________

(Адрес на бенефициента)О Ф Е Р Т А

От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)


за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет:

Доставка на дълготраен материален актив (ДМА) и извършване на услуги по проект BG16RFOP002-2.002-0295-C01, с три обособени позиции.

Обособена позиция 1: Доставка на ДМА (ново оборудване - сървър, необходим за функциониране на ERP система);

Обособена позиция 2: Колокация на един брой сървър;

Обособена позиция 3: Разработване и въвеждане на ERP система за управление на бизнес процесите;

(наименование на предмета на процедурата)
Обособена позиция 3: Разработване и въвеждане на ERP система за управление на бизнес процесите;
с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,

ЕИК /Булстат: _____________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:
Доставка на дълготраен материален актив (ДМА) и извършване на услуги по проект BG16RFOP002-2.002-0295-C01, с три обособени позиции.

Обособена позиция 1: Доставка на ДМА (ново оборудване - сървър, необходим за функциониране на ERP система);

Обособена позиция 2: Колокация на един брой сървър;

Обособена позиция 3: Разработване и въвеждане на ERP система за управление на бизнес процесите;

(наименование на предмета на процедурата)
Обособена позиция 3: Разработване и въвеждане на ERP система за управление на бизнес процесите;
Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.
Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители. ще ползваме/няма да ползваме


Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата до 6 месеца от дата на сключване на договор, но не по късно от датата на приключване на ДБФП - 06.09.2018 г.
Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до 90 (деветдесет) календарни дни (от крайния срок за получаване на оферти). В случай, че този срок изтече преди подписване на договор, офертите да се считат за валидни до момента на подписване на договор с избрания изпълнител. (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:


Изисквания и условия на

ЕДЖ СОФТ ООД

(наименование на бенефициента)

Предложение на кандидата

Марка/модел/производител/тех-нически характеристики

Забележка

Изисквания към изпълнението и качеството на стоките / услугите / строителството:


 1. Уеб базирана система с достъп през браузер

 2. Програмен език: PHP, отворен код

 3. База данни: MySQL

 4. Изисквания към сървъра: Unix-базиран, с Apache или аналогичен уен сървър, поддръжка за PHP, MySQL database server, mail server (exim4 или аналогичен)

 5. Криптиран достъп: SSL, двустъпкова аутентикация

 6. Неограничен брой записи във всички модули

 7. Адаптивен интерфейс – оптимизиран за таблети и мобилни телефони

 8. Техническа документация


Модули:

 1. Уеб сайт

 • CMS

 • Онлайн магазин

 • Блог

 • Съдържание за сваляне (Landing pages)

 • Форми за контакт

 1. Маркетинг

 • Моделиране на маркетинг процесите

 • Автоматизиран маркетинг

 • Маркетинг възможности (Lead capturing)

 • Запитвания

 1. Контакти (CRM)

 • Компании

 • Лица

 • Групи

 1. Управление на проекти

 • Дъска на проекта

 • Задачи

 • Календар

 1. Артикули (услуги и продукти)

 • Продукти и услуги

 • Ценообразуване

 1. Продажби

 • Моделиране на Sales процесите

 • Проследяване на сделки

 1. Покупки и снабдяване

 • Закупуване на материали и услуги

 1. Финанси

 • Каса

 • Сметки

 • Бюджети

 • Приходи

 • Разходи

 1. Персонал

 • Регистър

 • Договори

 • Възнаграждения

 • Работен график

 • Отпуски

 1. Управление на отпадъците:

 • Класификация съгласно българското законодателство;

 • Приематели на отпадъци;

 • Количества по видове;

 • Начини на третиране по видове;

 • Разходи за дейността;

 • Приходи от дейността;

 • Генериране на справки и отчети.

Минимални функционални характеристики (функционални области):


 1. Маркетинг

Всички входящи запитвания, както и всяка интеракция в сайта, блога или други онлайн канали с интегрирани форми от Маркетинг модула да въвеждат и обновяват данните за контактите, създавайки обобщен профил на потенциалните клиенти. Събраните данни да могат се използват за автоматизиране на мейлинг, групиране и др., както и при планиране и провеждане на маркетинг кампании.

Маркетинговото съдържание да се управлява посредством модула за управление на съдържание (в Сайт). Формите за запитвания и всякакви форми, които се използват в маркетинговия процес да се конфигурират в модула Сайт и да са свързани със създадения маркетингов процес. 1. Продажби

Процесът на продажби да се структурира и данните, свързани с продажбите за всеки контакт (фирма или лице) да се обобщават и да са достъпни за търговците на организацията при офертиране, договаряне, фактуриране.

 1. Управление на проекти

Проектите да се свързват с контакти и сделки, задачите да се организират по отговорник и срок за изпълнение. Всички данни за проекта да са достъпни в обобщен вид на едно място.

 1. Управление на човешките ресурси

Профилите на служителите, работния график, отпуски, възнаграждения - всички аспекти от административното управление на човешките ресурси да са организирани и интегрирани в единна система за управление.

Тестове за подбор и оценяване на персонала:

Модулът за оценяване да има приложения както при подбора на персонал, така и при провеждането на атестации и регулярно оценяване на персонала, а също и след провеждане на обучения и курсове за повишаване на квалификацията - за проверка на резултат от обученията.

Модулът да позволява създаването на нови тестове за компетенции Да са включени следните професионално-разработени тестове: :

• Тест за меки умения и работа в екип

• Тест за интелектуални способности и езикова култура

• Тест за оценка на ефективността на обслужването на клиенти (CST)

• Тест за оценка на интегритет (лоялност) 1. Управление на стоки и услуги

Всички аспекти, свързани с управлението на стоките и услугите - от снабдяване, до ценообразуване, да се управляват в единна система, свързана със сделките, контактите и финансите на организацията.

 1. Административно-отчетни

Управлението на ДМА, автопарк, отчитането и справките за дейността да са интегрирани в системата и да използват наличните данни от всички модули.

 1. Счетоводство

Възможност за експорт на счетоводните документи от системата към външен счетоводен софтуер.

 1. Автопарк

Регистър на автомобилите

Застраховки

Технически прегледи

Винетни стикери

Пътни листи

Ремонти


 1. Справки и отчети

Справка за приходите

Справка за разходите

Натовареност на персонала

Изпълнение на проекти 1. Файлове и документи

Документи (оферти, договори, фактури, протоколи и др.) с мета данни, свързващи ги със сделки, контакти, продажби.Изисквания към поддръжка (ако е приложимо):

Поддръжка на софтуера – най-малко 36 месеца след въвеждане в експлоатация и подписване на финален приемо-предавателен протокол.

Гаранционната поддръжка включва:

Безплатно отстраняване на неизправности и обновяване на софтуера от дистанция или ако е необходимо на място при възложителя.

Време за реакция при неизправност до 2 часа в делнични дни, в работно време (9-18ч.). До 6 часа в извънработно време.

Време за отстраняване на неизправността до един работен ден.

Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо):
Изпълнителят е длъжен да предостави софтуера с:

- Лиценз/протокол/ръководство за функциониране на софтуерната система от съответния доставчик/производител.

- API документация на изходния код.
Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо).

Изпълнителят следва да предостави на възложителя напълно функционален финален вариант на програмния код на софтуера. Изпълнителят предоставя на Възложителя пълните права за ползване, дистрибуция и ре-дистрибуция и модификация на разработения софтуер. Изпълнителят следва да прехвърли на Възложителя пълните авторски права над разработения софтуер.


Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация :

Изпълнителят трябва да предложи обучение на персонала на възложителя за работа със софтуера на място в офиса на Възложителя.

Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо).

Не е приложимо

__________________________________
Други:

В срок от 1 календарен месец, считано от датата на подписване на договора за изработка, Изпълнителят следва да разработи и представи техническо задание за изработка на системата. Техническото задание следва да описва детайлно архитектурата на системата, всички основни интерфейси, информационни обекти и функционалностите на всеки от модулите.
С оглед ключовата важност на персонала като основен ресурс за ЕДЖ СОФТ ООД и с цел да бъде подсигурено и гарантирано безпроблемното изпълнение на проекта в заложените срокове, Изпълнителят следва да представи в срок от 1 календарен месец, считано от датата на подписване на договора за изработка, демо версия на системата. Представената демо версия следва да включва най-малко напълно функциониращ модул „Персонал” и съответстващата функционална област „Управление на човешките ресурси”. По преценка на изпълнителя може да бъдат представени и допълнителни модули и функционални области, които ще бъдат обект на оценка. Избраните модули следва да са напълно функциониращи, в това число със завършени интерфейси, възможност за добавяне и извличане на данни. (кандидатът следва да поясни какви допълнителни модули и функционалности ще представи).
Изпълнителят ще осигури присъствие на упълномощен негов представител при инсталиране, приемане и въвеждане в експлоатация на софтуера.

Инсталирането на софтуера следва да бъде извършено от компетентно лице, определено от изпълнителя. Инсталацията е за сметка на изпълнителя;Други изисквания и условия необходим за оценка на офертата (съгласно методика за оценка):

 1. SSO (single sign-on): Всички модули ще се достъпват с един логин. Потребителите ще въвеждат потребителско име и парола, за да достъпят системата и входът ще е валиден за всички модули, без изискване за повторна оторизация при преминаване от модул в модул, в рамките на една сесия. Включително двустъпковата аутентикация да бъде валидна с еднократен логин, за всички модули.

 2. Администратор може да създава/терминира потребителски акаунти и да им задава роли. Един потребителски акаунт може да има повече от една роля, като правата на различните роли се комбинират.

 3. Администратор може да управлява правата за достъп на различните потребителски роли. Правата за достъп могат да бъдат както позволителни така и забранителни.

 4. Правата за достъп трябва да могат да се задават на ниво обект както и действие към дадения обект.

 5. Интерфейсите на всички модули трябва да бъдат оптимизирани за работа от устройства с екран, чувствителен на достъп.

 6. Софтуерът може да бъде инсталиран на сървър с Linux операционна система.

 7. Модулът за управление на съдържание позволява редактиране на съдържание на място - т.нар. Inline edit - директно от преглед на съдържанието.

 8. Функционалност Съдържание за сваляне в модула уеб сайт позволява създаването на страници със съдържание и форма за регистрация, която при попълване от посетителя отключва достъп до файл за сваляне.

 9. Модулът за оценяване позволява генерирането на PDF доклади, представящи визуално резултатите от оценяването.

 10. Функционалността автопарк позволява следенето на сервизния статус на автомобилите.

 11. Функционалността автопарк автоматично изпраща имейл известия за изтичащи застраховки, преглед, срок за периодично обслужване на автомобила.

 12. Модулът уеб сайт поддържа абонамент на потребителите за получаване на (push) нотификации и предоставя възможност на администраторите да създават съобщения с изпращане до всички или част от абонатите (сегмент).

 13. Функционалността онлайн магазин в модула уеб сайт има ремаркетинг интеграция с услугите за ремаркетинг на Google Adwords и Facebook Ads.

 14. Модулът уеб сайт позволява управление на менютата в сайта с drag-n-drop подредба на позицията и йерархията на създаваните менюта и drag-n-drop премахване на меню.

 15. Модулът уеб сайт позволява задаване на темплейт за URL и мета заглавие за всеки тип съдържание (блог пост, страница, продукт и т.н.), както и задаване на конкретен URL и мета заглавие на всяка страница, блог пост, продукт, категория продукти.

 16. Всички услуги (web server, application server, database server, и т.н.) съставящи софтуера работят чрез Docker. Описанията на услугите са във формат docker-compose.

 17. Функционалността онлайн магазин в модула уеб сайт позволява подреждането на продукти в категории, като всяка категория може да има специфични за категорията филтри (полета), които са валидни за продуктите в тази категория.

 18. Функционалността онлайн магазин в модула уеб сайт позволява създаването на уникален URL адрес, заглавие (TITLE), мета описание, мета ключови думи и водещ параграф (H1) за всяка комбинация от приложени филтри при прегледа на продуктовия каталог.

 19. Модулът за оценяване позволява изпращане на масов имейл с линк за попълване до всички оценявани лица. Имейлът съдържа линк за дистанционно попълване и оторизационен код за достъп.

 20. Модулът за оценяване позволява създаване на анкети за оценка от тип 360-градусова оценка, при която оценяваното лице получава оценки от колегите си.
При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА
Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:
Описание на доставките/услугите/

дейностите/ строителството

К-во /бр./

Единична цена в лева

(с изключение на процедурите с предмет услуги)Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки)

1

2

3

4


За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена1 на нашата оферта възлиза на:
Цифром:__________________ Словом:__________________________________

(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)


Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва:


Първо плащане в размер на 20% до десет работни дни след представяне на демо версия на отделни модули и функционални области на системата и подписване наприемо-предавателен протокол.

Междинно плащане в размер на 40% от стойността на договора до десет работни дни след инсталиране на системата, подписване на приемо-предавателен протокол и издадена фактура от изпълнителя.


Финално плащане в размер на 40% от стойността на договора до десет работни дни след въвеждане в експлоатация, подписване на приемо-предавателен протокол и издадена фактура от изпълнителя.

( описва се)
При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата.
При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:
 1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;

 2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г.;

 3. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);

 4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват);

 5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);

 6. Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители);

 7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие;

ДАТА: _____________ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________

(длъжност на представляващия кандидата)


1 Не се посочва при извършване на периодични доставки.

Договор № BG16RFOP002-2.002-0295-C01 Развитие на управленския капацитет и растеж на ЕДЖ СОФТ ООД (Development of the management capcity and growth of Edge Soft Ltd.)

Процедура: BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност: 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Каталог: data -> ufiles -> files
files -> Конкурс за „Отдаване под наем на обекти публична общинска собственост за осъществяване на ученическото столово хранене в учебните заведения на територията на со-район „Искър
files -> Уважаеми клиенти, От юни 2015г. „Топлофикация София”
files -> Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за овос
files -> Програма за дейности, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използван
files -> Г-н ивайло цеков кмет на р-н искър столична община гр. София уведомление
files -> Утвърждавам, възложител
files -> Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за овос


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница