Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за овосДата01.01.2018
Размер34.24 Kb.
#39425
Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС


  1. Данни за възложителя:

„Фуудо“ ЕООД, ЕИК 103866736, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Александър Стамболийски №74
Пълен пощенски адрес: гр. София, бул. Александър Стамболийски №74Телефон, факс и ел. поща (е-mail): …………………………………………………….…………….

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Управител - Айдън Еминов Алиев, живущ в гр. София, ул. „Цар Самуил” №95, тел: 0893373707

Лице за контакти: Айдън Еминов Алиев  1. Резюме на предложението, в т.ч. описание на основните процеси, капацитет (в т.ч. на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС), обща използвана площ; посочва се дали е: за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или за изменение на производствената дейност, за необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); за предвидени изкопни работи, за предполагаема дълбочина на изкопите, за ползване на взрив.

Инвестиционното предложение включва проектиране и изграждане на шахтов кладенец по разрешителен режим на Басейнова Дирекция – Дунавски район – град Плевен (фактическото изграждане е изкоп с диаметър около 1500 -2000 мм и дълбочина до 10,0 м, в който ще бъдат спуснати бетонови пръстени с диаметър до 1000 – 1200 мм с барбакани във въдоприемната част, а около тях ще бъде насипан филц-фракция -5-15 мм. Не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура, газопровод или електропровод. Не се предвижда ползване на взрив..

Подземното водно тяло, което ще бъде експлоатирано от шахтовият кладенец е Порови води в Неоген-Кватернера – Софийска долина с код BG1G00000NQ030.  1. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение в случаите по чл. 103, ал. 4, т. 2 ЗООС – одобрени устройствени планове съгласно чл. 104, ал. 3, т. 3 ЗООС, в които са определени зони/територии за безопасни разстояния до предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал; необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон.

Проектният шахтов кладенец ще се изгради след издаване на Разрешително за водовземане от подземни води чрез ново съоръжение от Басейнова Дирекция за Управление на Водите – с център град Плевен към МОСВ, като предварително е изготвено становище за преценка на необходимостта от извършване на ОВОС от РИОСВ - София

  1. Местоположение на площадката – населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, в т.ч. на големи аварии с опасни вещества за случаите по чл. 103, ал. 4, т. 2 ЗООС, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Местополжението на имота е в гр. София, район Искър” ж.к. „Дружба -2” улица „Димитър Пешев

  1. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови съоръжения.

В процеса на изграждане на тръбният кладенец се предвижда използването само на природни материали –промит речен чакъли и филц За изграждането на самото съоръжение ще се използват готови бетонови пръстени с диаметър 1000-1200 мм с барбакани във водоприемната част на кладееца –под водно ниво .

  1. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители.

Не се очаква генериране на вредни вещества във въздуха при строителството на шахтовият кладенец.

  1. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране.

Не се очаква генериране на отпадъци при строителството на шахтовият кладенец.

  1. Очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.

Не се очаква да се формират отпадъчни води при строителството на шахтовият кладенец.

  1. В случаите по чл. 103, ал. 1 ЗООС – очаквани количества, вид и класификация на опасните вещества съгласно приложение № 3 към ЗООС.

Не приложимо.
Каталог: data -> ufiles -> files -> articles -> attachments
attachments -> Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за овос
attachments -> Програма за дейности, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използван
attachments -> Г-н ивайло цеков кмет на р-н искър столична община гр. София уведомление
attachments -> Утвърждавам, възложител
attachments -> О б я в а до заинтересованите лица и общественост
attachments -> І. Информация за контакт с възложителя от “Хаглайтнер Хигиене България”еоод
attachments -> О б я в а до заинтересованите лица и общественост
attachments -> О б я в а до заинтересованите лица и общественост


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница