Доц д-р Асен Романов Алексиев, дмДата25.02.2018
Размер155.93 Kb.
Доц. д-р Асен Романов Алексиев, дм

Рожденна дата: 10.09.1962 г.

Месторождение: гр. София.

Завършено Висше образование през 1988 г. в МУ-София.

1988–1990 г. – „Завеждащ здравен участък” в с. Миланово (Своге).

1990–1994 г. – редовен аспирант в Националния център по ФМР – София.

1994 г. – защита на кандидатска дисертация

1994–1996 г. специализация в САЩ.

1997 г. – асистент в Катедрата по ФМР към МУ-София.

1988 г. – престепенуване от „Старши асистент” до "Главен асистент".

2004–2005 г. – хоноруван Доцент към Медицински колеж "Й. Филаретова" на МУ-София.

От 2007 – Доцент в Катедрата по ФМР на МУ-София, база Клиника по ФМР на УМБАЛ “Александровска”.

От 2008 – Началник на Клиниката по ФМР.

2014 – Национален консултант по ФМР.


Специалности:

1) Основна клинична специалност "Физикална и рехабилитационна медицина" (от 1993 г.);

2) “Здравен мениджмънт” към Факултета по обществено здраве на МУ-София (от 2008 г.);

3) Две втори специалности

а) "Превод на медицинска литература - Английски език" и

б) "Научна медицинска информация" към Факултета по обществени професии на МУ-София (от 1988 г.).

Множество следдипломни високо-специализирани курсове в САЩ и България: „Мануална терапия”, „Електромиография”, „Клинична биомеханика”, „Неврофизиология”, „Лазертерапия” и др.
Английски език (ниво С2). Руски език (ниво В2).
Международни награди (8), от които най-престижните са:

1) "Наградата на Виена’95" в областта на физикалната медицина и рехабилитация;

2) "Наградата Акромед’95" на интернационалното дружество за изследвания в областта на гръбначния стълб (ISSLS).
Рецензент към американското списание "Spine" /с 41 рецензии досега/, както и към българското списание "Физикална медицина, рехабилитация, здраве".
От 2003 г. научната биография се публикува ежегодно в най-престижни международни библиографски издания:

1) Marquis Who'sWho,

2) Madison Who's Who,

3) International Biographic Centre (IBC)-Cambridge,

4) "2000 Outstanding Intellectuals of the 21st Century”,

5) “Outstanding Scientist of the 21st Century”,

6) “The Cambridge Bluebook of Foremost International Scientists”,

7) “International Health Professional of the Year”;

8) “International Scientist of the Year” и др.
ЧЛЕНСТВО В МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ МЕДИЦИНСКИ ДРУЖЕСТВА:

International Federation of Manual Medicine;

International Federation of Clinical Neurophysiology;

International Society for Physical Medicine;

European Spine Society;

International Society for the Study of the Lumbar Spine;

New York Academy of Sciences (почетен сертификат);

American Association for Advancement of Science (почетен сертификат) и в


ЧЛЕНСТВО В БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ МЕДИЦИНСКИ ДРУЖЕСТВА:

Асоциация по Физикална и рехабилитационна медицина,

Дружество по мануална терапия,

Дружество по ЕЕГ, ЕМГ и Клинична Неврофизиология,

Български лекарски съюз.
УЧЕБНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА (АКАДЕМИЧНА) ДЕЙНОСТ

І. Студентско преподаване. Обхваща обучението на студенти от 6-ти курс медици по специалността Физикална медицина и рехабилитация с общ хорариум от 2600 учебни часа годишно.

ІІ. Следдипломно обучение (СДО) на КФМР:

ІІ.1. Основни курсове към СДО по специалността Физикална и рехабилитационна медицина за лекари:

• основна част – 1 месец

• специална част – 1 месец

ІІ.2. Тематични платени курсове към СДО за лекари-специалисти по физикална и рехабилитационна медицина:

• Електро-диагностика и електро-стимулация

• Лазертерапия

• Постизометрична релаксация в мануалната терапия

• Иглотерапия (акупунктура), акупресура, моксатерапия.

ІІ.3. Индивидуално обучение (краткосрочни и дългосрочни програми);

ІІ.4. Обща медицина – обучение по модул 12 – “Физикална медицина и рехабилитация”.

ІІІ. Към учебно-преподавателската дейност се включва и изработване на програми, тестове, ръководства, учебници, учебни филми, мултимедийни програми и др. учебни и образователни материали.


НАУЧНО-ПРИЛОЖНА (ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА) ДЕЙНОСТ

• Участие в научни проекти, проучвания, разработки и публикации – над 100 /повечето в чужбина/.

• Цитирания – над 500 /повечето от чуждестранни автори/.

• Участие в научни форуми у нас и в чужбина.

• Контрол на качеството на научните разработки в специалността.

• Разработване на дисертационни трудове и научно-преподавателски вътрешни и колаборативни проекти.

• Участие в Клинични и Медицински научни съвети.

• Осъществяване на научни контакти и колаборации с други клиники, болници и организации.

• Системно следене на новостите в световната медицинска литература и практика по въпросите на физикалната медицина и рехабилитация в периодична литература, нови книги, монографии, дисертации, материали от конгреси, симпозиуми, конференции и бази данни (Internet, Medline, Biosis, Current contents, Science Citation Index, Scopus и др.).

• Актуализиране на информацията в областта на всички заболявания, показани за физикална медицина и рехабилитация.

• Задълбочаване на познанията по въпросите на механизма на действие на физикалните фактори, прецизиране на индикациите и контраиндикациите за тяхното приложение.

• Съставяне на нови и разширяване на действащи научни проекти, както в областта на физикалната медицина и рехабилитация, така и в гранични области с други специалности

• Разширяване на колаборацията на национално и интернационално ниво

• Обсъждане и представяне на доклади, статии, рационализации, изобретения, и други научни материали на наши и чужди конгреси, конференции и симпозиуми, публикувани в наши и чужди списания

• Участие в апробации на нови диагностично-лечебни и рехабилитационни методики и апарати
АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ:

А) Към УМБАЛ „Александровска” като Началник на КФМР.

Б) Към МУ-София:

1) Организиране на следдипломното обучение в Катедрата по ФМР;

2) От 1997 г. – секретар на Катедрения съвет по ФМР;

3) Участие в ръководството на Асоциацията по ФМР;

4) Организация и ръководство на мултимедийното обучение в Катедрата по ФМР;

5) Организация и ръководство на изпитни тестове на Катедрата по ФМР;

6) Участие в ръководство "Практическа физиотерапия" под ред. на доц. М. Рязкова.

7) Организация и ръководство на тематични колегиуми на Клиниката по ФМР.


ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ:

Поставяне, уточняване, или коригиране на диагнозата чрез: анамнеза, статус (неврологичен, ортопедичен, кардиологичен, пулмологичен, кинезиологичен и др.), преценка на резултати от образна диагностика (рентгенография, компютърна аксиална томография /КАТ/, ядрено магнитен резонанс /ЯМР/, остеометрия /измерване на костна плътност/ и др.), функционално изследване и проби за сърдечно-съдовата система и кръвообращението, функционално изследване и проби за дихателната система, оценка на физическата работоспособност и функционалния работен капацитет, клинично функционално изследване (мануално мускулно тестуване, сантиметрия, ъглометрия (включително дигитална ъглометрия – патент на Доц. А. Алексиев), плантография, равновесие, координация, сръчност, тестуване за спастични парези и парализи, тестуване за мускулен дисбаланс (скъсяване/спазъм/хипертрофия/ригидност на предимно статични мускули спрямо удължаване/слабост/хипотрофия/атрофия на предимно динамични мускули), стандартизирани клинични тестове (вертикализиране и иницииране на крачка, достигане на цел, преминаване от седеж в стоеж и др.); динамометрия, тензометрия (дигитално измерване на мускулна сила – патент на Доц. А. Алексиев), тестове за мускулна издръжливост, сила, гъвкавост и др.; оценъчни скали и въпросници (визуално аналогова и други скали за оценка на болката), долориметрия (оценка на болевия праг при натиск – патент на Доц. А. Алексиев), електродолориметрия (електрофизиологична оценка на болката по Въжаров), еластометрия (измерване на тъканна еластичност и мускулен тонус – патент на Доц. А. Алексиев), соматосензорно тестуване (температура, налягане, болка и др.), анализ на позата (статиката) и локомоцията (походката), на захвати и др. фини движения, анализ на дейностите от ежедневния живот (ДЕЖ), тестуване на сетивност и рефлекси; тазово-резервоарна функция; кинематични и кинетични измервания, модели на движение, кинезиологичен анализ, диагностика в мануалната медицина на функционални блокажи, биофийдбек (обратна връзка – зрителна, слухова, екстероцептивна, проприоцептивна, електромиографска /ЕМГ- биофийдбек/ – разработка на Доц. А. Алексиев), биодозиметрия, акцелерометрия (измерване на ускорението на кинетични телесни сегменти), стадиометрия (измерване на дневните флуктуации във височината на гръбначния стълб), стабилометрия (измерване на флуктуации в центъра на тежестта /body sway/ на тялото в статика и динамика), стабилография, клинична електро-диагностика (класическа електродиагностика), електромиография с повърхностни електроди (кинезиологична ЕМГ, „триизмерна кинезиологична ЕМГ” – патент на Доц. А. Алексиев) и др.


ЛЕЧЕБНА ДЕЙНОСТ:

Електролечение с галваничен ток (включително йонофореза, електрофореза, лекарствена фореза), нискочестотни токове (импулсна галванизация, тетанични, експоненциални /при парези и парализи/) и обезболяващи токове – диадинамични токове, транскутанна електро-нервна стимулация /ТЕНС/, токове на Trabert /Трабер/, Yanch /Янч/ и др.), средночестотни токове (интерферентни и синусоидални модулирани токове), комбинация на електролечение с вакууммасаж (с вакуумни електроди), електро-стимулация на нормално инервирани мускули (хипотонични, атонични) и денервирани мускули (паретични и паралитични), суперпонирана електростимулация за максимално бързо възстановяване, трениране и подобряване на спортната форма; високочестотни токове (Д’Арсонвал, ултрависокочестотен /УВЧ/ и свръхвисокочестотни токове – дециметрови /ДМВ/ и сантиметрови вълни /СМВ, радар, микровълни/), магнитотерапия, магнитофореза (включително с колаген), ултразвук, ултрафонофореза с нестероидни противовъзпалителни средства (Фелоран, Волтарен, Фастум, Профенид, Перскиндол, Верал/Диклофенак/ и др.), със стероидни противовъзпалителни средства (хидрокортизон, дехидрокортизон, ултрадехидрокортизон и др.), с антиконтрактурни препарати (Контрактубекс, Мадеказол, Колаген и др.); светлолечение (фототерапия) с ултравиолетови лъчи (солариум, кварцова лампа), инфрачервени лъчи (инфраруж) и видими лъчи (солукс), лазертерапия; инхалации (аерозолотерапия), аеройонотерапия; термолечение (топлолечение) с парафин, пара, луга, пелоид (лечебна кал) и др.; криотерапия („студотерапия”) със студен въздух (криоджет), с ледени компреси, с ледени блокчета, с ледени кърпи, потапяне на дисталната част на крайника в ледено-студена вода, индивидуални криопакети, напръскване („spray”) с бързоизпаряващи се течности (хлоретил и др.) - Stretch and spray по Travell & Simmons при мифасциална болка; кинезитерапия, включително ЛФК, гимнастически упражнения – хигиенна гимнастика, общоукрепваща гимнастика, аналитична гимнастика, дихателна гимнастика, обучение в координация и равновесие, изправителна и коригираща гимнастика, упражнения с приложен характер, суспенсионна и пулитерапия, обучение в ходене /локомоция/ със и без помощни средства (бастуни, канадки, патерици, проходилки и др.), теренно лечение, игри и елементи от спорт, трудотерапия /ерготерапия/, специални техники за нервно-мускулна реедукация по Kabat (Кабат), Bobat (Бобат), Brunstrom (Брюнстрьом), Vojta (Войта), Rud (Руд) и др.; позиционна терапия, лечебен масаж /класически и рефлекторен – съединително-тъканен, сегментарен, периостален и мускулен/, акупунктура, акупресура, електропунктура, електроакупунктура, лазерпунктура; лимфен дренаж, тракции (екстензии), механотерапия, терапия с уреди или на уреди, терапия по Макензи, Пилатес, Йога и др.); мануална медицина (мануална терапия) – мануална тракция, мануална мобилизация, мануална манипулация и постизометрична релаксация (ПИР) по Lewit, антигравитационен ПИР по Zbojan, постфацилитационен стреч по Janda, мускулни енергетични техники по Mitchell, функционални мануално-терапевтични техники по Geenman, 7-секунден феномен по Gaymans, „ПИР-тейпинг” (автор на методиката – Доц. А. Алексиев) и други терапевтични методи по стандарта на специалността „Физикална и рехабилитационна медицина”.
РЕХАБИЛИТАЦИОННА ДЕЙНОСТ:

Рехабилитация на ортопедични (опорно-двигателни, мускулно-скелетни) заболявания: болка от всякакъв произход и локализация (главоболие, мигрена, болка в кръста, болка в гърба, болка в шията, ставна болка, извънставна болка, кожна болка, подкожна болка, съединително-тъканна болка, мускулна болка, периостална болка, каузалгия, фантомни болки и т.н.), хронична умора, заболявания на орпорно-двигателния апарат от пренапрежение (включително вибрационна болест), вертиго (световъртеж), безсъние или сънливост, рани, ограничен обем на движение (намалена ставна подвижност, контрактура, анкилоза), мускулен дисбаланс (кръстосани синдроми – лумбо-сакрален, торакален, шиен, на горните и долните крайници, синдром на m.iliopsoas, mm.scaleni, m.piriformis и др.), състояния след навяхвания, контузии, дисторзии, разтягане на стави и ставни връзки, руптура на синовия, сухожилия и мускулни влакна, сублуксации, луксации („разместване”, „изкълчване”), хабитуална луксация на стави (раменна, глезенна и др.), хабитуална луксация на пателата, вродено изкълчване на тазо-бедрената става, болест на Osgood-Shlatter, болест на Pellegrini-Stieda, синдром на тибиалис антериор (тибиалис антикус), arthrogriposis multiplex congenital, pes equinovarus, pes planovalgus, синдром на Zudeck (Зудек), фрактури (счупвания), травми: черепно-мозъчна, гръбначно-мозъчна, мултиплена и комплексна; травми на плексуси и на периферни нерви; спортна травма и др.; състояния след ампутации, имобилизационни синдроми, включително в резултат на гипсова, лонгетна, екстензионна и друга имобилизация (хипотрофии, атрофии, декубитуси, контрактури и др.), увреждания на мускулите, миофасциален синдром (тригерни точки), фибромиалгия, миозити (мускулно възпаление), синдром (руптура) на ротаторния маншон, тендинити (възпаление на сухожилията), тендомиозити (възпаление на мускулите заедно с техните сухожилия), инсерционити (възпаления на залавните места на мускулите), фасциити (възпаление на фасцията), епикондилити („тенис лакът”, „голф лакът”), периостити (възпаления на периоста), периартрити (възпаления на околоставните структури), рамо-ръка синдром, „замръзнало” рамо, хондропатии, хондрити, полихондрити, синовити (възпаление на синовиалната обвивка), теносиновити, капсулити, калцифициращ тендинит, "щракащ" пръст, стенозиращ хроничен теносиновит [болест на de Quervain], фиброматоза на палмарната апоневроза [Dupuytren], съединително-тъканни възли на пръстите, хондромалация, увреждания (лезии) на мениска (менискуса), увреждания (лезии) на ставни връзкаи в колянната и др. стави, синдром на горния торакален отвор (thoracic outlet syndrome), деформации (изкривявания) – порочна стойка (лоша статика), сколиоза, тортиколис (крива шия), кифоза („гърбица”), болест на Shoerman-Mau (ювенилна кифоза), лордоза, "плосък" гръбначен стълб, „птичи гърди”, екзостози, скъсяване на ахилесовото и др. сухожилия, сухожилна контрактура, патология на стъпалото (включително деформации на стъпалото, плоски стъпала /”дюстабан”/); болест на Perthes, osteogenesis imperfecta, остеопороза, остеолиза, костна атрофия, остеомалация, остеонекроза, епифизиолиза, хондролиза, забавена консолидация при фрактура, незараснала фрактура [псевдоартроза]; дисплазии на костно-ставния апарат, коксартроза (артроза на тазобедрената става), коксалгия, псевдококсалгия, гонартроза (артроза на колянната става), омартроза (артроза на лакътната става), ризартроза (артроза на първата метакарпофалангеална става /на палеца/), артроза на други стави (радио-карпална, метакрпални, интерфалангеални и др.), фиброзна дисплазия, бурсопатии, бурсити, калциеви отлагания в синовиалната торбичка; възпалителни ставни заболявания, артрит (включително хемофилен артрит), артропатии (включително псоритична артропатия), полиартропатии, ревматизъм, ревматоиден артрит, спондилоартрит (болест на Бехтерев), синдром на Sjogren, синдром на Райтер, подагрозен артрит; спондилопатии, спондилит, спондилоза, спондилози с миелопатия, спондилози с радикулопатия, остеофитоза („шипове”), ентезопатия, спондилоартроза, спондилолиза, спондилолистеза, болест на Шоерман, възли на Schmorl, дорзопатия, дорзалгия, остеохондроза, остеохондрит, остеоартроза, остеоартрит, диск-хонроза, диск-артроза, дискова болест (дискова дегенерация, увреждания на междупрешленните дискове, дискова протрузия, дискова херния, хернизация на междупрешленните дискове, „лумбаго”, „дископатия”), дисцит, сакроилеит, остеит, остеомиелит, паникулит, асептично спинална стеноза, спинална нестабилност, хипермобилен синдром и др.

Рехабилитация на неврологични заболявания (на централна и периферна нервна система): невропатии, радикулопатии, плексопатии (включително токсични, метаболитни, вертеброгенни, компресионни); невралгии (включително тригеминална невралгия – на троичния нерв), радикулалгии, неврити, миелити, плексити, радикулити – радикулерен синдром (ишиас): увреждания на брахиалния плексус, на лумбо-сакралния плексус (на седалищния нерв) на гръдните коренчета (междуребрена невропатия, интеркостална невралгия), синдром на карпалния канал, увреждания на медианния нерв, на лакътния нерв, на лъчевия нерв, на бедрения нерв, парестетична мералгия (мералгия парестетика), на n.fibularis, синдром на тарзалния канал, увреждане на n.plantaris, диабетна и др. невропатия, псевдо-радикулерен синдром (псевдоишиас, псевдорадикулит), алго-дистрофични синдроми, последици от мозъчносъдова болест (инсулт, „мозъчен удар”, „мозъчен инфаркт”), последици от субарахноидален кръвоизлив, последици от вътремозъчен кръвоизлив, състояния след церебрална парализа, пареза, парализа, плегия, (моноплегия, диплегия, хемиплегия, параплегия), пост-полиомиелитни състояния, множествена склероза (мултиплена склероза, МС) и други демиелизиращи болести, болест на Паркинсон, мозъчна атеросклероза; инфекции на централната и периферна нервна система, арахноидити, енцефалити, менингити, епидурити, абсцес на гръбначния мозък, полиневрити (включително Гилен-Баре); състояния след неврохирургична интервенция; увреждания на лицевия нерв – парализа на Бел (парализа на фациалис); болест на Алцхаймер и на Пик; спинална мускулна атрофия, мускулна дистрофия, миастения (myasthenia gravis pseudoparalitica), миопатия, миотрофия, миотония, исхемична контрактура на Volkmann, вродени състояния – детска церебрална парализа (ДЦП), акушерска парализа, спина бифида, мускулна дистрофия, метаболитни нарушения, невромиопатия, невропатия, прогресивна мускулна дистрофия, неврална мускулна атрофия (болест на Charcot-Marie-Tooth), семейна атаксия на Friedreich, латерална амиотрофична склероза, сирингомиелия, дистония, блефароспазъм, тремор, клонус, хорея, тикове, неврастения, хистерия, психастения, вегетативна полиневропатия и др.

Рехабилитация на дихателни (белодробни) заболявания (болести на дихателната система) – ринит (възпаление на носа), абсцес, фурункул или карбункул на носа, синуит („синузит” – максиларен, фронтален, етмоидален, сфеноидален, пансинуит), фарингит (възпаление на фаринкса), назофарингит, тонзилит (възпаление на „сливиците”), перитонзиларен, ретрофарингеален и парафарингеален абсцес, ларингит (възпаление на ларингса и гласните връзки, „загуба на гласа” – пареза/парализа на гласните връзки и ларинкса), епиглотит, трахеит, ларинготрахеит, бронхит, бронхиолит, бронхиална астма, бронхиектазии, бронхо-пневмония (вирусна /грипна, парагрипна/, бактериална, микотична /гъбична/, хламидийна, паразитна, хипостатична пневмония, и др.), хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), белодробен емфизем, бронхиектатична болест, пулмофиброза (пневмофиброза), пневмокониоза, азбестоза, алуминоза, берилиоза, сидероза, фермерски бял дроб, бял дроб при контакт с климатик и овлажнители на въздуха, пневмонит от химични вещества, газове, дим, пари и др., белодробни прояви от облъчване/радиация, хронични белодробни нарушения от лекарствени средства, синдром на респираторно разстройство [дистрес] при възрастни, абсцес медиастинума и на белия дроб (белодробен абсцес), плеврит, муковисцидоза и др.

Рехабилитация на сърдечно-съдови заболявания – артериална хипертония, исхемична болест на сърцето (стенокардия, „гръдна жаба”), слединфарктни състояния, периферни съдови разстройства (болест на Рейно, интермитентно куцане и др.), васкулит, васкулопатия, полиартериит, ангиит, състояния след перикардит, ендокардит, миокардит, след операции на сърдечни клапи (сърдечна клапна хирургия при вродени сърдечни малформации - „сърдечни пороци”, „сърдечни дефекти”), състояние след аорто-коронарен байпас, „белодробно сърце”, миокардити, кардиомиопатии и др.

Рехабилитация на хирургични заболявания (следоперативни усложнения) – инфилтрати, перивисцерити, фистули, атонични рани и язви, болест на резецирания стомах, постхолецистектомичен синдром („отстраняване на жлъчка”), наранявания на гръдната стена, абсцес, мастит, panaritium, phlegmone, furunculus , carbunculus, hydradenitis, erysipelas, гангрена, изгаряния, измръзвания.

Рехабилитация на гастро-ентерологични (храносмилателни, стомашно-чревни) заболявания: функционални дискинезии, намалена чревна перисталтика („запек”), жлъчно-каменна болест, езофагит (възпаление на хранопровода), гастрит (възпаление на стомаха), дуоденит (възпаление на дванадесетопръстника), гастродуоденит, язвена болест, хроничен панкреатит, хроничен хепатит, ентерит (възпаление на тънките черва), абсцес на червата, болест на Крон, колит (възпаление на дебелото черво), хемороиди, фисури и фистули на ануса и ректума, парапроктит, пролапс на ануса и ректума, анален сърбеж и др.

Рехабилитация на нефрологични (бъбречни, урологични) заболявания – бъбречна калкулоза (бъбречно-каменна болест, „камъни в бъбреците и пикочните пътища”), хидронефроза, хидроуретер, нефритен синдром, нефрозен синдром, нефропатия, пионефроза, гломерулонефрит, бъбречен и перинефрален абсцес, бъбречна остеодистрофия, инфекции на пикочните пътища – цистит, уретрит, тригонит, абсцес на уретрата; невромускулна дисфункция на пикочния мехур, инконтиненция (стрес инконтиненция, „неволево изпускане”, „нощно напикаване”), ретенция (задръжка, невъзможност за уриниране, напр. структура на уретрата и др.).

Рехабилитация на акушеро-гинекологични заболявания (на женската полова система) – дисменорея (dysmenhorrhea), аменорея (amenhorrhea), предменструален синдром, климактеричен синдром, посткастрационен синдром, нормална бременност, токсикоза на бременността, патология на млечните жлези в пуерпералния период, послеродови инфекции, възпалителни болести на млечната жлеза, фисура и фистула на зърното, мастодиния, мастит, салпингит, оофорит, възпаление на матката, параметрит, тазов целулит, пелвиоперитонит, абсцес на Бартолиновата жлеза, вагинит, вулвит, вулвовагинит, абсцес на вулвата, разязвяване на вагината и вулвата, утеровагинален пролапс, ендометриоза, ерозия на маточната шийка (erosion colli uteri), следоперативна ретенция (задръжка) или инконтиненция („изпускане”) на урина, функционално безплодие (стерилитет) при жената.

Рехабилитация на андрологични заболявания (на мъжката полова система) – простатит, простатоцистит, абсцес на простатата, орхит, епидидимит, орхиепидидимит, абсцес на тестиса, баланопостит, язва на половия член, баланит, възпалителни увреждания на скротума, индурацио пенис пластика (induratio penis plastica), функционално безплодие (стерилитет) при мъжа.

Рехабилитация на метаболитни и ендокринно-обменни заболявания – затлъстяване (обезитас, наднормено тегло), диабет (захарна болест), подагра, дислипопротеинемии, метаболитен синдром, тиреотоксикоза, хипотиреоидизъм, хипофизарен нанизъм и др.

Рехабилитация на заболявания на кожата, лигавицата и съединителната тъкан – херпес симплекс (herpes simplex), херпес зостер (herpes zoster), акне (acne vulgaris, "младежки пъпки”), пруритус (сърбеж), алопеция ареата (локален косопад), фоликулит водещ до оплешивяване, следоперативни цикатрикси (рани), келоиди, пустули (пъпки), фурункули („циреи”), карбункули, флегмони, грануломи, абсцедиращ перифоликулит, баланити, бартолинити, панарициуми, абсцеси, целулити, лимфаденити, изгаряния, измръзвания, дерматит, псориазис, парапсориазис, витилиго (vitiligo), цикатрициални състояния и фиброза на кожата (включително следоперативна рана, келоиден цикатрикс и др.), кожни язви, рани, декубитуси, грануломи, дерматополимиозит, дерматомиозит, полимиозит, системна склероза, склеродермия, розацея (rosacea), лихен рубер планус (lichen rubber planus), полимиалгия, фибросклероза, паникулит.

Рехабилитация на заболявания на ухото – отит, абсцес на външното ухо, перихондрит на външното ухо, възпаление на средното ухо, възпаление на Евстахиевата тръба, тубо-тимпанит, мастоидит (възпаление на мастоидния израстък), възпаление на вътрешното ухо, отосклероза, болест на Мениер (Meniere), неврит на слуховия нерв и др.

Рехабилитация на заболявания на зъбите, венците и устната кухина – гингивит, пулпит, периодонтит, периапикален абсцес, алвеолит, стоматит, афти в устната кухина, флегмон и абсцес в устната кухина, глосит, абсцес на слюнчена жлеза;

Рехабилитация на очни заболявания – конюнктивит, ечемик, блефарит, възпаление на орбитата, склерит, еписклерит, кератит, язва на роговицата, кератоконюнктивит, иридоциклит, целулит и флегмон на орбитата, тенотонит, дакриоаденит, дакриоцистит, атрофия на зрителния нерв, роговични помътнявания (макули и левкоми), мътнини и хеморагии в стъкловидното тяло, катаракта, хифема, хемофталм, късогледство, спазъм на акомодацията, кривогледство и др.

Рехабилитация на възрастово обусловени патологични състояния: педиатрични (детски болести) и геронтологични (болести на „третата възраст”);

Рехабилитация на последствия от доброкачествени и злокачествени заболявания (тумори, неоплазми, „рак”), включително продължително и палиативно (поддържащо) лечение.
Каталог: bg version -> pages
pages -> Проф д-р Георги Ончев, дмн
pages -> Автобиография Лична информация
pages -> Дружество за колективно управление в частна полза правата на продуцентите на звукозаписи и музикални видеозаписи и на артистите-изпълнители “профон”
pages -> Кои са най-честите възпалителни заболявания на клепачите? Външен ечемик
pages -> Доц д-р Иван Веселинов Танев, дм Началник на ІІІ очно отделение
pages -> Д-р Снежина Михаилова
pages -> Многопрофилна болница за активно лечение "александровска" еад
pages -> Дата на раждане
pages -> Университетска многопрофилна болница за активно лечение “александровска” еад


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница