Доклад от Антоний Стефанов председател на ус на БулпрофорДата09.04.2018
Размер114.06 Kb.
#65255
ТипДоклад
СЕРТИФИКАЦИЯ НА ГОРСКИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ

европейски стандарти за добра практика в горскостопанските дейности


ДОКЛАД

от


Антоний Стефанов – председател на УС на Булпрофор

за проведения едноименен семинар, организиран от ENFE

в гр. Берлин на 15.10.2007 год.


Участници в работата на семинара:
представители на предприемачески организации от 14 европейски страни, както и на европейски и междунар. структури, като: CEPI, CEPF, PEFC, FSC, Joint FAO/ECE/ILO Network и др.
Идея за EFECT [] European Forest Entrepreneurs Certificate :
В последните години горските предприемачи от Европа са изправени пред редица предизвикателства, в т.число:


 • Бързо нарастващи международни ангажименти - За много от предприемачите това вече е ежедневие, но за други е предмет на оцеляване или на развитие на бизнеса.

 • Увеличените случаи на огромни поражения причинени от урагани и др.природни бедствия в цяла Европа, показаха наличието на отворен пазар за горски дърводобивни и преработвателни услуги в Европа. Тези случаи наложиха, макар и принудително, допълнителни или нови трудови ангажименти за все нови и нови предприемачи. Но ангажираните в тези дейности предприемачи е било необходимо да притежават редица специфични умения и опит, особено от гледна точка на безопасността. Също така е трябвало да имат значителен организаторски опит, за да отговорят на допълнителните изисквания за работа при високи натоварвания.

Съвременния опит показва, че собствениците на гори и/или горската индустрия които са основните клиенти на горските предприемачи в цяла Европа, нямат реализируеми критерии за избор на компетентни предприемачи за специфичните горски дейности, защото понастоящем липсва пан-Европейски признат сертификат за горските предприемачи.


В допълнение на критериите, които ще се използуват за сертифициране на контракторите, респ. за признаване на квалификацията им, трябва да отговарят и на международно признатите изисквания за опазване на околната среда по схемите на FSC и на PEFC.
Отправна точка:
Ръководството на FAO-ECE-ILO за добри практики при споразумения за работа и предприемачески услуги в горското стопанство (Бюлетин на Булпрофор №3’2006), предоставя базата за процеса по сертификация. Като допълнение – имаме опита от редица вече въведени и действащи национални стандарти на предприемаческите организации в Германия (RAL), Холандия (ErBo), Дания и др. страни в които подобни сертификати са в процес на въвеждане. Наличен е и опитът в някои страни от Източна Европа (Полша, Румъния и България), където националните предприемачи се акредитират за работа в горите.

Цели:


 • Да се дефинират основни критерии, които да се инкорпорират в ръководство /наръчник за добри практики на горските предприемачи в Европа, които ще съставляват и съдържанието на EFECT [] European Forest Entrepreneurs CerТificate.

 • Този сертификат ще бъде предназначен, за да може чрез една симбиоза със съответните национални сертификационни схеми, да им придаде силата на доказателство, че те могат да гарантират ясни правила и индикатори, които са разпознаваеми за одиторите на съответно оторизирано национално тяло.

 • Да се институционализира и акредитира ENFE като пан-Европейско сертификационно тяло (като независимо от националните сертификационни схеми).

 • Да се изработи пан-Европейска методология за процедури и одит.

 • Да се осигури подкрепа за EFECT [] от членовете на ENFE, от PEFC, FSC International, от националните горски администрации и от асоциациите на потребителите /горската индустрия.
 • EFECT [] ще дефинира основните критерии за добра практика на горските предприемачи в Европа.

 • EFECT [] ще взаимодейства с националните сертификационни схеми с цел изработка и приемане на основни стандарти, които да са ясно разписани, приложими и проверяеми при одитите.

 • EFECT [] ще се „присъжда” (акредитира) от ENFE, която е призната като пан-Европейска организацияОсновни критерии (в проект):
За да бъде сертифициран, добрият предприемач, трябва да:

 • има регистриран бизнес,

 • има компетентно и квалифицирано управление на бизнеса,

 • наема и назначава квалифициран персонал,

 • притежава подходящо оборудване,

 • има достатъчно наличен капитал,

 • работи със система за управление на:

 • качеството на робота,

 • стандартите за околната среда,

 • здравословни и безопасни условия на труд.

 • има дългосрочни договори за предоставяните от него услуги,

 • има писмени договори за услуги и за работната сила,

 • работи съобразно законите и съответните нормативни документи,

 • е подкрепен от национална или регионална асоциация на горските предприемачи.Ползи за цялата Горско-Дървесна Верига
Търсенето на сертификати за горски услуги е факт. Горовладелците и Горската индустрия ще получат инструмент, който ще им позволи да ангажират фирми на които обединена Европа е присъдила сертификат, с който се удостоверява, че съответния контрактор притежава основни компетенции и способности. Това ще редуцира рисковете от ангажирането на предприемачи, които зле изпълняват дейности в горите поради липсата на съответни компетенции и способности. Редуцира се риска от жалби за лошо изпълнение. И особено важно – това е принос за подобряване на безопасните и здравословни условия на работа при горско-стопанските дейности.

EFECT [] ще помогне на горския сектор в страните, които нямат все още сертификат за горските предприемачи, тъй като ще ги освободи от ангажимента тепърва да изразходват усилия и средства за изработка на аналогичен свой стандарт.

Основните доклади изнесоха: • Simo Jaakola, Финландска Горска Предприемаческа Асоциация -

Представяне на проекта.


 • Asko Piirainen, финландски предприемач - „Ползите за малките контрактори договаряне на благонадеждно изпълняеми услуги”

 • Ivar Korsbakken, CEPF - Конфедерация на европейските собственици на гори/ - “Очакванията на европейските собственици на гори и на горската индустрия за договаряне на благонадеждно изпълняеми услуги”

 • Bernard de Galambert, CEPI – Конфедерация на европейската индустрия

В обширна дискусия по темата се направиха многобройни коментари и предложения от всички присъстващи. Ето някои от по-интересните тези и мнения изказани от участниците:


Визията на проекта се дефинира така:

Европа – вътрешен пазар за горските предприемачи”


EFECT [] – ще действа като ЧАДЪР за предприемаческите организации от Европа, т.е.за всички горски предприемачи.
EFECT [] - следващи стъпки:

 1. формиране на основна работна група от 5 експерти, които ще разработят EFECT [] стандартите;

 2. финализиране на EFECT [] /приемане на общ форум/;

 3. изработка на управленски наръчник за акредитация /покриване на изискванията/ на националните EFECT [] сертификати;

 4. акредитация на националните сертифициращи тела;

 5. фондове/финансиране на дейността на работната група – спонсориращи организации;

 6. избор/установяване на сертифициращ борд;

 7. инструменти за финансиране на текущата работа на сертификационната схема EFECT []

Ползите за малките контрактори (подизпълнителите) са очевидни, очаква се с нетърпение такъв наръчник за контракторите, за да сверяват винаги при нужда посоката на движение.


В изпълнение на своята мисия за устойчиво стопанисване на горите, CEPF (с офиси в 24 стр, в т.ч.в България) защитава тристранната структура за икономическите, социо-културни и екологически интереси и ползи на собствениците на гори от цяла Европа. В тази връзка CEPF държи за следните 3 основни / сродни сертификата за „компетентност”:

 • сертификат за горски управител (професионално управление);

 • сертификат за проследимост на процесите (производствена верига – Chain of Custody );

 • сертификат за горския предприемач;

Следните структурни блокове могат/ще конструират сертификац.система: • управленска система;

 • стандартите за изпълнение (правила, изисквания, заедно с критериите и индикаторите за тях);

 • законовите и подзаконови изисквания;

 • сертификационна система;

 • акредитация на сертифициращи органи/тела.

Взаимодействието между организациите на горските предприемачи и на собствениците на гори е ключов елемент за прилагането на устойчиви практики.www.familyforestry.net / www.cepf-eu.org .
Въпроси които ще се имат впредвид от работната група при изработка на стандарта преди неговото окончателно разглеждане:
Европейската акредитация ще бъде ли възможна за всяка фирма, или ще могат само малък брой фирми да си го позволят. Може би е по-приемливо само големите фирми да имат такъв сертификат – тези които директно се договарят с индустриалните потребители ?!
Общият европейски чадър (EFECT – сертификата) доколко и как ще си взаимодейства със съществуващите национални стандарти, (Примера с наличните във всяка страна норми за моторен секач.)
WWF и малките собственици на гори да се привлекат за диалог. По подобие на груповата сертификация (по FSC стандарта за горско управление), те да могат да изискват общ сертификат за всички дейности, а не поотделно от всеки конкретен изпълнител. Това е работа на предприемача да осигури квалифицирана работна ръка, което EFECT [] сертификата трябва да гарантира.
Налични са различните системи горска сертификация (PEFC и FSC), както и сертифициращи органи във всяка страна. Как ще взаимодействат с тях сертифициращите органи по EFECT [] ?
ENFE ще развие на европейско ниво системата от национални сертифициращи органи по EFECT []. Те ще издават за предприемачите сертификат EFECT [], който ще бъде подобен на сертификатите притежавани от собственици (по системи FSC или PEFC) и от потребителите на дървесина (CoC, ISO 9001 /14000 и др.).
Сертификатът, който Асоциацията на Горските Предприемачи (АГП) в Полша издава на предприемачите е близък по критерии на сертификата EFECT [] , но не е задължителен. Полската държавна горска администрация (собственик на ок.80% от горите в Полша) не смята за необходимо и не го изисква от предприемачите като основен критерий при конкурсите за дърводобив. Големите ползуватели и недържавни собственици обаче, които притежават сертификати по FSC, CoC, ISO и пр, оценяват много положително сертификата на АГП за добра дърводобивна практика и го изискват от дърводобивните фирми с които работят. АГП в Полша настоява ENFE да съдейства и работи в посоката за утвърждаване на EFECT [] , който да стимулира аналогичния процес за техния стандарт /схема за акредитация на дърводобивни фирми/, вкл. за превръщането му в задължителен. Общият брой сертифицирани фирми е малък – под 100 бр.
Румъния притежава солиден опит в сертифицирането на техните дърводобивни фирми. Сертификатът се издава (подменя на всеки 3 години) от орган в който на паритетен принцип участват представители на държавната администрация и на ASFOR (румънската асоциация на горските предприемачи) – по 4 души, плюс един представител на недържавните собственици на гори. Сертификатът не е задължителен за предприемачите, но който от тях иска да работи в горите държавна собственост (ок.50%) и в тези на по-големите недържавни собственици (вкл.общините), сам търси сертификация. Критериите са близки до тези за EFECT [] . Общо сертифицираните фирми са около 3000 бр, като около 600 от тях са членове на ASFOR, която е организацията оторизирана да издава сертификата.
България също има богат опит в тази област. Понастоящем действа регистрационен режим, който е задължителен единствено за работещите в горите държавна собственост предприемачи. Критериите за издаване на акредитация са силно занижени спрямо изискванията, които EFECT [] ще заложи. Акредитацията е „пожизнена” ако не настъпят някои драстични нарушения на законовите изисквания за съответния вид дейност. Липсват случаи на отказана регистрация, което говори за твърде либералния режим. Изобщо не се изисква акредитация за фирмите работещи за недържавни собственици на гори. Не се изисква акредитация и за малки фирми, които работят като подизпълнители на по-големите (акредитирани) фирми. Общия брой на акредитираните фирми е ок.3000. Един от членовете на акредитационната комисия е представител на предприемаческа организация, а всияки останали – на националната горска служба.
EFECT [] ще бъде инструмент за конкурентоспособност на горските предприемачи.

EFECT [] ще бъде инструмент за конкурентоспособност на потребителите на продукти с произход от горите.
EFECT [] ще подпомогне развитието на малките и средни контрактори, защото ще стимулира процеси за тяхното стабилизиране.
Нуждаем ли се навсякъде и само от сертифицирани контрактори? Това как ще повлияе на развитието на различните пазари, напр.: на пазара на енергийна дървесина, на пазара на хартиената дървесина и т.н. Малките или големите предприемачи да се сертифицират? Кое трябва да стимулираме?
За CEPF е добра онази система, която позволява на собственика на гора да избира по-добрия (не задължително по-големия !) предприемач. Трябва да се намалят изискванията за технически доказателства, за сметка на професионалните компетентности.
Много е важно действащите компании да имат икономически грамотни мениджъри, така както е важно и наличието на сертифицирани (с доказани способности) работници /оператори на машини.
EFECT [] трябва да отчита доброто взаимодействие на контракторите с организациите на собствениците, т.е. да се знае как те прилагат изискванията на собствениците.
Необходимо е да се отчита познаването на добрите европейски практики и наръчниците за тяхното прилагане.
Контракторите се нуждаят от обучение и квалификация. Квалификацията трябва да е адекватна на съвременните изисквания, а също и периодически проверяема. Добра система за това са различните атестационни програми. Те трябва да се стимулират, като националните предприемачески организации се окуражават, вкл.финансово за провеждането на такива кампании. Квалификацията трябва да намери място сред критериите по подходящ начин.
Не е възможно цялостно сертифициране /на всички контрактори/, трябва да се стъпи на принципите на доброволността, така както е при FSC и PEFC. Тези два стандарта трябва най-широко да се използуват като изходна позиция.
EFECT [] ще има още по-голям ефект и популярност, ако се облегне на европейските фондове. За ЕС съвсем не е без значение на какви предприе-мачи се отпускат пари. Квалификацията на мениджмънта и на работната ръка е от първостепенно значение за ЕС, пък и за националните фондове. Т.е. квалификацията на персонала е много важна компонента – критерий.

Собствениците които взимат пари от различни фондове също трябва да доказват използуването на квалифициран персонал, т.е. на сертифициран контрактор.


Предвижда ли се система за мониторинг на сертифицираните контрактори? Процеса на одитиране трябва да е близък или подобен на аналогичните процедури по ISO, FSI, PEFC и др. Работната група трябва добре да подготви и тази процедура, както и съпътстващите я процеси за акредитация на одитори и т.н.


Sustainable forestry needs viable forestry contractors.

Viable forestry contractors is EFFECTI[]E and professional.


Устойчивото горско стопанство се нуждае от жизнеспособен горски предприемач.

Жизнеспособния горски предприемач е ЕФЕКТИВЕН и професионалист.| Стр.


Каталог: pdocs
pdocs -> Булпрофор – Предложение за изменения в Наредба 31 / м април. 2004 До Предложение за
pdocs -> Отчетно Изборно
pdocs -> Доклад отчет на Управителния Съвет за дейността на булпрофор в периода от 01. 01. 2004 до 31. 12. 2004 г
pdocs -> Директора на рдг гр
pdocs -> Закон за туризма. Права и задължения на страните, визови услуги и застраховане
pdocs -> С такъв плам за историческите забележителности, възхитени сме. Добър професионалист и човек
pdocs -> Ta мондел травел музейни такси с информативен характер съобразно вашето свободно време и вашите интереси
pdocs -> Семинар на частнопрактикуващи лесовъди лесоустрители софия, Софроний 10 / Агролеспроект, 15. 12. 2004 г меморандум
pdocs -> Доклад отчет на Управителния Съвет за дейността на булпрофор в периода от 27. 12. 2002 до 31. 12. 2003 г
pdocs -> Забележителности в Испания – ориентировъчни музейни такси мадрид


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница