Доклад за постигнатите резултати за периода януари – юни 2014 Г. По пътната карта за 2014 Г. За изпълнение на препоръките от доклада на европейската комисия от м. Януари 2014 Г. В рамките на механизма за сътрудничество и оценкастраница1/4
Дата30.11.2018
Размер0.5 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4
ДОКЛАД ЗА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ – ЮНИ 2014 Г. ПО ПЪТНАТА КАРТА ЗА 2014 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ДОКЛАДА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОТ М. ЯНУАРИ 2014 Г. В РАМКИТЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ОЦЕНКА


ПРЕПОРЪКИ ОТ ДОКЛАДА НА ЕК ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТНОСНО НАПРЕДЪКА НА БЪЛГАРИЯ ПО МЕХАНИЗМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОВЕРКАОТ 22 ЯНУАРИ 2014 Г.


ДЕЙСТВИЯ


ОТГОВОРНА

ИНСТИТУЦИЯ


СРОК


ИЗПЪЛНЕНИЕ


НЕЗАВИСИМОСТ, ОТЧЕТНОСТ И ЕТИКА НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ


Да създаде набор от обективни стандарти за атестиране и повишаване, като наблегне на заслугите, почтеността и прозрачността, и да въведе система за наблюдение и оценка на прилагането на тези стандарти в настоящата практика, отчитайки спецификите на функциите на съдиите, прокурорите и следователите.
И по двете начинания да гарантира участието на професионалните сдружения и другите заинтересовани страни.

1. Анализ на начина на атестиране и кариерно израстване на магистратите и разработване на предложения за промяна.

ВСС

Юни

С решение на КПА от 18.02.2014 г. са създадени две работни групи към КПА:

 • „Подобряване и промяна на начина на атестиране”

 • „Промяна в начина на кариерното израстване на магистратите”.

Участници в работните групи са членове на КПА, магистрати от ВКС, ВАС, ВКП, НСлС, от апелативните райони и представители на съсловните организации и на Гражданския съвет към ВСС.

Към момента двете работни групи са провели по две работни срещи (през м. май и м. юни).

Цялата информация за заседанията на работните групи и предложенията, които са обсъдени са публикувани на интернет-страницата на ВСС, в раздела на КПА, в рубриката”Събития“.

Следващите заседания на работните групи са предвидени за м. септември 2014 г.2. Изменение и допълнение на Методиката за атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител.

ВСС

Юни

По предложение на КПА, с решение на ВСС от 12.03.2014 г. са приети изменения и допълнения на Методиката за атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител, ведно с измененията на Единния формуляр за атестиране.

С решение на КПА от 18.03.2014 г. са приети Указания за попълване на Единния формуляр за атестиране.

Методиката заедно с Формуляра и Указанията са публикувани на интернет-страницата на ВСС.


3. Обучение на служителите в органите на съдебната власт за попълване на новия Единен формуляр за атестиране.

ВСС

Постоянен

На 16 - 17 май 2014 г. се проведе среща на членове на КПА със съдии и съдебни служители от апелативен район гр. Бургас.

На 23 май 2014 г. експерти към КПА проведоха обучение на съдебни служители от Софийски градски съд, Административен съд – София град и Софийски районен съд за попълване на Единния формуляр за атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител, касаещи съдиите.4. Извършване на отчет и анализ на изпълнението за първите шест месеца на 2014 г. на План-графика по изпълнение на мерките, предвидени в Стратегията за превенция и противодействие на корупцията в съдебната система.

ВСС

Юли

КПЕПК на ВСС е изискала от всички постоянни комисии към ВСС да предоставят информация за първите шест месеца на 2014 г. относно изпълнението на мерките, заложени в План–графика по изпълнение на мерките, предвидени в Стратегията за превенция и противодействие на корупцията в съдебната система.

След получаване на информацията, същата ще бъде обобщена от експертите на Комисията и внесена за разглеждане и обсъждане на заседание на КПЕПК.5. Провеждане на обучения за магистрати и съдебни служители, насочени към независимостта, отчетността, управлението и ефективността на съдебната система, както и към професионалната етика.

НИП

Постоянен

От м.януари – м.юни 2014 г., НИП е организирал следните обучения:

 • В рамките на проект на ОПАК: Кръгла маса за представяне на разработен анализ на дейността на магистратите-наставници, с участието на 7 съдии-наставници и 6 прокурори-наставници.

 • 2 семинара „Процесът на призоваване”, с участието на 102 съдебни служители;

 • „Работа по административни дела”, с участието на 31 съдебни служители;

 • „Работа на съдебния секретар”, с участието на 30 съдебни служители;

 • Дистанционно обучение без присъствена среща „Достъп и защита на информацията“, с участието 51 души;

 • Дистанционно обучение без присъствена среща „Медиацията като способ за извънсъдебно решаване на спорове”, в което участват 37 души;

 • Семинар „Въведение в работата на администрацията на прокуратурата”, с участието на 20 съдебни служители;

 • 2 семинара „Съдебно-административно обслужване на граждани”, с участието на 56 съдебни служители;

 • Семинар „Административно обслужване на гражданите в прокуратурата”, с участието на 25 съдебни служители

Да развие последователна практика в рамките на ВСС на прилагане на обективни стандарти за заслуги, почтеност и прозрачност при назначенията, включително на висши длъжности.

6. Актуализиране на Правилата за организацията и дейността на комисиите по професионална етика в органите на съдебната власт, както и на Примерния образец от въпроси.

ВСС

Април

КПЕПК изиска и получи около 40 предложения и идеи от комисиите по професионална етика към органите на съдебната власт по Правилата за организацията и дейността им.

С решение от 17.02.2014 г. на Комисията, е приет проект за изменение и допълнение на Правилата за формирането, организацията и дейността на комисиите по професионална етика в органите на съдебната власт.

Проектът е публикуван на интернет-страницата на ВСС, в раздел „Превенция на корупцията”, както и предоставен на Гражданския съвет към ВСС за обсъждане и предложения.

С решение на ВСС от 19.06.2014 г. са одобрени Правилата за формирането, организацията и дейността на комисиите по професионална етика в органите на съдебната власт.7. Обсъждане на Примерния образец с Гражданския съвет към ВСС.

ВСС

Април

КПЕПК отправи молба към местните етични комисии за предоставяне на предложения и идеи по Примерния образец на въпроси, отговорите, на които следва да се съдържат в становищата, подготвяни от местните етични комисии при очертаване на нравствените качества на кандидатите.

Бяха получени около 20 предложения, които са обобщени от експертите на Комисията. Предстои тяхното внасяне за разглеждане и обсъждане на заседание на КПЕПК.Да предостави гаранции за почтеността и прозрачността на системата за разпределение на делата в съдебната система, като въведе система за случайното разпределение, проверена от независими експерти, за да гарантира, че административните ръководители поемат цялата отговорност за всички решения за отклонение от системата. Необходими са общи правила за прилагане на системата, които да са валидни за всички съдилища.

8. Разработване на Методика по приложение на принципа за случайно разпределение на делата в районните, окръжните, административните, военните, апелативните и специализираните съдилища с цел създаване на единен подход при случайното разпределение на делата.

ВСС

Май

Проектът на Единна методика по приложението на принципа за случайно разпределение на делата в районните, окръжните, административните, военните, апелативните и специализираните съдилища, е приет с решение на ВСС.

Съгласно същото решение, проектът е изпратен на Гражданския съвет към ВСС за становище и одобрение в едномесечен срок, и е публикуван на интернет-страницата на ВСС за допълнителни становища и предложения от органите на съдебната власт в същия срок.

Получените становища от НПО са разгледани и препратени на Гражданския съвет.

Окончателният вариант на Методиката трябва да бъде съобразен с избраното технологично решение в централизираната система.

До момента не е получена информация за приет акт на Гражданския съвет към ВСС относно изпратения за съгласуване проект на Методика.


9. Мониторинг на изпълнението на техническите правила за използването на софтуер за случайно разпределение на делата.

ВСС

Постоянен

От 01.01.2014 г. ВСС задължи съдилищата да използват новата версия на програмата за случайно разпределение на делата Law Choice 4.

Новата версия на софтуера е предоставена за запознаване и тестове на компютърни специалисти, посочени от Гражданския съвет към ВСС.

ВСС се обърна към БАН и получи становище относно Law Choice, версия 4 и прилагането на принципа на случайния подбор при разпределението на делата.

ВСС е бенефициент по проект по ОПАК „Електронно правосъдие – проучване и изграждане на единна комуникационна и информационна инфраструктура и единен електронен портал на съдебната власт”. В рамките на проекта ще бъде разработен софтуер за централизирано случайно разпределение на делата, с което ще се постигне дългосрочно решение на този процес.

Мониторингът на изпълнението на техническите правила при използването на новата версия на софтуера за случайно разпределение на делата и информацията, която се получава от съдилищата очертават въпроси при приложението на принципа на случайно разпределение на делата, като: как се съвместяват изискванията на равномерно натоварване и случайно разпределение; каква процедура да се приложи при техническа грешка при определяне на типа на делото, което е свързано с натовареността на магистратите и др. подобни.


10. Анализ на техническото приложение на принципа на случайно разпределение на делата.

ВСС

Първо и второ полугодие на 2014 г.

Мярката е в процес на изпълнение.

Да преориентира работата на Инспектората към ВСС, за да действа проактивно за насърчаване на интегритета и ефикасността на съдебната система.

11. Създаване на вътрешно аналитично звено по наказателна и гражданска материя.

ИВСС

Декември

Звеното ще бъде в състав 2 инспектори и 4 експерти, съответно по наказателната и гражданската материя. Звеното ще анализира актовете от плановите проверки, от констатациите в актовете по Глава Трета „a” от ЗСВ, както и годишните доклади на апелативните съдилища и на някои от по-големите окръжни съдилища в страната и при констатации за противоречие при приложението на отделен закон или на неговите разпоредби, подкрепени със съдебна практика, ще предоставя анализа на Общото събрание на инспекторите за обсъждане и евентуално приемане на решение за уведомяване на компетентните органи за сезиране на съответния тълкувателен съд. Информация за анализите ще бъде включена в Годишния доклад на ИВСС.

12. Изготвяне на предложение за изменение на НПК за удължаване на срока за внасяне на обосновано предложение за възобновяване на делото.

ИВСС

Декември

ИВСС изготви предложение за изменение на НПК за удължаване на срока за внасяне на обосновано предложение за възобновяване на делото от 6 месеца на 1 година.

Предложението на ИВСС е представено на МП, с оглед включването му в списъка с предложения за изменение на НПК.Да установи ясна процедура за това как ВСС следва да реагира публично в случаи на политическо вмешателство в съдебната власт и наказателното преследване.

13. Разработване на Комуникационна стратегия на съдебната власт.

ВСС

Декември

Разработването на Комуникационна стратегия на съдебната власт за периода 2014-2020 г. е ключова дейност в проекта на ВСС по ОПАК: „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”.

Срокът за изпълнение на проекта е до 4 декември 2014 г.14. Самосезиране в случаи на „чувствителни“ съобщения в средствата за масова информация при прояви и действия на магистрати, нарушаващи етичните правила.

ВСС

Юли

С решение на ВСС от 22.05.2014 г. е одобрена Процедура за публична реакция в случаи на засягане на независимостта на съдебната власт.


РЕФОРМА И ЕФИКАСНОСТ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА


Да изпълнява плана за действие на прокуратурата съгласно предложения график. Да впише плана за действие в по-мащабната реформа на съдебната власт.

Междувременно ВСС да предприеме конкретни мерки за решаване на проблема с неравномерната натовареност между съдилищата и магистратите по обективен начин.

15. Отчитане изпълнението на Плана за действие на ПРБ.

ПРБ

Постоянен

Предприети са следните основни дейности по изпълнението на Плана за действие на ПРБ:

 • Утвърдена е нова структура на ВКП, на Администрацията на Главния прокурор, на Върховната административна прокуратура и НСлС, за да се осигури качествено и ефективно изпълнение на услугите. Прокурорите във ВКП и ВАП са преназначени в новите структурни звена със заповед на главния прокурор.

 • Изготвен е проект на минимални „типови“ стандарти за структурата на всички инстанционни нива в прокуратурата. Проектът е представен за утвърждаване на Главния прокурор.

 • Изготвено е предложение от директора на НСлС за изменение и допълнение на чл. 194 НПК с цел да се разширят правомощията на окръжните прокурори да възлагат дела с фактическа и правна сложност на следователите. По предложението се чака становище от административните ръководители.

 • След анализ на натовареността на военните прокуратури и внесено предложение от Главния прокурор до ВСС за закриване на военноокръжните прокуратури във Варна и Плевен. С решение на ВСС от 6.02.2014 са закрити военните съдилища в Плевен и Варна с прилежащите им ВОП Плевен и ВОП Варна.

 • След извършена оценка на кадровата обезпеченост на териториалните прокуратури със съдебни служители, са внесени предложения във ВСС за промени в щатната численост на служителите в териториалните прокуратури.

 • Установени са прокурорите и следователите, за които са настъпили предпоставки за периодично атестиране или повишаване в по-горен ранг и са внесени предложения във ВСС.

 • Утвърдени са Вътрешни правила за поощряване в ПРБ.

 • Извършен е анализ на дисциплинарната практика на ВСС и ВАС за периода 2008 – 2013 г. и е публикуван на Ведомствения информационен сайт.

 • Утвърдени са Вътрешни правила за работа на прокурорите от сектор „Инспекторат“ на отдел 06 във ВКП с цел повишаване на капацитета за извършване на проверки по сигнали за дисциплинарни нарушения от страна на прокурори и следователи.

 • Изготвен е проект на Правила за обучение и повишаване на квалификацията в системата на ПРБ. Предстои утвърждаването им.

 • За систематизиране и преодоляване на несъответствията на актовете, са утвърдени Правила за актовете относно дейността на ПРБ. Въведен е регистър на актуалните актове на Ведомствения информационен сайт. Издадена е заповед за отмяна на множество вътрешни актове в ПРБ.

 • Приет е нов Правилник за администрацията на ПРБ, обнародван в ДВ бр. 106/10.12.2013г.

 • Създадена е работна група за изготвяне на проект на всеобхватен акт за методическо ръководство, регламентиращ спорни положения от работата на прокурора по досъдебните производства и предварителните проверки и взаимодействието с разследващите органи и органите на предварителните проверки. Издадена е заповед за отмяна на вътрешни актове с проблемен ефект. Издадени са нови актове на методическо ръководство, утвърдени от Главния прокурор: Указание за подобряване на организацията на работа в ПРБ по наказателно-съдебния надзор, Инструкция относно издаването и изпълнението на ЕЗА, Указание относно упражняването на инстанционен и служебен контрол, Указания относно организацията на работа и осъществяването на контрол за законосъобразност от ПРБ при провеждане на избори и референдуми.

 • Въведено е ново Указание за информационната дейност в ПРБ.

 • Сформирана е работна група, която да изготви проект на нова Инструкция за деловодната дейност и документооборота в ПРБ.

 • Извършени са комплексна ревизия на АСП и тематична ревизия за дейността на Специализираната прокуратура. Укрепен е кадровия капацитет на тези прокуратури.

 • Извършени са комплексни ревизии на дейността на СРП и СГП.

 • За подобряване на контролно-ревизионната дейност в системата на ПРБ, е изготвен доклад за извършен анализ на потребностите от нови Методически указания за контролната дейност в ПРБ. В момента се обсъждат, предстои утвърждаването им. Изготвен и представен за утвърждаване е и окончателен проект на Указание за осъществяване на прокурорски надзор за законност в местата за лишаване от свобода и върху изпълнението на пробационните мерки.

 • За засилване на специализацията и на екипността, е изготвен анализ на ефективността на работата на специализираните прокурорски мрежи. Предстои реорганизация и съкращаване на неефективните специализирани прокурорски мрежи.

 • Обособено е специално звено и е създадена оптимална организация за разследването на престъпления, извършени от магистрати. На 03.09.2013 е сключено споразумение между ПРБ и ДАНС за създаване на такова специализирано междуведомствено звено в СГП.

 • Със заповед на Главния прокурор е утвърден редът за възлагане на досъдебни производства и искания за международна правна помощ на НСлС. Създадена е система за ежемесечен мониторинг на делата с фактическа и правна сложност, възложени на следователите от административния ръководител на съответната окръжна прокуратура.

 • Приключи проекта "Доизграждане и усъвършенстване на ЕИСПП", финансиран от ОПАК. ЕИСПП е въведена в експлоатация, както и УИС – 2 с модул за случайно разпределение на делата. В момента, разработената методика за осигуряване на случайно разпределение на дела и преписки през УИС - 2 се допълва.

 • С цел подобряване на публичната комуникация, е обособено структурно звено в Администрацията на Главния прокурор – дирекция „Публична комуникация“. Обсъжда се проект на нови Правила за работа с медиите и предстои утвърждаването му.

 • За оптимизиране на дейностите по управление на бюджета и активите на ПРБ, са изготвени и представени за утвърждаване на Главния прокурор Единни вътрешни правила за възлагането на обществени поръчки и контрол по изпълнението на сключените договори. Въведени са Общи условия и критерии за определяне на потребностите при ползване на служебни автомобили. Утвърдени са Правила за оптимално управление на бюджетите на почивните и учебни бази на ПРБ. Увеличен е капацитета на звено „Вътрешен одит“ при Администрацията на Главния прокурор.

16. Изготвяне на анализ на социално-икономическите фактори, оказващи влияние върху честотата и типа дела, завеждани в българските съдилища.

МП

Юни

Договорът за изготвяне на анализ на социално-икономическите фактори, оказващи влияние върху честотата и типа дела, завеждани в българските съдилища, е възложен от Министерството на правосъдието на Центъра за изследване на демокрацията. Анализът ще бъде представен на ВСС.

Анализът ще бъде осъществен чрез изготвяне на: • Модел за анализ, включително идентифициране на комбинациите от социално-икономически фактори, които потенциално оказват влияние върху честотата и типа дела в първоинстанционите съдилища:

  • тестване на разработената методология и нейното подобряване за бъдещо използване с оглед на получените резултати и

  • изготвяне на план за последващ по-обширен и задълбочен, а при необходимост и регулярно провеждан, анализ на взаимовръзките между социално-икономическото развитие на съответните географски райони и натовареността на съдебните институции.

 • Пилотен анализ на социално-икономическите фактори, оказващи влияние върху натовареността на съдилищата

Междинният доклад с изготвен модел за анализ е представен на Министерството на правосъдието.

Крайният срок за финализиране на дейностите по анализа, включително изработване на пилотен анализ, е до края на юли 2014 г.


17. Извършване на преразпределение на щатовете в съдилищата и прокуратурата.

ВСС

Декември

От началото на 2014 г., КПА е предложила на ВСС да съкрати 35 длъжности в съдилищата и 63 длъжности в прокуратурите.

Общо 98 длъжности са съкратени в по-ниско натоварените органи на съдебната власт и разкрити 104 в по-високо натоварените такива.18. Финализиране на процеса по оптимизация структурата на военните съдилища и военните прокуратури.

ВСС

Декември

С решение на ВСС са закрити Военен съд – Плевен и Военен съд – Варна, както и Военно-окръжна прокуратура - Плевен и Военно-окръжна прокуратура – Варна, считано от 1 април 2014 г.

Със същото решение са определени и границите на съдебните райони на оставащите военни съдилища и прокуратури и съответно правоприемниците на закритите такива. Съгласно разпоредбите на чл. 194 от Закона за съдебната власт, по предложение на КПА от 11.03.2014 г. бяха преназначени без конкурс 8 съдии и 18 прокурори в равни по степени органи на съдебната власт, считано от 01.04.2014 г.

По отношение на оптимизирането на останалите военни съдилища и прокуратури, КПА е приключила още 3 процедури по реда на чл. 194 от ЗСВ за преназначаване на общо 9 магистрати без конкурс.

През м.юни 2014 г. щатната численост на ВОП Пловдив е увеличена с една длъжност за прокурор.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница