Решение на всс и се състоеше от 11 бр съдии и 25 бр съдебни служителиДата23.07.2016
Размер74.16 Kb.
#2184
ТипРешение
ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД ПРЕЗ 2012 ГОДИНА

Специализираният наказателен съд започна да функционира на 01.01.2012 година. Първоначалният щат на съда беше регламентиран с решение на ВСС и се състоеше от 11 бр. съдии и 25 бр. съдебни служители.

Първоначално в съда постъпиха 10 бр. съдии /от които един през цялата година е бил в отпуск по майчинство/ и 25 бр. съдебни служители. Поради големия брой постъпващи дела, както и тяхната фактическа и правна сложност, беше поискано увеличаване на щата за съдии и съдебни служители. С решение на ВСС бяха отпуснати 8 нови щатни бройки за съдии и 9 щатни бройки за съдебни служители /в това число и 2 бр. съдебни помощници/. Въпреки това, през 2012 г. ВСС не обяви и не проведе конкурс за попълване на свободните щатни бройки за съдии. Беше постигнато известно, макар и недостатъчно увеличаване броя на съдебните състави, като през месец юни и през месец септември бяха командировани двама съдии – от Софийски градски съд и от Районен съд – гр. Пловдив.

Към 31.12.2012 г. в СпНС са работили по щат 9 съдии, една съдийка е била в отпуск по майчинство през цялата година, както и двама командировани съдии през втората половина на годината. В съда са работили и 29 съдебни служители. През месец ноември 2012 година с решение на ВСС бяха спрени конкурсите за съдебни служители и поради тази причина към края на годината в СпНС останаха незаети 5 щатни бройки за служители.

През 2012 г. съставите в СпНС се увеличиха постепенно от 9 на 11 в края на отчетния период. 12-ти състав с председател съдия Лилия Георгиева работи само 10 дни, тъй като същата след отпуск по майчинство ползва няколко месеца платен годишен отпуск.

През 2012 год. в съда са постъпили и са образувани общо 2 294 дела. Това означава, че през 2012 г. един съдия е получил средно по 229 броя дела.

През 2012 г. са издадени 687 броя разрешения по ЗСРС и са постановени 8 броя откази.

От постъпилите през 2012 год. общо 2 294 дела,по отделни видове дела цифрите сочат следното:

- постъпили НОХ дела - 185 броя

- постъпили НЧ дела – 2109 броя;

От постъпилите 185 НОХД дела: 10 са по Глава втора, 1 по Глава трета, 19 по Глава пета, 3 по Глава шеста, 1 по Глава седма, 3 по Глава осма, 131 по Глава десета и 17 по Глава единадесета. От изложеното е видно, че най-много са постъпилите дела по Глава десета, каквато е и основната специализация на съда.

През 2012 година са постъпили 3 НОХ дела, по които досъдебното производство е над 100 тома – НОХД № 67/2012 г.- 185 тома; НОХД № 625/2012 г. – 148 тома и НОХД № 1733/2012 година – 151 тома; НОХ дела с от 50 тома до 100 тома са 5 броя, а от 10 до 20 тома са 61 броя.
Постъпилите дела по брой подсъдими са както следва:


 • дела с повече от 20 подсъдими – 1 брой;

 • дела с 11 до 20 подсъдими – 3 броя;

 • дела с 6 до 10 подсъдими – 35 броя и

 • дела с 5-ма подсъдими – 23 броя;

 • дела с 4-ма подсъдими – 22 броя;

 • дела с 3-ма подсъдими – 32 броя

 • дела с 2-ма подсъдими – 21 броя

 • дела с 1 подсъдим – 48 броя.


През 2012 година броят на подсъдимите по внесените 185 НОХ дела е 718 лица.

През отчетната 2012 год. с акт по същество /присъда, определение или споразумение/ са решени общо 85 броя, от които 22 с присъди, 42 със споразумения.

Следва да се има предвид и обстоятелството, че делата от общ характер са с много подсъдими, което води до сключване на споразумение с част от подсъдимите от един съдебен състав и продължаване на делото от друг съдебен състав.

Делата с прекратено съдебно производство за 2012 г. са 63 броя, а по 1 дело е прекратено наказателното производство.

Статистиката по видове на решените дела с акт по същество общо за всички съдии от СпНС е както следва:

- НОХД64 броя, от които

- решените с присъда - 22 броя;

- решените със споразумение в съдебна фаза 16 броя

- решени със споразумение от досъдебна фаза 26 броя;

- общо приключили със споразумение 42 броя.


- НЧД2109 броя, от които

- разпити на свидетели или обвиняеми пред съдия – 244 броя;

- мерки по чл.64 НПК - 70 броя

- мерки по чл. 65 НПК - 171 броя

- кумулации – 23 броя

- други дела в закрито съд. заседание от досъдебно производство - 1601 броя

Средната натовареност на един съдия от СпНС досежно разглежданите от същия дела през отчетната 2012 г. е 19,44 броя на месец, а досежно свършените дела – 18,88 броя на месец.

През 2012 година съдиите в СпНС са приключили 97.12% от постъпилите дела. Останали са несвършени 2.88 %.

При делата от общ характер /185 броя/ са приключили 69.19 % /или 128 броя/, а 30.81 % /или 57 броя/ са останали несвършени към края на отчетния период.

От постановените присъди по 22 броя дела 15 броя са осъдителни и 7 – оправдателни.

С присъди са осъдени 28 лица и са оправдани 12.

Броят на делата, чието разглеждане е приключило в рамките на до 3 месеца през 2012 г. е 2212 броя, от които 112 НОХД, 23 кумулации и 2077 броя НЧД от досъдебното производство.


Статистиката на обжалваните и протестирани съдебни актове за 2012 г. сочи следното:

- НОХД – 17 бр. ;

- НЧД - кумулации- 9 бр.;

- НЧД от досъдебното производство- 201 бр.


Статистика на потвърдените, отменените и изменени присъди от въззивната и касационната инстанция сочи следното:

- 0 бр. отменени присъди;

- 1 бр. изменена присъда и

- 1 бр. потвърдена присъда.

Останалите обжалвани присъди са в процес на инстанционен контрол.


Броят на осъдените през 2012 г. лица е 162, а броят на оправданите лица – 12. В случая това са цифри, сочещи броя на лицата, които са осъдени и оправдани, а не на делата, по които са постановени осъдителни и оправдателни присъди. Тези показатели не са равнозначни, доколкото почти по всички, подсъдни на СпНС дела, подсъдимите са повече от един.

Най- често налаганото наказание е "лишаване от свобода" до 3 години – 138 лица, в т. ч. на 73 лица е наложеното наказание е отложено по реда на чл. 66 НК. Наказания "лишаване от свобода" над 3 години до 10 години са наложени на 21 лица . Наказание „лишаване от свобода“ над 10 до 30 години е наложено на 1 лице.

Така наложените общо наказания "лишаване от свобода", чието изпълнение не е отложено, а е постановено ефективното му изтърпяване възлизат общо на 87 броя.

През 2012 година са наложени наказания „пробация” на 2 лица.

През 2012 година са наложени глоби и са издадени изпълнителни листове за сумата от 344 608 лева.

Независимо, че делата постъпващи в СпНС са многотомни, с голяма фактическа и правна сложност и с голям брой подсъдими, съдиите от СпНС са работили като цяло качествено, насрочвали са и са разглеждали делата в изискуемите от закона срокове и при показатели, сочещи непрекъснато повишаване на ефективността, независимо от увеличаващия се брой дела. Прави впечатление фактът, че делата приключват сравнително бързо 96% – до 3 месеца, като изключение - повече 1 година, но последното се обяснява с голямата фактическа и правна сложност на разглежданите в съда дела, както и големият брой свидетели, които трябва да бъдат разпитани по някои от тях. Положителна е и тенденцията за уеднаквяване на съдебната практика в резултат на провеждани в рамките на съда ежемесечни обсъждания.Предприети мерки за подобряване функционирането на съда:


 1. Във връзка с решаване на сградния проблем на съда:

Макар и само година след започване на дейността си, Специализираният наказателен съд е изправен пред остър недостиг на помещения за нормалното му функциониране.

На съда бяха предоставени четири помещения за съдебни зали, които бяха изцяло обзаведени и оборудвани като такива. Тези четири съдебни зали още в края на отчетния период се оказаха недостатъчни за провеждане на заседанията на 12 съдебни състава. По повечето разглеждани от съда дела се налага разпит на множество свидетели, поради което съдебните заседания по едно дело често се провеждат 3 или 4 дни седмично. Това е свързано и с изискването за бързо приключване на разглежданите дела. Ежедневно се разглеждат и производство по чл.64 и чл.65 НПК, поради по –големия брой подсъдими по делата. Така предоставените ни 4 съдебни зали се оказват недостатъчни.

И другите помещения, предоставени ни от Министерство на правосъдието в сградата още в края на отчетния период се оказаха крайно недостатъчни. Беше ни предоставено само едно помещение за архив, но не и такова за съхранение на веществени доказателства. Деловодствата са твърде малки – очевидно не е било взето под внимание обстоятелството, че почти всички от разглежданите от СпНС дела са многотомни. Планирано е и увеличаване на съдебните състави с 9 броя, а за съдиите не могат да бъдат осигурени работни места, поради недостиг на кабинети. Същото се отнася и за съдебните служители.

За тези проблеми е уведомено Министерство на правосъдието, но към настоящия момент не е намерено решение. Единствената възможност за нормалното функциониране на съда е да се предоставят още помещения – за веществени доказателства, за деловодства, съдийски кабинети и съдебни зали. Тези проблеми ще бъдат поставяни и за в бъдеще пред компетентните органи до намиране на начин за решаването им.


 1. Организационни мерки:


- В изпълнение на чл.107 ПАРОАВАС бяха проведени 2 годишни инвентаризации за наличността на делата в служба “Деловодство”.

- Бяха изработени и утвърдени единни правила съгласно изискванията на ЗФУКПС, както и Правила за връчване на призовките и други.

- Бяха проведени 3 конкурса за назначаване на съдебни служители.

- Проведени бяха изнесени обучения за всички звена от администрацията - деловодители, секретари /в базата на Прокуратурата в м.”Цигов чарк” и гр. Девин/ и деловодители, работещи с класифицирана информация /в базата на ДКСИ в Банкя/. Отделно от това съвместно с Националния институт на правосъдието беше проведено специализирано обучение за новоназначени служители, както и текущо такова на вече обучавани.

- Беше изработен интернет-сайт на СпНС, който осигури възможност за дистанционно извършване на справки относно статута и движението на делата.

- През 2012 г. продължи оборудването и обзавеждането на съда - беше закупена нова техника, беше обзаведена и последната четвърта зала.

- Предстои сезиране на ВСС с искане за увеличаване щатната численост на съдебните служители поне с още 10 щатни бройки, тъй като наличният щат е крайно недостатъчен предвид значително увеличения обем на работа.


 1. Мерки за повишаване квалификацията на съдиите:

- през 2012 г. бяха проведени 2 семинара – в базата на Прокуратура в м. Цигов чарк и гр. Девин.

- Всички съдии взеха участие и в обучения, организирани от Националния институт на правосъдието.


 1. Предложения за промени в областта на законодателството:

През отчетната година бяха предложени промени в НПК, свързани с подсъдността на разглежданите от специализирания наказателен съд дела.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД:

_______________ /ГЕОРГИ УШЕВ/
Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
2012 -> Критерии за отпускане на еднократна финансова помощ и награждаване на жители на община елхово I общи положения
2012 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2014 г
2012 -> Област враца походът се провежда под патронажа на
2012 -> София-град Актуализиран на Педагогически съвет №8/04. 09. 2012 г
2012 -> Програма за развитие на селските райони европейски земеделски фонд за развитие на селските райони европа инвестира в селските райони
2012 -> Книгата е създадена по действителен случай. Имената на описаните места и действащите лица са променени
2012 -> Относно Обособена позиция №1


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница